ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010 ľ 2011 ľ stanovisko poroty

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Cena J. M. Olbricha - 24. 02. 2012 - 5753 p°eŔtenÝ  
 Tyrš¨v stadion
PolyfunkŔní d¨m MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí°¨VošárnaRD Stýbo°ice
ObŔanské sdru×ení Za Opavu obdr×elo celkem 21 návrh¨ na udýlení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonické rekonstrukce, které byly uskuteŔnýny na území Opavska v letech 2010 - 2011. Z týchto došlých návrh¨ splnilo formální po×adavky a na cenu J. M. Olbricha bylo nominováno celkem 17 realizací.
SedmiŔlenná odborná porota ocenila, ×e v rámci uplynulého období se poda°ilo realizovat celou °adu rekonstrukcí, které si zaslou×í zvláštní pozornost a publicitu a mohou být dány za p°íklad mo×ného dobrého °ešení. Úkol zhodnotit všech sedmnáct nominací nebyl jednoduchý, vzhledem k diametrálný odlišným p°ístup¨m i rozsahu jednotlivých rekonstrukcí, kdy na jedné straný stály komplexní rekonstrukce celých areál¨, jako nap°. rekonstrukce polyfunkŔního domu na ulici Popské a na straný druhé skromnýjší realizace rekonstrukcí rodinných dom¨ nebo drobných sakrálních staveb, jako nap°. kaple v Radkový – Nové Zálu×né.
Porota se ve svém hodnocení zabývala pouze 16 ze 17 nominovaných staveb. Pomýrný zda°ilá rekonstrukce kapliŔky v Nových Týchanovicích, kterou realizovalo samo sdru×ení Za Opavu nebyla posuzována.
Porota se shodla v názoru, ×e vyjma jednoho p°ípadu, došlo u všech rekonstrukcí k více Ŕi méný výraznému kladnému zhodnocení staveb a rekonstrukce lze pova×ovat za úspýšné. V jednom p°ípadý (D¨m umýní) porota konstatuje, ×e realizovaná rekonstrukce je p°íkladem promarnýné p°íle×itosti, kdy vynalo×ené prost°edky neodpovídají oŔekávání a výsledek je plný provozních i architektonických nedostatk¨.


Cena J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2010 – 2011 byla udýlena rekonstrukci týlocviŔny Tyršova stadionu v Opavý (nominace 04), kterou zpracovali Ing. arch. David Wittassek a Ji°í ěezák z architektonického ateliéru QARTA architektura.

╚estné uznání odborná porota udýluje rekonstrukci PolyfunkŔního domu MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí°¨ (nominace 03), kterou zpracoval Ateliér Arches pod vedením Ing. arch. Ji°ího Horáka.

╚estné uznání odborná porota udýluje rekonstrukci Vošárny (nominace 13), kterou realizovalo o. s. Vošárna ve spolupráci s o. s. KST Slezan Opava a firmou WINRO s.r.o. Robert Winkler.

╚estné uznání odborná porota udýluje rekonstrukci Rodinného domu ve Stýbo°icích (nominace 17), kterou zpracoval Ing. Ond°ej Kubesa z architektonického ateliéru STUDIO-D Opava s.r.o.Pro letošní roŔník byly Ŕleny odborné poroty jmenováni:

Ing. arch. Milena Vitoulová, Ŕlenka p°edstavenstva ╚eské komory architekt¨
Mgr. Martin Strakoš, historik umýní a odborný pracovník památkové péŔe
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a šéfredaktor Ŕasopisu o architektu°e ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambr¨z, vedoucí ateliéru socha°ství FaVU VUT v Brný
Dr. Martin Klimeš, výtvarný kritik, kurátor v Bludném kameni a Domý umýní v Opavý
MgA. Tomáš Skalík, socha° a restaurátor
Mgr. Dalibor Halátek, historik umýní.

V následující Ŕásti p°edstavujeme slovní hodnocení všech 17-ti nominovaných staveb.
 
