ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za novostavbu 2011ľ2012

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Cena J. M. Olbricha - 04. 04. 2013 - 5781 p°eŔtenÝ  
Opavská cena J. M. Olbricha je udýlována obŔanským sdru×ením Za Opavu od roku 2007. Ka×doroŔný se st°ídá udýlování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci, které jsou uskuteŔnýny na území Opavska v p°íslušném období.
 
    Hlavním smyslem Opavské ceny je akcentovat úlohu architektury v ×ivotý jedince a spoleŔnosti, rozproudit o ní debatu, kultivovat vkus a p°inášet pouŔné konfrontace. Nominováním konkrétních staveb na Opavskou cenu J. M. Olbricha chceme upozornit na zajímavé p°íklady a jejím udýlením oce˛ujeme ty nejpovedenýjší.

    V letošním roce odborná porota rozhodovala o udýlení ceny za novostavbu kolaudovanou v letech 2011-2012. Porota hodnotila devýt nominovaných staveb. Osm z nich tvo°í rodinné domy a jedna je stavba u×itková, technická. Oproti minulým roŔník¨m m¨×eme konstatovat zvýšený zájem o celkový prostorový kontext, ve kterém se konkrétní stavba odehrává. Zvýšilo se povýdomí o bydlení v kvalitní architektu°e, zvýšily se nároky investor¨. P°evládá zájem o jednoduše promyšlený Ŕlenýný prostor s d¨razem na intimní propojení interiéru a exteriéru, který vzhledem k rodinnému bydlení hraje stále významnýjší roli. Celkový lze konstatovat, ×e všechny nominované stavby jsou kvalitní a vyznaŔují se snahou p°ispýt ke kvalitý zdejší architektury a ×ivotního prost°edí.

Cena Olbricha 2012 Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2011-2012 byla udýlena novostavbý rodinného domu ve Slavkový (nominace 4), který zpracovali Ing. arch. Tomáš Bindr a Ing. arch. Jan Zelinka z architektonického ateliéru Atelier 38.
Cena Olbricha 2012 ╚estné uznání odborná porota udýluje novostavbý rodinného domu v Opavý (nominace 2), který zpracovali Ing. arch. Martin Materna a Ing. arch. Adam Weczerek z architektonického ateliéru WMA architects.
Cena Olbricha 2012 ╚estné uznání odborná porota udýluje novostavbý rodinného domu v Ludge°ovicích (nominace 5), který zpracovali Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, z architektonického ateliéru WMA architects, ve spolupráci s Nowo a Ing. arch. Janem Lefnerem.
Cena Olbricha 2013 ╚estné uznání odborná porota udýluje novostavbý zast°ešení sypkých hmot v areálu SSMSK v Opavý (nominace 9), kterou zpracoval Ateliér Technico Opava.
Cena Olbricha 2013 Cenu ve°ejnosti hlasující v on-line anketý získala novostavba rodinného domu v Oticích, který zpracoval Ing. arch. Petr Mlýnek z architektonického ateliéru Zóna.


   

  
V další Ŕásti Ŕlánku uvádíme slovní hodnocení jednotlivých staveb...
   01 - Rodinný d¨m, Otice / Cena hlasující ve°ejnosti
Ing. arch. Petr Mlýnek, ateliér Zóna


    Jednopodla×ní rodinný d¨m v Oticích je situován mezi rodinnou zástavbu °adových i samostatný stojících dom¨. Je srozumitelný Ŕlenýn do tvaru L a zpest°en pultovou st°echou nad Ŕástí p¨dorysu. Méný z°etelná je funkce r¨zný tvarovaných konzol na fasádách.  DispoziŔní uspo°ádání je zda°ilé a vhodný reaguje ne mo×nosti rohového pozemku a orientaci ke svýtovým stranám. Na severní straný parcely je umístýna gará×, k p°íjezdní komunikaci je situován vjezd a vstup do domu s p°íslušenstvím a kuchyní, obytné místnosti jsou orientovány na klidnou a proslunýnou ji×ní a západní stranu v návaznosti na venkovní terasu. Promyšlené uspo°ádání domu je p°edpokladem pro p°íjemné a kvalitní bydlení.

