Za Opavu, z.s. - Ovocn 43, 746 01 Opava
. tu: 226684142/0300 / IO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O ns Kontakty Podpote ns Chcete se stt lenem o. s. Za Opavu? E-shop sdruen Sdruen na Facebooku
 Zsadn rehabilitace Mstskch sad v Opav

 
o.s.Za Opavu - Kateina Skalkov - Mstsk sady - 27. 10. 2011 - 2883 peten  
Mstské sady se v blízkosti eky Opavy zaaly budovat ji na konci 18. století v dob, kdy ješt byly pastvinami pro ovce a dobytek. Zárove byl prostor velkým cviištm armády a stelnicí. I kdy od tch dob ubhlo mnoho asu, místo je stále velice oblíbeným relaxaním centrem.

Zobrazit cel lnek... | Komente: 65 | Pidat komentInforman e-mail  Vytisknout lnek
 

Mstsk sady v Opav ekaj zmny

 
o.s.Za Opavu - Kateina Skalkov - Mstsk sady - 18. 09. 2009 - 3383 peten  

O veejné projednání k revitalizaci Mstských sad v Opav poprvé ádalo obanské sdruení Za Opavu Statutární msto Opava v beznu roku 2008 poté, co se dozvdlo, e existuje návrh, podle kterého má být v parku káceno celkem 461 kus strom. Kácení schválil v lednu 2008 odbor ivotního prostedí opavského magistrátu. V tomto pípad nám kancelá primátora odpovdla, e na základ nkolika pedešlých podnt z ad oban uvaovalo msto o prezentaci této akce. Pedbný termín veejné prezentace celkové rekonstrukce a revitalizace opavských Mstských sad byl naplánován na polovinu msíce kvtna 2008. S projektem jsme se byli seznámit a protoe jsme byli pesvdeni o nesprávnosti navrhovaného ešení, uspoádali jsme v dubnu 2008 na míst happening, pi kterém jsme stukovali stromy urené ke kácení. Pi oznaování devin jsme vyuili podklad z vypracovaného projektu.  

Zobrazit cel lnek... | Komente: 52 | Pidat komentInforman e-mail  Vytisknout lnek
 

Mstsk sady na potku roku 2009

 
o.s.Za Opavu - Kateina Skalkov - Mstsk sady - 26. 03. 2009 - 2935 peten  
Ji je tomu rok, co jsme poádali Magistrát msta Opavy o uskutenní veejného projednání k plánované komplexní rehabilitaci nejvtšího opavského parku.
V odpovdi, kterou nám zaslal primátor msta, bylo uvedeno, e i na základ jiných podnt z ad oban bylo uvaováno o prezentaci této akce. Termín veejné prezentace byl následn naplánován na první polovinu msíce kvtna 2008.    
 
Zobrazit cel lnek... | Komente: 16 | Pidat komentInforman e-mail  Vytisknout lnek
 

Z historie Mstskch sad

 
o.s.Za Opavu - Kateina Skalkov - Mstsk sady - 08. 05. 2008 - 7434 peten  

Vznik Mstských sad v Opav sahá do doby, kdy msto ji pronikalo za rozpadávající se hradby a kdy se poetná vrstva lidí snaila o podpory akcí, které by Opavu zaadily mezi kulturn vysplá msta. Typickým pedstavitelem a podporovatelem tchto snah byl i vzdlaný právník Jan Josef Schsler, starosta msta Opavy v letech 1797-1834. Mezi první poiny, kdy pevzal vedení msta, bylo zaloení mstského parku.

 

Zobrazit cel lnek... | Komente: 22 | Pidat komentInforman e-mail  Vytisknout lnek
 

Vyjden Ing. Petra Ondruky k happeningu v Mstskch sadech

 
o.s. Za Opavu - Mstsk sady - 26. 04. 2008 - 3010 peten  


V Opav 23.4.2008
Váená redakce,
Se zájmem jsem si peetl v Opavském a Hluínském deníku ze dne 22. dubna 2008 lánek o plánovaném kácení v Mstských sadech v Opav.

Nápad oznait deviny, které projekt navrhuje odstranit, mi pipadá v celku zajímavý a pro veejnost názorný. Sám bych podobnou metodu rád uplatoval ve své práci, protoe výbr devin ke kácení je vdy velmi obtíná a nároná disciplína a k dispozici bývají jen mapové podklady, které je neustále nutné srovnávat v terénu se skuteností.

