Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
 Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012–2013

 
o.s.Za Opavu - Tomáš Skalík - Cena J. M. Olbricha - 07. 04. 2014 - 6766 přečtení  
Opavská cena J. M. Olbricha je udělována spolkem Za Opavu od roku 2007. Každoročně se střídá udělování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci u realizací, uskutečněných na území Opavska v předchozím období. Udělováním Opavské ceny J. M. Olbricha hodláme upozorňovat na zajímavé příklady. Hlavním smyslem ceny J. M. Olbricha je akcentovat úlohu architektury v životě jedince a společnosti, rozproudit o ní debatu, kultivovat vkus a přinášet poučné konfrontace.
 
V letošním roce odborná porota rozhodovala o udělení ceny za rekonstrukci kolaudovanou v letech 2012-2013. Sedmičlenná odborná porota hodnotila celkem 13 nominací, mezi které bylo zařazeno 9 projektů financovaných z veřejných prostředků a 4 privátní investice. Mezi nominacemi se sešly rekonstrukce dvou knihoven, dvou rodinných domů, dvou sakrálních staveb, dvou muzejních výstavních budov, developerské projekty komerčního a společenského komplexu a objektu určeného pro bydlení seniorů s přidruženými službami, rekonstrukce jednoho veřejného parkového prostoru, jedna hasičská zbrojnice a jeden kulturní dům se společenským sálem a dalším zázemím.
 
Pro letošní ročník byli členy odborné poroty jmenováni:
Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a garant časopisu o architektuře ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., historik umění a architektury
MgA. Vendula Šafářová, PhD., architektka
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddělení památkové péče MMO
 
Hodnocení:
 
Odborná porota ocenila celkově stoupající kvalitu a úroveň rekonstrukcí, kterou v průběhu uplynulých let lze na Opavsku sledovat. Zvyšuje se zájem veřejnosti i investorů o to, aby rekonstrukce přinesly nejen pozitivní funkční a provozní změny. Důraz je také kladen na zhodnocení památkových a historických hodnot a tyto snahy jsou integrální součástí plánování přestaveb, dostaveb a obnovy památkově hodnotných objektů a areálů. Zároveň je však nutno konstatovat, že společným jmenovatelem slabin, kterými některé realizace trpí, je absence tvůrčího zapojení architekta či architektonických ateliérů při plánování a realizaci zmíněných zásahů. Aplikace pouze stavebně-projekčního myšlení často vede k podcenění potenciálu památkově a architektonicky hodnotných staveb, což vede jednak ke zbytečnému ochuzení budov o jejich historické hodnoty a současně takový přístup nedokáže využít principy soudobé architektury k vytvoření adekvátního soudobého příspěvku v architektonické struktuře rekonstruovaného objektu či areálu. Rovněž je dosud spíše výjimečné, využije-li investor před zahájením rekonstrukce možnost hledání adekvátního řešení formou architektonické soutěže. Zejména u rekonstrukcí financovaných z veřejných prostředků je tato skutečnost ve srovnání se zeměmi s vyspělou architektonickou kulturou závažným nedostatkem.
 
S ohledem na výše zmíněné celkové zhodnocení nominovaných staveb uděluje spolek Za Opavu na základě doporučení odborné poroty následující ocenění těmto nominovaným stavbám:
 
Cena J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012 – 2013
rekonstrukci knihovny v Holasovicích (nominace 01),
kterou zpracovali: projekt: STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. arch. Lubomír Dehner. Interiér ve spolupráci s Ing. Josefem Bartákem a FORMDESIGN. Stavebník: Obec Holasovice.  Realizace stavby: Fichna-Hudeczek.
 
Cena J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012 – 2013
rekonstrukci rodinného domu v Mokrých Lazcích (nominace 11),
kterou zpracovali: Projekt - Ing. arch. Jiří Halfar, spoluautoři: Ing. arch Eliška Macková, Ing. arch. Jiří Stejskalík. Stavebník - rodina Halfarova. Realizace – svépomocí. sonna.com.ua
 
Čestné uznání
za vstup nové architektury do historického prostředí, za využití braunfieldu a zachování industriální stopy v obchodním areálu
rekonstrukci SC BREDA & WEINSTEIN (nominace 03),
kterou zpracovali: Projekt - Šafer Hájek architekti spol. s.r.o. - Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Laco Fecsu, Ing. arch. Olga Kostřížová, Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. arch. Radek Toman, Ing. arch. Jaroslav Šafer. Realizace - VCES a.s. Investor - BREDA & WEINSTEIN a.s.
 