Slovní hodnocení staveb
----------------------------------------
01 - Palác Razumovských, Nádra×ní okruh, Opava
Ing. Helena Kubinová + partne°i, s.r.o., Slezské zemské muzeum
Zda°ilá nedestruktivní rekonstrukce stava°ského charakteru, p°íkladný a sympatický poŔin rehabilitace stavby a její navrácení do ×ivota. Provozovatel výdomý vyu×ívá nýkolik desetiletí starý mobiliá°. Interiér tak p¨sobí neokázale, ale p°íjemnou atmosférou danou kvalitou a patinou nýkdejšího designu.
K bý×nému standardu by však mýla pat°it, zvlᚣ p°i takto významné stavbý, spolupráce investora s architektem, aby bylo vynalo×ené úsilí dota×eno do p°esvýdŔivýjšího výsledku.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
02 - Kaple, Radkov - Nové Zálu×né
Richard ╚ernín, Stavební firma ing. Vít Lesák
Dob°e zvládnutá pietní rekonstrukce drobné architektury bez ambic její aktualizace do souŔasnosti. P°íkladná iniciativa komunity a poctivý zvládnuté °emeslo.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
03 - PolyfunkŔní d¨m MG Medical center - bývalá nemocnice U rytí°¨ – ╚ESTNÉ UZNÁNÍ
Ateliér Arches pod vedením Ing. arch. Ji°ího Horáka
VýjimeŔný zámýr o×ivení rozsáhlé stavební památky pomocí nových funkcí mýstotvorného charakteru (bydlení, slu×by). P°íkladný je také p°ístup investora a vzájemná spolupráce a respekt mezi ním a architektem, který se promítl v celkovém výsledku.
Exkluzivní °ešení st°ešní nástavby, která je ztvárnýna zcela v souladu s novým ×ivotem stavby, kontrastuje s všedností °ešení ve°ejných prostor bý×ných pater.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
04 - TýlocviŔna, Tyrš¨v stadion  - CENA
Ing. arch. David Wittassek a Ji°í ěezák - QARTA architektura
Kvalitní souŔasné architektonické °ešení citlivý podtrhuje a posiluje charakter stávající ve°ejné stavby ji× s existující výraznou figurou (avšak ji× za hranicí morální ×ivotnosti). Kreativní a inovativní p°ístup ze strany architekta i investora se promítá jak do °ešení provozu, interiér¨, tak do detail¨. Významné zhodnocení p¨vodní stavby za náklad¨ p°imý°ených ve°ejnému rozpoŔtu.
Rekonstrukce dokázala prosadit jasnou koncepci architektury, která je dota×ená jak v celkovém vyznýní siluety stavby, tak ve zpracování detail¨ a koneŔném provedení realizace. U×ití levnýjších stavebních materiál¨ a typizovaných prvk¨ zde není na škodu výci, díky architektový invenci a stavebný Ŕistému provedení p¨sobí harmonicky a v souladu se zámýrem i funkcí stavby. Logické traktování prostoru je podpo°eno proporcemi prostor, okenních i dve°ních výplní, co× podporuje dobrou orientaci v budový.
Je škoda, ×e nedošlo k vyu×ití ochoz¨ pro provoz týlocviŔny. Celkovému vyznýní stavby ubírá dosavadní nedota×ení terénních úprav - svahu mezi stavbou a h°ištým. Porota se jednoznaŔný shodla a udýlila této stavbý Cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci za období 2010 - 2011.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...