Protoe jsem projektant, který celý projekt s kolegy pipravoval, se zájmem jsem se dnes zašel podívat, jake jsme to tedy ped dvma roky vlastn pracovali.

A bohuel jsem musel také kroutit hlavou, co e se to má kácet. Zdravé stromy navrené ke kácení, vedle poškozené ponechané. Musím upímn íct, e i m docela zatrnulo. e bych tehdy byl tak nedbalý? Vdy jsem tu v rzných obdobích strávil tém celý rok, znovu a znovu provoval, dohadoval se s kolegy, pesvdoval sebe i pijímal argumenty jiných odborníku. Výslednou variantu jsme ješte nekolikrát upravovali, znovu zvaovali. Co je pro tento park dobré rešení? Co je dobré rešení pro obyvatele tohoto mesta? Pro tyto, ale zejména pro ty budoucí?

A proto jsem rychle spchal do kanceláe a znovu vytáhl plány a výkresy.

Velmi se mi ulevilo, kdy jsem zjistil, e stromy, které lidé z obanského sdruení oznaili, nejsou velmi asto ty, které oznail ke kácení projekt. Tedy zeteln: v oznaení stromu jsou chyby a to nkdy dost zásadní.
Ulevilo i znovu zatrnulo. Jakou zodpovdnost nesou oni za svou „práci“ pro veejnost? Jakou hodnotu má jejich informace? emu to v dsledku pomáhá?

Jsem lenem jiného obanského sdruení, které se také zabývá ochranou ivotního prostedí, znám tedy situaci „z obou beh“.
Hájit pírodu je teba. Není to lehké ani snadné.
Proto je škoda této nevyuité šance nauit se pravdiv informovat, vzájemn hledat spolený zájem a skuten poslouit dobré vci.

Tak tedy snad píšt?

S pozdravem ing. Petr Ondruška
Komente: 39 | Pidat komentInforman e-mail  Vytisknout lnek
 

20. 4. 2008 - Stukovac happening v Mstskch sadech

 
o.s.Za Opavu - Tom� Skal�k - Mstsk sady - 18. 04. 2008 - 4622 peten  
o.s. Za Opavu uspoádalo  v nedli 20. 4. 2008 v odpoledních hodinách  v  Mstských sadech v Opav Stukovací happening. 

Hlavní bod programu: stukování (vytvoení landartové instalace za pomocí stuek z bílého krepového papíru, kterými budou zúastnní v prbhu dne  oznaovat ty ze strom v Mstských sadech, které jsou v rámci navrených obnov urené k vykácení)
Jedním ze zámr akce bylo vizualizovat v daném prostoru rozsah toho, co je dosud pouze na papíe v rámci pipraveného projektu. Akce byla poádána v souvislosti s oslavou Mezinárodního dne Zem 22. dubna.Zobrazit cel lnek... | Komente: 29 | Pidat komentInforman e-mail  Vytisknout lnek
 

Na prochzce v Mstskch sadech - mapovn prostoru

 
o.s.Za Opavu - Tom� Skal�k - Mstsk sady - 05. 04. 2008 - 3976 peten  
18. bezna jsem se byl projít v Mstských sadech. Chtl jsem se seznámit s prostorem, který se pravdpodobn bude  radikáln promovat na základ navreného projektu obnovy parku.  Chtl jsem se podívat na tch nkolik set strom a ke, které jsou nemocné, nevhodné nebo ohroují naši bezpenost a zdraví.

Zobrazit vce fotek ... | Komente: 4 | Pidat koment | Informan e-mail Vytisknout lnek
 

Projekt na obnovu Mstskch sad

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Hal�tek - Mstsk sady - 16. 03. 2008 - 4002 peten  
pln mstskch sad, nhladJak u jsme na konci února informovali, Mstské sady v Opav eká brzká rozsáhlá obnova. Zmny spoívají ve vykácení více ne 450 strom, výsadb nové zelen, úprav komunikací atd. V rámci ízení o kácení devin rostoucích mimo les - Mstské sady v Opav, byl úastníkm ízení pedloen projekt zamýšlených úprav. Vzhledem k tomu, e pedmtné ízení je ji ukoneno a rozhodnutí o povolení kácení nabylo právní moci, stává se tento projekt veejným. Vzhledem k neopodstatnnému opavskému zvyku zveejovat na webových stránkách msta vtšinou jen vci, které ze zákona musí být zveejnny, stejn jako veejn projednávat zámry, které musí být projednávány, jsme projekt na rekonstrukci Mstských sad zdigitalizovali a pinášíme tak jeho podstatnou ást k nahlédnutí.
Zobrazit cel lnek... | Komente: 15 | Pidat komentInforman e-mail  Vytisknout lnek
 

ek Mstsk sady letos obnova?

