ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 StarÚ Týchanovice - PoutnÝ kaple 14 svatřch pomocnÝk¨ vánouzi

 
o.s. Vlasteneckř poutnÝk - Petr ZahnaÜ - Historie krajiny Opavska - 19. 02. 2010 - 5885 p°eŔtenÝ  

Na kopci Nikelsberg[1], prudce se zvedajícím nad °ekou Moravicí, západný od Zálu×ného, stojí ji× nýkolik století stará kamenná kaple. Její zasvýcení Ŕtrnácti svatým pomocník¨m v nouzi je v širokém okolí pomýrný neobvyklé[2]. Kdy byla na tomto místý kaple poprvé postavena, nevíme. S nejvýtší pravdýpodobností to bylo nýkdy v první poloviný 17. století, v dobý t°icetileté války nebo mo×ná u× p°ed ní. V ústním podání p¨vodních obyvatel Nových Týchanovic se tradovalo, ×e zde stála ji× kolem roku 1600 a ×e ji× tehdy k ní chodila procesí. Pravdýpodobnýjší však je, ×e se zdejší poutní tradice rozvinula v období útrap, bídy a rozvratu na konci t°icetileté války, kdy byl zdejší kraj obsazen švédskými vojsky. Na Müllerový mapý Moravy z roku 1716, stejný jako na Vielandový mapý Opavského kní×ectví z roku 1736 ji nenajdeme. Neznamená to však nutný, ×e na poŔátku 18. století kaple neexistovala. Obý mapy mají pomýrný malé mý°ítko[3] a drobné objekty nepostihují. Zato na mapý prvního rakouského vojenského mapování z doby po roce 1764 je ji× kaple jasný zakreslena. Stejný jako na dalších historických mapách z pozdýjších let.

Z map prvního i pozdýjšího druhého rakouského vojenského mapování (z doby po roce 1836), ale p°edevším ze starší  Vielandovy mapy, m¨×eme vyŔíst ještý další, velmi d¨le×itou skuteŔnost.  Kaple se nacházela u jedné ze dvou nejd¨le×itýjších komunikaŔních spojnic, protínajících severoji×ním smýrem Opavské kní×ectví.  Stála na vrcholu prudkého stoupání od °eky Moravice, v místý, kde stará zemská cesta, spojující Slezsko s Moravou, vedoucí z Opavy p°es MelŔ, Staré Týchanovice a Budišov dále do Olomouce, p°ekonává sv¨j nejobtí×nýjší úsek. O Ŕastém vyu×ívání a d¨le×itosti této, ve své dobý nejkratší a nejfrekventovanýjší spojnice Opavy s Olomoucí, svýdŔí také velké mno×ství záštit, jimi× je cesta lemována. Ve srovnání s dalšími cestami, vedoucími z Opavy r¨znými smýry, jich kolem této cesty nalézáme nepomýrný více. Jen ve 27 km dlouhém  úseku mezi Opavou a Budišovem jich m¨×eme mimo obce, v otev°eném terénu, napoŔítat témý° dvacet. 

 Záštitami nazýváme nábo×enské symboly r¨zného provedení, morovými sloupy na námýstích mýst poŔínaje p°es k°í×e a sochy Panny Marie, sochy svatých Jan¨ na mostech, obrazy a sošky svatých v pr¨Ŕelích dom¨ a× po obrázky zavýšené na stromech, kaple i nepatrné kapliŔky p°i cestách, Bo×í muka a k°í×e v polích. Záštity byly tedy i drobné církevní objekty a stavby, obrazy, k°í×e nebo sochy v kapliŔkách situovaných zpravidla na rozcestích nebo na významných místech, jimi× cesty vedly. Byly zárove˛ záštitami cest i pocestných, mýly za úkol je ochra˛ovat. A to je i náš p°ípad. V prosebných, k°í×ových dnech, ale v mnoha p°ípadech také pravidelný 25. dubna na den sv. Marka, se chodívalo ke kaplím, na k°i×ovatky, k Bo×ím mukám, ke kapliŔkám do polí, k sochám svatých a ke k°íרm v procesí v Ŕele s knýzem. 

