ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012ľ2013

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Cena J. M. Olbricha - 07. 04. 2014 - 7358 p°eŔtenÝ  
Opavská cena J. M. Olbricha je udýlována spolkem Za Opavu od roku 2007. Ka×doroŔný se st°ídá udýlování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci u realizací, uskuteŔnýných na území Opavska v p°edchozím období. Udýlováním Opavské ceny J. M. Olbricha hodláme upozor˛ovat na zajímavé p°íklady. Hlavním smyslem ceny J. M. Olbricha je akcentovat úlohu architektury v ×ivotý jedince a spoleŔnosti, rozproudit o ní debatu, kultivovat vkus a p°inášet pouŔné konfrontace.
 
V letošním roce odborná porota rozhodovala o udýlení ceny za rekonstrukci kolaudovanou v letech 2012-2013. SedmiŔlenná odborná porota hodnotila celkem 13 nominací, mezi které bylo za°azeno 9 projekt¨ financovaných z ve°ejných prost°edk¨ a 4 privátní investice. Mezi nominacemi se sešly rekonstrukce dvou knihoven, dvou rodinných dom¨, dvou sakrálních staveb, dvou muzejních výstavních budov, developerské projekty komerŔního a spoleŔenského komplexu a objektu urŔeného pro bydlení senior¨ s p°idru×enými slu×bami, rekonstrukce jednoho ve°ejného parkového prostoru, jedna hasiŔská zbrojnice a jeden kulturní d¨m se spoleŔenským sálem a dalším zázemím.
 
Pro letošní roŔník byli Ŕleny odborné poroty jmenováni:
Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umýní a odborný pracovník památkové péŔe
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a garant Ŕasopisu o architektu°e ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambr¨z, vedoucí ateliéru socha°ství FaVU VUT v Brný
prof. PhDr. et PaedDr. Jind°ich Vybíral, CSc., historik umýní a architektury
MgA. Vendula Šafá°ová, PhD., architektka
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddýlení památkové péŔe MMO
 
Hodnocení:
 
Odborná porota ocenila celkový stoupající kvalitu a úrove˛ rekonstrukcí, kterou v pr¨býhu uplynulých let lze na Opavsku sledovat. Zvyšuje se zájem ve°ejnosti i investor¨ o to, aby rekonstrukce p°inesly nejen pozitivní funkŔní a provozní zmýny. D¨raz je také kladen na zhodnocení památkových a historických hodnot a tyto snahy jsou integrální souŔástí plánování p°estaveb, dostaveb a obnovy památkový hodnotných objekt¨ a areál¨. Zárove˛ je však nutno konstatovat, ×e spoleŔným jmenovatelem slabin, kterými nýkteré realizace trpí, je absence tv¨rŔího zapojení architekta Ŕi architektonických ateliér¨ p°i plánování a realizaci zmínýných zásah¨. Aplikace pouze stavebný-projekŔního myšlení Ŕasto vede k podcenýní potenciálu památkový a architektonicky hodnotných staveb, co× vede jednak ke zbyteŔnému ochuzení budov o jejich historické hodnoty a souŔasný takový p°ístup nedoká×e vyu×ít principy soudobé architektury k vytvo°ení adekvátního soudobého p°íspývku v architektonické struktu°e rekonstruovaného objektu Ŕi areálu. Rovný× je dosud spíše výjimeŔné, vyu×ije-li investor p°ed zahájením rekonstrukce mo×nost hledání adekvátního °ešení formou architektonické soutý×e. Zejména u rekonstrukcí financovaných z ve°ejných prost°edk¨ je tato skuteŔnost ve srovnání se zemými s vyspýlou architektonickou kulturou záva×ným nedostatkem.
 
S ohledem na výše zmínýné celkové zhodnocení nominovaných staveb udýluje spolek Za Opavu na základý doporuŔení odborné poroty následující ocenýní týmto nominovaným stavbám:
 
Cena J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012 – 2013
rekonstrukci knihovny v Holasovicích (nominace 01),
kterou zpracovali: projekt: STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. arch. Lubomír Dehner. Interiér ve spolupráci s Ing. Josefem Bartákem a FORMDESIGN. Stavebník: Obec Holasovice.  Realizace stavby: Fichna-Hudeczek.
 
