ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 ╚ernř k°Ý× u Ohroziny

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - UmýnÝ ve ve°ejnÚm prostoru - sochy Opavska - 15. 03. 2008 - 4849 p°eŔtenÝ  
Lokalita : Mokré Lazce, u potoka Ohrozina p°i cestý z Mokrých Lazc¨ do Lhotky, Ŕ. parc. 605/1
Objekt :  Kamenný k°í× u Ohroziny
Autor: neznámý
Datace: 2. pol.  18. stol.
Materiál: pískovec
Rejst°íkové Ŕíslo kulturní památky : 101500
Datum vlo×ení : 15. 3. 2008

obr 1: aktuální stav listopad 2007


U b°ehu potoka Ohroziny, na cestý z Mokrých Lazc¨ do Lhoty, stojí starý kamenný k°í×, pro který se v×ilo místní lidové oznaŔení „╚erný k°íד. Toto pýtimetrové dílo stojící dosud na svém p¨vodním místý, tak jak jej jeho stavitelé pro nás zanechali, pat°í mezi významnýjší památky svého druhu v kraji. Typový odpovídá jiným barokním k°íרm v oblasti a p°esto×e neznáme letopoŔet jeho vzniku, m¨×eme jej datovat do druhé poloviny 18. století. Jeho význam je nový potvrzen také tím, ×e byl v roce 2005 zapsán do Státního seznamu kulturních památek a odborný restaurován.
O památce existuje jen velmi málo historických záznam¨. Nejp°ínosnýjším textovým pramenem je zápis v kronice obce Mokré Lazce z let 1924-1945.[1] Je to cenný pramen díky nýmu× nap°íklad víme, ×e do k°í×e uhodil kolem poŔátku 20. stol. blesk a poškodil jej.[2] Dovídáme se také o opravách k°í×e roku 1932.[3] Pozdýjší pováleŔné kroniky se o k°í×i nezmi˛ují a tak jsme odkázáni p°edevším na informace pamýtník¨. Cenným historickým pramenem jsou dvý dochované fotografie k°í×e z roku 1941 nebo 1942, kde je mo×né rozeznat nýkteré detaily i charakter okolního terénu. ╚ásteŔný je vidýt také kamenný erb, zavýšený na Ŕelní straný k°í×e, který se ji× ztratil.[4] Podstatné informace o památce v ústním podání poskytl pan Miketa ze Lhoty.
Památka a× dosud stála na p¨vodním místý a nebyla kompletný nikdy demontována.[5] Podle pramen¨ je toto místo urŔeno historickou hranicí pozemk¨ Krava°ského panství. Ke vzniku památky se vá×e legenda citovaná v kronice.[6] P°esnou dataci vzniku díla neznáme.[7] Nem¨×eme ani souhlasit se záznamem ve zmínýné kronice, kde kroniká° odvozuje dataci vzniku na základý kamenného erbu umístýného na Ŕelní straný k°í×e.[8]
Po 2. sv. válce v roce 1945 probýhla další oprava památky.[9] Tuto opravu provádýl pan Oto Hál ze Lhoty.[10] Mezi lety 1984-1986 probýhly opravy provedené panem Miketou.[11] V roce 2000 byl kolem památky veden výkop p°ípojky zemního plynu. Na ja°e roku 2005 byla památka zapsána do Úst°edního seznamu kulturních památek ╚R.
V rámci restaurátorského pr¨zkumu v roce 2005 bylo provedeno rozmýrové grafické rozkreslení památky, dokumentace dochovaného stavu,[12]  urŔení relativní nasákavosti povrch¨ metodou Karstenových trubic,[13] urŔení obsahu vodorozpustných solí v kameni,[14] zkoušky metod Ŕištýní, urŔení druh¨ a slo×ení historických tmel¨.
Na základý pr¨zkumu, odborného vyjád°ení památkového ústavu a závazného stanoviska MMO, probýhlo pod vedením restaurátora BcA. Petra Glásera v roce 2005 restaurování památky. K°í× byl demontován a zatímco na p¨vodním místý byl zhotoven nový základ, v  ateliéru probýhly další práce. Kámen byl v degradovaných partiích nejprve p°edzpevnýn. Dále byly odstranýny korodované kovové prvky, probýhlo Ŕištýní kamene,[15] odsolení spodních Ŕástí památky, zpevnýní kamene,[16] lepení odlomených Ŕástí,[17] injektování prasklin,[18] tmelení chybýjících detail¨.[19] Celá památka byla opat°ena závýreŔným ochranným biocidním a hydrofobním nátýrem.
V pr¨býhu dokonŔovacích prací, po osazení k°í×e zpýt na p¨vodní místo, se rozší°ila mezi místními obyvateli diskuze na téma, na kterou stranu má být k°í× natoŔen Ŕelem.[20] Na základý svýdectví jednoho staršího obŔana bylo také nýkolik drobných mechanických poškození severní strany k°í×e ponecháno bez oprav. Pravidelné d¨lky v kameni podle tohoto svýdka pocházejí od kulek z boj¨ 2. sv. války a jsou na památce trvalým svýdectvím váleŔné fronty.[21]
K°í× u Ohroziny nemá pouze ten význam, ×e je ozdobou a dominantním socha°ským akcentem v krajiný. Je také ×ivou duchovní památkou, u které se zastavují místní obŔané s modlitbou. Ale je i svýdkem více ne× dvou staletí historie místa vybízejícím nás k zastavení a uvýdomýní si mnohem širších souvislostí p°esahujících za obvyklé ka×dodenní starosti.

