ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Obec Lipina

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Historie krajiny Opavska - 03. 02. 2015 - 2195 p°eŔtenÝ  

Dnešní obec Lipina se nachází v oblasti opavské pahorkatiny, 15 kilometr¨ jihozápadný od Opavy, jako×to místní Ŕást obce Štáblovice.[1] Obec byla zalo×ena na jednoduchém p¨doryse s k°í×ením dvou ulic do pravého úhlu, ke kterým se domy obracejí v °adý svými štíty. 

První zmínka o p¨vodní osadý Lipina je z roku 1377.[2] V pr¨býhu t°icetileté války však obec zpustla a pozdýji zanikla. Nové sídlo vzniklo o cca 1km dál na místý takzvaného Lipinského dvora. Osadu zalo×il vlastník panství Jan Karel Amadeus Lichnovský v roce 1783 a pojmenoval ji stejný, Lipina.[1] Lipina je souŔástí Štáblovic od 1. 1. 1993.    

[2] první zmínka o Štáblovicích je z roku 1389

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 50 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

KapliŔka u °eky Moravice v Mok°inkßch

 
o.s. Vlasteneckř poutnÝk - Petr ZahnaÜ - Historie krajiny Opavska - 31. 07. 2014 - 1765 p°eŔtenÝ  
KapliŔka, zasvýcená Panný Marii, stojí u °eky Moravice, tam kde stará zemská cesta, v blízkosti bývalého MeleŔského mlýna, p°ekraŔovala brodem tok °eky. Postavil ji zde, na svém pozemku, místní mlyná°. Podle letopoŔtu nad vchodem v roce 1825.
 
Mlyná° Satke p°ed ni, po obou stranách, také nasadil dvý lípy, z nich× do souŔasnosti z¨stala pouze jedna. Ta druhá vzala za své p°i náporu výtru ve druhé poloviný 20. století. Další budova, stojící u náhonu vlevo od kaple, byla olejna. Samotný mlýn je skupina Ŕervený a ×lutý oznaŔených budov ji×ný od k°i×ovatky cest. Dnes je kaple opravena zásluhou rodiny Urbanských, které pat°í také objekty bývalého mlýna a jsou v ní konány p°íle×itostné bohoslu×by.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 7 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Pom¨×eme radkovskÚ aleji

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Historie krajiny Opavska - 14. 08. 2013 - 2337 p°eŔtenÝ  
V sobotu a nedýli 17. - 18. 8. 2013 budeme spoleŔný se Ŕleny o. s. Radkov a místními dobrovolníky ošet°ovat a hnojit stromy v lipové aleji mezi Radkovem a Dubovou na Vítkovsku. Chceme tak p°ispýt k zachování tohoto významného a v kraji ojedinýlého krajinotvorného stromo°adí.
Aktuálný probýhla zpáva o našich snahách také v jiných médiích. Zde jsou odkazy na nýkteré z nich:
Související Ŕlánky jinde:
Dobrovolníci zachra˛ují historickou radkovskou alej (14. 8. 2013 - opavsky.denik.cz)
Vzácná lipová alej má namále. K p°e×ití jí mají pomoci i „tabletky“ (10. 8. 2013 - idnes)

Unikátní radkovské aleji hrozí zánik (18. 7. 2013 - opava.5plus2.cz)


Další Ŕást Ŕlánku ní×e je urŔena všem, kte°í rádi Ŕtou p°íbýhy, zvláštý ty o stromech...
 Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 2 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Smutný zajÝmavÚ osudy jednoho opavskÚho mlynß°e

 
o.s. Vlasteneckř poutnÝk - Petr ZahnaÜ - Historie krajiny Opavska - 05. 08. 2012 - 2468 p°eŔtenÝ  
Na severním opavském p°edmýstí, v Palhanci, stojí nejstarší, nep°etr×itý existující mlýn ve Slezsku. Jako d°evýný vodní mlýn o jednom slo×ení jej nechal postavit sám opavský vévoda Mikuláš II. a listinou ze 13. 3. 1362 daroval plat z tohoto mlýna a k nýmu p°ilehlých pozemk¨ své dce°i Anný. Po více ne× pýti stech letech, v roce 1876, prodal tehdejší majitel Anton Springer, syn známého opavského textilního podnikatele, mlýn i s krupníkem a p°istavýnou olejnou Janu Herberovi.

 
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 1 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Odbornř Ŕlßnek

 
o.s. Za Opavu - Historie krajiny Opavska - 13. 06. 2012 - 2280 p°eŔtenÝ  

Po stopách obnovy drobných sakrálních staveb

Monika Vokálová, Radim LokoŔ

Anotace

P°íspývek reaguje na sílící zájem o drobnou sakrální architekturu a její obnovu. Zamý°uje se na motivace aktér¨ k obnový a analyzuje percepce staveb v regionálních publikacích. Získaná data jsou nahlí×ená v kontextu pamýti krajiny a funkcí, je× stavby v krajiný plní.


Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 17 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Kaple v NovÚ Zßlu×nÚ byla vysvýcena

 
o.s. Vlasteneckř poutnÝk - Petr ZahnaÜ - Historie krajiny Opavska - 25. 11. 2010 - 3357 p°eŔtenÝ  
„Kdy× fará° posvýtí kapliŔku, neprop¨jŔí jí tím nýjakou magickou moc. P¨sobí tam po°ád síla místa, které naši p°edkové témý° v×dycky geniálný vybrali. A pak samoz°ejmý i síla lidí, kte°í to dílo budovali, p¨sobí i odkaz lidí, kte°í se tu sejdou. A to moje po×ehnání, to je vlastný jakési podýkování. Je to podýkování lidem, kte°í na tom díle mýli nýjakou úŔast a taky podýkování Bohu, ×e na tomto místý m¨×eme být, setkávat se tu a vnímat jeho poselství.“
 
(Jan Nepomuk Ji°ištý, °ímskokatolický fará° z Býlé pod Bezdýzem. Úryvek z rozhovoru pro týdeník Respekt Ŕ. 2/2010)Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 33 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Kaple v Zßlu×nÚm k uctýnÝ pamßtky obýtÝ hornickÚ Ŕinnosti v b°idlicovřch dolech

 
o.s. Vlasteneckř poutnÝk - Petr ZahnaÜ - Historie krajiny Opavska - 31. 03. 2010 - 3150 p°eŔtenÝ  
Pohled na Zálu×né s nový postavenou kaplí z doby kolem roku 1900
 (vpravo, nad zástavbou obce, haldy velkého, t°ípatrového Nitmannova (Lindnerova) dolu)

Osada Zálu×né je místní Ŕástí mýsta Vítkova. Le×í v hlubokém údolí meandrující °eky Moravice, v centru p°írodního parku Moravice. Dnes je st°ediskem rekreaŔní oblasti. V samotné obci i jejím okolí nacházíme typický krajinný prvek - fenomén, neodmyslitelný spojený a výrazným zp¨sobem charakterizující zdejší kulturní krajinu. Jsou to haldy zaniklých b°idlicových dol¨. Osada Zálu×né – nýmecky Moradorf, vznikla v roce 1785 na panství MelŔ, rozparcelováním dvou panských dvor¨. Jmenovaly se Dv¨r Zálu×né (Saluschenhof) a Moravický dv¨r (Morahof). Odtud byl také vzat základ Ŕeské i nýmecké podoby jejího jména.  Osada vznikla na katastru obce Nové Týchanovice a zpoŔátku byla osadou drobných zemýdýlc¨ a d°eva°¨. Zdejší bohatá lo×iska b°idlice zaŔala být vyu×ívána a× v první poloviný 19. století. Nejprve v malém rozsahu, jednotlivými majiteli pozemk¨. Tam, kde její lo×iska vycházela na povrch, byla i bez výtšího technického zázemí, relativný snadno tý×itelná.
 

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 2 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

StarÚ Týchanovice - PoutnÝ kaple 14 svatřch pomocnÝk¨ vánouzi

 
o.s. Vlasteneckř poutnÝk - Petr ZahnaÜ - Historie krajiny Opavska - 19. 02. 2010 - 6007 p°eŔtenÝ  

Na kopci Nikelsberg[1], prudce se zvedajícím nad °ekou Moravicí, západný od Zálu×ného, stojí ji× nýkolik století stará kamenná kaple. Její zasvýcení Ŕtrnácti svatým pomocník¨m v nouzi je v širokém okolí pomýrný neobvyklé[2]. Kdy byla na tomto místý kaple poprvé postavena, nevíme. S nejvýtší pravdýpodobností to bylo nýkdy v první poloviný 17. století, v dobý t°icetileté války nebo mo×ná u× p°ed ní. V ústním podání p¨vodních obyvatel Nových Týchanovic se tradovalo, ×e zde stála ji× kolem roku 1600 a ×e ji× tehdy k ní chodila procesí. Pravdýpodobnýjší však je, ×e se zdejší poutní tradice rozvinula v období útrap, bídy a rozvratu na konci t°icetileté války, kdy byl zdejší kraj obsazen švédskými vojsky. Na Müllerový mapý Moravy z roku 1716, stejný jako na Vielandový mapý Opavského kní×ectví z roku 1736 ji nenajdeme. Neznamená to však nutný, ×e na poŔátku 18. století kaple neexistovala. Obý mapy mají pomýrný malé mý°ítko[3] a drobné objekty nepostihují. Zato na mapý prvního rakouského vojenského mapování z doby po roce 1764 je ji× kaple jasný zakreslena. Stejný jako na dalších historických mapách z pozdýjších let.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 7 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

P°ed 110 lety byla zahßjena stavba opavskÚ nemocnice

 
o.s. Za Opavu - Ond°ej Hlo×ek - Historie krajiny Opavska - 15. 09. 2009 - 3229 p°eŔtenÝ  

První špitál na území Opavy pocházel ze 14. století a byl dílem opavského kní×ete Mikuláše. Do 80. let 18. století jich vzniklo ještý p°ibli×ný pýt.

V roce 1800 byl zahájen ŔásteŔný provoz v Heiderichový nemocnici na Beethovenový ulici. Ten byl však po ústupu vojsk z bitvy u Slavkova roku 1805 p°erušen a nemocnice byla zdevastována. O dva roky pozdýji u× byla nemocnice provozuschopná a nesla název Heiderich¨v institut.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 10 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Kostel NejsvýtýjÜÝ Trojice v Raduni

 
o.s. Za Opavu - Ond°ej Hlo×ek - Historie krajiny Opavska - 05. 09. 2009 - 3404 p°eŔtenÝ  

Radu˛ský kostel, který byl vybudován na p°elomu 16. a 17. století, nebyl první církevní stavbou v obci.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 48 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server