ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013ľ2014

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Cena J. M. Olbricha - 25. 04. 2015 - 3649 p°eŔtenÝ  
   

Opavská cena J. M. Olbricha je udýlována spolkem Za Opavu od roku 2007. Ka×doroŔný se st°ídá udýlování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci u realizací, uskuteŔnýných na území Opavska v p°edchozím období. Udýlováním Opavské ceny J. M. Olbricha hodláme upozor˛ovat na zajímavé p°íklady. Hlavním smyslem ceny J. M. Olbricha je akcentovat úlohu architektury v ×ivotý jedince a spoleŔnosti, rozproudit o ní debatu, kultivovat vkus a p°inášet pouŔné konfrontace.
 
V letošním roce odborná porota rozhodovala o udýlení ceny za novostavbu kolaudovanou v letech 2013-2014.
PýtiŔlenná odborná porota (dva porotci se omluvili) hodnotila celkem 15 nominací, mezi které byly za°azeny dva bytové domy, sedm rodinných dom¨, dále také t°i socha°ské realizace ve ve°ejném prostoru. Ze staveb z ve°ejných zdroj¨ to byly obecní ú°ad v Dobroslavicích a zahrada v Hradci nad Moravicí.
 
Pro letošní roŔník byli Ŕleny odborné poroty jmenováni:
Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umýní a odborný pracovník památkové péŔe
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a garant Ŕasopisu o architektu°e ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambr¨z, vedoucí ateliéru socha°ství FaVU VUT v Brný
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddýlení památkové péŔe MMO
Ing. arch. Tomáš Pila°, architekt
MgA. Vendula Šafá°ová, PhD., architektka

╚lenové hodnotící poroty architektka Vendula Šafá°ová a architekt Tomáš Pila°, byli omluveni a z Ŕasových d¨vod¨ se hodnocení nezúŔastnili.
 
Hodnocení:

Jako slibný se porotý jeví fakt, ×e mezi nejlepšími realizacemi se zaŔínají objevovat také noví mladí místní tv¨rci-architekti, vracející se po studiích a praxi zpýt do opavského regionu. SouŔasný o výtším p°ehledu a ambicích místních stavebník¨ svýdŔí i zastoupení skvýlých architekt¨ p¨sobících zcela mimo region. Oba tyto fenomény by do budoucna místní scéný, na které se ji× léta pohybuje jen nýkolik silných tv¨rŔích osobností, jen prospýly.

Sympaticky p¨sobí za°azení nových socha°ských realizací ve ve°ejném prostoru do nominací. I Opavsko se tak dostává do kontextu s jinými regiony v ╚eské Republice, kde se v posledních letech da°í po delší odmlce opýt umisŁovat výtvarná díla ve ve°ejném prostoru. SpoleŔný s nimi však i na Opavsku tyto snahy trpí zbyteŔnými neduhy, které pramení z nedostatku zkušeností investor¨ s p°ípravou podobných zadání, podcenýním komplikovanosti a komplexnosti, jakou vy×adují i rezignací na mo×nost získání širšího nadhledu porovnáním více ideji po°ádáním výtvarných soutý×í více autor¨.

S ohledem na výše zmínýné celkové zhodnocení nominovaných staveb udýluje spolek Za Opavu na základý doporuŔení odborné poroty následující ocenýní týmto nominovaným stavbám:

Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013 – 2014 Rodinného domu v Suchých Lazcích, který zpracovali: Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP Ludýk Valík, Atelier 38, realizace 2013/2014 návrh terasové zahrady a zahradní úpravy Lubomír Rychtar (nominace 11).

╚estné uznání za novostavbu bytového domu v Opavý, který zpracovali: Kamil Mrva Architects, AMG studio (nominace 02).

╚estné uznání novostavbý rodinného domu v Polomi, který zpracovali: Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP Vojtých ŠimŔík, Atelier 38, realizace 2014 trojice skupin b°íz Lubomír Rychtar (nominace 14).

Nominace Ŕ. 15 byla posouzena mimo °ádné hodnocení, proto×e vlastníkem stavby je Ŕlen po°adatel¨ ceny Josefa M. Olbricha.

V anketý hlasující ve°ejnosti získala nejvíce sympatií nominace Ŕ. 9 - stavba rodinného domu ve Vítkový, , který zparcoval Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna.

Dále v Ŕlánku uvádíme slovní hodnocení jednotlivých staveb...