(Tomáš Skalík: ╚erný k°í× u Ohroziny. Region Opavsko 12. února 2008)

    

obr 2-3: historické fotografie.[4]  obr 4: detail erbu

     
obr 5-8: pr¨býh restaurování 2005, zleva: stav p°ed restaurováním, transport, lepení, tmelení po osazení zpýt na p¨vodní místo


[1] Pramen Ŕ. 1: Státní okresní Archiv Opava, fond: Archiv obce Mokré Lazce, i.Ŕ. 14: Pamýtní kniha obce Mokrých Lazec 1924-1945, str: 113-117.
[2] Cit: "K°í× jest u× velmi sešlý a bez brzké opravy mohl by se k zemi z°ítiti. P°ed 20 lety uhodil u× jednou blesk do tohoto k°í×e a znaŔný jej poškodil."
[3] Tamté× Cit: "Obec dala jej opraviti a nyní usnesli se zástupcové obce, ×e má se tento památný K°í× opýt d¨kladný opraviti. Co× jest velice chválihodno. Tato oprava se u× skuteŔný stala r. 1932". Z jedné z týchto dvou oprav pravdýpodobný pocházely kovové kramle spojující týlo a patu k°í×e umístýné po stranách, dále mno×ství tmel¨. a kamenný schodek obepínající sokl. Napovídá tomu zp¨sob provedení práce a rozbor dochovaných fotografií.
[4] Viz historické fotografie. Fotografie zhotovil pan Leopold Pavera. (foceno mýchovým fotoaparátem Kodak, negativ 6x9 cm). Fotografie zap¨jŔil pan Miketa ze Lhoty.   
[5] Na tuto skuteŔnost poukazuje druh a stav dochované p¨vodní spárovací malty mezi jednotlivými bloky a zp¨sob osazení k°í×e. Bloky byly osazeny na Ŕistý vápennou maltu a proti smyku a vyvrácení zajištýny kovovými Ŕepy. Tyto Ŕepy r¨zných délek, od 20 do 70 cm a stran pr¨°ezu 4x4 cm, byly vlo×eny do vysekaných otvor¨ styŔných ploch jednotlivých blok¨ na st°edové ose a zatmeleny vápennou maltou. Pomýrný mýlký základ pod památkou sestával z volný lo×ených plochých kamen¨ do vápenné malty.
[6] Viz pramen Ŕ. 1: cit.: "Páni z Krava° a na Štítiný proh°ešili prý se velmi tý×ce, bu´ utýráním nýkterého ze svých poddaných a neb ze vlasti zrady. Pro tento tý×ký zloŔin odsouzen byl dotyŔný pán z Krava° k mrzkému trestu. Mýlo tedy jemu býti u°íznuto ze ×ivého týla 3 libry masa.
Tomuto hroznému trestu nechtýl se odsouzený podvoliti a nýkolikráte opakoval svoji prosbu o zmírnýní a× k písa°i samému. KoneŔný byla jemu udýlena milost a trest krutý zmírnýn následovný. Mýl postaviti t°i kamenné k°í×e na hranicích svého panství a sice tak, aby všechny t°i obráceny byly tvá°í k sobý a aby od jednoho bylo pozorováti všechny t°i. Jinak, ×e trest první jemu prominut nebude.
Splnýní tohoto nového rozsudku bylo sice mo×né, ale dosti namáhavé. Páni z Krava° koneŔný vyzkoumali na svých hranicích místa, kde mohli ony k°í×e postaviti aby vyhovýly kladeným podmínkám.