A na tomto místý se opýt vracíme k naší kapli 14 svatých pomocník¨ v nouzi a k její poutní tradici. Poutní místa právnicky vzato jsou významná místa s církevním dekretem, na nich× opakovaný došlo k zázrak¨m. Ostatní místa jsou pak místy lidové zbo×nosti. A to je p°ípad této kaple. Po celé Evropý a také u nás se setkáváme s velmi hustou sítí takovýchto drobných poutních míst, kapliŔek, studánek s milostnými obrazy, dokonce jen s obrazy a k°í×i ve volné p°írodý. Nacházejí se na r¨zných místech. Na návrších i uprost°ed hlubokých les¨ anebo v polích.  Jde o místa s potenciální mo×ností dalšího projevu Bo×í milosti nebo zázraku, neboŁ z tradice je známo, ×e zde u× nýkdy v minulosti k takovému projevu došlo. Ka×dé, i to zdánlivý zanedbatelné poutní místo, je místem milosti a B¨h je milostí obdarovává. Zde tedy nedochází k mnoha opakovaným viditelným zázrak¨m jako nap°íklad v Lurdách. Ví se mo×ná o jednom, dvou, nýkolika. A nemusí to být zrovna zázraky, Ŕasto jde jen o projevy Bo×í milosti nebo pomoci. SvýdŔí o tom zápisy ve farních kronikách a v dýjinách poutního místa.

V pamýtech Novotýchanovických, po 2. svýtové válce vysídlených obyvatel, zpracovaných p. Herbertem Hanuschem, se m¨×eme doŔíst: „O prosebných dnech a procesích poutník¨ jsou zprávy ji× z doby p°ed t°icetiletou válkou. V dobách všeobecné nouze, hladomor¨, p°írodních katastrof a morových ran, kdy× si lidé sami nedokázali pomoci, hledali poslední ochranu v rukou Bo×ích. Prosili o ni a také se za Bo×í pomoc modlili a p°imlouvali. Bylo to nejen ve sváteŔní dny, kdy× byly svýceny velké církevní svátky, ale zejména to bylo ve dnech, kdy se konala prosebná procesí za úŔasti všech místních obŔan¨.  Za odvrácení bou°ek a p°írodních pohrom tak byla ji× nýkdy od roku 1600, v×dy na den svatého Jana a Pavla, tedy 26. Ŕervna, ka×doroŔný konána prosebná procesí z kaple svatého Mikuláše (p°edch¨dkyný kostela v Nových Týchanovicích) ke kapli 14 svatých pomocník¨ v nouzi, stojící na starotýchanovických pozemcích. Týchto procesí se vedle místních a starotýchanovických, úŔastnili také obyvatelé Lublic, Kru×berka, Svato˛ovic, ╚ermné, Moravice a Radkova“.