 

Cena Olbricha 201501 - Administrativní budova, Opava
Ing. arch. Jaromír Hanuška, Ing. arch. Antonín ěehulka, IDEA, realizace 2013

P°ízemí domu nekomunikuje s okolím, hmota objektu a její Ŕlenýní zde p¨sobí ponýkud tý×kopádný. Snaha o získání maximálního objemu na úkor mo×ností daného místa, která se projevuje i nedodr×ením uliŔní Ŕáry, ubírá stavbý na p°esvýdŔivosti. 
Cena Olbricha 201502 - Rezidence Mendlova, Opava
Kamil Mrva Architects, AMG studio
, realizace 2013-2014
╚estné uznání za mimo°ádné invenŔní °ešení bytového domu, které v Opavý nemá srovnání. D¨sledný je vy°ešen komfort bydlení skýtající chránýné soukromí a zárove˛ kontakt s ulicí i zahradou. D¨m p¨sobící z exteriéru robustný je odlehŔen a prosvýtlen skrytými pr¨hledy. Velmi dobré usazení v prostoru a správný zvolené mý°ítko zajistily, ×e d¨m je v souladu s okolní zástavbou rezidenŔní Ŕtvrti Kylešovského kopce. P°ínosem je také umístýní ve°ejný p°ístupných slu×eb - ordinací, které staví d¨m do hybridní funkce mezi obŔanskou vybaveností a privátním bydlením. Tomu také odpovídá volné osazení v zeleni, bez oplocení smýrem do ulice. 
Cena Olbricha 201503 - Obecní ú°ad, Dobroslavice
Ing. arch. Lubomír Dehner, Ing. Ond°ej Kubesa, Ing. Pavla ╚ernínová, STUDIO-D
PeŔlivý provedená realizace ve°ejné stavby. Zvolené mý°ítko i tvar st°echy a další prvky odkazují k tradici okolní zástavby, p°itom stavba p°iznává souŔasnost moderním zpracováním povrch¨, nap°. ve formý ×elezobetonových konstrukcí strop¨ v interiéru. Sympaticky st°ídmá stavba s p°ehledným a praktickým uspo°ádáním provozu je civilní a vst°ícná a sváteŔním obkladem jasný upozor˛uje na svou výjimeŔnou roli v obci.
Výsledku ubírají nýkteré kompromisy a detaily, jako polystyrenová stýna se stýrkou imitující beton p°i vstupu nebo práce s rohovými detaily fasádního obkladu.
 
Cena Olbricha 201504 - Kaple Panny Marie, Jakartovice
Dalibor Tesa°, Jitka Škarohlídová, Pavel Charousek
Nová kapliŔka nad Jakartovicemi je cenným obohacujícím prvkem v okolní krajiný. Dobrý stavební a lidský poŔin spoleŔný se zpracováním ozvlášt˛ujících detail¨ ze stavby dýlají zajímavý cíl poutních cest a procházek.
Skvýlý zámýr však bohu×el postrádá odvahu pustit se více na pole souŔasné architektury.
 
Cena Olbricha 201505 - Kašna Doubravka, Hradec nad Moravicí
Prof. ak. soch. Kurt Gebauer,
P°esto×e dílo ještý není zcela dokonŔeno (na vrcholu chybí soška Doubravky), panuje obava, ×e ani poté nebude celkový dojem nesouladu prvk¨, neobvykle zvoleného mý°ítka a umístýní v prostoru námýstí p°esvýdŔivýjší.
Pou×ité tvarosloví kašny p¨sobí anachronicky a ve vztahu k plastice disproporŔný. Velmi týsné obkrou×ení mobiliá°em k sezení vytvá°í nevhodnou pohledovou bariéru.
 
Cena Olbricha 201506 - Kašna, Velké Hoštice
Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna, Mgr. Daniel Klose, WINRO s.r.o, realizace 2014
Porota kladný kvituje zámýr obce realizovat socha°ský prvek ve ve°ejném prostoru. P°es snahu o civilistní a zjednodušené socha°ské ztvárnýní nedoká×e dost dob°e p°esáhnout doslovnost a prvoplánovost zámýru p°episu symbol¨ v mýstském znaku do prostoru. Dílo by snad mohlo tvo°it pomyslnou estetickou spojnici se sousedící architekturou z komunistického období, kdyby se však trochu alibistická skupinka strom¨ nesna×ila p°esný o pravý opak.


 
Cena Olbricha 201507 - Zahrada všem otev°ená, Hradec nad Moravicí
Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna,
Zamýšlenému zámýru vytvo°it nový ve°ejný prostor v turisticky masivný navštývovaném návrší mýsteŔka v Hradci nad Moravicí pomáhá jeho umístýní s krásným výhledem do okolních kopc¨. Nejistý však p¨sobí práce se zelení, vodním prvkem a dalším inventá°em zahrady.
Je to skvýlý poŔin na dobrém místý, kterému by však prospýlo více neformálnosti.
 
