ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
   0 - 15    15 - 30     ZobrazenÚ Ŕlßnky   30 - 38  

Opavskß cena J.M. Olbricha za rok 2008

 
o.s. Za Opavu - Martin Klime´┐Ż - Cena J. M. Olbricha - 19. 11. 2008 - 3021 p°eŔtenÝ  
V letošním roce se uskuteŔní vyhlášení Opavské ceny J.M. Olbricha za novostavbu realizovanou na území Opavska v roce 2008 (datum kolaudace). Cena bude p°edána výherci 22. prosince, v den narození J.M. Olbricha, opavského rodáka.
Vyzýváme tímto ve°ejnost, všechny, kte°í se zajímají o architekturu, výtvarné umýní a p°íbuzné obory, aby se s námi podýlili o svou p°edstavu nejlepší letošní novostavby na Opavsku. Své návrhy m¨×ete zasílat do 6.12. 2008 poštou na adresu: ObŔanské sdru×ení Za Opavu, Hobzíkova 3, 74601 Opava nebo také emailem: kontakt@zaopavu.cz.
O zaslaných návrzích bude rozhodovat odborná porota, ve které zasednou socha° Kurt Gebauer, historik architektury Rostislav Švácha, architekti Radim Václavík z Centra nové architektury v Ostravý a Ivette Vašourková z Centra pro st°edoevropskou architekturu v Praze, Martin Klimeš za obŔanské sdru×ení Bludný kámen a za o. s. Za Opavu Dalibor Halátek a Tomáš Skalík. V letošním roce se uskuteŔní druhý roŔník této ceny. Cena za rekonstrukci se ka×doroŔný st°ídá s cenou za novostavbu, p°iŔem× první roŔník (2007) výjimeŔný spojil obý ceny v jednu. V prosinci 2008 bude udýlena cena za novostavbu.
Komentß°e: 14 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Vřstava Olbrich, Bauer, Gessner v Opavý - 14. 9. - 31. 12. 2008

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Hal´┐Żtek - Cena J. M. Olbricha - 11. 09. 2008 - 2547 p°eŔtenÝ  
V letošním roce si p°ipomínáme výroŔí smrti hned t°í významných architekt¨, kte°í stavýli a pobývali v Opavý. Josef Maria Olbrich zem°el p°ed sto lety, Leopold Bauer p°ed sedmdesáti a Hubert Gessner p°ed šedesáti pýti.
Výstava Olbrich, Bauer, Gessner v Opavý byla p¨vodný plánována do prostor orato°e Domu umýní, který se architektu°e a zvláštý moderní opavské architektu°e ji× nýkolikrát svými výstavami výnoval. Bohu×el nedostatek finanŔních prost°edk¨, které má v letošním roce Bludný kámen na provoz Domu umýní, neumo×nil uskuteŔnýní této výstavy v Opavý a v instituci, kde by se odehrát mýla.
Díky vst°ícnosti Galerie Albertovec a díky z°ízení Kabinetu architektury GA, který si klade za úkol zprost°edkovávat a popularizovat moderní a soudobou architekturu, se výstava uskuteŔ˛uje v jejím prostoru.


Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 1 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

8. 8. 2008 - pr¨vod u p°Ýle×itosti 100. vřroŔÝ smrti Josefa Maria Olbricha

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Cena J. M. Olbricha - 11. 08. 2008 - 3037 p°eŔtenÝ  
V pátek 8. srpna 2008 mezi 16. a 18. hodinou prošel mýstem Opavou pr¨vod na trase z PtaŔího vrchu na Dolní námýstí a dále k  architektový bustý  na námýstí Osvoboditel¨, kde následný skonŔil na místý dnes zbo°eného rodného domu Josefa Maria Olbricha.
V pr¨vodu šli na ch¨dách herci, kte°í p°edstavovali Smrt a  architekta J. M. Olbricha, v p°edu kráŔel bubeník a postava Glorie. Závýr pr¨vodu tvo°ily stylizované modely nejslavnýjších Olbrichových staveb vyrobené z papíru. Hlavním modelem byla více ne× dva a p¨l metru velká zlatá listová koule ze svýtoznámého víde˛ského Pavilonu Secese. Další modely byly vyrobeny podle opavského domu architektova bratra a svatební vý×e z Darmstadtu.
Pr¨vod po°ádalo obŔanské sdru×ení Za Opavu v rámci snahy p°ipomenout osobnost slavného opavského rodáka p°i p°íle×itosti stého výroŔí jeho smrti. Další p°ipravovanou akcí navazující na tyto snahy bude výstava, její× zahájení probýhne v poloviný zá°í v galerii Albertovec, kde budou p°ipomenuti i Leopold Bauer a Hubert Gessner.Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 2 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

P°edßnÝ OpavskÚ ceny J.M. Olbricha 2007

 
o.s. Za Opavu - Martin Klime´┐Ż - Cena J. M. Olbricha - 30. 12. 2007 - 3978 p°eŔtenÝ  
P°edßnÝ 1 V sobotu 22.12.2007, tedy v den nedo×itých 140.narozenin svýtového architekta a opavskéh rodáka J.M.Olbricha, byla p°edána jeho cena za realizaci rodinného domu ve Chvalíkovicích Ing.arch.Tomáši Bindrovi z Opavy.
Cena J.M.Olbricha byla p°edána zástupci o.s.Za Opavu na místý bytového domu, který byl p°estavýn podle Olbrichova návrhu a následný v 50.letech 20.století zbourán. 