02 - Rodinný d¨m, Polní, Opava / ╚estné uznání
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects


    Rodinný d¨m vypl˛uje proluku mezi dvoupodla×ními domy r¨znorodého charakteru.  Respektuje uliŔní Ŕáru i výšku atiky a vtipný se vypo°ádává s orientací ke svýtovým stranám – uliŔní fasáda je obrácena na jih, zahradní na sever. V horním pat°e d¨m ustupuje, ale je zde doplnýn pergolou, aby byla zachována jeho hmota a zárove˛ vytvo°ena bariéra pro odstínýní obytných místností.  Smýrem do zahrady je stejný p°esvýdŔivý °ešeno Ŕlenýní domu s cílem zajistit ŔásteŔné oslunýní obývacího pokoje a co nejmenší zastínýní zahrady. D°evýný rastr pergoly a brány pro vjezd a vstup do domu dotvá°í výtvarné pojetí domu. Okna a prosklené stýny jsou na fasádý domu umístýny citlivý a zárove˛ logicky. D¨m se tak v bý×né uliŔní zástavbý uplat˛uje svou silnou koncepcí s nep°ehlédnutelnou fasádou a je výborným p°íkladem bezkontextuální architektury v prost°edí mýstské periferie.

03 - Rodinný d¨m, Opava – Kylešovice
Ing. arch. Petr Stanjura, Ing. arch. Zuzana Stanjurová Mateiciucová, Studio ROAD 2


    Rodinný d¨m je na pozemku umístýn tak, aby se oslunýnou jihozápadní stranou obracel do rozlehlé zahrady a opaŔnou severovýchodní stranou p°iléhal k okraji parcely. Tento jasný patrný zámýr je dota×en kvalitními zahradními úpravami a adekvátním dispoziŔním uspo°ádáním dvoupodla×ní Ŕásti domu, v ní× obytné místnosti v p°ízemí navazují na terasu a zahradu, pokoje a lo×nice ve 2. podla×í jsou vhodný proslunýny a naopak p°íslušenství a pracovna jsou orientovány na strany neoslunýné. Jednopodla×ní Ŕást domu s gará×í a technickým zázemím navazuje na vstup do domu a zárove˛ chrání soukromí terasy. V zámýrném kontrastu s jednoduchým hmotovým Ŕlenýním domu je pestrost pou×itého materiálu – kámen, d°evo, plech. Nad prosklenou stýnou obývacího pokoje je p°ipravena konzola pro uchycení markýzy pro zastínýní terasy. D¨m je p°íkladný svým dispoziŔním uspo°ádáním a snahou o netradiŔní aplikaci materiálu na fasádách.

04 - Rodinný d¨m, Slavkov / Cena J. M. Olbricha
Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Zelinka, Atelier 38


    P°ízemní rodinný d¨m je osazen v nejvyšší a nejzazší Ŕásti pozemku s mírný zvlnýným terénem. Vyniká tak jeho dynamická silueta, citlivý reagující na spád terénu - na niךí úrovni svahu jsou vstupy a vjezd, na vyšší úrovni je terasa p°ímo navazující na trávník. VyznaŔuje se elegantní formou, danou mírnou, ale úŔinnou asymetrií st°ešní linie a odlehŔením Ŕástí hmoty konzolou, reagující na promýnlivost terénu. Významným a zajímavým místem domu je atrium – dv¨r – obklopený ze t°í stran prosklenými stýnami obytných prostor¨. Je komunikaŔní páte°í domu a dalším obytným místem – chránýným a zárove˛ nabízejícím výhled do krajiny. Kombinace terakotové Ŕervený fasády a mod°ínového obkladu harmonuje s barvou okolních polí a s p°írodním prost°edím. Porota oce˛uje harmonickou a netypickou kompozici, úŔinné propojení exteriéru a interiéru, uvýdomýlý postoj investora a jeho p°íkladnou spolupráci s architektem.

