ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
   ZobrazenÚ Ŕlßnky   0 - 15     15 - 30    30 - 39  

Den strom¨ v MatiŔnÝm domý a v Al×býtiný zahradý

 
o.s. Za Opavu - Ekologie - 25. 10. 2016 - 1260 p°eŔtenÝ  


Spolek Za Opavu se i v letošním roce zúŔastnil ji× tradiŔní opavské slavnosti Den strom¨. Doprovodný program byl zamý°en na péŔi o prost°edí, ve kterém ×ijeme, a tv¨rŔí stránku dýtí i dospýlých p°i pohodovém odpoledni v Al×býtiný zahradý.

Za podporu dýkujeme statutárnímu mýstu Opavý a Nadaci Ŕeské architektury.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 16 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Za h°bitovem vznikla dubovß alej

 
Milan Freiberg - Ekologie - 04. 11. 2014 - 1800 p°eŔtenÝ  
Deset nových dub¨ vysadili v pátek 24. °íjna za mýstským h°bitovem v Opavý v rámci doprovodných akcí ke Dni strom¨ Ŕlenové spolk¨ Za Opavu, Ekolyceum a další p°íznivci a dobrovolníci. Výsadba navázala na Ŕty°i stromy zasazené p°ed nýkolika lety a dohromady ji× tvo°í pohlednou alej a nezbývá ne× doufat, ×e nové stromy odolají povýtrnostním vliv¨m a jiným nástrahám.

 


 
 
 
sonna.com.ua/catalog/postelnoe-bele/
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 44 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Den zemý se nesl ve znamenÝ AZ kvÝzu

 
Milan Freiberg - Ekologie - 02. 05. 2014 - 2632 p°eŔtenÝ  
Trochu oblíbené televizní kultury do letošní oslavy Dne zemý vnesli Ŕlenové Za Opavu, kte°í pro návštývníky akce p°ipravili AZ kvíz s otázkami p°evá×ný z environmentální oblasti. Autorem myšlenky byl Zdenýk Frélich, realizace se ujala nová Ŕlenka spolku Zuzana Prokešová s dýtmi a na místý jim se soutý×í pomáhal Milan Freiberg. Podporu všem poskytla i dlouholetá p°íznivkyný spolku Marie T°ísková.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 7 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Pozvßnka na ovocnß°skř kurz

 
o.s. Za Opavu - Ekologie - 20. 03. 2014 - 1122 p°eŔtenÝ  
VITAREGIO o. s. po°ádá za podpory Statutárního mýsta Opavy "Opavský ovocná°ský kurz".
Výuka bude probíhat v uŔebný Masarykovy st°ední školy zemýdýlské a Vyšší odborné školy v Opavý. Své p°ihlášky zasílejte na e-mail: ovocnarsky-kurz@centrum.cz nebo volejte na tel. 776 602 644776 602 644.

So 5. 4. 2014, 9–17 hod
Témata: úvod do pýstování ovocných strom¨, °ez ovocných strom¨, roubování ovocných strom¨, šk¨dci a choroby, šetrná ochrana, praktická ukázka °ezu ovocných strom¨ – výchovný °ez, pr¨klest, zmlazovací °ez, praktická ukázka roubování.

So, 1.11.2014, 9-17 hod
Témata: pomologie, staré a nové odr¨dy, ochutnávka odr¨d a ovocných produkt¨, zásady výsadby ovocných strom¨ a ke°¨, praktická ukázka výsadby ovocných strom¨.Lekto°i: Miroslav P°asliŔák, Ing. Ond°ej Dovala, Mgr. Radim LokoŔ, Ph.D.
ÚŔastnický poplatek: 100,- KŔ za ka×dou Ŕást kurzu. Ka×dý úŔastník obdr×í vzdýlávací materiály.
Komentß°e: 1 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

V Opavý se zase oslavovaly stromy

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 19. 10. 2013 - 1812 p°eŔtenÝ  

V nedýli 13.°íjna se v Opavý uskuteŔnila ji× tradiŔní oslava Dne strom¨. Nutno podotknout, ×e je ka×dým rokem více navštývována ve°ejností, a to nejen zdaleka dýtskými návštývníky.  