05 - D¨m umýní, Opava
Akad. arch. Štýpán Hulec, Ing. arch. Daniel ŠpiŔka, ARCHITEKTI
Dobrý a nadýjný zámýr, avšak nedota×ený do p°esvýdŔivého výsledku. Rekonstrukce Domu umýní je p°íkladem negativního výsledku rekonstrukce, kdy lze konstatovat, ×e stav p°ed rekonstrukcí vykazoval vyšší kvality a hodnoty, ne× stav po rekonstrukci, a to vŔetný technického provedení, které vykazuje °adu defekt¨ vyplývajících ze selhání zúŔastnýných stran, investora, provádýcí firmy i architekt¨. Zárove˛ také promarnýná p°íle×itost k osvýdŔenému, ×el u nás stále málo u×ívanému postupu: architektonická soutý× – výbýr kvalitní koncepce – pový°ení autor¨ ke zpracování projektové dokumentace a zárove˛ – právo i povinnost vykonávat autorský dozor na stavbý. Výsledek kvalitativný neodpovídá vynalo×eným prost°edk¨m, ani kulturnímu i historickému významu stavby.
Mezi nejvýtší proh°ešky pat°í nekoncepŔnost v pou×ití soudobých technických prvk¨ a historizujících °emeslný pojednaných element¨. Z hlediska výstavního provozu nedošlo k ×ádné pozitivní zmýný, naopak interiér 2. a 3. NP je pro výstavy souŔasného umýní málo vhodný. Galerie neodpovídá dnešním nárok¨m prezentace soudobého vizuálního umýní vŔetný pot°ebného zázemí.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
06 - Skleník, Radkov – Dubová
Eva Císa°ová - Investa, Ing. Karel Komárek - projekŔní kancelá° Atria, Opava
Sympatické a nedestruktivní znovuuvedení technické památky do provozu (p¨vodný ve zcela havarijním stavu). Stavba je velmi citlivý rekonstruována, nové technologie neodporují vnímání stavby v kontextu historických souvislostí s areálem zámku.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...


07 - HasiŔská zbrojnice, Holasovice
Ing. Ond°ej Kubesa, Ing. arch. Lubomír Dehner, STUDIO-D Opava s.r.o.
Dob°e zvládnutá rekonstrukce technického objektu, zcela v souladu s pot°ebami malé obce.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...

08 - Házenká°ské a dýtské h°ištý, Antonína Sovy 10, Opava
Ing. Ond°ej Kubesa, Ing. Petr Ondruška, Ing. arch. Lubomír Dehner, STUDIO-D Opava s.r.o.
Úprava h°ištý ve vnitrobloku vzbuzuje sympatie výrazným vylepšením stávajícího stavu sídlištního vnitrobloku. Odolnost a jednoduchost °ešení však trpí jistou schematiŔností a otázkou z¨stává praktické vyu×ití h°ištý bez úŔinných zábran zalétávajících míŔ¨ nebo formální rozmístýní laviŔek bez mo×nosti komunikace u×ivatel¨ prostoru.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...

09 - Rodinný d¨m, Dýhylov
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects
Rekonstrukce, jaká by mýla být bý×ným minimálním standardem. Ocenýní zasluhuje také snaha architekta a majitele vyboŔit z bý×ného p°ístupu k rekonstrukcím rodinných dom¨ v našich obcích. Interiér domu je °ešen p°esvýdŔivý, s dota×ením technicky, °emeslný i finanŔný nároŔných detail¨. Také zde d¨sledná spolupráce architekta a klienta p°inesla viditelnou kvalitu.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...


10 - Rodinný d¨m, Krava°e
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects
Rekonstrukce vlastního RD architekta je ukázkou, jak lze kvalitním a promyšleným návrhem dosáhnout p°esvýdŔivého výsledku. Kontrast p¨vodní fasády domu a Ŕásti fasády rekonstruované je zámýrný. Ambiciózní rekonstrukce se soudobým tv¨rŔím vstupem, vyvá×enou hrou hmot plných, polopr¨hledných a pr¨hledných hmot, p°itom stále ve vazbý na stylovou nesourodost p¨vodního °ešení dvojdomku. I v obývacím prostoru p°ináší nové kvality (prostor p°es dvý patra, propojení se zahradou). ěešení obývacího pokoje s galerií - pracovnou, s promyšleným pronikáním denního svýtla z r¨zných svýtových stran i ze stropu, s neokázalým interiérem je velmi invenŔní a p°esvýdŔivý dokazuje, ×e dobrý zámýr lze realizovat i s omezenými finanŔními prost°edky.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
11 - Alt¨v d¨m, Opava
BcA. Filip Menzel, stavební firma WINRO s.r.o. Robert Winkler
Nadstandardný peŔlivý a d¨sledný památká°ský p°ístup k renovaci fasády domu si zaslou×í pozornost a ocenýní jako vzorový p°íklad památkové obnovy objektu.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
12 - Obecní ú°ad, Chvalíkovice
Ing. arch. Ji°í Horák, Architektonické studio ARCHE’S
Vyvá×ená rekonstrukce objektu s ohledy na historickou podobu stavby m¨×e být pokládána za velmi dobrý standard, hodný následování.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
 