05 - Rodinný d¨m, Ludge°ovice / ╚estné uznání
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects, spolupráce Nowo, Ing. arch. Jan Lefner


    D¨m, situovaný na ji×ním svahu na okraji obce p¨sobí ze strany ulice pomýrný nenápadný. Úrove˛ jeho podlahy však od vstupu sleduje spád terénu a tak je hlavní obytný prostor vyšší a p¨sobí v kontrastu s uliŔní fasádou velmi výrazný. Obytný pokoj s velkou prosklenou stýnou lemovanou dynamicky tvarovaným orámováním je opticky propojen s travnatým svahem s výhledem do korun smíšeného lesa. Také k°ídlo lo×nic a dýtských pokoj¨ má okna orientovaná k jihu, zatím co vedlejší prostory jsou obráceny na stranu neoslunýnou. Efektní propojení velkoryse pojatého obytného prostoru se zahradou, jednoduchost a p°itom neot°elost vstupní Ŕásti jsou výraznými architektonickými i u×itkovými hodnotami tohoto domu.

06 - Rodinný d¨m, Latarna – Slavkov
Ing. arch. Petr Stanjura, Ing. arch. Zuzana Stanjurová Mateiciucová, Studio ROAD 2


    Rodinný d¨m s pultovou st°echou nad obdélníkovým p¨dorysem se hlavní fasádou obrací na jihovýchod s výhledem na kopce Nízkého Jeseníku. Je osazen na p¨vodný sva×itém terénu, který je upraven tak, ×e d¨m stojí na okraji výrazného terénního valu. Je otázkou, jestli nároŔná manipulace s terénem není p°íliš pod°ízena tomuto konceptu. Mezi okolní zástavbou upoutává výrazným a netradiŔním tvarováním fasád a pou×itými materiály a vymyká se charakteru p°ímýstské zástavby. Oplechování atiky a boŔních stýn spolu s d°evýnými pevnými a posuvnými ×aluziemi a prosklenými stýnami vzbuzuje pocit stability a solidnosti. Obý pohledový exponovaná náro×í domu jsou citlivý tvarována. Jednoduché a úsporné dispoziŔní uspo°ádání domu s originálný °ešenou koupelnou p°ispívá k jeho nesporným kvalitám.

07 - Rodinný d¨m, Štítina
Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Pavlína Harazimová, Atelier 38


    Koncept tohoto domu je zásadný ovlivnýn tím, ×e je urŔen pro majitele se zdravotním handicapem. Je jednopodla×ní, krytý sedlovou st°echou a jeho jednoduchá hmota je ozvláštnýna atrii s posuvnými d°evýnými stýnami. DispoziŔní trojtrakt je uspo°ádán tak, ×e podél chodby, probíhající celým p¨dorysem, jsou po jedné straný umístýny obytné místnosti s atrii a po straný druhé kuchyný, koupelna a technické vybavení domu. Velmi zajímavé a citlivé je °ešení v tom, ×e jednotlivé prostory domu jsou osvýtleny p°es atria a tak si d¨m zachovává zvýšenou míru soukromí a zárove˛ dostateŔné oslunýní. Interiér a exteriér se p°itom prolíná a to do nýj vnáší p°íjemnou atmosféru. A× bude d¨m podle projektu doplnýn o dosud nerealizované Ŕásti - vstupní zádve°í s p°íst°eškem a markýzy, kryjící atria, bude hodnotný koncept Ŕitelnýjší.

08 - Rodinný d¨m, Opava – Kate°inky
PhDr. Ing. Petr ╚icho˛, Atelier ╚icho˛


    Na pomýrný komplikovaná malé sva×ité parcele vznikl d¨m, jeho× celkové uspo°ádání je pod°ízeno výhled¨m do otev°ené krajiny za mýstem. Tomuto zámýru slou×í i velká terasa na st°eše, p°ístupná z pokoje v pat°e. Je obklopena zdýnou atikou, obŔas odlehŔenou kovovým zábradlím. Pojetí stavby, spolu s °ešením okenních otvor¨, dodává stavbý jakýsi a×, s nadsázkou °eŔeno, pevnostní charakter. Je však z°ejmé, ×e zde autorovi a investorovi šlo o víc, ne× jen vy°ešit problematiku bydlení.