Cena J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012 – 2013
rekonstrukci rodinného domu v Mokrých Lazcích (nominace 11),
kterou zpracovali: Projekt - Ing. arch. Ji°í Halfar, spoluauto°i: Ing. arch Eliška Macková, Ing. arch. Ji°í Stejskalík. Stavebník - rodina Halfarova. Realizace – svépomocí. sonna.com.ua
 
╚estné uznání
za vstup nové architektury do historického prost°edí, za vyu×ití braunfieldu a zachování industriální stopy v obchodním areálu
rekonstrukci SC BREDA & WEINSTEIN (nominace 03),
kterou zpracovali: Projekt - Šafer Hájek architekti spol. s.r.o. - Ing. arch. Old°ich Hájek, Ing. arch. Laco Fecsu, Ing. arch. Olga Kost°í×ová, Ing. arch. Jakub Koní°, Ing. arch. Radek Toman, Ing. arch. Jaroslav Šafer. Realizace - VCES a.s. Investor - BREDA & WEINSTEIN a.s.
 
╚estné uznání
za °emeslný kvalitný dota×enou rekonstrukci a skloubení moderní expozice s historickou dispozicí památky
rekonstrukci Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea (nominace 05),
kterou zpracovali: Projekt – Kubinová + partne°i, s.r.o. – Ing. Helena Kubinová, Ing. Zuzana KoŔicová, Ing. Daniel KoŔica, Ing. arch. Kvýtoslava Kruková, Lukáš Miketa, ing. Petr Kudlík. Realizace – O.K.D.C. mont s.r.o.
 
╚estné uznání
za p°íkladný p°ístup a citlivou rekonstrukci a restaurování
rekonstrukci KapliŔky u ╚erného mlýna v Opavý – Komárov (nominace 08),
kterou zpracovali: Projekt - Karel Masek. Realizace - DUO-STAV spol.s.r.o. Restaurování maleb - Filip Menzel.
 
╚estné uznání
za p°íjemný soulad nové a p¨vodní Ŕásti a skromné ale Ŕisté a logické °ešení detail¨ i celku rekonstrukci rodinného domu ve Slavkový (nominace 10),
kterou zpracovali: Projekt - Ing. Venuše Drochytková, Ing. Jaromír KrejŔí. Stavebník - Ing. Venuše Drochytková, Realizace - Jan Hulva.
 
Cenu hlasující ve°ejnosti v on-line anketý získala
HasiŔská zbrojnice v MelŔi (nominace 9),
kterou zpracovali:Projekt - STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. Ji°í Šafránek, Ing. Ond°ej Kubesa. Stavebník - Obec MelŔ. Realizace - PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMER╚NÍ, s.r.o.,Slovní hodnocení staveb
 
01 - Knihovna, Holasovice – CENA
projekt: STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. arch. Lubomír Dehner. Interiér ve spolupráci s Ing. Josefem Bartákem a FORMDESIGN. Stavebník: Obec Holasovice.  Realizace stavby: Fichna-Hudeczek.
Porota oce˛uje p°íkladný p°ístup investora – obce Holasovice. AŔkoli obec opakovaný neuspýla s ×ádostmi o dotaci, nerezignovala na kvalitu. Z výsledku lze vysledovat citlivý p°ístup architekta k památce i k souladu nových Ŕástí s historickým kontextem místa. ěemeslný dob°e provedená jednoduchá a úŔelná stavba zejména v nové Ŕásti knihovny. Oce˛ujeme také restaurování nástýnných maleb, výrazný urŔujících výslednou podobu knihovny. Další podrobnosti nominace...
 
