ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
   ZobrazenÚ Ŕlßnky   0 - 15     15 - 30    30 - 37  

Vřstava se usÝdlila v opavskÚ knihovný

 
Milan Freiberg - Vřstava Nechßme to tak? - 31. 05. 2016 - 1381 p°eŔtenÝ  

Necháme to tak? Tuto sugestivní otázku klade nyní výstava o sakrálních památkách návštývník¨m opavské Knihovny Petra BezruŔe. Zájemci ji tu mohou vidýt a× do konce srpna.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 21 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Vřstava Nechßme to tak? tentokrßt v dole Michal v Ostravý

 
Milan Freiberg - Vřstava Nechßme to tak? - 15. 11. 2015 - 720 p°eŔtenÝ  
SrdeŔný vás zveme na výstavu "Necháme to tak?", tentokrát do prostor Dolu Michal v Ostravý.
Putovní výstavu m¨×ete navštívit do 1. 1. 2016. 
Komentß°e: 15 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Nechybýli jsme na pra×skÚm veletrhu Pamßtky

 
Milan Freiberg - Vřstava Nechßme to tak? - 03. 11. 2015 - 1584 p°eŔtenÝ  

Díky nabídce sp°áteleného o. s. Zachra˛te dominanty jsme se ve dnech 22. a 23. °íjna úŔastnili veletrhu Památky 2015 v K°i×íkových pavilonech na Výstavišti Praha. SpoleŔný s výstavou Necháme to tak? jsme p°edstavili odborné i laické ve°ejnosti realizované opravy sakrálních objekt¨ na Opavsku. Veletrh byl pro nás cenným místem k navázání nových kontakt¨ v oblasti památkové péŔe a naŔerpání nových zkušeností s opravami a péŔí o historické stavby. O spoleŔný stánek spolku Za Opavu a sdru×ení Zachra˛te dominanty projevili zájem i kolegové z Klubu za starou Prahu, ObŔanského sdru×ení na ochranu památek v Dolních Chabrech nebo spoleŔnosti Pro památky. 

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 1 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Vřstava naÜla azyl v zßmeckÚ kapli

 
Milan Freiberg - Vřstava Nechßme to tak? - 03. 11. 2015 - 1425 p°eŔtenÝ  

Valašské Mezi°íŔí – Ze zámku do zámku. Tak by se dala popsat pouŁ naší výstavy v posledních nýkolika mýsících. Po zámku v Neplachovicích se toti× usídlila koncem zá°í v zámku Äerotín¨ ve Valašském Mezi°íŔí, a to v prostorách kaple Smrtelných úzkostí Je×íše Krista. Díky zájmu a péŔi kurátora Martina BeníŔka byla výstava zp°ístupnýna od 30. zá°í. Návštývníci ji zde mohou vidýt do 15. listopadu. Navíc jako doprovodný program k výstavý se 16. °íjna uskuteŔnila p°ednáška Tomáše Skalíka a Tomáše Oršového ze spolku Za Opavu na téma záchrana sakrálních objekt¨.  

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 1 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Vřstava mezi veterßny v NeplachovicÝch

 
Milan Freiberg - Vřstava Nechßme to tak? - 17. 08. 2015 - 2865 p°eŔtenÝ  
Výstava  Necháme to tak? se usídlila v prostorách zámku v Neplachovicích. Urazila tak dalších 73 kilometr¨ z UniŔova, kde byla k vidýní v Muzeu Baroka. Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 8 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Vřstava se usÝdlila v Muzeu baroka

 
Milan Freiberg - Vřstava Nechßme to tak? - 28. 07. 2015 - 1658 p°eŔtenÝ  

Další zastávkou putovní výstavy se stalo mýsto UniŔov. Ve zdejším Muzeu baroka, jeho× budova je sama o sobý p°íkladem zachránýné památky, je výstava k vidýní od 17. Ŕervence do 14. srpna. Za pomoc s instalací výstavy bychom rádi podýkovali paní Svýtlaný Staníkové a spolku Zacheus, který muzeum provozuje. 


Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 4 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Vřstava je doŔasný souŔßstÝ skanzenu v HolasovicÝch

 
Milan Freiberg - Vřstava Nechßme to tak? - 02. 07. 2015 - 1567 p°eŔtenÝ  

 

P°ímo na Den obce Holasovice, 13. Ŕervna, byla výstava Necháme to tak? zp°ístupnýna v tamním Muzeu Slezský venkov. Urazila tak dalších 10 kilometr¨ na své pouti po mýstech a obcích Moravskoslezského kraje. V muzeu je umístýna v 1. pat°e tzv. k¨lny naproti expozici školy. Výstava tu za×ila i muzejní noc 19. Ŕervna a návštývník¨m bude p°ístupná a× do pátku 17. Ŕervence. Dýkujeme vedení muzea, hlavný panu architektu Lubomíru Dehnerovi, za zájem o výstavu a man×el¨m Klusákovým za pomoc s instalací. 