Cena Olbricha 201508 - Pomník opavské synagogy, Opava
Ing. arch. Jan Ková°, Kamil Ludwig,
Záslu×ný zámýr upozornit pomníkem na historickou situaci a tragédii musí být hodnocen kladný.
RozpaŔité je však jeho ztvárnýní i osazení v prostoru, které nemá velký potenciál vyzývat kolemjdoucí k pot°ebnému zamyšlení.
Nepoda°ilo se udr×et architektonickou Ŕistotu °ešení – ruší volba obrubníku v trávý, dla×dice, štýrk. Vyznýní díla by pomohla p°edcházející ve°ejná výtvarná soutý× nebo p°ítomnost zkušeného socha°e v autorském týmu. 
Cena Olbricha 201509 - Rodinný d¨m, Vítkov
Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna,
Rodinný d¨m je dob°e usazen v pozemku. Skýtá kvalitní a dob°e vy°ešené bydlení v dobré lokalitý. Snaha o zajímavou práci s hmotami ústí v architektonické °ešení nevyboŔující z pr¨mýru.

 
Cena Olbricha 201510 - Rodinný d¨m, Slavkov
Ing. arch. Petr Mlýnek, Ateliér Zóna,
Stavba postrádá eleganci, p°edimenzované °ímsy jsou hlavními výraznýjšími prvky domu, urŔujícími její charakter. 
Cena Olbricha 201511 - Rodinný d¨m, Suché Lazce
Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP Ludýk Valík, Atelier 38, realizace 2013/2014 návrh terasové zahrady a zahradní úpravy Lubomír Rychtar
Komfortní rodinný d¨m s promyšleným provozním a dispoziŔním uspo°ádáním je vtipný zasazen ve sva×itém terénu.
Úspýšné a p°esvýdŔivé je zapojení souŔasné architektury p°ímo doprost°ed vnit°ních rezerv intravilánu, v rámci starší zástavby obce, ne na periferii. Jako sociálný pozitivní gesto vnímáme obrácení hlavní obytné místnosti domu velkým oknem do ulice – ve°ejného prostoru, tak, jak bývá na venkový zvykem (u nové zástavby je tomu bohu×el Ŕasto naopak a z ulice se pak místo prostoru sociálního kontaktu stává pouhý dopravní koridor).

 
Cena Olbricha 201512 - Rodinný d¨m, Podvihov
Ing. arch. Zuzana Stanjurová Mateiciucová, Ing. arch. Petr Stanjura, Studio ROAD2,
Stylový rodinný d¨m je dob°e zasazen do pozemku. Má propracované a p°itom úsporné dispoziŔní a objemové °ešení, tak×e nabízí vysokou obytnou kvalitu, mnohotvárnost a bohatost. Pou×ité kvalitní materiály vynikají dobrým zpracováním. 
Cena Olbricha 201513 - Rodinný d¨m, Opava - Kylešovice
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects, spolupráce ing.arch. Jan Lefner,
Velmi p°íjemné mý°ítko, up°ímná strohost Ŕistého provedení rodinného domu spl˛ující nároky na souŔasné kvalitní bydlení. D¨m je p°íkladem dobrého °ešení v komplikovaném místý houstnoucí okolní zástavby. Architektonicky zvládnutý minimální d¨m. 
Cena Olbricha 201514 - Rodinný d¨m, Polom
Tomáš Bindr, Lucie Mohylová, HIP Vojtých ŠimŔík, Atelier 38, realizace 2014 trojice skupin b°íz Lubomír Rychtar
Zajímavý rozehrané téma zahradního domu kombinovaného s gará×í na nep°íliš inspirativním pozemku. Vytvo°ení pocitu jedineŔnosti místa napomáhá mnohost r¨znorodých propojení se zahradou a svýtlem, hlavní obytný prostor otev°ený do krovu, s nepravoúhlou geometrií, perfektní °emeslné zpracování b°idlicového obkladu na fasádý i minimalistického d°evýného nábytku v interiéru. D¨m skrývá tajemství i p°ekvapení a je dobrým p°íkladem, jak lze i z malého zadání vytvo°it událost. 
Cena Olbricha 201515 - Rodinný d¨m, Radkov - Dubová
Ing. arch. Kamil Mrva, Ing. arch.Martin Rosa, Kamil Mrva Architects
Z d¨vodu osobní vazby stavebníka domu na tuto soutý×ní p°ehlídku se porota rozhodla jej do p°ehlídky za°adit, avšak posoudit mimo °ádné hodnocení:
D¨m reprezentuje tradiŔní venkovskou typologii spojující bydlení s pracovním prostorem, v tomto p°ípadý dílnou, a to v inovativní soudobé formý. Realizace dokazuje, ×e i s omezenými prost°edky a svépomocí lze dosáhnout velmi kvalitního výsledku.
 