A tak se k této kapli procesí pravidelný ubírala a× do konce 18. století. P¨vodný d°evýná kaple byla pozdýji p°estavýna na kamennou a význam zdejšího lokálního poutního místa trvale zako°enil ve výdomí zdejších obyvatel. Všichni k ní putovali s úctou, nadýjí a vírou. Ale nejen oni. Kaple stála p°i významné zemské cestý, na místý, kde se ka×dý, kdo po ní šel, rád zastavil. Bu´ proto, aby si po prudkém stoupání odpoŔinul, nebo aby se chvilku soust°edil p°ed další poutí. A tak se tu zastavovali pocestní, formani, vezoucí zbo×í ze Slezska na Moravu nebo opaŔným smýrem, lidé, kte°í tudy chodili za obchodem, slu×bou nebo prací, ale i poutníci z procesí, jdoucích z okolních obcí do významných poutních míst. Do Staré Vody nebo do Hrabyný, Petrovic Ŕi Krnova. A nejen oni. V roce 1758 zde také procházeli nap°íklad i vojáci pruských vojsk p°ed bitvou u Guntramovic a Domašova. Kaple tu celou dobu stála a Ŕekala na ty, je× p¨jdou nebo pojedou kolem. ╚ekala na ný, oslovila je a vyzvala je k zastavení, modlitbý Ŕi zamyšlení. Tomu rozumýli všichni. Místní i ti, kdo byli z daleka a jen tudy putovali. Byla pro ný výzvou k zamyšlení nad sebou, svým ×ivotem a svými skutky. A jen málo kdo z nich spýchal tak, ×e se zde alespo˛ na chvíli nezastavil, nepodýkoval a nepomodlil se. Tak tomu bylo a× do doby Josefínských reforem na konci 18. století. Kaple stála na MelŔském panství, které po zrušení jezuitského °ádu, jemu× do roku 1773 pat°ilo, p°ipadlo Nábo×enskému fondu – tedy rakouskému státu. Císa° Josef II. Svými reformami sledoval co nejvýtší zefektivnýní hospodá°ství. Vedle zrušení nevolnictví nechal v roce 1783 rozparcelovat na státních majetcích panské dvory a jejich p¨du rozprodal rolník¨m, o rok pozdýji zmýnil da˛ový systém, dále zavedl povinnou školní docházku dýtí ve výku od 6 do 12 let, nábo×enskou svobodu, budovy nechal oznaŔit domovními Ŕísly a provést první sŔítání lidu. Pozdýji také zrušil robotu na všech státních majetcích a nahradil ji pený×ními dávkami. Aby se lidé nezdr×ovali od práce, jedním ze svých patent¨ také zakázal velké pouti a procesí, která do té doby Ŕasto i nýkolik dn¨ putovala k poutním míst¨m. Povoleny byly jen malé, krátké, jednodenní pouti k blízkým míst¨m a to jen o nedýlích a svátcích. Tedy ve dnech, kdy se i tak nepracovalo. V té dobý zaŔal význam poutních míst postupný upadat, mnohá z nich byla ú°edním na°ízením zrušena úplný[4].  Nejinak tomu bylo i u zdejší kaple. Její význam, jako poutního místa, na nýkolik desetiletí pomalu upadal v zapomnýní a stávala se víceméný jen místem zastavení tých, kdo po cestý kolem ní putovali. Obrat nastal v dobý bídy a rozvratu, po napoleonských válkách, na poŔátku 19. století. V té dobý navíc zaŔalo docházet ve zvýšené mí°e ke znaŔným klimatickým zmýnám a výkyv¨m poŔasí. Nap°íklad na konci srpna roku 1813 došlo v d¨sledku prudkých dešŁ¨ ve zdejším kraji k tak rozsáhlým povodním, jaké dosud nikdo nepamatoval. Pršelo bez p°estání pýt dn¨ a nocí a všechny °eky a potoky se vylily z koryt. Voda napáchala obrovské škody. ZniŔena byla úroda na polích i ve stodolách, z°ítilo se mnoho dom¨ v blízkosti vodních tok¨, zniŔeny byly cesty i mlýny. O ×ivot p°išlo i mnoho lidí. Navíc se v pr¨býhu následujícího mýsíce zá°í, po dalších deštích, povodný vrátily ještý dvakrát. O dva roky pozdýji, v Ŕervnu 1815, se prudce ochladilo a nastalo neobyŔejný studené a deštivé poŔasí, je× trvalo a× do prosince a zp¨sobilo velkou neúrodu. Na polích nevyrostlo a nedozrálo témý° nic. V  dalších dvou letech byl v d¨sledku toho ve Slezsku hladomor a velká drahota. Dne 13. listopadu 1822 se p°ihnala silná vich°ice, která napáchala mnoho škod na budovách, v lesích i zahradách. Jen nýkolik dn¨ poté, 30. listopadu tého× roku, se podle záznam¨ kroniká°¨, rozpoutala další dýsivá bou°e. Strhávala kamenné zdi, bo°ila komíny, niŔila stodoly a mnoho budov p°ipravila o st°echy, které odnášela daleko do kraje. Bou°e také vyko°enila mnoho vzrostlých strom¨.  Další velká vich°ice se p°ihnala na Štýdrý den roku 1824 a trvala a× do devíti hodin veŔer následujícího dne. Po Ŕty°denním dešti a prudkých bou°ích, doprovázených nebývale silným vichrem, který na zaŔátku Ŕervna 1829 niŔil vše, co se mu postavilo do cesty, se 10. Ŕervna vylily z b°eh¨ °eky i potoky. Voda zaŔala opadávat a× po dvou dnech a znovu byly zp¨sobeny obrovské škody. Opýt zahynulo i nýkolik lidí a za obýŁ vichru padl také starý d°evený kostel, zasvýcený svatému Mikuláši, který stával na h°bitový ve Starých Týchanovicích. Pod tíhou zhoršujících se ×ivotních podmínek, umoc˛ovaných p°írodními pohromami uplynulých let, se zdejší lidé zaŔali znovu vracet k d°ívýjší tradici, kdy putovali ke kapli 14. svatých pomocník¨ v nouzi a prosili o ochranu p°ed °ádýním p°írodních ×ivl¨. A tak se na den svatého Jana a Pavla (26. Ŕervna) v roce 1830, pod vedením fará°e P. Dominika Ko°istky, znovu po nýkolika desetiletích, konalo procesí k naší kapli[5]. A od tohoto roku pak ji× pravidelný tato tradice pokraŔovala a× do konce druhé svýtové války. Kroniká° obce Staré Týchanovice o tom zaznamenal:

„Staré Týchanovice a jejich okolí neminuly ani škody zp¨sobené poŔasím. P°írodní katastrofy uplynulých let vyvrcholily v roce 1829, kdy hrozný neŔas napáchal obrovské škody. Bylo tomu tak i v okolních obcích. A tak byla znovuobnovena tradice svýcení dne 26. Ŕervna jako sváteŔního dne, kdy se konalo dýkovné a prosebné procesí ke kapli 14. svatých pomocník¨. P°i ným místní obyvatelé, p°i slu×bách Bo×ích prosili, aby byli podobných škod, zp¨sobených poŔasím, nap°íštý ušet°eni. Po slavnostní bohoslu×bý, slou×ené ve farním kostele svatého Mikuláše v Nových Týchanovicích, se odpoledne shromá×dýní poutníci vydali procesím ke kapli na Nickelsbergu. Poutníci byli výtšinou z Nových a Starých Týchanovic, Zálu×ného, ╚ermné a také Svato˛ovic. U kaple pak konal fará° oŔistnou pobo×nost, po ní× následovaly prosebné litanie ke Ŕtrnácti svatým pomocník¨m v nouzi.  Poté se pak procesí, s fará°em v Ŕele, za zpývu písný Chválíme Tý ó veliký Bo×e, odebralo do filiálního kostela ve Starých Týchanovicích. Tam byl svatým Ŕtením tento sváteŔní den ukonŔen.

Na p°elomu 19. a 20. století vznikla nová silniŔní síŁ, v podstatý ve stejném rozsahu, jako nyní a stará zemská cesta vedoucí p°es Nickelsberg ztratila sv¨j význam. P°esto kaple, která stála na pozemcích starotýchanovického statku Ŕ. 32, nebyla opuštýna a zapomenuta. Poté, co nedaleké Janské Koupele koupili hrabata Razumovští a zahájili jejich rozsáhlou modernizaci, starali se také o rozší°ení mo×ností pro tzv. terénní léŔbu. Tedy pro pohyb a vycházky láze˛ských host¨ do blízkého i vzdálenýjšího okolí. Jedna z vycházkových tras vedla z lázní po tzv. Zahlweg – cestý s mno×stvím oŔíslovaných laviŔek k altánku, zvanému Felixwarte[6]. Od nýj po východním svahu Nickelsbergu vedla ke kapli znaŔená cesta, zvaná Nothelferweg. Kolem ní, témý° po její celé délce, byly na stromech umístýny obrazy svýtc¨, z nich× nýkteré zde z¨staly a× do konce 50. let 20. století. U nich a zejména na konci cesty u kaple, se láze˛ští hosté Ŕasto zastavovali, modlili se a rozjímali. Pak se mohli vydat na vyhlídková místa „Wigstein Blick“ a „Wigelindensitz“ na blízkých skalách „Lorelei“, odkud se jim otevíraly kouzelné pohledy do údolí °eky Moravice. Jako na dlani mýli p°ed sebou osadu Zálu×né s charakteristickými haldami b°idlicových dol¨ a na východním horizontu pak z°íceninu hradu Vikštejna. Zpýt se pak vracívali po staré zemské cestý, u ní× stála panská hájenka a statek Ŕ. p. 16, kde mýli mo×nost obŔerstvit se chlebem s medem a sklenicí Ŕerstvého mléka. Tak tomu bylo a× do roku 1940, kdy byl nýmeckou okupaŔní správou láze˛ský provoz zastaven a Janské Koupele p°emýnýny na zajatecký tábor. Ke kapli chodila jen ka×doroŔní procesí a zastavovali se u ní místní obyvatelé, kte°í si tudy krátili cestu. Po druhé svýtové válce, po vyhnání nýmecky mluvících obyvatel, zaŔala kaple upadat Ŕím dál více v zapomnýní. A tak v historii kaple nastalo druhé období úpadku a devastace, které trvalo více ne× 60 let a mýlo daleko horší d¨sledky. Nový p°íchozí osídlenci o ní sice výdýli, neznali však její historii, ani souvislosti a d¨vody, proŔ k ní lidé po staletí chodili. Proto pro ný nemýla ×ádný zvláštní význam.