02 - Knihovna Slezského zemského muzea, Opava
Projekt - Adam architects - Ing. arch. Ji°í Adam, Ing. arch. Pavel Martykán. Realizace - Beskydská stavební, a.s.
Porota kvituje posun k lepšímu stavu, rekonstrukce je funkŔní, úŔelná a lze ji hodnotit jako standard, zejména v interiéru stavby. ěemeslné detaily stavbý ubírají, je bohu×el znatelná absence architektonického p°ístupu k °ešené budový. ěemeslný dob°e provedené ojedinýlé úseky rekonstrukce, fládrovaný strop, sklenýná vitrá×, ozdobné kování na dve°ích, jsou v nep°íjemném kontrastu v¨Ŕi výtšiný dalších prací, které se v detailech zejména v exteriéru projevují a× nezruŔný (detaily štukové výzdoby, oplechování, nátýry, zp¨sob odvedení dešŁových svod¨). Další podrobnosti nominace...
 
03 - SC BREDA & WEINSTEIN, Opava – ╚ESTNÉ UZNÁNÍ
Projekt - Šafer Hájek architekti spol. s.r.o. - Ing. arch. Old°ich Hájek, Ing. arch. Laco Fecsu, Ing. arch. Olga Kost°í×ová, Ing. arch. Jakub Koní°, Ing. arch. Radek Toman, Ing. arch. Jaroslav Šafer. Realizace - VCES a.s. Investor - BREDA & WEINSTEIN a.s.
Z architektonického pohledu se jedná o propracované dílo, p°evyšující v konceptu a provedení ostatní nominované stavby. Na rozdíl od staveb obdobného charakteru zde architekti nez¨stávají v anonymitý, ale ke svému dílu se hlásí. Neoddiskutovatelné zárove˛ je, ×e v principu vybudování nákupního centra vede k destabilizaci a redukci starší obchodní sítý v centru mýsta, tak×e dopad této realizace je dvojznaŔný.
P¨vodní industriální architektura ozvlášt˛uje celek, nové materiály a detaily jsou se starými v d¨stojném kontrastu. Z urbanistického hlediska bude velkým úkolem zaŔlenit k tomuto objektu zástavbu v sousedství. P¨vodní napojení na starý obchodní d¨m – bude nebo nebude? Nep°imý°enost obchodních ploch v centru a v nákupním areálu vytvá°í napýtí, které bude nutné v následujících letech °ešit. Vytvá°í to tenze, jejich× odrazem bude promýna centra mýsta. Existují dostateŔné pr¨zkumy kupní síly a schopnosti regenerace centrálních prostor mýsta? Pokud ne, porota nedoporuŔuje pokraŔovat v tomto trendu budování velkých nákupních center. Mohl by vést ke znaŔný nevyvá×enému vývoji v rámci mýstské struktury. Další podrobnosti nominace...
 
04 - Hozovo náb°e×í, Opava
Projekt - STUDIO-D Opava s.r.o., 2011, Ing. arch. Lubomír Dehner, Ing. Petr Ondruška. Ing. Ond°ej Kubesa a kol. Stavebník - Statutární mýsto Opava. Realizace - Berger Bohemia a.s.
Parková úprava má ambice stát se rekreaŔní zónou podél °eky. Celek postrádá jasnou koncepci, Ŕlenýní náplavky a svah¨ protipovod˛ového valu je rozpaŔité. Ukazuje na dnešní mo×nosti, ale také na limity °ešení ve°ejných prostor a na absenci alternativ nap°íklad v podobý návrh¨ z architektonické soutý×e. Další podrobnosti nominace...
 