Čestné uznání
za řemeslně kvalitně dotaženou rekonstrukci a skloubení moderní expozice s historickou dispozicí památky
rekonstrukci Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea (nominace 05),
kterou zpracovali: Projekt – Kubinová + partneři, s.r.o. – Ing. Helena Kubinová, Ing. Zuzana Kočicová, Ing. Daniel Kočica, Ing. arch. Květoslava Kruková, Lukáš Miketa, ing. Petr Kudlík. Realizace – O.K.D.C. mont s.r.o.
 
Čestné uznání
za příkladný přístup a citlivou rekonstrukci a restaurování
rekonstrukci Kapličky u Černého mlýna v Opavě – Komárov (nominace 08),
kterou zpracovali: Projekt - Karel Masek. Realizace - DUO-STAV spol.s.r.o. Restaurování maleb - Filip Menzel.
 
Čestné uznání
za příjemný soulad nové a původní části a skromné ale čisté a logické řešení detailů i celku rekonstrukci rodinného domu ve Slavkově (nominace 10),
kterou zpracovali: Projekt - Ing. Venuše Drochytková, Ing. Jaromír Krejčí. Stavebník - Ing. Venuše Drochytková, Realizace - Jan Hulva.
 
Cenu hlasující veřejnosti v on-line anketě získala
Hasičská zbrojnice v Melči (nominace 9),
kterou zpracovali:Projekt - STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. Jiří Šafránek, Ing. Ondřej Kubesa. Stavebník - Obec Melč. Realizace - PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERČNÍ, s.r.o.,Slovní hodnocení staveb
 
01 - Knihovna, Holasovice – CENA
projekt: STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. arch. Lubomír Dehner. Interiér ve spolupráci s Ing. Josefem Bartákem a FORMDESIGN. Stavebník: Obec Holasovice.  Realizace stavby: Fichna-Hudeczek.
Porota oceňuje příkladný přístup investora – obce Holasovice. Ačkoli obec opakovaně neuspěla s žádostmi o dotaci, nerezignovala na kvalitu. Z výsledku lze vysledovat citlivý přístup architekta k památce i k souladu nových částí s historickým kontextem místa. Řemeslně dobře provedená jednoduchá a účelná stavba zejména v nové části knihovny. Oceňujeme také restaurování nástěnných maleb, výrazně určujících výslednou podobu knihovny. Další podrobnosti nominace...
 
02 - Knihovna Slezského zemského muzea, Opava
Projekt - Adam architects - Ing. arch. Jiří Adam, Ing. arch. Pavel Martykán. Realizace - Beskydská stavební, a.s.
Porota kvituje posun k lepšímu stavu, rekonstrukce je funkční, účelná a lze ji hodnotit jako standard, zejména v interiéru stavby. Řemeslné detaily stavbě ubírají, je bohužel znatelná absence architektonického přístupu k řešené budově. Řemeslně dobře provedené ojedinělé úseky rekonstrukce, fládrovaný strop, skleněná vitráž, ozdobné kování na dveřích, jsou v nepříjemném kontrastu vůči většině dalších prací, které se v detailech zejména v exteriéru projevují až nezručně (detaily štukové výzdoby, oplechování, nátěry, způsob odvedení dešťových svodů). Další podrobnosti nominace...
 
