ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Opavskř kulturnÝ otesßnek mß pýt let

 
o.s. Za Opavu - Ond°ej Hlo×ek - OKO a D¨m umýnÝ - 07. 12. 2012 - 3222 p°eŔtenÝ  

Opavská kulturní organizace, známá pod zkratkou OKO, se býhem pýti let své existence a t°í let p¨sobení v prostoru Obecního domu stala typickým p°íkladem unifikace mýstské kultury a normalizace kulturních pracovník¨, která probíhá ve všech mýstech nejen v republice, ale i ve svýtý. 

 

 

V Protimluvu 1-2/2010 se trojice významných opavských Ŕinitel¨ v architektu°e, výstavnictví a památkové péŔi zabývala rekonstrukcí Obecního domu. V závýreŔném hodnocení mimo jiné dodala, ×e „vzhledem k oŔekáváním, finanŔní zajištýnosti a prioritám, jaké p°estavba a následné vyu×ití objektu pro investora a celou Opavu má, došlo k promarnýní jedné velké p°íle×itosti vytvo°it reprezentativní prostor, který by se svou kvalitou zapsal do kulturních dýjin mýsta“. Pánové mluvili o architektonické stránce domu. Toto souvýtí lze však bez výtších pardon¨ pou×ít i na charakter organizace, která v Obecním domý sídlí. Opavská kulturní organizace se do kulturní historie mýsta zatím zapisuje z velké Ŕásti jen Ŕernou barvou. Její existence stála desítky milion¨ korun a pochroumala nýkolik lidských osud¨.  

Jako pýst na oko

Opavská kulturní organizace (OKO) je p°íspývkovou organizací mýsta. Vznikla roku 2007 jako jeden z nápad¨ bývalého vedení radnice v Ŕele s primátorem Zby˛kem Stanjurou (ODS), jak ušet°it za výdaje na místní kulturu a jak mít navíc pod dozorem její obsah. Instituce dostala do rukou osudy kulturních prostor¨ Obecního domu, Domu umýní a p°iléhajícího kostela sv. Václava, které mýla správcovat. Uva×ovalo se o zaŔlenýní i dalších prostor¨, jako sálu minoritského kláštera, loutkovém divadle, kulturním domý Na RybníŔku.

Do Ŕela organizace byla z neviditelného výbýrového °ízení postavena Irena Šindlerová, Ŕlenka tehdy nejsilnýjší magistrátní strany ODS a pracovnice na krajském ú°adý, která s vedením kulturní instituce a v¨bec s kulturou nemýla do té doby co doŔinýní. Na místo dramaturga organizace byl °editelkou vybrán Jan Kunze, Ŕlovýk bez odborných kulturních znalostí. Nový dramaturg mýl alespo˛, na rozdíl od °editelky, zkušenosti praktické, p°íle×itostný pomáhal s instalací výstav v Domu umýní, byl a stále je zpývákem a autorem poezie a organizátorem kulturních akcí.    

OKO vzniklo jako projekt bez jakékoliv p°edchozí široké odborné diskuze mezi po°adateli kulturních akcí, kulturními Ŕiniteli mýsta a politiky. Co× se ukázalo jako klíŔové v následujících letech, kdy tato p°íspývková organizace Ŕasto budila a budí emoce a hovo°í se o ní, p°edevším v tisku a mezi organizátory kulturního ×ivota, v souvislosti se skandály a projevy arogance, ne× v souvislosti s p°evládající kvalitou programu.