První k°í× postavili u hranice Ohrozinky neboŁ potok Ohrozinka Ŕinil hranici mezi majetkem pán¨ Krava°ských a pán¨ na Hrabyni, kte°í té× dr×eli i majetek Smolkovský, a sice tvá°í k západu, tak jak dosud ještý nezmýnýn stojí..."

[7] Podle podání pana Mikety byly v minulosti na zadní straný soklu patrny stopy po nápisu s letopoŔtem, které se do souŔasnosti nedochovaly. V kronice se zmi˛ují v souvislosti s k°í×em ještý další dva obdobné k°í×e v okolí. V tomto smyslu by bylo zajímavé podniknout pátrání po týchto dalších památkách. Jejich nalezení by mohlo napomoci p°i dataci památky.
[8] Podle kroniky se jedná o erb pán¨ z Krava°, podle kterého kroniká° usuzuje na autorství a dobu vzniku památky, kterou tak nesprávný datuje do období gotiky, mezi lety 1250-1350. (Tamté× cit: "Dle znaku na umístýném erbu lze s jistotou souditi, ×e jej postaviti dali páni z Krava° na zámku Štitiný té× bydlící, kte°í vládli v našem kraji od polovice výku t°ináctého a× do polovice výku Ŕtrnáctého 1250 a× 1350. Jest tedy nesporné, ×e náš staro×itný kamenný k°í× pochází z této doby a m¨×e se Ŕítati, ×e stojí na tomto místý u× po celých šest set let. 600.")
[9] Uvedeno na základý informací pana Mikety.
[10] Pravdýpodobný p°i této opravý byly slepeny odlomené Ŕásti ramen a tato ramena fixována k týlu k°í×e pomocí kovové kulatiny se šroubovatelnou maticí procházející st°edem obou ramen. Pro lepení odlomených Ŕástí a dotmelení chybýjících fragment¨ kamene byla pou×ita cementová malta.
[11] ╚ásti k°í×e byly dotmeleny a nat°eny a figura Krista s nápisovou tabulkou byla opat°ena nátýrem st°íbrné barvy.
[12] BcA Petr Gláser: Restaurátorská dokumentace 2005. Cit: „Památka a× dosud stála na p¨vodním místý vedle komunikace z Mokrých Lazc¨ do Lhoty. Tato komunikace je ale v souŔasnosti zvýšena nad p¨vodní terénní základnu a rozší°ena. K°í× se tak ocitl v nep°irozené situaci "utopen" bezprost°edný vedle silnice. Povrch kamene je pokryt neŔistotami a prachem. Kámen je z velké Ŕásti pokryt tzv. biokrustou, nejvíce se zde uplat˛uje zelená °asa a lišejníky, na plintu a spodní Ŕásti podstavce také mechy. V dešŁových stínech jsou zŔernalé sádrovcové krusty, pod nimi× je kámen narušen, má sní×enou pevnost a drolí se. Na povrchu kamene jsou ojedinýlé drobnýjší praskliny a trhliny. Plošný je povrch kamene narušen, chybí nýkolik fragment¨. Jedná se p°edevším o drobné úbytky vlivem zvýtrání povrch¨, dále mechanického poškození. Na spodních Ŕástech památky, vŔetný °ímsy podstavce došlo vlivem neodborného zásahu k plošnému poškození povrchu. Povrch byl v minulosti (kol. roku 1985) kompletný p°et°en tvrdým cementovým šlikrem. K°í× s korpusem Krista je vyztu×en na povrchu ze t°í stran ×eleznými skobami, fixný spojujícími díl paty k°í×e s jeho týlem, které korodují, zvýtšují sv¨j objem a trhají kámen. Týlo k°í×e je ve spodní Ŕásti sta×eno vázacím drátem. Asi v poloviný výšky týla k°í×e, v