ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Pom¨×eme radkovskÚ aleji

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Historie krajiny Opavska - 14. 08. 2013 - 2316 p°eŔtenÝ  
V sobotu a nedýli 17. - 18. 8. 2013 budeme spoleŔný se Ŕleny o. s. Radkov a místními dobrovolníky ošet°ovat a hnojit stromy v lipové aleji mezi Radkovem a Dubovou na Vítkovsku. Chceme tak p°ispýt k zachování tohoto významného a v kraji ojedinýlého krajinotvorného stromo°adí.
Aktuálný probýhla zpáva o našich snahách také v jiných médiích. Zde jsou odkazy na nýkteré z nich:
Související Ŕlánky jinde:
Dobrovolníci zachra˛ují historickou radkovskou alej (14. 8. 2013 - opavsky.denik.cz)
Vzácná lipová alej má namále. K p°e×ití jí mají pomoci i „tabletky“ (10. 8. 2013 - idnes)

Unikátní radkovské aleji hrozí zánik (18. 7. 2013 - opava.5plus2.cz)


Další Ŕást Ŕlánku ní×e je urŔena všem, kte°í rádi Ŕtou p°íbýhy, zvláštý ty o stromech...
 P°íbýh radkovské aleje

"Podivuhodná místa jsou skryta tým, kte°í v nich ×ijí. Krása a jedineŔnost je zast°ena. Dennodenní kontakt p°ináší všednost, kouzlo se stává samoz°ejmostí. Teprve cizí kraje a místa, kam vstupujeme poprvé, nás oslovují svou výjimeŔností na první pohled a p°inášejí nám zkušenosti a dojmy, které si z cest p°inášíme v sobý jako nejcennýjší poklady."

"SkuteŔnou krásu a jedineŔnost místa nelze objevit povrchním pohledem cestovatele. Není mo×né proniknout k podstatý génia loci bez trvalé zkušenosti. Jediný ka×dodenní s×ití s místem, opakování zkušenosti s tými nejjemnýjšími promýnami, nám umo×ní pochopit a odhalit to, co je skryto všem, kte°í jen procházejí."

Obý úvodní úvahy – zkušenosti fiktivního cestovatele a místního rodáka, vyslovené k otázce krásy krajiny a místa, jsou protich¨dné jen zdánlivý. Naopak, oba se na výc dívají jiným pohledem, vystihují v×dy Ŕást celku a navzájem se dopl˛ují.

Za poslední autobusovou zastávkou u hasiŔské zbrojnice v Radkový cesta prudce zahýbá doprava. První mohutné kmeny po levé straný lemují mramorový k°í×ek a Radkov se louŔí s tými, kdo mí°í dál. Cesta se zu×uje a z obou stran ji svírá stromo°adí stejný tak bizarní, jako podivuhodné. Vykotlané kmeny staletých lip v pravidelných rozestupech utvá°ejí po obou stranách stýnu a ochranný val cestý, která pozvolna stoupá do kopce a× k horizontu. Míjíme první stromy. Jejich mohutné výtve se naklání všemi smýry a listoví vytvá°í nad námi klenbu zelený. Nejstarší jedinci jsou v aleji od jejího zalo×ení ji× více ne× sto osmdesát let. P°i pohledu na jejich oválné kmeny, plné dutin, trhlin a ran, a p°itom silné a sebevýdomé, jak stojí pevný na svém místý, zakusujíce své ko°eny do asfaltu cesty, se neubráníme pocitu, ×e se setkáváme s nýkým. Nejsou to jen tak ledajaké stromy, kdo st°e×í naši cestu alejí. Témý° hmatatelný m¨×eme vnímat p°ítomnost nýŔeho zvláštního nýkde kolem, co vyvýrá z hloubi zemý spoleŔný s ko°eny, skrývá se v popraskané k¨°e kmen¨, v neproniknutelných bambulích rozsochatých výtví, v mihotavých stínech a šumu jejich listoví, co poletuje od stromu ke stromu a provází nás nejen prostorem od jednoho konce aleje k druhému, ale také Ŕasem, od dob, kdy zde byla jen holá plá˛, a× k dnešku.

V tých dnech, kdy byla cesta ještý bez strom¨, museli cestující projí×dýt otev°enou krajinou p°es kopec nechránýni, vystaveni nep°ízni osudu a poŔasí. Ani× by mýli na vybranou, byli ohýbáni výtrem jako klasy obilí na vedlejším poli. Slunce jim pálilo do zad a kamení pod nohama bylo horké jako °e°avé uhlíky. D隣 a kroupy na ný útoŔily zp°íma a bez okolk¨. A v zimý dostoupilo jejich utrpení vrcholu, kdy× ze snýhem zaváté cesty sešli a zapadli do hluboké návýje.