ěeditelce Šindlerové mnozí kulturní Ŕinitelé ve mýstý vytýkali neorientování se v °ízení jakékoliv kulturní instituce, slabou znalost kulturní politiky a kulturního p°ehledu. Šindlerová si navíc mnohé p°íznivce místní kulturní scény ve mýstý proti sobý poštvala výpovýdí, kterou dala roku 2008 sdru×ení Bludný kámen v Ŕele s galeristou Martinem Klimešem, který v Domu umýní od 90. let minulého století po°ádal obrovské mno×ství kvalitních akcí se zamý°ením na výtvarné umýní, experimentální hudbu a literárný-hudební performance. Oficiálním d¨vodem byla malá rekonstrukce v Domu umýní, všeobecný známým faktem však byl politický tlak ze strany primátorské kancelá°e, která tlaŔila do pop°edí koncept tzv. „úspýšné kultury“. Tedy standardizovaného ú°ednického pojetí kultury, kde hlavní slovo má výše zisku. P°íznivci Bludného kamene svou nelibost v¨Ŕi tomuto rozhodnutí dali ve mýstý najevo nálepkami s texty „Vylep si sv¨j Bludný kámen“ a  „Koho tlaŔí Bludný kámen“, kterými polepovali r¨zná mýstská zákoutí.

Prostor bez jasné koncepce

Poté se na Ŕas za Opavskou kulturní organizací zav°ela voda. Instituce se p°ipravovala na p°estavbu nýkdejší budovy KomerŔní banky ve své sídlo, pozdýji pojmenované jako Obecní d¨m. Mezi obŔany se v kusých zprávách dostávaly informace o probíhající rekonstrukci, která mýsto p°išla na 138 milion¨ korun (vŔetný zakoupení domu). Fantastická prohlášení o tom, jak Opava získá v podobý Obecního domu a p°ilehlého klubu Art multikulturní prostor, který lze smýle srovnávat s pra×ským hudebním svatostánkem Akropole, se ve finále dalece lišila od reality (viz Ŕlánek Ještý pár poznámek k rekonstrukci Obecního domu, Protimluv 1-2/2010, str. 60-63).

Opava tak získala prostor ne nepodobný špatný ozvuŔené týlocviŔný, který do sebe nestydatý nasál programy ji× existujících klub¨ ve mýstý. O slabé dramaturgii svýdŔí také ×ánrový výbýr inspirovaný p°edevším vkusem dramaturga, co× by samo o sobý nebylo špatný, kdyby tento fakt mimo jiné nezap°íŔi˛oval neustálé opakování se úŔinkujících. Celé dvý desítky kapel Ŕi projekt¨ se toti× za t°i roky v Obecním domý p°edstavily dvakrát a více. Pro p°edstavu jmenujme nejvíce se opakující uskupení: t°i vystoupení nast°ádaly skupiny UDG, Kolo Kolo Mlýnský, Tomáš KoŔko a Orchestr, Ŕty°i vystoupení mají za sebou projekty Ji°ího Bosáka (Sonyk bel, Expedice Apalucha, Dobrozdání) a Ivana Gajdoše (Poslední výst°el a Brat°i Orffové), šest koncert¨ odehrálo opavské seskupení Come And Play. Rekordmanem v opakované úŔasti jsou projekty dramaturga organizace Jana Kunzeho (HiŔhaikum a Kofe-in), které mají dokonce devýt úŔastí.

Z velké míry zaslou×enou kritiku dramaturgie Obecního domu, a p°edevším klubu Art, který se ve°ejnosti otev°el v závýru roku 2009, podpo°il vznik iniciativy Klub opavské kultury (KOK), pod kterou se podepsali provozovatelé hudebních klub¨, organizáto°i kulturních akcí, vysokoškolští pedagogové i návštývníci kulturních akcí. Iniciativa KOK mimo jiné kritizovala, ×e klub Art „nep°ináší ×ádný nový ×ánr ani jedineŔnou osobitou kvalitu, v podstatý kopíruje vše, co je Ŕi bylo náplní jiných kulturních prostor, p°esto má obrovskou výhodu – má vše jisté, nemusí myslet na peníze, alespo˛ urŔitý ani zdaleka takovým zp¨sobem jako všichni ostatní“.

