ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
   ZobrazenÚ Ŕlßnky   0 - 15     15 - 22  

Zachra˛te z°Ýceninu hradu VikÜtejn!

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Ohro×enÚ pamßtky Opavska - 12. 06. 2014 - 2473 p°eŔtenÝ  
Spolek Za Opavu a sdru×ení Radkov ji× tradiŔný od roku 2011 po°ádají ka×doroŔný na konci srpna v prostorách z°íceniny hradu Vikštejna u obce Radkov na Vítkovsku kulturní akci s názvem "Den hradu Vikštejna" (více viz samostatné projekty).
Smyslem celé akce p°itom není jen strávit p°íjemný den v p°írodním prost°edí a kulturním programem. Jde nám p°edevším také o propagaci místa a snahu zviditelnit aktuální stav a pot°eby, které z°icenina Vikštejna, pokud má z¨stat pro budoucí generace zachována, má. Hrad Vikštejn je nejrozsáhlejší dochovanou z°íceninou na Opavsku, první zmínka je z roku 1377. Zárove˛ pat°í mezi její nejvýznamnýjší a zárove˛ nejohro×enýjší kulturní památky v regionu v¨bec.

Obec Radkov, sdru×ení Radkov a spolek Za Opavu v posledních letech intenzivný, dosud však spíše neúspýšný, vyvíjí snahu získat finanŔní prost°edky k nastartování postupné záchrany z°íceniny, která pot°ebuje v nýkolika místech statické zajištýní a celkový konzervaŔní obnovu. Tato obnova by mýla pozastavit erozi zdýných Ŕástí, které v posledních desetiletích stále rychleji památku degradují.
Hlavním problémem v našem sna×ení je chybýjící dokumentace, která by se mohla stát podkladem pro získání finanŔních dotací a grant¨. Na vypracování dokumentace jsme proto ve spolupráci s dalšími organizacemi vyhlásili ve°ejnou sbírku.

Více informací ní×e v tomto Ŕlánku a také p°ímo na odkaze hithit.com (Zachra˛te z°ízeninu hradu Vikštejn!).
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 56 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Pozvßnka na workshop

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Ohro×enÚ pamßtky Opavska - 14. 05. 2014 - 1717 p°eŔtenÝ  


Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 4 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

P°emýna ×elezniŔnÝ vodßrny na kulturnÝ za°ÝzenÝ

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ohro×enÚ pamßtky Opavska - 04. 01. 2014 - 3141 p°eŔtenÝ  

Vodárenská vý× u Východního nádra×í v Opavý zmýnila p°ed nýkolika lety vlastníka. Stala se jím spoleŔnost UNICONT Opava, která zchátralou budovu odkoupila od ╚eských drah.

P°edpokládá se, ×e významná technická památka z roku 1892 s unikátním movitým za°ízením získá nové vyu×ití. Po celkové obnový by se mýla promýnit v kulturní za°ízení Ŕítající p°edevším kavárnu a galerii.


  


Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 1 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

ChßtrajÝcÝ budova břvalÚ textilky Karnola

 
o. s. Za Opavu - Patrik Dominec - Ohro×enÚ pamßtky Opavska - 24. 09. 2013 - 5423 p°eŔtenÝ  

Na b°ehu °eky Opava (ulice Zámecký okruh 15) stojí opuštýná pr¨myslová stavba. Dokládá svým stá°ím a prostorem zhaslou slávu textilní poboŔky vlna°ského státního podniku v Krnový. Její poŔátek je spojen se jménem Jind°icha Kudlicha, který se svými spoleŔníky firmy Joh. Kudlich's Söhne nechal vystavýt v roce 1911 na bývalém místý Krommerovy barvírny a prádelny poboŔný závod.Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 28 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Břvalß opavskß porodnice bude opýt otev°ena

 
o. s. Za Opavu - Patrik Dominec - Ohro×enÚ pamßtky Opavska - 28. 08. 2013 - 2673 p°eŔtenÝ  