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 2 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Nechßme to tak? Breda & Weinstein 18. 5. ľ 12. 6. 201

 
Milan Freiberg - Vřstava Nechßme to tak? - 22. 05. 2015 - 2294 p°eŔtenÝ  

 

Dovolte, abychom Vás pozvali na vernisá× putovní výstavy nazvané Necháme to tak? Výstava se ptá po d¨vodu, proŔ je tak velké mno×ství sakrálních památek v ╚eské republice
v havarijním stavu a °eší také otázku, jak je mo×no týmto objekt¨m pomoct.  Obrací se ke všem, v jejich× okolí se nalézá zchátralá památka, zdevastovaný sakrální objekt, je× by zasluhoval ochranu, péŔi, obnovu, vyu×ití, pozornost. Výstava je apelem pro všechny, kte°í váhají, a podporou pro všechny, kte°í ji× zaŔali.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 5 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

SlavnostnÝ vernisß× putovnÝ vřstavy v Opavý

 
Milan Freiberg - Vřstava Nechßme to tak? - 17. 05. 2015 - 674 p°eŔtenÝ  

Komentß°e: 2 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Vřstava Nechßme to tak? se p°edstavila na veletrhu v Brný

 
Milan Freiberg - Vřstava Nechßme to tak? - 29. 04. 2015 - 1691 p°eŔtenÝ  

Dalších 340 kilometr¨ urazila putovní výstava Necháme to tak?, aby se stala souŔástí stavebního veletrhu na brnýnském výstavišti. Ve st°edu 22. dubna se objevila na v rámci doprovodného programu konference Obnova církevních a historických památek 2015 v pavilonu A (Rotunda), kde si jí prohlédlo nýkolik desítek úŔastník¨ konference. 
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 5 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Vřstava v ZßviÜicÝch inspirovala mÝstnÝ obŔany

 
Milan Freiberg - Vřstava Nechßme to tak? - 28. 02. 2015 - 1808 p°eŔtenÝ  
Výstava Necháme to tak? urazila dalších bezmála 40 kilometr¨ z Ostravy-Hrab¨vky do Závišic (Nový JiŔín). K vidýní je od 9. února na zdejším obecním ú°adý. 

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 18 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Vřstava Nechßme to tak? tentokrßte v Ostravý

 
o.s.Za Opavu - Adam ´┐Ż´┐Żastn´┐Ż - Vřstava Nechßme to tak? - 21. 01. 2015 - 1611 p°eŔtenÝ  
Od 7. ledna se výstava Necháme to tak? usídlila v budový Základní školy Ostrava-Hrab¨vka, Provaznická 64. Výstavu zprost°edkovala Mgr. Vendula Zapletalová z 1. stupný a její kolegyný Mgr. Renata Telingerová z 2. stupný oslovila ×áky, kte°í pomohli s instalací. Za pomoc dýkujeme. Výstava bude ve škole k vidýní do zaŔátku února.
 
Zobrazit vÝce fotek ... | Komentß°e: 3 | P°idat komentß° | Informa°nř e-mail Vytisknout Ŕlßnek
 

Vřstava se p°estýhovala do PustÚ Polomi

 
Milan Freiberg - Vřstava Nechßme to tak? - 06. 01. 2015 - 2074 p°eŔtenÝ  

Výstava Necháme to tak? byla otev°ena v rámci Adventního jarmarku na Základní a mate°ské škole škole Pustá Polom. V jídelný si ji prohlédly dýti, jejich rodiŔe a také návštývníci jarmarku. O její umístýní a instalaci se zaslou×ila paní uŔitelka Kate°ina Kuzníková. Poté se výstava p°esunula do kostela svatého Martina, kde bude k vidýní a× do T°í král¨.

  

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 1 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Vřstava Nechßme to tak? v Olomouci

 
Milan Freiberg - Vřstava Nechßme to tak? - 28. 10. 2014 - 1491 p°eŔtenÝ  

Výstava  Necháme to tak? dorazila z Hradce nad Moravicí do Olomouce. Po témý° dvou letech, kdy putuje po Moravskoslezském kraji, se dostala i za jeho hranice. V Olomouci je k vidýní od 14. °íjna do konce listopadu v prostorách Univerzitní knihovny Univerzity Palackého.  Za zprost°edkování výstavy a pomoc p°i její instalaci dýkujeme Jind°ichu Jurášovi a Adamu Gromnicovi. (mif)

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 14 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Hradec hostÝ vřstavu ji× pot°etÝ

 
Milan Freiberg - Vřstava Nechßme to tak? - 24. 09. 2014 - 674 p°eŔtenÝ  

Putovní výstava "Necháme to tak?" je v souŔasné dobý ji× pot°etí k vidýní na zámku v Hradci nad Moravicí. Tentokrát se usídlila v historické expozici spoleŔný s koŔáry p°i vstupu do zámku. Za její instalaci a mo×nost umístýní vdýŔíme Petru Havrlantovi a Radomíru P°ibylovi. UkonŔení „hradeckého anga×má“ plánujeme na p°elom zá°í a °íjna, kdy se bude výstava p°evá×et do univerzitní knihovny v Olomouci.


Komentß°e: 1 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
  ZobrazenÚ Ŕlßnky   0 - 15     15 - 30    30 - 37  

Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server