Lipová alej spojující Radkov s Dubovou byla zalo×ena jako stromo°adí lemující po obou stranách starou koŔárovou cestu z obce Radkov do zámku v Dubové. Mladé lípy byly nýkolik let p°ed tím p°edpýstovány v zámeckém statku a peŔlivý vybrány tak, aby splnily, k Ŕemu byly p°edurŔeny. Dva i t°i kmínky byly vysázeny týsný vedle sebe, aby se srostly v jeden. Více ne× osmdesát takových kmen¨ pak utvo°ilo spojnici mezi obcemi – koridor, kudy je mo×né projet bezpeŔný tam i zpýt ve snýhu, v mlze i sluneŔní výhni.
V pr¨býhu historie se svýt kolem aleje zmýnil. P°ešla p°es ni období sucha i silné vichry, projely armády nýkolika válek. Stromo°adím dnes koŔáry a ko˛ské povozy projí×dýjí jen mimo°ádný. Skrz úzkou alej se v dnešní dobý z obou stran derou osobní automobily, autobusy a nýkdy se doslova prodírají kamiony. Na kmenech strom¨, které se chtý nechtý nemohou rozestoupit víc doširoka je vidýt, jak pot°eba širší komunikace (jak dnes °íkáme cestám) alej pomalu zabíjí. Nýkte°í z °idiŔ¨ rychlých aut a velkých nákladních voz¨ by mo×ná místo strom¨ rádi vidýli širokou víceproudou cestu, na jaké jsou zvyklí mimo radkovskou alej. Neuvýdomují si p°itom paradox, ×e Ŕím širší cesta je, tím méný komunikace nabízí. Na dálnici nevnímáme krajinu, protijedoucí auta a °idiŔe kolem sebe, náš pohled je zú×en a× k hranici vnímání. Cesta p°es radkovskou alej je naopak pravým komunikaŔním kanálem. Ka×dý, kdo tudy nýkdy projí×dýl, to zná. U× z dálky, ještý v obci vzr¨stá v ka×dém napýtí a p°íprava na pr¨jezd stromo°adím. Objevují se dotazy: Projedu dnes bez zastavení? Nepotkám v nejuךím místý protijedoucí auto? Nevybýhne z poza nýkterého stromu srna? Pak p°ijede okam×ik odhalení, alej je volná, mohu vjet. Najednou se na horizontu vyno°ují svýtla a kabina vozu. Díváme se na sebe s protijedoucím °idiŔem a odhadujeme navzájem, kdo z koho bude d°ív u výhybky a uhne druhému stranou. P°itom, jak se míjíme, se usmýjeme a kývneme na sebe, jako ×e je vše v po°ádku a cesta pokraŔuje dál. Denný se zde odehrají setkání a výmýna informací, jako nikde jinde. A to i mezi zcela neznámými lidmi a °idiŔi, kte°í mezi sebou zdánlivý neprohodí ani slovo. Alej nám tak dává pro×ít, ×e na cestý nejsme sami.

Stejný jako v p°edchozích staletích i dnes alejí procházejí lidé, kte°í ×ijí na jejich obou koncích. Potkávají se a míjí mezi stromy, anebo jen se stromy samotnými. Kdo tudy chodí Ŕasto a má smysly otev°ené, m¨×e být p°ekvapen promýnlivostí a neopakovatelností dojm¨, které alej nabízí. Za×il jsem alej na ja°e, kdy z rozpraskaných kmen¨ s novou nadýjí raší mladé zelené lístky a vzbuzují radost, ×e se opýt i letos cesta mezi Dubovou a Radkovem zazelená. V létý jsem byl p°ekvapený, kolik vla×ného vzduchu a kolik stínu pro mý alej má. Na podzim jsem se brodil šumícím mo°em listí a pozoroval, jak poslední z nich opadávají z tých nejsilnýjších strom¨. V zimý jsem byl oŔarován mohutností námrazy, která se na výtvích utvá°í i závýjemi snýhu, které kolem kmen¨ ve spolupráci s neutuchajícím výtrem tvo°í prapodivné prohlubný. Z rána jsem se vno°oval do ml×ného nekoneŔna, aby se p°ede mnou krok za krokem vyno°ovaly neskuteŔné dýsivé útvary výtví. Jindy po rozb°esku mý zastihlo slunce mezi stromy, jak nýmý pozoruji zkracující se stíny zaŔínajícího dne. Vprost°ed noci jsem míjel temné siluety vst°íc lampý na horizontu, která svítí nad vchodem do zámku a je vidýt p°ímkou na ose aleje málem z Radkova. Slyšel jsem hukot výtru ve výtvích i jejich praskání pod nápory snýhu, slyšel jsem zpýv a k°ik pták¨ v korunách i neskuteŔné zvonýní, jak padaly kusy ledu v jiskrném holomraze dol¨ na cestu. Slyšel jsem bzukot vŔel, cítil v¨ni lipových kvýt¨. Poznal jsem, jak stromy ×ijí a rozpoznal jsem hned to prázdné místo, kdy× nýkterý z nich zem°el, padl k zemi a do nýkolika dn¨ zmizel.
V radkovské aleji u× to tak chodí, ×e jakmile nýkterý strom nebo jen výtev do×ije, padne k zemi, je záhy zpracován na palivové d°íví. Prastarému d°evu je tak vzdána Ŕest být k u×itku do poslední t°ísky, je mu dává mo×nost být vyu×it do koneŔné chvíle.

V posledních letech se tak stává stále Ŕastýji. V aleji se objevují volná místa a staré stromy se stále více naklánýjí ke svému zániku. S ka×dým dalším koncem p°ichází také mo×nost nového zaŔátku. Volná místa, otvory ve stromo°adí, vybízejí k aktivitý, volají po doplnýní, jsou otev°enými mo×nostmi, jak a kde se zapojit do díla a pomoci aleji doplnit síly. Je to p°íbýh, který vyprávýjí stromy, cesta a lidé mezi nimi. Odehrává se ji× tak dlouho, ×e se nýkomu t°eba zaŔíná zdát samoz°ejmý a nýkomu jinému zase zázraŔný. Jsme r¨zní, a tak i naše pohledy na stromo°adí a skrze nýj, jsou r¨zné. Radkovská alej je však pouze jedna. Její existence není samoz°ejmá, ani zázraŔná, ale je na nás, bude-li mít pokraŔování.

V Radkový dne 7. 8. 2013.
Tomáš Skalík
[Akt. znßmka: 1,00 / PoŔet hlas¨: 5] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 2 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server