03 - SC BREDA & WEINSTEIN, Opava – ČESTNÉ UZNÁNÍ
Projekt - Šafer Hájek architekti spol. s.r.o. - Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Laco Fecsu, Ing. arch. Olga Kostřížová, Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. arch. Radek Toman, Ing. arch. Jaroslav Šafer. Realizace - VCES a.s. Investor - BREDA & WEINSTEIN a.s.
Z architektonického pohledu se jedná o propracované dílo, převyšující v konceptu a provedení ostatní nominované stavby. Na rozdíl od staveb obdobného charakteru zde architekti nezůstávají v anonymitě, ale ke svému dílu se hlásí. Neoddiskutovatelné zároveň je, že v principu vybudování nákupního centra vede k destabilizaci a redukci starší obchodní sítě v centru města, takže dopad této realizace je dvojznačný.
Původní industriální architektura ozvláštňuje celek, nové materiály a detaily jsou se starými v důstojném kontrastu. Z urbanistického hlediska bude velkým úkolem začlenit k tomuto objektu zástavbu v sousedství. Původní napojení na starý obchodní dům – bude nebo nebude? Nepřiměřenost obchodních ploch v centru a v nákupním areálu vytváří napětí, které bude nutné v následujících letech řešit. Vytváří to tenze, jejichž odrazem bude proměna centra města. Existují dostatečné průzkumy kupní síly a schopnosti regenerace centrálních prostor města? Pokud ne, porota nedoporučuje pokračovat v tomto trendu budování velkých nákupních center. Mohl by vést ke značně nevyváženému vývoji v rámci městské struktury. Další podrobnosti nominace...
 
04 - Hozovo nábřeží, Opava
Projekt - STUDIO-D Opava s.r.o., 2011, Ing. arch. Lubomír Dehner, Ing. Petr Ondruška. Ing. Ondřej Kubesa a kol. Stavebník - Statutární město Opava. Realizace - Berger Bohemia a.s.
Parková úprava má ambice stát se rekreační zónou podél řeky. Celek postrádá jasnou koncepci, členění náplavky a svahů protipovodňového valu je rozpačité. Ukazuje na dnešní možnosti, ale také na limity řešení veřejných prostor a na absenci alternativ například v podobě návrhů z architektonické soutěže. Další podrobnosti nominace...
 
05 - Historická výstavní budova Slezského zemského muzea, Opava – ČESTNÉ UZNÁNÍ
Projekt – Kubinová + partneři, s.r.o. – Ing. Helena Kubinová, Ing. Zuzana Kočicová, Ing. Daniel Kočica, Ing. Arch. Květoslava Kruková, Lukáš Miketa, ing. Petr Kudlík. Realizace – O.K.D.C. mont s.r.o.
Kvalitně provedená rekonstrukce, nejvíce zaujala mimořádně zvládnutým řešení výstavních prostor v suterénu a dobře vyřešenou pokladnou a turnikety v přízemí. Pozitivní je také skutečnost, že se podařil realizovat návrat restaurované a rekonstruované plastické a sochařské výzdoby v exteriéru budovy, ačkoli se nepodařilo doplnit více chybějících prvků, které původně tvořili součást stavby. Celek je poznamenán tím, že zde schází celostní architektonický přístup, v němž by hrála důležitou roli rovnováha mezi požadavky investora a důraz na kvalitu celku, jednotlivých prvků a detailů (zábradlí uvnitř i u venkovní rampy, nedotažené provedení galerie a schodišť v 1. patře výstavní expozice). Další podrobnosti nominace...
 
06 - Muzeum Slezský venkov, Holasovice
Projekt – STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. arch. Lubomír Dehner. Realizace – Slezský venkov, o. s. - Muzeum Slezský venkov Holasovice.
Hodnotíme dobrý začátek a dosavadní úsilí při budování muzea a současně nového centra Holasovic. To může vést v blízké budoucnosti k dobrému celkovému výsledku. Oceňujeme dosavadní úpravy pokorné k historickému kontextu a vítáme vypsanou architektonickou soutěž. Další podrobnosti nominace...
 
07 - Kaple sv. Floriána, Mikolajice
Příprava a realizace - Obec Mikolajice
Oceňujeme komunitní řešení a kvalitní provedení rekonstrukce. Akce může být dobrým příkladem i pro mnohá jiná místa a obce. Památka důstojně plní svou funkci, i když některé drobné detaily jsou ve svém soudobém technicistním provedení v kontrastu s ostatními prvky stavby (přesné keramické tvarovky). Jisté změkčení přesných linií by výsledné podobě kaple prospělo. Další podrobnosti nominace...
 