13 - Vošárna, Radu˛ – ╚ESTNÉ UZNÁNÍ
ObŔanské sdru×ení Vošárna ve spolupráci s o.s. KST Slezan Opava a firmou WINRO s.r.o. Robert Winkler
Dob°e zvládnutá pietní rekonstrukce drobné architektury bez ambic její aktualizace do souŔasnosti. Vysoce hodnocena je také p°íkladná iniciativa a aktivní p°ístup komunity k záchraný rozpadající se stavby.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
14 - D¨m u Mou°enína
Ing. Zdenýk Miketa
Velmi komplexní rehabilitace technicky i provozný slo×itého objektu, navíc realizovaná s velkým osobním nasazením a nadšením investor¨. PeŔlivost a promyšlenost jednotlivých krok¨ ve vztahu k památce a jejímu zhodnocení je mo×no pova×ovat za p°íkladnou.
Výsledku je na škodu, ×e nedošlo ke spolupráci stavebního in×enýra a architekta a nepoda°ilo se doladit drobné rušivé detaily (rozpaŔitý vstupní prostor, štuky, svítidla, lavice).
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
15 - Rodinný d¨m, Stratilova ul., Opava
Ing. arch. Ivana Dombková - DESIGN by DONLIĂ, projekŔní kancelá° DK1
╚lenýní fasády a interiéru domu je architektonicky promyšlené, má pevnou logiku a punc soudobého ×ivotního stylu. Sympatické terasovité uspo°ádání a otev°ení domu smýrem do zahrady je ale v kontrastu s nep°ístupným a× pevnostním výrazem p°íliš hmotový p°evýšeného domu smýrem do ve°ejného prostoru ulice.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
 
16 - Kaple, Nové Týchanovice
o.s. Za Opavu

17 - Rodinný d¨m, Stýbo°ice – ╚ESTNÉ UZNÁNÍ
Ing. Ond°ej Kubesa, STUDIO-D Opava s.r.o.
Velice zda°ilá soudobá rekonstrukce jednoduchého stavení vyniká svojí skromností ve spojení s umýleckým citem. P¨sobivé spojení rukodýlných postup¨ s oduševnýlou atmosférou na hony vzdálenou sterilitý výstup¨ klasických stavebních firem. Exteriér velmi dob°e koresponduje s interiérem a celek p¨sobí harmonicky a vyvá×ený. P°íkladná spolupráce investora s architektem. Výsledku ŔásteŔný ubírá jistá nedota×enost místností v horním podla×í a nýkterých detail¨.
Další podrobnosti viz Ŕlánek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...