Klub opavské kultury (KOK) k aktivitám Artu dále uvedl: „Klub Art p°išel do zorganizovaného prostoru, vyzobal z nýj to nejlepší a bez námahy boduje. To, co reprezentuje klub Art, není ve své podstatý pot°ebná konkurence, vedoucí k zlepšení úrovný kulturního vy×ití, ale p°eva×uje pocit z nekorektního zp¨sobu práce vytvá°ející nep°íznivou a nekolegiální atmosféru“. Nekolegiálnost atmosféry potvrzuje i fakt, ×e úŔinkující kapely p°ed vystoupením v Artu musely podepsat smlouvu, ve které se nacházela tzv. klauzule o exklusivitý. Ta v p°ípadý smluv ze strany Opavské kulturní organizace znamenala, ×e kapela, která vystupovala v urŔitém termínu v klubu Art, nesmýla dva mýsíce p°edtím úŔinkovat nikde jinde v Opavý. ╚ím× se najednou mýstská p°íspývková organizace razantný zvýhodnila a stavýla se na rove˛ soukromým klub¨m, kterým tímto znaŔný omezovala pole p¨sobnosti, proto×e její finanŔní mo×nosti byly, dalo by se °íci, neomezené. V tomto p°ípadý mohli provozní soukromých klub¨ zva×ovat, zda podat trestní oznámení a podobné praktiky nenazvat nekalou soutý×í. 

Volby zmýnu nep°inesly

Komunální volby na podzim roku 2010 slibovaly zmýnu i v mýstské kultu°e. Zvítýzila v nich strana SOS pro Opavu v Ŕele s pr¨bojnou politiŔkou Pavlou Brady, která mimo jiné p°ed volbami slibovala zatoŔit s praktikami v Opavské kulturní organizaci. Po volbách následoval slibovaný interní finanŔní audit, který odhalil °adu nesrovnalostí v úŔetnictví. Auditor¨m býhem kontroly v Obecním domý práci ztý×ovala nejen samotná °editelka Šindlerová, ale i nýkte°í zamýstnanci, kte°í auditorovi fyzicky zamezovali ve výkonu jeho práce. Fyzickou likvidací bylo auditorovi vyhro×ováno ze strany dalších zamýstnanc¨. Všechny nakonec p°ekvapil fakt, ×e v b°eznu 2011 °editelka Šindlerová odešla z vlastní v¨le ze své funkce. Audito°i poté odhalili vá×ná pochybení ve výcech sepisování pracovních smluv, zaznamenána byla i další vá×ná pochybení. Magistrát tak podal trestní oznámení na neznámou osobu. ╚ím× byla fakticky celá výc zahrána do autu, proto×e policie následný p°ípad uzav°ela s tím, ×e nemá pachatele, a p°ípad dala k ledu.

Po jistém Ŕase provizoria se do Ŕela Opavské kulturní organizace po výbýrovém °ízení v poloviný roku 2011 dostala Daniela Pekárková. Nová °editelka p°išla z bezpeŔnostní agentury BOIS. Bohu×el, poŔáteŔní nadšení vyst°ídalo opýtovné selhávání v nejzákladnýjších mana×erských skuteŔnostech, neznalosti kulturní politiky a v nekorektním, a× policejním jednání s lidmi.

Organizace se navíc pustila do plánované nákladné rekonstrukce prostoru Domu umýní a kostela sv. Václava a snahy o vytvo°ení dalšího svatostánku mýstské kultury. Unifikace nýkdejšího dominikánského kláštera a kostela, která p°išla na 119 milion¨ korun, se Opavské kulturní organizaci povedla. Bohu×el to však znamenalo vznik toto×ný zploštýlého výstavního prostoru, který u× nabízel ve shodném duchu opravený Obecní d¨m. Do pozice galeristy Domu umýní se po výbýrovém °ízení dostal p°ekvapivý Martin Klimeš, nýkdejší °editel tohoto prostoru. Ten v Domu umýní navázal na nadstandard své dosavadní práce.

