ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Kaple v NovÚ Zßlu×nÚ byla vysvýcena

 
o.s. Vlasteneckř poutnÝk - Petr ZahnaÜ - Historie krajiny Opavska - 25. 11. 2010 - 3334 p°eŔtenÝ  
„Kdy× fará° posvýtí kapliŔku, neprop¨jŔí jí tím nýjakou magickou moc. P¨sobí tam po°ád síla místa, které naši p°edkové témý° v×dycky geniálný vybrali. A pak samoz°ejmý i síla lidí, kte°í to dílo budovali, p¨sobí i odkaz lidí, kte°í se tu sejdou. A to moje po×ehnání, to je vlastný jakési podýkování. Je to podýkování lidem, kte°í na tom díle mýli nýjakou úŔast a taky podýkování Bohu, ×e na tomto místý m¨×eme být, setkávat se tu a vnímat jeho poselství.“
 
(Jan Nepomuk Ji°ištý, °ímskokatolický fará° z Býlé pod Bezdýzem. Úryvek z rozhovoru pro týdeník Respekt Ŕ. 2/2010)Slova pátera Ji°ištý se velmi dob°e hodí jako úvod Ŕlánku o znovuvysvýcení opravené  a rekonstruované kaple, stojící na návsi malé osady Nové Zálu×né, kaple, o ní× mnozí lidé, i ti, kte°í bydlí v okolních obcích, mo×ná ani nevýdí. A asi by také ani nevýdýli, kde hledat osadu Nové Zálu×né. A p°esto se na tomto místý v sobotu 13. listopadu 2010 sešlo více ne× padesát lidí z blízkého i vzdálenýjšího okolí, lidí, kte°í chtýli být p°ítomni slavnostní mši, p°i které byla kaple posvýcena.
 
Kaple byla postavena na poŔátku 20. století na návsi osady Hertmanice (Erdmannsdorf), osady, kterou v roce 1797, na pozemcích rozparcelovaného panského dvora Zálu×né (Saluschen), zalo×il tehdejší majitel Vikštejnského panství Jan Erdmann z Tencina. A na pamýŁ tohoto Ŕinu dal osadý i své jméno. Osada Erdmannsdorf v×dy nále×ela k Radkovu a tak je tomu a× do souŔasné doby. Jen×e její vývoj nebyl úplný jednoduchý  a p°ímoŔarý.

V jejím týsném sousedství ji× tehdy stálo šest stavení, která, oznaŔená popisnými Ŕísly 1 – 6, nále×ela k sousední osadý Moradorf (Zálu×né), le×ící nýco p°es kilometr dále na jihozápad, v údolí °eky Moravice. Obý osady byly z velké Ŕásti osídleny horníky a dýlníky, pracujícími v okolních b°idlicových lomech. Po druhé svýtové válce, kdy byli zdejší, nýmecky mluvící obŔané, ve vysidlovacích transportech odvezeni do Nýmecka, se do týchto vsí p°istýhovali noví obyvatelé. A tehdy byly Hertmanice administrativný slouŔeny s uvedenými šesti zálu×enskými statky a dalšími dvýma domy, které stojí na katastru sousední obce MelŔ. Tím vznikla dnešní osada Nové Zálu×né. P°ifa°eny byly Hertmanice od svého vzniku do Radkova. Jak se osada postupný, v souvislosti s rozvíjející se tý×bou b°idlice rozr¨stala, pociŁovali zdejší obyvatelé stále výtší pot°ebu mít ve své osadý i kapli. Proto na základý jejich spoleŔné iniciativy došlo v prvních letech 20. století k vybudování zdejší kaple. A pro její stavbu bylo našimi p°edky, °eŔeno slovy pátera Ji°ištý, „geniálný vybráno“ místo. Místo, které velmi citlivý a esteticky vyplnilo jedinou, tehdy ještý nezastavýnou Ŕást zdejší návsi. O tom se m¨×e dodnes ka×dý, kdo do Nové Zálu×né po jediné oficiální p°íjezdové komunikaci od Radkova p°ijí×dí, p°esvýdŔit.
 