Tento p¨vodný americký svátek vznikl ji× v 19. století jako „Arbor Day“. V prvním roce oslav byl 10. dubna 1872 v Nebrasce zasazen více ne× jeden milion strom¨. Myšlenka oslav Dne strom¨ se rychle rozší°ila z Nebrasky po celých Spojených státech a pozdýji i na další kontinenty.

Zobrazit vÝce fotek ... | Komentß°e: 11 | P°idat komentß° | Informa°nř e-mail Vytisknout Ŕlßnek
 

Dobrovolnickř vÝkend v DubovÚ, 16.8. ľ 18.8. 2013

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 04. 09. 2013 - 3361 p°eŔtenÝ  
O víkendu v poloviný srpna se do Dubové u Vítkova sjelo nýkolik dobrovolník¨, kte°í mýli nabitý program. Jednalo se o Ŕleny a p°íznivce obŔanského sdru×ení Za Opavu a Radkov, kte°í ve spolupráci s místními obyvateli a vedením obce pomohli s rehabilitací ve°ejných prostranství.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 11 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Den Zemý 2013

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 15. 06. 2013 - 1838 p°eŔtenÝ  

Den Zemý se poprvé konal v Americe 22. dubna 1970.
Od 90. let 20. století se k tomuto svátku p°idávají další a další státy svýta, vŔetný ╚eské republiky.
 
Oslava Dne Zemý má v Opavý ji× svou tradici. Letošní svátek se slavil v nedýli 21. dubna na námýstí Osvoboditel¨. PoŔasí oslavám opýt p°álo a lidé po dlouhé zimý trávili rádi sv¨j volný Ŕas na sluníŔku.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 26 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Den strom¨ v Opavý 2012

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 12. 11. 2012 - 1953 p°eŔtenÝ  
P¨vodný americký svátek oslavující stromy vznikl ji× v 19. století jako „Arbor Day“, Den strom¨. V prvním roce oslav byl 10. dubna 1872 v Nebrasce zasazen více ne× jeden milion strom¨. Myšlenka oslav Dne strom¨ se rychle rozší°ila z Nebrasky po celých Spojených státech a pozdýji i na další kontinenty. Datum oslav se liší podle klimatických podmínek a toho, kdy je mo×né stromy vysazovat.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 15 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Nßvrat buku do sadu Svobody

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 05. 09. 2012 - 2031 p°eŔtenÝ  
Je to ji× 2,5 roku, co byl pokácen Ŕervenolistý buk v sadech Svobody a více ne× rok, co byl na jeho místo vysazen buk nový. 120 let starý strom pat°il k jedným z nejkrásnýjších v Opavý, bohu×el jeho ko°enový systém byl napaden nebezpeŔnou a agresivní d°evokaznou houbou.

PoŔátkem mýsíce srpna tohoto roku byl mohutný kmen stromu p°ivezen ze skladu technických slu×eb, aby se stal p°ipomínkou své existence a ještý nýjakou dobu dopl˛oval místo svého ×ivota ve spoleŔnosti nás lidí a svého mladého nástupce. 

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 0 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

SßzÝme stromy v LitultovicÝch

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 26. 04. 2012 - 2317 p°eŔtenÝ  
Letošní jarní sázení strom¨ se dotklo dalšího málo udr×ovaného místa u drobné sakrální památky. Tentokrát se jednalo o kamenný k°í×ek stojící u p°íjezdové komunikace p°ed obcí Litultovice. Levou i pravou stranu k°í×e nyní chrání dvý krásné mladé lípy. 
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 2 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Opavskř Den Zemý 2012

 
o.s.Za Opavu - Adam ´┐Ż´┐Żastn´┐Ż - Ekologie - 25. 04. 2012 - 2866 p°eŔtenÝ  
Rok 1970 nebyl jen tzv. silným roŔníkem, ale 22. dubna se také poprvé v Americe konal Den Zemý.
Od 90. let 20. století se p°idávají další a další státy svýta, vŔetný ╚eské republiky.
 