05 - Historická výstavní budova Slezského zemského muzea, Opava – ╚ESTNÉ UZNÁNÍ
Projekt – Kubinová + partne°i, s.r.o. – Ing. Helena Kubinová, Ing. Zuzana KoŔicová, Ing. Daniel KoŔica, Ing. Arch. Kvýtoslava Kruková, Lukáš Miketa, ing. Petr Kudlík. Realizace – O.K.D.C. mont s.r.o.
Kvalitný provedená rekonstrukce, nejvíce zaujala mimo°ádný zvládnutým °ešení výstavních prostor v suterénu a dob°e vy°ešenou pokladnou a turnikety v p°ízemí. Pozitivní je také skuteŔnost, ×e se poda°il realizovat návrat restaurované a rekonstruované plastické a socha°ské výzdoby v exteriéru budovy, aŔkoli se nepoda°ilo doplnit více chybýjících prvk¨, které p¨vodný tvo°ili souŔást stavby. Celek je poznamenán tím, ×e zde schází celostní architektonický p°ístup, v ným× by hrála d¨le×itou roli rovnováha mezi po×adavky investora a d¨raz na kvalitu celku, jednotlivých prvk¨ a detail¨ (zábradlí uvnit° i u venkovní rampy, nedota×ené provedení galerie a schodišŁ v 1. pat°e výstavní expozice). Další podrobnosti nominace...
 
06 - Muzeum Slezský venkov, Holasovice
Projekt – STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. arch. Lubomír Dehner. Realizace – Slezský venkov, o. s. - Muzeum Slezský venkov Holasovice.
Hodnotíme dobrý zaŔátek a dosavadní úsilí p°i budování muzea a souŔasný nového centra Holasovic. To m¨×e vést v blízké budoucnosti k dobrému celkovému výsledku. Oce˛ujeme dosavadní úpravy pokorné k historickému kontextu a vítáme vypsanou architektonickou soutý×. Další podrobnosti nominace...
 
07 - Kaple sv. Floriána, Mikolajice
P°íprava a realizace - Obec Mikolajice
Oce˛ujeme komunitní °ešení a kvalitní provedení rekonstrukce. Akce m¨×e být dobrým p°íkladem i pro mnohá jiná místa a obce. Památka d¨stojný plní svou funkci, i kdy× nýkteré drobné detaily jsou ve svém soudobém technicistním provedení v kontrastu s ostatními prvky stavby (p°esné keramické tvarovky). Jisté zmýkŔení p°esných linií by výsledné podobý kaple prospýlo. Další podrobnosti nominace...
 
08 - KapliŔka u ╚erného mlýna, Opava – Komárov – ╚ESTNÉ UZNÁNÍ
Projekt - Karel Masek. Realizace - DUO-STAV spol.s.r.o. Restaurování maleb - Filip Menzel
Kaple malého mý°ítka a prostého °ešení v nedávné minulosti ztratila své d¨stojné umístýní vybudováním silniŔního pr¨tahu a je tudí× „utopená“ a nelogicky orientovaná. P°esto se ji poda°ilo p°íkladný památkový obnovit vŔetný restaurování nástýnných maleb v interiéru. Oce˛ujeme obnovu šindelové krytiny a precizní restaurování vnit°ních fresek. Problematické je umístýní pamýtní desky na podlaze v interiéru kaple. Další podrobnosti nominace...
 
09 - HasiŔská zbrojnice, MelŔ – CENA HLASUJÍCÍ VEěEJNOSTI
Projekt - STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. Ji°í Šafránek, Ing. Ond°ej Kubesa. Stavebník - Obec MelŔ. Realizace - PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMER╚NÍ, s.r.o.
Mimo°ádná snaha o zachování vý×ové sušárny hadic a jejího výtvarný pojatého Ŕlenýní. Hmoty stavby i charakter z¨staly dob°e patrné, hasiŔská zbrojnice je po rekonstrukci platnou souŔástí historického stavebního fondu obce. Další podrobnosti nominace...
 
10 - Rodinný d¨m, Slavkov – ╚ESTNÉ UZNÁNÍ
Projekt - Ing. Venuše Drochytková, Ing. Jaromír KrejŔí. Stavebník - Ing. Venuše Drochytková, Realizace - Jan Hulva
InvenŔní a odvá×ný °ešená rekonstrukce „šitá na míru“ vlastníka, který dob°e vyu×il potenciál stavby a p°edevším p°ilehlé zahrady a orientace svýtových stran. P°íjemný soulad nové a p¨vodní Ŕásti, skromné ale Ŕisté a logické °ešení detail¨ i celku. Velmi sympatický p°ístup stavebníka ke zjištýní, ×e k ×ivotu staŔí daleko méný. Další podrobnosti nominace...
 