[Akt. znßmka: 1,00 / PoŔet hlas¨: 1] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 4 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
SouvisejÝcÝ Ŕlßnky Za Opavu:
Vernisß× vřstavy a p°edßnÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha (12.07.2016)
Pozvßnka k p°edßnÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2014-2015 - vřsledky a hodnocenÝ (02.05.2016)
Nominace na udýlenÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014 - 2015 (21.04.2016)
Vernisß× a vyhlßÜenÝ vřsledk¨ Ceny J. M. Olbricha (09.08.2015)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2013-2014 (08.04.2015)
Pozvßnka na vernisß× vřstavy OpavskÚ ceny J. M. Olbricha - Retrospektiva 2007-2014 (05.02.2015)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012ľ2013 (07.04.2014)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012-2013 (24.03.2014)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za novostavbu 2011ľ2012 (04.04.2013)
Pozvßnka na zahßjenÝ vřstavy opavskÚ Ceny J. M. Olbricha (01.04.2013)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2011-2012 (21.03.2013)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010 ľ 2011 ľ stanovisko poroty (24.02.2012)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010-2011 (27.01.2012)
Opavskß cena J.M. Olbricha za rekonstrukci - 2011 - zmýna termÝnu (22.12.2011)
Opavskß cena J.M. Olbricha za novostavbu - 2010 (22.12.2010)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010 (10.12.2010)
Fotoreportß× - p°edßnÝ ŔestnÚho uznßnÝ opavskÚ ceny J. M. Olbricha 2009 (30.12.2009)
Opavskß cena J. M. Olbricha 2009 - stanovisko poroty (21.12.2009)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2008-2009 (11.12.2009)
Fotoreportß× z vernisß×e (22.02.2009)
Pozvßnka na vřstavu Opavskß cena J. M. Olbricha za architekturu 2007, 2008 (19.02.2009)
Opavskß cena J. M. Olbricha za novostavbu pro rok 2008 (10.01.2009)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2008 (17.12.2008)
Opavskß cena J.M. Olbricha za rok 2008 (19.11.2008)
P°edßnÝ OpavskÚ ceny J.M. Olbricha 2007 (30.12.2007)
UdýlenÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rok 2007 (16.12.2007)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2007 (10.12.2007)
Status opavskÚ ceny J.M. Olbricha (06.12.2007)
VyhlßÜenÝ ceny J. M. Olbricha (16.11.2007)

AnketnÝ otßzka:

Opavskß cena J. M. Olbricha za novostavbu 2013 - 2014 - Anketa hlasujÝcÝ ve°ejnosti - kterou z nominovanřch staveb na udýlenÝ letoÜnÝ Ceny J. M. Olbricha hodnotÝte jako nejpovedenýjÜÝ? sonna.com.ua/catalog/detskoe-postelnoe-bele/

01 - AdministrativnÝ budova, Opava (PoŔet hlas¨: 48)
(3.18 %)

02 - Rezidence Mendlova, Opava (PoŔet hlas¨: 94)
(6.23 %)

03 - ObecnÝ ˙°ad, Dobroslavice (PoŔet hlas¨: 290)
(19.23 %)

04 - Kaple Panny Marie, Jakartovice (PoŔet hlas¨: 16)
(1.06 %)

05 - KaÜna Doubravka, Hradec nad MoravicÝ (PoŔet hlas¨: 10)
(0.66 %)

06 - KaÜna, VelkÚ HoÜtice (PoŔet hlas¨: 72)
(4.77 %)

07 - Zahrada vÜem otev°enß, Hradec nad MoravicÝ (PoŔet hlas¨: 15)
(0.99 %)

08 - PomnÝk opavskÚ synagogy, Opava (PoŔet hlas¨: 2)
(0.13 %)

09 - Rodinnř d¨m, VÝtkov (PoŔet hlas¨: 408)
(27.06 %)

10 - Rodinnř d¨m, Slavkov (PoŔet hlas¨: 401)
(26.59 %)

11 - Rodinnř d¨m, SuchÚ Lazce (PoŔet hlas¨: 49)
(3.25 %)

12 - Rodinnř d¨m, Podvihov (PoŔet hlas¨: 13)
(0.86 %)

13 - Rodinnř d¨m, Opava - KyleÜovice (PoŔet hlas¨: 14)
(0.93 %)

14 - Rodinnř d¨m, Polom (PoŔet hlas¨: 56)
(3.71 %)

15 - Rodinnř d¨m, Radkov - Dubovß (PoŔet hlas¨: 20)
(1.33 %)

Celkem hlasovalo: 1508
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server