Po urŔité dobý se OKO o pozornost „p°ihlásilo“ znovu. ╚ty°i její zamýstnanci vŔetný galeristy Martina Klimeše podali výpový´ z d¨vodu stresujícího pracovního vypýtí a otev°eného konfliktu s vedením. Aby toho nebylo málo, spolupráci s touto institucí p°erušilo i obŔanské sdru×ení Za Opavu, které v prostorách Domu umýní po°ádalo p°ednášky o architektu°e. Sdru×ení Za Opavu sledovalo Ŕinnost Opavské kulturní organizace v dlouhodobém horizontu a bylo jedním z kritik¨ této instituce. Avšak kromý kritizování nabízelo i alternativní °ešení nedostatk¨ v chodu této organizace. Nyní ale došla sdru×ení trpýlivost a v otev°eném dopise, který zaslalo nejen do místního tisku, ale i vedení radnice, vyzvalo °editelku Pekárkovou k odchodu z funkce z d¨vod¨ „neakceptovatelného bossingu a šikany zamýstnanc¨“. Sdru×ení Za Opavu také kritizovalo chování vedení mýsta, které „pouze reaguje na formální závýry kontroly a dává vedení OKO opakované šance k nápravý drobných proh°ešk¨ úŔetního a formálního charakteru. Zcela tak ignoruje skuteŔné jádro problému, který je zalo×en p°edevším na Ŕíslech sice tý×ko vyjád°itelných, ale evidentný negativních mana×erských rozhodnutích, v jejich× d¨sledku je organizace vnímána jak odbornou, tak laickou ve°ejností jako instituce se špatnou povýstí, v ní× panuje atmosféra strachu, nep°ívýtivosti, nevst°ícnosti, kde se návštývník cítí mezi frustrovanými zamýstnanci nevítaný a nepat°iŔný“. Vedení pak šikanu ze strany °editelky OKO shrnulo slovy o neprokazatelnosti týchto informací. O tom, ×e v Opavské kulturní organizaci nepanují p°íznivé pracovní podmínky, ale hovo°í fakt, ×e z p¨vodního obsazení vedení z roku 2007 z¨stal na svém místý jediný Ŕlovýk.

Probuzení z p¨lroŔního komatu?...

Z dosavadního výkladu se zdá, ×e Opavská kulturní organizace neuspo°ádala ×ádnou akci, která by stála za navštívení. Tak tomu samoz°ejmý není. UskuteŔnily se vynikající koncerty formací Dva, Fiordmoss, Tomáše KoŔka, Midi Lidi, Floex a dalších, skvýlé výstavy Ji°ího Davida, Krištofa Kintery, Kristýny Krahulcové Ŕi Róberta Palúcha, promítnuty byly jedineŔné dokumenty z produkce festivalu Jeden svýt, konaly se p°ednášky o výtvarném umýní z autorského pera pedagoga Ji°ího Siostrzonka. Ale tyto pozitivní záblesky jsou nekompromisný drceny vysokým procentem balastu a nefunkŔností organizace. Pouze poslední t°i mýsíce roku 2012 p°inesly kupodivu program, který by bylo mo×né, a× na nýkteré výjimky, oznaŔit za vyvá×ený. 

O osudu Opavské kulturní organizace, která za pýt let svého fungování z mýstského rozpoŔtu spolkla bezmála 50 milion¨ korun, mýli politikové rozhodnout do konce Ŕervence. Nakonec bylo pochybení °editelky Pekárkové ve výci mana×erských vedením mýsta potrestáno vzetím osobního ohodnocení °editelce. Poslední Ŕervencový den byla Daniela Pekárková odvolána radou mýsta ze své pozice, její místo a× do nového výbýrového °ízení, které se uskuteŔnilo v °íjnu, zaujal Jan Kunze. Ten nezapomnýl ve své nový nabyté, i kdy× doŔasné, pozici uskuteŔnit býhem listopadu a prosince ještý další dvý akce svých vlastních projekt¨ a zaokrouhlit tak poŔet svých úŔastí v domý, který by mýl symbolizovat multikulturnost a multifunkŔnost myšlení, na 11.