úrovni kolen Krista je kamenný blok p°elomen, p°iŔem× praskliny jsou vidýt ze všech Ŕty° stran. Korpus Krista a nápisová tabulka byli v minulosti opat°eny nátýrem st°íbrné barvy. Tento nátýr nevhodného slo×ení má bezprost°ední vliv na poškození kamene pod nátýrem. Bylo nalezeno mno×ství starších tmel¨. Jedná se o vysprávky, z nich× nýkteré mají nep°íjemný charakter a nevhodný tvar. Na nýkolika místech se tyto vysprávky oddýlují od kamene.“
[13] Podle zjištýných hodnot bylo mo×no prohlásit, ×e vyjma spodního plintu jsou jednotlivé díly památky málo nasákavé. Nasákavosti jednotlivých kamen¨ nejsou velmi odlišné. Díly umístýné ní×e, p°ípadný byli-li zahrnuty zeminou, mají mírný zvýšenou nasákavost v porovnání s ostatními Ŕástmi památky. Dramaticky velké rozdíly nebyly zjištýny ani mezi nasákavostí Ŕistých, zneŔištýných, p¨vodních a nebo poškozených povrch¨. ZneŔištýné povrchy mají mírný sní×enou nasákavost, poškozené naopak mírný zvýšenou. Na základý týchto výsledk¨ je mo×né °íci, ×e degradace kamene není hloubková, zneŔištýné povrchy nejsou zcela uzav°eny. Tato situace je za daných okolností pro památku p°íznivá.
[14] Vzhledem k výsledk¨m stanovení obsahu vodorozpustných solí v kameni bylo provedeno odsolování památky v omezené mí°e a to p°edevším spodních Ŕástí díla.
[15] Nátýry st°íbrné barvy byly odstra˛ovány metodou odzkoušenou v rámci restaurátorského pr¨zkumu. Mechanické odstranýní skalpelem po namýkŔení odstra˛ovaŔem starých nátýr¨ P05 s doŔištýním pomocí rozpouštýdla C6000. ╚ištýní sádrovcových krust a ŔásteŔné zesvýtlení tmavého nerozpustného filmu bylo dosa×eno pomocí zábalu s aktivní látkou a oplachem teplou vodou.
[16] Veškeré degradované partie povrchu památky (jednalo se o více ne× 70 % povrchu) byly opakovaný napouštýny zpev˛ovacím prost°edkem na bázi organok°emiŔitan¨ (prost°edek Ifest OH 100%, fa Imesta), potud pokud nedošlo k po×adovanému zpevnýní materiálu.
[17] odlomené Ŕásti památky byly lepeny pomocí epoxidové prysky°ice a nerezových Ŕep¨. Jednalo se p°edevším o odlomenou Ŕást d°íku k°í×e a obý ramena k°í×e.
[18] Praskliny a trhliny v kameni byly injektovány injektá×ní smýsí (VAPOinjekt, fa Aqua – Bárta).
[19] Chybýjící Ŕásti a detaily, u kterých byl z°ejmý negativní dopad na celkové estetické vnímání památky, byly doplnýny modelováním. Pro zhotovení dopl˛k¨ byl pou×it komerŔní tmel na minerální bázi. Povrch tmel¨ byl následný mechanicky upraven a barevný retušován anorganickými pigmenty. Jako pojivo byl pou×it zpev˛ovací prost°edek.
[20] Lhotští mylný tvrdili, ×e k°í× stál od poŔátku Ŕelem ke Lhotý, zatímco mokrolazeŔtí si byli jisti, ×e byl v×dy orientován Ŕelem k Mokrým Lazc¨m.
[21] Svýdek událost komentoval slovy: „ To bylo tak… Tu stáli naši a tam odtud šli Rusi…“[Akt. znßmka: 1,00 / PoŔet hlas¨: 2] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 2 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server