Hertmanická kaple byla od poŔátku zasvýcena Panný Marii, Matce UstaviŔné pomoci a její obraz byl umístýn nad oltá°em. Zdejší kraj byl chudý a lidé, tý×ce pracující na okolních polích a v b°idlicových dolech v×dy Pannu Marii o pomoc prosili. Tý×ké období první svýtové války se také neblaze zapsalo do osud¨ osmi zdejších rodin, jejich× Ŕlenové našli na váleŔných bojištích svou smrt. Na jejich památku byl místními obyvateli ve dvacátých letech p°ed kaplí postaven pomník, který nese jejich jména. Jejich podoby, které byly na porcelánových destiŔkách nad jmény padlých umístýny, se však ji× nedochovaly. Po druhé svýtové válce byla Ŕást pomníku s nápisy p°ekryta, deska v dolní Ŕásti pomníku zniŔena a na vrcholu pomníku, nad p¨vodním k°í×em, který zde jako jediný p°etrval, se objevila a dlouhá léta pak z¨stávala rudá hvýzda. A× do poŔátku šedesátých let kaple ještý alespo˛ obŔas slou×ila svému úŔelu a byly v ní Ŕas od Ŕasu konány bohoslu×by. A místní i nýkte°í p°espolní obyvatelé dodnes vzpomínají, ×e se v kapli ka×dý den zvonilo poledne i veŔerní klekání. Postupem Ŕasu však i tato pýkná tradice zanikla a kaple na návsi jen stála a pomalu chátrala. Ale je pot°eba °íci, ×e i v té dobý, jako jediná, samotnou náves krášlila. Postupný byl zrušen zdejší obchod, zanikla místní hospoda a uzav°ena byla i zdejší jednot°ídní škola.

Osada se pomalu vylid˛ovala a jednotlivé usedlosti se postupný, zejména od poŔátku sedmdesátých let, stávaly rekreaŔními objekty. A právý péŔe nových majitel¨ zachránila nejen jednotlivé zdejší usedlosti p°ed naprostou zkázou, ale v nedávných letech se ukázalo, ×e zdejším obŔan¨m není lhostejný ani osud místní kaple. A tak se p°ed nýkolika lety, zejména zásluhou dvou z nich, pán¨ Radima ╚ajky a Richarda ╚ernína zaŔaly postupný rozbíhat iniciativy, vedoucí k obnový zdejší, ji× znaŔný zchátralé kaple. Iniciativy, které nejprve vedly k zajištýní p°evodu kaple z majetku církve, je× na její renovaci jen velmi obtí×ný hledala prost°edky, do majetku obce Radkova. Iniciativy, které, za vydatné a velmi úŔinné spolupráce vedení obce vedly k získání finanŔních prost°edk¨, pocházejících mimo jiné z grant¨ a také i dar¨ a dotací zdejších, dnes v Nýmecku ×ijících p¨vodních obyvatel, jejich× p°edkové kapli p°ed více ne× sto lety stavýli. Iniciativy, které obnášely nevyŔíslitelné mno×ství hodin práce, shánýní a starání obou dobrých duch¨, jejich× myšlenka na opravu stavby stála na poŔátku celé akce. A bez nich× by se toto, ve srovnání s jinými snad relativný malé, ale svým významem obrovské dílo neuskuteŔnilo. Jeho význam spoŔívá nejen v tom, ×e bylo opraveno nýco, co je p°irozenou souŔástí zdejší kulturní krajiny a ve své souŔasné podobý krášlí obec, ale zejména v tom, ×e místní obŔané i všichni ostatní, kdo se na tomto díle podíleli, dali najevo svou sounále×itost s prost°edím, v ným× ×ijí. Sv¨j vztah ke svému domovu, k tomu, co je jeho souŔástí. Ke své obci. ěekli tím, ×e jsou tady doma a ×e na tom, jaký jejich domov je, jim zále×í.
 
A tak byla v sobotu 13. listopadu v Nové Zálu×né obnovená kaple Panny Marie, Matky UstaviŔné pomoci, p°i slavnostní bohoslu×bý meleŔským fará°em, za úŔasti velkého mno×ství lidí, znovu posvýcena. Byla znovu uvedena do ×ivota malé, dnes témý° neznámé a relativný nevýznamné osady Nové Zálu×né. Ale tento slavnostní akt svým významem velikost obce daleko p°esahuje. Vypovídá toti× o novém vztahu lidí k jejich domovu. A souŔasný, °eŔeno slovy pátera Ji°ištý, je „ podýkováním lidem, kte°í na tom díle mýli nýjakou úŔast a taky podýkováním Bohu, ×e na tomto místý m¨×eme být, setkávat se tu a vnímat jeho poselství.

Kaple p°ed opravou: 

 
[Akt. znßmka: 0 / PoŔet hlas¨: 0] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 33 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server