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 0 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

UdýlenÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rok 2007

 
o.s. Za Opavu - Cena J. M. Olbricha - 16. 12. 2007 - 4571 p°eŔtenÝ  

Celkovř pohledNa zasedání odborné poroty dne 13.12. 2007 byl ze šesti nominovaných staveb a rekonstrukcí vybrán rodinný d¨m ve Chvalíkovicích vyprojektovaný Ing. Arch. Tomášem Bindrem (Ateliér 38, Opava).

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 12 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2007

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Hal´┐Żtek - Cena J. M. Olbricha - 10. 12. 2007 - 4906 p°eŔtenÝ  
O.s. Za Opavu shromá×dilo všechny návrhy na udýlení ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonický poŔin, kvalitní rekonstrukci nebo za kvalitní urbanistiské °ešení, které byly uskuteŔnýny na území Opavska v roce 2007.
Tyto došlé návrhy jsou na cenu J.M. Olbricha nominovány, o vítýzi rozhodne odborná porota, která zasedne 13. prosince v Opavý.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 22 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Status opavskÚ ceny J.M. Olbricha

 
o.s. Za Opavu - Martin Klime´┐Ż - Cena J. M. Olbricha - 06. 12. 2007 - 3564 p°eŔtenÝ  Cena bude udýlována za kvalitní architektonický poŔin nebo za kvalitní rekonstrukci nebo za kvalitní urbanistiské °ešení, které byly uskuteŔnýny na území Opavska v období mezi dvýma rozhodováními o udýlení ceny.
Cena za rekonstrukci se bude st°ídat s cenou za architekturu v×dy jednou za rok. První roŔník (2007) výjimeŔný spojí obý ceny v jednu. Následovat bude cena za architekturu.
Cena bude udýlována jedenkrát za rok s tím, ×e nemusí být udýlena, nebo mohou být udýleny ceny dvý.
Cenu udýluje obŔanské sdru×ení Za Opavu.
Cena bude p°edána výherci (výherc¨m) k datu narození J.M. Olbricha – 22.12.
O Cený rozhodne výbor obŔanského sdru×ení Za Opavu na základý návrhu poroty, která bude hlasovat o návrzích Ŕlen¨ sdru×ení Za Opavu a veškeré ve°ejnosti.
Porota bude jmenována výborem sdru×ení Za Opavu.
╚lenem poroty Opavské ceny J.M. Olbricha budou odborníci v oblasti architektury, ochrany památek a vizuálního umýní.
Porota bude 7 Ŕlenná, minimálný 2 Ŕlenové poroty budou svým dlouhodobým p¨sobením mimoopavští.
Porota bude usnášeníschopná v minimálním poŔtu 4 Ŕlen¨ osobný p°ítomných. Návrhy Ŕlen¨ poroty mohou být p°edány porotý i poštou, telefonicky, ústný apod.
Porota bude jmenována v×dy na t°i období, tj. porota ve stejném slo×ení bude o Cený rozhodovat t°ikrát.
P°i odchodu Ŕlena(¨) poroty v dobý jejího p¨sobení, bud-e (ou) zvolen(i) náhradní Ŕlen (ové).
P°i volbý t°i a více náhradních Ŕlen¨ se bude jednat o porotu nový jmenovanou.
Nový jmenovaná porota musí mít minimálný t°i Ŕleny nové oproti slo×ení p°edchozí poroty.
Statut Ceny m¨×e být zmýnýn výborem o.s. Za Opavu minimálný 75 procenty hlas¨ a maximálný jednou za 5 let.
Cena bude v morální úrovni.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 0 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

VyhlßÜenÝ ceny J. M. Olbricha

 
o.s. Za Opavu - Cena J. M. Olbricha - 16. 11. 2007 - 3221 p°eŔtenÝ  
Sdru×ení Za Opavu vyhlašuje Opavskou cenu J.M. Olbricha. Cena bude udýlována ka×doroŔný za kvalitní architekturu, rekonstrukci nebo urbanistické °ešení na území Opavska v×dy k 22.12., kdy se tento svýtový architekt v Opavý narodil. V porotý zasednou socha° Kurt Gebauer, historik architektury Rostislav Švácha, architekti Radim Václavík z Centra nové architektury v Ostravý a Ivette Vašourková  z Centra pro st°edoevropskou architekturu v Praze, za obŔanské sdru×ení Za Opavu Dalibor Halátek a Tomáš Skalík a Martin Klimeš za obŔanské sdru×ení Bludný kámen. Porota bude vyhlašovat cenu z návrh¨, které zašlou odborníci i nejširší ve°ejnost. Tímto vyzýváme všechny, kte°í by se s námi chtýli podýlit o svou p°edstavu nejlepší stavby na Opavsku, která byla uskuteŔnýna (kolaudace) býhem roku 2007. Návrhy podávejte do sedmého prosince t.r. písemný nebo emailem na adresu sdru×ení: o.s. Za Opavu, Hobzíkova 3, 74601 Opava nebo kontakt@zaopavu.cz. Poté budou návrhy vyhodnoceny zvolenou komisí. 

Slo×ení poroty:
Prof. akad. soch. Gurt Gebauer, VŠUP Praha
Mgr. Dalibor Halátek, o.s. Za Opavu, Opava
Dr. Martin Klimeš, Bludný kámen o.s., Opava
MgA Tomáš Skalík, o.s. Za Opavau, Opava
Prof. PhDr. Rostislav Švácha, AVU a AV╚R, Praha
Ing. arch. Radim Václavík, Centrum nové architektury, Ostrava
Ing. arch. Ivette Vašourková, Centrum pro st°edoevropskou architekturu, Praha
Komentß°e: 0 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
  0 - 15    15 - 30     ZobrazenÚ Ŕlßnky   30 - 38  

Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server