11 - Rodinný d¨m, Mokré Lazce – CENA
Projekt - Ing. arch. Ji°í Halfar, spoluauto°i: Ing. arch Eliška Macková, Ing. arch. Ji°í Stejskalík. Stavebník - rodina Halfarova. Realizace – svépomocí.
Ukázka architektonického promýšlení stavby do posledních detail¨. Maximální vyu×ití prostorových dispozic interiér¨, peŔlivá a citem vedená volba materiál¨ i °emeslného provedení. Nesoulad jednotlivých Ŕástí interiér¨ domu i mezi interiéry a exteriérem. Ponýkud problematicky vnímáme °ešení mlyná°ských schod¨ a trvalou p°ítomnost nebezpeŔí pro pohyb dýti v prostoru levitujícího obývacího posezení. Další podrobnosti nominace...
 
12 - Kulturní d¨m Na RybníŔku, Opava
Projekt - Atelier 90 s.r.o. - Ing. arch. Ladislav Vlachynský, spoluauto°i: Ing. arch. Luboš Kaplan, Ing. arch. Boris Hladký, Ing. arch. Ji°í D°evíkovský. Realizace - HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby, závod Morava
Ambiciózní realizace rekonstrukce a dostavby spoleŔenského domu vedla na jedné straný k obnový sálu vŔetný štukem zdobeného stropu, na druhé straný k nové vestavbý, p°ístavbý a rekonstrukci prostor a k akustickým úpravám zmínýného sálového prostoru. P°ítomnost architekta v tomto p°ípadý dopadla nep°esvýdŔivý. Úpravy jsou komplikované a nýkdy nedota×ené, co× se týká nap°íklad disharmonického rozdílu mezi p°ízemím sálu a Ŕástí nad galerií (minimalismus parteru versus obnova historizujícího vzhledu stropu). Zárove˛ p°ístup k nýkterým úpravám dispozic se jeví porotý p°íliš komplikovaný – nap°. toalety p°ístupné po sklenýné lávce, oddýlené od vstupu jedním schodišŁovým stupným, balkony p°ístupné z toalet ad.). Výrazná architektonická gesta jsou v nepomýru k jejich uplatnýní. Znatelná je nákladnost rekonstrukce, která ale není vyvá×ena smysluplností. Další podrobnosti nominace...
 