08 - Kaplička u Černého mlýna, Opava – Komárov – ČESTNÉ UZNÁNÍ
Projekt - Karel Masek. Realizace - DUO-STAV spol.s.r.o. Restaurování maleb - Filip Menzel
Kaple malého měřítka a prostého řešení v nedávné minulosti ztratila své důstojné umístění vybudováním silničního průtahu a je tudíž „utopená“ a nelogicky orientovaná. Přesto se ji podařilo příkladně památkově obnovit včetně restaurování nástěnných maleb v interiéru. Oceňujeme obnovu šindelové krytiny a precizní restaurování vnitřních fresek. Problematické je umístění pamětní desky na podlaze v interiéru kaple. Další podrobnosti nominace...
 
09 - Hasičská zbrojnice, Melč – CENA HLASUJÍCÍ VEŘEJNOSTI
Projekt - STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. Jiří Šafránek, Ing. Ondřej Kubesa. Stavebník - Obec Melč. Realizace - PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERČNÍ, s.r.o.
Mimořádná snaha o zachování věžové sušárny hadic a jejího výtvarně pojatého členění. Hmoty stavby i charakter zůstaly dobře patrné, hasičská zbrojnice je po rekonstrukci platnou součástí historického stavebního fondu obce. Další podrobnosti nominace...
 
10 - Rodinný dům, Slavkov – ČESTNÉ UZNÁNÍ
Projekt - Ing. Venuše Drochytková, Ing. Jaromír Krejčí. Stavebník - Ing. Venuše Drochytková, Realizace - Jan Hulva
Invenční a odvážně řešená rekonstrukce „šitá na míru“ vlastníka, který dobře využil potenciál stavby a především přilehlé zahrady a orientace světových stran. Příjemný soulad nové a původní části, skromné ale čisté a logické řešení detailů i celku. Velmi sympatický přístup stavebníka ke zjištění, že k životu stačí daleko méně. Další podrobnosti nominace...
 
11 - Rodinný dům, Mokré Lazce – CENA
Projekt - Ing. arch. Jiří Halfar, spoluautoři: Ing. arch Eliška Macková, Ing. arch. Jiří Stejskalík. Stavebník - rodina Halfarova. Realizace – svépomocí.
Ukázka architektonického promýšlení stavby do posledních detailů. Maximální využití prostorových dispozic interiérů, pečlivá a citem vedená volba materiálů i řemeslného provedení. Nesoulad jednotlivých částí interiérů domu i mezi interiéry a exteriérem. Poněkud problematicky vnímáme řešení mlynářských schodů a trvalou přítomnost nebezpečí pro pohyb děti v prostoru levitujícího obývacího posezení. Další podrobnosti nominace...
 
12 - Kulturní dům Na Rybníčku, Opava
Projekt - Atelier 90 s.r.o. - Ing. arch. Ladislav Vlachynský, spoluautoři: Ing. arch. Luboš Kaplan, Ing. arch. Boris Hladký, Ing. arch. Jiří Dřevíkovský. Realizace - HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby, závod Morava
Ambiciózní realizace rekonstrukce a dostavby společenského domu vedla na jedné straně k obnově sálu včetně štukem zdobeného stropu, na druhé straně k nové vestavbě, přístavbě a rekonstrukci prostor a k akustickým úpravám zmíněného sálového prostoru. Přítomnost architekta v tomto případě dopadla nepřesvědčivě. Úpravy jsou komplikované a někdy nedotažené, což se týká například disharmonického rozdílu mezi přízemím sálu a částí nad galerií (minimalismus parteru versus obnova historizujícího vzhledu stropu). Zároveň přístup k některým úpravám dispozic se jeví porotě příliš komplikovaný – např. toalety přístupné po skleněné lávce, oddělené od vstupu jedním schodišťovým stupněm, balkony přístupné z toalet ad.). Výrazná architektonická gesta jsou v nepoměru k jejich uplatnění. Znatelná je nákladnost rekonstrukce, která ale není vyvážena smysluplností. Další podrobnosti nominace...
 