Nový °editel vzešel ze zdlouhavého výbýrového °ízení. Kandidát¨ bylo nýkolik: od bývalých noviná°¨ a kulturních Ŕinitel¨, p°es dramaturgy klub¨, bývalé °editele podobných institucí a× po nadšence a galeristy. Celkem se p°ihlásilo 12 úŔastník¨. Vybrána byla Ing. Jana Hynarová, 43letá zastupitelka ze Štítiny, která do své funkce nastoupila v poloviný listopadu.

Co Ŕeká novou °editelku v její pozici? V podstatý pouze jediná mo×nost: kompletný vymýnit vedení této organizace, od dramaturga po personál expozice. Ten si toti× vybudoval sv¨j vlastní status quo, ze kterého se nedoká×e hnout. Dokázal to za „fungování“ p°edchozích °editelek, kdy konkrétní personál fakticky ovliv˛oval jejich rozhodování, co× se projevilo p°edevším v kumulování funkcí pod jedinou osobu.

ěeditelka musí nutný sestavit fungující pracovní tým, schopný ší°it pozitivní atmosféru a vytvá°et prost°edí lákající k návštývý i spolupráci. Tuto schopnost v souŔasném vedení organizace i z pracovník¨ nemá nikdo.

Mo×ností z °ady utopických je, ×e by se vedení mýsta odhodlalo Opavskou kulturní organizaci zrušit, o Ŕem× osobný pochybuji, neboŁ nic se nebrzdí h¨°e, ne× pýt let nepot°ebný jedoucí vlak na k°ivých kolejích. Došlo by toti× k pop°ení pod°ízení kultury striktnímu ekonomickému re×imu. U× by, alespo˛ v Opavý, neplatilo tvrzení p°edchozího i souŔasného vedení magistrátu, ×e si dobrá kultura na sebe vydýlá sama. Dosavadní p°ístup ke kultu°e jako k prvku tr×ního hospodá°ství se zákony poptávky i nabídky by tak byl narušen. Místo umýlého vytvá°ení kulturní produkce (OKO generovalo v lo˛ském roce témý° dvý stovky akcí) by t°eba koneŔný zasedli u jednoho stolu politici a kulturní Ŕinitelé a stvo°ili koncepci (mimochodem, doposud chybýjící), která by podporovala ×ivou kulturu, rozdýlila by kulturní sektor na ve°ejný a privátní, neziskový a ziskový, slu×bu a podnikání. Grantoví ×adatelé v kultu°e, kterých je roŔný p°es šest desítek, by t°eba koneŔný dostali po°ádnou finanŔní injekci, aby mizivá Ŕástka 1,8 milion¨ korun, kterou vedení vyŔlenilo pro realizaci grantových projekt¨, neslou×ila jen k polechtáním jejich ×aludk¨. I p°esto, ×e ve°ejný zájem asi nebude tím, co lze ekonomicky zhodnotit, lze jej vyvá×it cenou správného fungování spoleŔnosti. A to je cena, o které je t°eba rozhodný zaŔít jednat. Alespo˛ kv¨li budoucnosti opavské kultury.

Autor je Ŕlenem výboru o.s. Za Opavu, bývalým místop°edsedou kulturní komise rady Statutárního mýsta Opavy, organizátorem kulturních akcí a jedním z uchazeŔ¨ uplynulého °ízení na °editele Opavské kulturní organizace.

Více zde: 

http://opavsky.denik.cz/nazory_region/glosa-kolik-nas-stoji-otesanek-20101202.html

http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/rozhovor-daniela-pekarkova21032012.html

http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-ostrava/zpravy/179265-krize-v-opavske-kulturni-organizaci/?mobileRedirect=off

http://www.denik.cz/moravskoslezsky-kraj/oko-za-opavu11062012-61vl.html

http://www.vz24.cz/clanky/opavska-radnice-odvolala-sefku-kulturni-organizace-pry-selhala/

http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=56781

http://www.rozhlas.cz/ostrava/aktualne/_zprava/1071925

 

 

 

[Akt. znßmka: 2,00 / PoŔet hlas¨: 7] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 30 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server