Pomyslné brány bývalé porodnice v Opavý na ulici VanŔurové, se otev°ou u× v listopadu letošního roku (2013). Budova, kterou vymýnil Moravskoslezský kraj v roce 2008 s mýstem Opava za budovu školy Dvo°ákovy sady a doplatek 2,8 mil KŔ, se po nýkolika letech promý˛uje k nepoznání. Zásluhu na ní má podnikatel Miroslav Glos, za kterým stojí známé realizace, opavská Rezidence Elizabeth v Popské ulici a Medical Centra v ulici Ostro×né.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 1 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Areßl opavskÚ Karnoly

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ohro×enÚ pamßtky Opavska - 26. 08. 2012 - 3939 p°eŔtenÝ  


Lokalita:
Zámecký okruh, °eka Opava
Objekt:
bývalá textilní továrna  
Autor: /
Datace: /
Materiál: zdýná stavba
Rejst°íkové Ŕíslo kulturní památky: není zapsána
Datum vlo×ení: 23.8. 2012
Areál bývalé textilní továrny Karnoly se nachází východný od centra mýsta. Na severovýchodní straný je lemován °ekou Opavou a na straný jihozápadní Zámeckým okruhem. Bohatý pohledový exponovaný pr¨myslový areál m¨×eme rozhodný za°adit mezi nejvýznamnýjší stavby mýsta a zárove˛ mezi jeho nejohro×enýjší.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 10 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

DokonŔenÝ obnovy kaple Ŕ. 1 v Novřch TýchanovicÝch

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ohro×enÚ pamßtky Opavska - 07. 07. 2012 - 2305 p°eŔtenÝ  

Jsme rádi, ×e m¨×eme z ohro×ených památek Opavska vy°adit další drobnou stavbu – kapli Ŕ. 1 v Nových Týchanovicích na Vítkovsku. V letošním roce se toti× povedlo to, co mo×ná mnozí neŔekali – další v °adý z celkem Ŕty° kaplí Bo×ího týla v obci byla opravena.

 
 

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 2 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Kaple v zaniklÚ osadý Javo°Ý

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ohro×enÚ pamßtky Opavska - 28. 01. 2011 - 3600 p°eŔtenÝ  
Název zaniklé osady je ji× dnes uvádýn pouze v souvislosti s kaplí, je× se zde nachází, pop°. s Ŕástí lesního porostu. Bývalou osadu Javo°í tvo°ily p¨vodný pouze t°i usedlosti. ZaŔátkem 20. století však byla zcela vylidnýna a 1. zá°í 1904 se z Javo°í odstýhovala poslední rodina. Osada Javo°í nále×í do katastrálního území obce Domoradovice.

 
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 6 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Kaple v Ho°ejÜÝch KunŔicÝch

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ohro×enÚ pamßtky Opavska - 12. 01. 2011 - 3184 p°eŔtenÝ  
Lokalita:   Jakartovice - Ho°ejší KunŔice
Objekt:   kaple
Rejst°íkové Ŕíslo kulturní památky:  nemá
Datum vlo×ení: 12.1. 2011


Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 0 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Budova břvalÚ porodnice

 
o.s. Za Opavu - Ohro×enÚ pamßtky Opavska - 11. 09. 2010 - 6271 p°eŔtenÝ  
Lokalita: Opava, ulice Olomoucká
Objekt: bývalá porodnice
Autor: Alfred Keller
Datace: 1911-1912
Materiál: zdýná stavba
Rejst°íkové Ŕíslo kulturní památky: nemá
Datum vlo×ení: 12.9. 2010


Vila bývalé opavské porodnice se nachází nedaleko komplexu nemocnice, je× tvo°í vzácný a architektonicky jednotný pojatý areál, je× byl nejprogresivnýjším za°ízením svého druhu ve Slezsku. Stavba nemocniŔního areálu byla zahájena dne 10.1. 1899 a ukonŔena 2.12. 1900. Podle projektu architekta F. Ruppela, stavebního inspektora z Hamburku provedla fa Josefa Hruschky z Opavy.