13 - Vila Vančurova, Opava
Projekt - Ing. arch. Jiří Horák. Realizace - JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.
Úsporná a účelně řešená rekonstrukce velkého objektu soukromou investicí, spojenou s nalezením nového využití. Pozitivní hodnocení zaslouží snaha o architektonické pojetí přestavby. Proměna však byla provedena v některých věcech zbytečně na úkor původního řešení budovy. Důraz byl kladen na užitkovost. Ne vždy architektonicky vyvážená změna kompozice průčelí uplatněním průběžných balkonů a francouzských oken na úkor původní kompozice (např. zbytečný průběžný balkon v podkrovní nástavbě hlavního průčelí). Negativní je především ztráta členění hmoty budovy odstraněním rozdílu mezi hladkou a strukturovanou omítkou fasád a likvidací některých plastických prvků. Další podrobnosti nominace...
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Zpět ... | Komentáře: 4 | Přidat komentář |  Informařný e-mail  Vytisknout článek
Související články Za Opavu:
Vernisáž výstavy a předání Opavské ceny J. M. Olbricha (12.07.2016)
Pozvánka k předání Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2014-2015 - výsledky a hodnocení (02.05.2016)
Nominace na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014 - 2015 (21.04.2016)
Vernisáž a vyhlášení výsledků Ceny J. M. Olbricha (09.08.2015)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013–2014 (25.04.2015)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2013-2014 (08.04.2015)
Pozvánka na vernisáž výstavy Opavské ceny J. M. Olbricha - Retrospektiva 2007-2014 (05.02.2015)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012-2013 (24.03.2014)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za novostavbu 2011–2012 (04.04.2013)
Pozvánka na zahájení výstavy opavské Ceny J. M. Olbricha (01.04.2013)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2011-2012 (21.03.2013)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010 – 2011 – stanovisko poroty (24.02.2012)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010-2011 (27.01.2012)
Opavská cena J.M. Olbricha za rekonstrukci - 2011 - změna termínu (22.12.2011)
Opavská cena J.M. Olbricha za novostavbu - 2010 (22.12.2010)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010 (10.12.2010)
Fotoreportáž - předání čestného uznání opavské ceny J. M. Olbricha 2009 (30.12.2009)
Opavská cena J. M. Olbricha 2009 - stanovisko poroty (21.12.2009)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2008-2009 (11.12.2009)
Fotoreportáž z vernisáže (22.02.2009)
Pozvánka na výstavu Opavská cena J. M. Olbricha za architekturu 2007, 2008 (19.02.2009)
Opavská cena J. M. Olbricha za novostavbu pro rok 2008 (10.01.2009)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2008 (17.12.2008)
Opavská cena J.M. Olbricha za rok 2008 (19.11.2008)
Předání Opavské ceny J.M. Olbricha 2007 (30.12.2007)
Udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za rok 2007 (16.12.2007)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2007 (10.12.2007)
Status opavské ceny J.M. Olbricha (06.12.2007)
Vyhlášení ceny J. M. Olbricha (16.11.2007)

Anketní otázka:

Opavská cena J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012 - 2013 - Anketa hlasující veřejnosti - kterou z nominovaných rekonstrukcí staveb na udělení letošní Ceny J. M. Olbricha hodnotíte jako nejpovedenější?

Nominace č. 01 - Knihovna v Holasovicích (Počet hlasů: 126)
(26.47 %)

Nominace č. 02 - Knihovna Slezského zemského muzea (Počet hlasů: 43)
(9.03 %)

Nominace č. 03 - SC BREDA & WEINSTEIN (Počet hlasů: 2)
(0.42 %)

Nominace č. 04 - Hozovo nábřeží (Počet hlasů: 17)
(3.57 %)

Nominace č. 05 - Historická výstavní budova Slezského zemského muzea (Počet hlasů: 2)
(0.42 %)

Nominace č. 06 - Muzeum Slezský venkov Holasovice (Počet hlasů: 26)
(5.46 %)

Nominace č. 07 - Kaple sv. Floriána v Mikolajicích (Počet hlasů: 21)
(4.41 %)

Nominace č. 08 - Kaplička u Černého mlýna, Komárov (Počet hlasů: 2)
(0.42 %)