 
o.s.Za Opavu - Tom� Skal�k - Mstsk sady - 28. 02. 2008 - 3622 peten  
Opavský a hluínský Region dne 26. února 2008 uvedl na stran 2, v krátkém lánku s názvem "Mstské sady eká obnova", e omlazení Mstských sad ustoupí zele, která ji nevyhovuje zdravotn ani z bezpenostních hledisek a ohrouje návštvníky. V roce 2004 probhla podrobná inventarizace a všechny stromy byly posouzeny odborníky. Plánované kácení bude pomrn rozsáhlé, stejn tak i následná výsadba.
Zobrazit cel lnek... | Komente: 14 | Pidat komentInforman e-mail  Vytisknout lnek
 

Akce v Mati�n�m dom�  
Projekty
N�v�t�vnost

Za�ti�ujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort Döşemealtı Escort Elmalı Escort Finike Escort Gazipaşa Escort Gündoğmuş Escort İbradı Escort Kaş Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaaltı Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpaşa Escort Serik Escort adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzıfon escort suluova escort taşova escort Ankara Escort Ankara Escort Keçiören Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpaşa Escort Ardahan Escort Çıldır Escort Göle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Borçka Escort Hopa Escort Aydın Escort Efeler Escort Nazilli Escort Söke Escort Balıkesir Escort Altıeylül Escort Edremit Escort Karesi Escort Bartın Escort Amasra Escort Kurucaşile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Aydıntepe Escort Demirözü Escort Bilecik Escort Bozüyük Escort Osmaneli Escort Söğüt Escort Bolu Escort Gerede Escort Göynük Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nilüfer Escort Osmangazi Escort Yıldırım Escort Çanakkale Escort Biga Escort Çan Escort Gelibolu Escort Çankırı Escort Çerkeş Escort Ilgaz Escort Şabanözü Escort Çorum Escort Alaca Escort Osmancık Escort Sungurlu Escort Diyarbakır Escort Bağlar Escort Kayapınar Escort Yenişehir Escort Düzce Escort Akçakoca Escort Gölyaka Escort Kaynaşlı Escort Edirne Escort İpsala Escort Keşan Escort Uzunköprü Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort Üzümlü Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Palandöken Escort Yakutiye Escort Eskişehir Escort Odunpazarı Escort Sivrihisar Escort Tepebaşı Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort Şehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort Gümüşhane Escort Kelkit Escort Kürtün Escort Şiran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort İskenderun Escort Isparta Escort Eğirdir Escort Şarkikaraağaç Escort Yalvaç Escort İstanbul Escort Bağcılar Escort Esenyurt Escort Küçükçekmece Escort İzmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmaraş Escort Dulkadiroğlu Escort Elbistan Escort Onikişubat Escort Karabük Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayrancı Escort Ermenek Escort Sarıveliler Escort Kars Escort Kağızman Escort Sarıkamış Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Taşköprü Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort Kırıkkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yahşihan Escort Kırklareli Escort Babaeski Escort Lüleburgaz Escort Vize Escort Kırşehir Escort Çiçekdağı Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Darıca Escort Gebze Escort İzmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Selçuklu Escort Kütahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tavşanlı Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Doğanşehir Escort Yeşilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort Kızıltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yenişehir Escort Muğla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nevşehir Escort Avanos Escort Gülşehir Escort Ürgüp Escort Niğde Escort Bor Escort Çiftlik Escort Ulukışla Escort Ordu Escort Altınordu Escort Fatsa Escort Ünye Escort Osmaiye Escort Bahçe Escort Düziçi Escort Kadirli Escort Rize Escort Ardeşen Escort Çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazarı Escort Akyazı Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort İlkadım Escort Sinop Escort Ayancık Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort Şarkışla Escort Suşehri Escort Yıldızeli Escort Tekirdağ Escort Çerkezköy Escort Süleymanpaşa Escort Çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Akçaabat Escort Araklı Escort Ortahisar Escort Uşak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivaslı Escort Van Escort Erçiş Escort İpekyolu Escort Tuşba Escort Yalova Escort Altınova Escort Çiftlikköy Escort Çınarcık Escort Yozgat Escort Akdağmadeni Escort Sorgun Escort Yerköy Escort Zonguldak Escort Çaycuma Escort Devrek Escort Ereğli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvoen prostednictvm phpRS - redaknho systmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server