 

 

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 19 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Bo×Ý muka v DeÜtnÚm

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ohro×enÚ pamßtky Opavska - 14. 08. 2010 - 2402 p°eŔtenÝ  
Lokalita: obec Deštné u Jakartovic
Objekt: bo×í muka
Autor: neznámý
Datace: konec 19. století
Materiál: zdýná stavba
Rejst°íkové Ŕíslo kulturní památky: nemá
Datum vlo×ení: 14.8. 2010
 

Obec Deštné je Ŕástí obce Jakartovice. Ves, u× v nejstarších písemných zprávách uvádýná jako majetek olomouckého biskupství, byla od prvé poloviny 14. století do roku 1926 biskupským lénem.


 

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 0 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Zßmeckř areßl v DeÜtnÚm

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ohro×enÚ pamßtky Opavska - 17. 05. 2010 - 3608 p°eŔtenÝ  
Lokalita: st°ed obce Deštné u Jakartovic
Objekt: zámek Ŕ.p. 1
Autor: neznámý
Datace: tvrz poŔ. 15. stol., zámek 1. t°etina 18. století
Materiál: zdýná stavba
Rejst°íkové Ŕíslo kulturní památky: 17124/8-1354
Datum vlo×ení: 17.5. 2010

Obec Deštné je Ŕástí obce Jakartovice. Ves, u× v nejstarších písemných zprávách uvádýná jako majetek olomouckého biskupství, byla od prvé poloviny 14. století do roku 1926 biskupským lénem. Tvrz a pozdýji zámek byly sídlem biskupských a pozdýji arcibiskupských lenník¨. Ti také vystavýli nýkdy na sklonku 14. století v týsném sousedství jednolodní gotický kostel Navštívení Panny Marie.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 3 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Kaple 1 NovÚ Týchanovice

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ohro×enÚ pamßtky Opavska - 02. 02. 2010 - 3122 p°eŔtenÝ  

Lokalita: st°ed obce Nové Týchanovice u Vítkova
Objekt: kaple 1
Autor: neznámý
Datace: 2. pol. 19. stol.
Materiál: zdýná stavba
Rejst°íkové Ŕíslo kulturní památky: nemá
Datum vlo×ení: 2.2. 2010

Stávající objekt kaple Ŕ. 1 je bezesporu významnou památkou místního významu dotvá°ející kolorit obce v blízkosti dalších historických budov statk¨ a areálu kostela sv. Mikuláše. Dokumentace stávajícího stavu kaple bude slou×it k následné obnový, která by mýla, vzhledem k havarijnímu stavu objektu, zapoŔít v nejbliךí mo×né dobý. Z d¨vodu špatného stavebnýtechnického stavu není mo×né kapli vyu×ívat. Lze konstatovat, ×e její degradace postupuje velmi rychle a v souŔasné dobý ohro×uje svým stavem okolí. S ohledem na tento stav byla památka zahrnuta do seznamu RNDr. Michala ValenŔíka ohro×ených kostel¨ a kaplí v ╚eské republice. Obnova objektu spojená s rekonstrukcí st°echy umo×ní její vyu×ití i d¨stojné uplatnýní v zástavbý i krajiný.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 2 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Kaple v Komßrový

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ohro×enÚ pamßtky Opavska - 09. 08. 2009 - 3094 p°eŔtenÝ  

Lokalita: p°ed vjezdem do Komárova, z ulice Týšínské smýrem na Kylešovice
Objekt: kaple
Autor: neznámý
Datace: 1711
Materiál: zdýná stavba
Rejst°íkové Ŕíslo kulturní památky: 26066/8-1415
Datum vlo×ení: 9.8. 2009

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 4 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Obnova radu˛skÚ voÜßrny

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ohro×enÚ pamßtky Opavska - 05. 06. 2009 - 4682 p°eŔtenÝ  
V lednu roku 2008 byl za°azen do ohro×ených památek Opavska na našem webu objekt vošárny v Raduni. Jsme rádi, ×e ohro×ení této památky ji× nehrozí a ×e vám ji nyní m¨×eme p°edstavit po ŔásteŔné obnový, o kterou se postaralo ObŔanské sdru×ení Vošárna.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 36 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
  ZobrazenÚ Ŕlßnky   0 - 15     15 - 22  

Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server