Nominace č. 09 - Hasičská zbrojnice, Melč (Počet hlasů: 143)
(30.04 %)

Nominace č. 10 - Rodinný dům, Slavkov (Počet hlasů: 12)
(2.52 %)

Nominace č. 11 - Rodinný dům, Mokré Lazce (Počet hlasů: 76)
(15.97 %)

Nominace č. 12 - Kulturní dům Na Rybníčku, Opava (Počet hlasů: 0)
(0.00 %)

Nominace č. 13 - Vila Vančurova, Opava (Počet hlasů: 6)
(1.26 %)

Celkem hlasovalo: 476
 
Akce v Matičním domě  
Projekty
Návštěvnost

Zaštiťujeme:

Opavská Ekomapa

Zelené hradby

Podporujeme:

portál Propamátky

Bludný kámen

o.s. Radkov

Hnutí BrontosaurusKrustashop

Ministerstvo kultury

Nadace České architektury

Nadace Partnerství

Nadace VIA

 Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe.

Statutární mìsto Opava

Národní památkový ústav

Purkyňova nadace

gold escort hatun adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzifon escort suluova escort taşova escort ankara escort çankaya escort keçiören escort yenimahalle escort antalya escort alanya escort kepez escort muratpaşa escort ardahan escort çıldır escort göle escort hanak escort artvin escort arhavi escort borçka escort hopa escort aydın escort efeler escort nazilli escort söke escort balıkesir escort altıeylül escort edremit escort karesi escort bartın escort amasra escort kurucaşile escort ulus escort bayburt escort aydıntepe escort demirözü escort bilecik escort bozüyük escort osmaneli escort söğüt escort bursa escort gerede escort göynük escort mudurnu escort çanakkale escort biga escort çan escort gelibolu escort çankırı escort çerkeş escort ılgaz escort şabanözü escort çorum escort alaca escort osmancık escort sungurlu escort diyarbakır escort bağlar escort kayapınar escort yenişehir escort düzce escort akçakoca escort gölyaka escort kaynaşlı escort edirne escort ipsala escort keşan escort uzunköprü escort erzincan escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort erzurum escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort eskişehir escort odunpazarı escort sivrihisar escort tepebaşı escort gaziantep escort nizip escort şahinbey escort şehitkamil escort giresun escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort gümüşhane escort kelkit escort kürtün escort şiran escort hatay escort antakya escort defne escort iskenderun escort ısparta escort eğirdir escort şarkikaraağaç escort yalvaç escort istanbul escort bağcılar escort esenyurt escort küçükçekmece escort izmir escort bornava escort buca escort karabağlar escort kahramanmaraş escort dulkadiroğlu escort elbistan escort onikişubat escort karabük escort eskipazar escort safranbolu escort yenice escort karaman escort ayrancı escort ermenek escort sarıveliler escort kars escort kağızman escort sarıkamış escort selim escort kastamonu escort cide escort taşköprü escort tosya escort kayseri escort kocasinan escort melikgazi escort talas escort kilis escort elbeyli escort musabeyli escort polateli escort kırıkkale escort delice escort keskin escort yahşihan escort kırklareli escort babaeski escort lüleburgaz escort vize escort kırşehir escort çiçekdağı escort kaman escort mucur escort kocaeli escort darıca escort gebze escort izmit escort konya escort karatay escort meram escort selçuklu escort kütahya escort gediz escort simav escort tavşanlı escort malatya escort battalgazi escort doğanşehir escort yeşilyurt escort manisa escort akhisar escort turgutlu escort yunusemre escort mardin escort artuklu escort kızıltepe escort midyat escort muğla escort bodrum escort fethiye escort milas escort nevşehir escort avanos escort gülşehir escort ürgüp escort nevşehir masaj avanos masaj gülşehir masaj ürgüp masaj niğde escort bor escort çiftlik escort ulukışla escort ordu escort altınordu escort fatsa escort ünye escort osmaniye escort bahçe escort düziçi escort kadirli escort sakarya escort adapazarı escort akyazı escort serdivan escort samsun escort atakum escort bafra escort ilkadım escort sinop escort ayancık escort boyabat escort gerze escort sivaslı escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort tekirdağ escort çerkezköy escort çorlu escort süleymanpaşa escort tokat escort erbaa escort niksar escort turhal escort trabzon escort akçaabat escort araklı escort ortahisar escort uşak escort banaz escort eşme escort sivaslı escort van escort erçiş escort ipekyolu escort tuşba escort yalova escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort yozgat escort akdağmadeni escort sorgun escort yerköy escort zonguldak escort çaycuma escort devrek escort ereğli escort