Oslava Dne Zemý má v Opavý ji× svou tradici, která pokraŔovala i v tomto roce, kdy se p°ipomnýla v nedýli 22. dubna na námýstí Osvoboditel¨. Obavy se nenaplnily – poŔasí p°álo a lidé p°icházeli a× do posledních okam×ik¨.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 1 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Den strom¨ 2011 v Opavý

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 07. 12. 2011 - 2232 p°eŔtenÝ  
Nápad slavit Den strom¨ vznikl ji× v 19. století v USA, ve státý Nebrasca, který byl p°íchozími osadníky popisován jako místo bez strom¨. Jeden z osadník¨, J. Sterling Morton, se však s tímto stavem nechtýl smí°it. ZaŔal s podporou své man×elky pýstovat v okolí svého domu stromy, ke°e a kvýtiny. Morton nebyl zahradník, ale noviná° a k tomu, aby rozší°il svou myšlenku a našel další pokraŔovatele, dýlal to, co umýl – psal a vyzýval své spoluobŔany k výsadbám. P°edvedl p°ed jejich zraky, ×e stromy a ke°e brání výtrné erozi a poskytují ochranu p°ed pálícím sluncem. Jeho p°íklad vzbudil nadšení.


 
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 12 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Den bez aut 2011 takÚ v Opavý

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 24. 09. 2011 - 2069 p°eŔtenÝ  
Ve Ŕtvrtek 22. zá°í 2011 byla opýt pro ve°ejnost otev°ena mýnírna elektrického proudu, která se nachází za budovou Slezanky, v blízkosti bývalého divadelního klubu v Opavý.

Otev°ení této významné technické památky bylo tentokrát zorganizováno v rámci akce „Den bez aut“, kterou mýl pod svým patronátem Magistrát mýsta Opavy.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 0 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Őumava aneb o schopnostech lesa a fanatickřch ekoteroristech

 
o.s. Za Opavu -Zdenýk FrÚlich - Ekologie - 18. 08. 2011 - 2659 p°eŔtenÝ  
ObŔanské sdru×ení Za Opavu se rozhodlo ve°ejný vyjád°it sv¨j nesouhlas se stávající situací v národním parku Šumava. Jsme p°esvýdŔení, ×e v národním parku je p°edevším nutné brát na z°etel jeho prvotní poslání, a tím je ochrana p°írody. Nesouhlasíme proto s tím, ×e souŔasné vedení hájí hlavný hospodá°ské zájmy, nerespektuje názory a odborné argumenty výdc¨ Ŕeských i zahraniŔních a nemá zájem vést na téma ochrany p°ed k¨rovcem dialog, který je te´ p°edevším pot°eba. Jsme p°esvýdŔeni o tom, ×e souŔasnou situaci je t°eba vy°ešit jednáním všech zúŔastnýných stran, bez emocí a nad odborný podlo×enými argumenty.


„Celou Šumavu se×ere k¨rovec! Bude tam jen mrtvý les a m¨×e za to Hnutí Duha.“ „Ze zelené ideologie mám výtší strach ne× z Al-kajdy.“ „Aktivista se pozná podle toho, ×e má dredy, fláká se a kou°í trávu.“


Zdají se Vám tyto výroky známé? Mo×ná ano – v p°edešlých týdnech je toti× (v uvedeném po°adí) pronesli °editel národního parku Šumava Jan Stráský, prezident ╚R Václav Klaus a starosta obce Modravy Antonín Schubert. Ve zcela zjednodušené verzi je v nich popisován jednostranný pohled na problematiku k¨rovce v národním parku. Tato slova jsou bohu×el s oblibou p°ejímána médii a vytvá°ejí tak dojem, kterému se mi – vystudovanému krajiná°i – nechtýlo vý°it. Proto jsem se rozhodl, ×e se na místo vypravím osobný, abych poznal, jaká je situace doopravdy. Vezl jsem si s sebou také nýkolik otázek, na které jsem chtýl nalézt odpovýdi:
- Rostou pod suchými smrky nové nebo je t°eba je vysázet?
- Jsou úŔastníci blokády opravdu tak fanatiŔtí a policie opravdu tak drsná?
- A je tedy nutné na PtaŔím potoce kácet nebo není?


Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 30 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

MÝsto starÚho vysadili buk novř

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 11. 06. 2011 - 2089 p°eŔtenÝ  
Nový a asi 5 metr¨ vysoký Ŕervenolistý buk zdobí místo pod PtaŔím vrchem v Sadech Svobody. Zasazen byl na místý mohutného stromu, je× byl pokácen po napadení d°evokaznými houbami v lo˛ském roce. 

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 3 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
  ZobrazenÚ Ŕlßnky   0 - 15     15 - 30    30 - 39  

Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server