13 - Vila VanŔurova, Opava
Projekt - Ing. arch. Ji°í Horák. Realizace - JUR╚ÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.
Úsporná a úŔelný °ešená rekonstrukce velkého objektu soukromou investicí, spojenou s nalezením nového vyu×ití. Pozitivní hodnocení zaslou×í snaha o architektonické pojetí p°estavby. Promýna však byla provedena v nýkterých výcech zbyteŔný na úkor p¨vodního °ešení budovy. D¨raz byl kladen na u×itkovost. Ne v×dy architektonicky vyvá×ená zmýna kompozice pr¨Ŕelí uplatnýním pr¨bý×ných balkon¨ a francouzských oken na úkor p¨vodní kompozice (nap°. zbyteŔný pr¨bý×ný balkon v podkrovní nástavbý hlavního pr¨Ŕelí). Negativní je p°edevším ztráta Ŕlenýní hmoty budovy odstranýním rozdílu mezi hladkou a strukturovanou omítkou fasád a likvidací nýkterých plastických prvk¨. Další podrobnosti nominace...
[Akt. znßmka: 1,00 / PoŔet hlas¨: 3] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 4 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
SouvisejÝcÝ Ŕlßnky Za Opavu:
Vernisß× vřstavy a p°edßnÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha (12.07.2016)
Pozvßnka k p°edßnÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2014-2015 - vřsledky a hodnocenÝ (02.05.2016)
Nominace na udýlenÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014 - 2015 (21.04.2016)
Vernisß× a vyhlßÜenÝ vřsledk¨ Ceny J. M. Olbricha (09.08.2015)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013ľ2014 (25.04.2015)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2013-2014 (08.04.2015)
Pozvßnka na vernisß× vřstavy OpavskÚ ceny J. M. Olbricha - Retrospektiva 2007-2014 (05.02.2015)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012-2013 (24.03.2014)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za novostavbu 2011ľ2012 (04.04.2013)
Pozvßnka na zahßjenÝ vřstavy opavskÚ Ceny J. M. Olbricha (01.04.2013)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2011-2012 (21.03.2013)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010 ľ 2011 ľ stanovisko poroty (24.02.2012)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010-2011 (27.01.2012)
Opavskß cena J.M. Olbricha za rekonstrukci - 2011 - zmýna termÝnu (22.12.2011)
Opavskß cena J.M. Olbricha za novostavbu - 2010 (22.12.2010)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010 (10.12.2010)
Fotoreportß× - p°edßnÝ ŔestnÚho uznßnÝ opavskÚ ceny J. M. Olbricha 2009 (30.12.2009)
Opavskß cena J. M. Olbricha 2009 - stanovisko poroty (21.12.2009)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2008-2009 (11.12.2009)
Fotoreportß× z vernisß×e (22.02.2009)
Pozvßnka na vřstavu Opavskß cena J. M. Olbricha za architekturu 2007, 2008 (19.02.2009)
Opavskß cena J. M. Olbricha za novostavbu pro rok 2008 (10.01.2009)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2008 (17.12.2008)
Opavskß cena J.M. Olbricha za rok 2008 (19.11.2008)
P°edßnÝ OpavskÚ ceny J.M. Olbricha 2007 (30.12.2007)
UdýlenÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rok 2007 (16.12.2007)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2007 (10.12.2007)
Status opavskÚ ceny J.M. Olbricha (06.12.2007)
VyhlßÜenÝ ceny J. M. Olbricha (16.11.2007)

AnketnÝ otßzka:

Opavskß cena J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012 - 2013 - Anketa hlasujÝcÝ ve°ejnosti - kterou z nominovanřch rekonstrukcÝ staveb na udýlenÝ letoÜnÝ Ceny J. M. Olbricha hodnotÝte jako nejpovedenýjÜÝ?

Nominace Ŕ. 01 - Knihovna v HolasovicÝch (PoŔet hlas¨: 126)
(26.47 %)

Nominace Ŕ. 02 - Knihovna SlezskÚho zemskÚho muzea (PoŔet hlas¨: 43)
(9.03 %)

Nominace Ŕ. 03 - SC BREDA & WEINSTEIN (PoŔet hlas¨: 2)
(0.42 %)

Nominace Ŕ. 04 - Hozovo nßb°e×Ý (PoŔet hlas¨: 17)
(3.57 %)

Nominace Ŕ. 05 - Historickß vřstavnÝ budova SlezskÚho zemskÚho muzea (PoŔet hlas¨: 2)
(0.42 %)

Nominace Ŕ. 06 - Muzeum Slezskř venkov Holasovice (PoŔet hlas¨: 26)
(5.46 %)

Nominace Ŕ. 07 - Kaple sv. Florißna v MikolajicÝch (PoŔet hlas¨: 21)
(4.41 %)

Nominace Ŕ. 08 - KapliŔka u ╚ernÚho mlřna, Komßrov (PoŔet hlas¨: 2)
(0.42 %)

Nominace Ŕ. 09 - HasiŔskß zbrojnice, MelŔ (PoŔet hlas¨: 143)
(30.04 %)

Nominace Ŕ. 10 - Rodinnř d¨m, Slavkov (PoŔet hlas¨: 12)
(2.52 %)

Nominace Ŕ. 11 - Rodinnř d¨m, MokrÚ Lazce (PoŔet hlas¨: 76)
(15.97 %)

Nominace Ŕ. 12 - KulturnÝ d¨m Na RybnÝŔku, Opava (PoŔet hlas¨: 0)
(0.00 %)

Nominace Ŕ. 13 - Vila VanŔurova, Opava (PoŔet hlas¨: 6)
(1.26 %)

Celkem hlasovalo: 476
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server