[Akt. znßmka: 0 / PoŔet hlas¨: 0] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 3 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
SouvisejÝcÝ Ŕlßnky Za Opavu:
Vernisß× vřstavy a p°edßnÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha (12.07.2016)
Pozvßnka k p°edßnÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2014-2015 - vřsledky a hodnocenÝ (02.05.2016)
Nominace na udýlenÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014 - 2015 (21.04.2016)
Vernisß× a vyhlßÜenÝ vřsledk¨ Ceny J. M. Olbricha (09.08.2015)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013ľ2014 (25.04.2015)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2013-2014 (08.04.2015)
Pozvßnka na vernisß× vřstavy OpavskÚ ceny J. M. Olbricha - Retrospektiva 2007-2014 (05.02.2015)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012ľ2013 (07.04.2014)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012-2013 (24.03.2014)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za novostavbu 2011ľ2012 (04.04.2013)
Pozvßnka na zahßjenÝ vřstavy opavskÚ Ceny J. M. Olbricha (01.04.2013)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2011-2012 (21.03.2013)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010-2011 (27.01.2012)
Opavskß cena J.M. Olbricha za rekonstrukci - 2011 - zmýna termÝnu (22.12.2011)
Opavskß cena J.M. Olbricha za novostavbu - 2010 (22.12.2010)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010 (10.12.2010)
Fotoreportß× - p°edßnÝ ŔestnÚho uznßnÝ opavskÚ ceny J. M. Olbricha 2009 (30.12.2009)
Opavskß cena J. M. Olbricha 2009 - stanovisko poroty (21.12.2009)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2008-2009 (11.12.2009)
Fotoreportß× z vernisß×e (22.02.2009)
Pozvßnka na vřstavu Opavskß cena J. M. Olbricha za architekturu 2007, 2008 (19.02.2009)
Opavskß cena J. M. Olbricha za novostavbu pro rok 2008 (10.01.2009)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2008 (17.12.2008)
Opavskß cena J.M. Olbricha za rok 2008 (19.11.2008)
P°edßnÝ OpavskÚ ceny J.M. Olbricha 2007 (30.12.2007)
UdýlenÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rok 2007 (16.12.2007)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2007 (10.12.2007)
Status opavskÚ ceny J.M. Olbricha (06.12.2007)
VyhlßÜenÝ ceny J. M. Olbricha (16.11.2007)

AnketnÝ otßzka:

Anketa o sympatie ve°ejnosti - kterou z nominovanřch rekonstrukcÝ staveb na udýlenÝ letoÜnÝ Ceny J. M. Olbricha hodnotÝte jako nejpovedenýjÜÝ?

Nominace Ŕ. 1 - palßc Razumovskřch, Opava (PoŔet hlas¨: 28)
(1.81 %)

Nominace Ŕ. 2 - Kaple, Radkov - NovÚ Zßlu×nÚ (PoŔet hlas¨: 3)
(0.19 %)

Nominace Ŕ. 3 - PolyfunkŔnÝ d¨m MG Medical center - břvalß nemocnice U rytÝ°¨, Opava (PoŔet hlas¨: 184)
(11.87 %)

Nominace Ŕ. 4 - TýlocviŔna - Tyrܨv stadion, Opava (PoŔet hlas¨: 14)
(0.90 %)

Nominace Ŕ. 5 - D¨m umýnÝ, Opava (PoŔet hlas¨: 3)
(0.19 %)

Nominace Ŕ. 6 - SklenÝk, Radkov - Dubovß (PoŔet hlas¨: 10)
(0.65 %)

Nominace Ŕ. 7 - HasiŔskß zbrojnice, Holasovice (PoŔet hlas¨: 1)
(0.06 %)

Nominace Ŕ. 8 - Hßzenkß°skÚ a dýtskÚ h°iÜtý, AntonÝna Sovy 10, Opava (PoŔet hlas¨: 54)
(3.48 %)

Nominace Ŕ. 8 - Rodinnř d¨m, Dýhylov (PoŔet hlas¨: 3)
(0.19 %)

Nominace Ŕ. 10 - Rodinnř d¨m, Krava°e (PoŔet hlas¨: 7)
(0.45 %)

Nominace Ŕ. 11 - Alt¨v d¨m, Opava (PoŔet hlas¨: 3)
(0.19 %)

Nominace Ŕ. 12 - ObecnÝ ˙°ad, ChvalÝkovice (PoŔet hlas¨: 7)
(0.45 %)

Nominace Ŕ. 13 - VoÜßrna, Radu˛ (PoŔet hlas¨: 12)
(0.77 %)

Nominace Ŕ. 14 - D¨m u Mou°enÝna (PoŔet hlas¨: 406)
(26.19 %)

Nominace Ŕ. 15 - Rodinnř d¨m, Stratilova ul., Opava (PoŔet hlas¨: 382)
(24.65 %)

Nominace Ŕ. 16 - Kaple, NovÚ Týchanovice (PoŔet hlas¨: 3)
(0.19 %)

Nominace Ŕ. 17 - Rodinnř d¨m, Stýbo°ice (PoŔet hlas¨: 430)
(27.74 %)

Celkem hlasovalo: 1550
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server