gold escort hatun adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzifon escort suluova escort taşova escort ankara escort çankaya escort keçiören escort yenimahalle escort antalya escort alanya escort kepez escort muratpaşa escort ardahan escort çıldır escort göle escort hanak escort artvin escort arhavi escort borçka escort hopa escort aydın escort efeler escort nazilli escort söke escort balıkesir escort altıeylül escort edremit escort karesi escort bartın escort amasra escort kurucaşile escort ulus escort bayburt escort aydıntepe escort demirözü escort bilecik escort bozüyük escort osmaneli escort söğüt escort bursa escort gerede escort göynük escort mudurnu escort çanakkale escort biga escort çan escort gelibolu escort çankırı escort çerkeş escort ılgaz escort şabanözü escort çorum escort alaca escort osmancık escort sungurlu escort diyarbakır escort bağlar escort kayapınar escort yenişehir escort düzce escort akçakoca escort gölyaka escort kaynaşlı escort edirne escort ipsala escort keşan escort uzunköprü escort erzincan escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort erzurum escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort eskişehir escort odunpazarı escort sivrihisar escort tepebaşı escort gaziantep escort nizip escort şahinbey escort şehitkamil escort giresun escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort gümüşhane escort kelkit escort kürtün escort şiran escort hatay escort antakya escort defne escort iskenderun escort ısparta escort eğirdir escort şarkikaraağaç escort yalvaç escort istanbul escort bağcılar escort esenyurt escort küçükçekmece escort izmir escort bornava escort buca escort karabağlar escort kahramanmaraş escort dulkadiroğlu escort elbistan escort onikişubat escort karabük escort eskipazar escort safranbolu escort yenice escort karaman escort ayrancı escort ermenek escort sarıveliler escort kars escort kağızman escort sarıkamış escort selim escort kastamonu escort cide escort taşköprü escort tosya escort kayseri escort kocasinan escort melikgazi escort talas escort kilis escort elbeyli escort musabeyli escort polateli escort kırıkkale escort delice escort keskin escort yahşihan escort kırklareli escort babaeski escort lüleburgaz escort vize escort kırşehir escort çiçekdağı escort kaman escort mucur escort kocaeli escort darıca escort gebze escort izmit escort konya escort karatay escort meram escort selçuklu escort kütahya escort gediz escort simav escort tavşanlı escort malatya escort battalgazi escort doğanşehir escort yeşilyurt escort manisa escort akhisar escort turgutlu escort yunusemre escort mardin escort artuklu escort kızıltepe escort midyat escort muğla escort bodrum escort fethiye escort milas escort nevşehir escort avanos escort gülşehir escort ürgüp escort nevşehir masaj avanos masaj gülşehir masaj ürgüp masaj niğde escort bor escort çiftlik escort ulukışla escort ordu escort altınordu escort fatsa escort ünye escort osmaniye escort bahçe escort düziçi escort kadirli escort sakarya escort adapazarı escort akyazı escort serdivan escort samsun escort atakum escort bafra escort ilkadım escort sinop escort ayancık escort boyabat escort gerze escort sivaslı escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort tekirdağ escort çerkezköy escort çorlu escort süleymanpaşa escort tokat escort erbaa escort niksar escort turhal escort trabzon escort akçaabat escort araklı escort ortahisar escort uşak escort banaz escort eşme escort sivaslı escort van escort erçiş escort ipekyolu escort tuşba escort yalova escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort yozgat escort akdağmadeni escort sorgun escort yerköy escort zonguldak escort çaycuma escort devrek escort ereğli escort
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server