09 - Zast°ešení sypkých hmot v areálu SSMSK Opava – Kylešovice / ╚estné uznání
Ateliér Technico, Opava


    Stavba slou×í výhradný technickému úŔelu – jako krytý sklad sypkých hmot a jejich následný rozvoz velkotoná×ními vozidly. Sekce, ve kterých je materiál uskladnýn, jsou oddýleny ×elezobetonovými stýnami. Tyto stýny jsou tvarovány tak, aby zachytily boŔní tlaky tý×kého sypkého materiálu a zárove˛ konzolovitým zakonŔením umo×nily zast°ešení skladu. Zast°ešení je tvo°eno lehkou ocelovou konstrukcí a oblouky z profilovaného trapézového plechu nad jednotlivými sekcemi. Citlivost projektanta volit jednoduché prost°edky vedoucí ke srozumitelnosti a× kráse dob°e zvládnuté technologie vedla k výsledku, na který stojí za to minimálný upozornit. Je otázkou, jestli bylo nutné opat°it ×elezobetonové stýny nátýrem.
    Jedná se o utilitární stavbu slou×ící výhradný technickému úŔelu. Není však obvyklé, aby i u takového typu staveb projektant Ŕi investor mýl na mysli jejich estetický úŔinek.[Akt. znßmka: 0 / PoŔet hlas¨: 0] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 18 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
SouvisejÝcÝ Ŕlßnky Za Opavu:
Vernisß× vřstavy a p°edßnÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha (12.07.2016)
Pozvßnka k p°edßnÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2014-2015 - vřsledky a hodnocenÝ (02.05.2016)
Nominace na udýlenÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014 - 2015 (21.04.2016)
Vernisß× a vyhlßÜenÝ vřsledk¨ Ceny J. M. Olbricha (09.08.2015)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013ľ2014 (25.04.2015)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2013-2014 (08.04.2015)
Pozvßnka na vernisß× vřstavy OpavskÚ ceny J. M. Olbricha - Retrospektiva 2007-2014 (05.02.2015)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012ľ2013 (07.04.2014)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012-2013 (24.03.2014)
Pozvßnka na zahßjenÝ vřstavy opavskÚ Ceny J. M. Olbricha (01.04.2013)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2011-2012 (21.03.2013)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010 ľ 2011 ľ stanovisko poroty (24.02.2012)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010-2011 (27.01.2012)
Opavskß cena J.M. Olbricha za rekonstrukci - 2011 - zmýna termÝnu (22.12.2011)
Opavskß cena J.M. Olbricha za novostavbu - 2010 (22.12.2010)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010 (10.12.2010)
Fotoreportß× - p°edßnÝ ŔestnÚho uznßnÝ opavskÚ ceny J. M. Olbricha 2009 (30.12.2009)
Opavskß cena J. M. Olbricha 2009 - stanovisko poroty (21.12.2009)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2008-2009 (11.12.2009)
Fotoreportß× z vernisß×e (22.02.2009)
Pozvßnka na vřstavu Opavskß cena J. M. Olbricha za architekturu 2007, 2008 (19.02.2009)
Opavskß cena J. M. Olbricha za novostavbu pro rok 2008 (10.01.2009)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2008 (17.12.2008)
Opavskß cena J.M. Olbricha za rok 2008 (19.11.2008)
P°edßnÝ OpavskÚ ceny J.M. Olbricha 2007 (30.12.2007)
UdýlenÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rok 2007 (16.12.2007)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2007 (10.12.2007)
Status opavskÚ ceny J.M. Olbricha (06.12.2007)
VyhlßÜenÝ ceny J. M. Olbricha (16.11.2007)
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server