Zapomnýní však nebylo úplné. Intenzivní, d¨kladné a bezohledné prosazování komunistické ideologie do všech oblastí ×ivota, neminulo ani tuto starou kapli. Jako na symbol „st°edovýkého tmá°ství“ se na ni zamý°ila pozornost tehdejších lokálních ideolog¨. V boji za svýtlé zít°ky, novou dobu a vymýcení „zkostnatýlých dogmat“ podlehla kaple zámýrné devastaci ze strany Ŕlen¨ Svazu Ŕeskoslovenské mláde×e. Stejný byla „po Nýmcích“. Spolu se statkem Ŕ.p. 32 se stala majetkem státu, stála kdesi na zapadlém místý v lese a nikdo k ní nechodil.  A místní ideolog za to navíc mohl získat uznání nad°ízených. Tak co.  Kaple, její inventá° a obrazy na p°ístupových cestách byly poniŔeny a ponechány svému osudu. A tak postupný chátrala víc a víc. ╚asem se z°ítila st°echa a štít s nikou, v ní× byla kdysi umístýna soška jedné ze svatých pomocnic v nouzi, v 80. letech 20. století se propadla i Ŕást kamenné klenby. Z¨staly jen kamenné obvodové zdi, do nich× se dále zakusoval zub Ŕasu. Pozdýji, v devadesátých letech, kdosi do kaple umístil prostý, z oho°elého d°eva sbitý k°í×, který zde dalších nýkolik let netknutý z¨stal. To u× bylo naštýstí v dobý, kdy nábo×enské symboly nebyly programový niŔeny. U torza kaple se zastavovali jen houba°i, obŔas turisté a chata°i, kte°í se sem vydali na procházku. A také lesáci.

A právý díky pracovník¨m Les¨ ╚R, vedení pracovištý ve Vítkový, se kaple doŔkala velkorysé obnovy. V roce 2008 se myšlenkou obnovy kaple zaŔali systematicky zabývat. Postupný vy°ešili majetkoprávní otázky – kapli i s pozemkem, je× do té doby byly majetkem obce Staré Týchanovice, od obce odkoupili. Poté nechali zpracovat velmi zda°ilý projekt její rekonstrukce, za nýj× jeho auto°i nedávno dostali Ŕestné uznání Olbrichovy ceny, a v létý roku 2009 se vybraná firma pustila do práce.  Výsledek je nadmíru uspokojivý. Nejen, ×e byla opravena samotná kaple vŔetný b°idlicové st°echy, štítu s nikou, která je zatím prázdná a krásné kované m°í×e, která uzavírá vstupní otvor, ale velmi citlivým zp¨sobem bylo také upraveno okolí, zejména prostranství mezi staletými lipami p°ed kaplí. Tím se tomuto místu s dlouhou a pohnutou historií - pozoruhodné poutní kaplí a jejímu bezprost°ednímu okolí, dostalo po dlouhé a témý° beznadýjné periodý úpadku, zadostiuŔinýní. Opýt zde stojí v nové kráse a je radost se na ni podívat.

Nyní by se mýla dostat také do širšího povýdomí lidí z blízkého i vzdálenýjšího okolí. Bylo by vhodné uva×ovat o obnový zaniklé tradice zdejšího poutního místa, aby se tak kaple dostala do povýdomí lidí, bude pot°eba uva×ovat také nap°íklad o tom, ×e stávající mezinárodní turistická trasa, vedoucí od mlýna v Zálu×ném do Janských Koupelí po západním úboŔí Nickelsbergu, v extrémný sva×itém terénu nad °ekou Moravicí, by mohla být odklonýna po pohodlnýjší cestý kolem kaple atd. Z hlediska lepší ochrany kaple se nabízí mo×nost podání návrhu na její zapsání do seznamu kulturních památek. Jednou z dalších mo×ností, jak na toto pozoruhodné místo upozornit širší ve°ejnost, je také popularizace kaple, o co× se sna×í také tyto °ádky. Vý°me, ×e se i tato Ŕást obnovy historické pamýti poda°í a kaple se znovu stane integrální souŔástí zdejší kulturní krajiny a ×ivota všech, kdo zde ×ijí a jsou ochotni ji do svého ×ivota p°ijmout. 

 


[1] Kopec nemá Ŕeský název. Prostým p°ekladem by bylo mo×no dojít k jménu Nikl¨v kopec nebo mo×ná také Mikulᚨv (Nikolaus) kopec.  Do roku 1946 se v obou zemských jazycích bý×ný pou×íval pouze název Nickelsberg. Po vyhnání zdejších, nýmecky mluvících obyvatel, byl p¨vodní název kopce zapomenut a nové jméno se pro nýj neujalo. Nebylo proŔ. Kopec pro nový p°íchozí obyvatele nemýl ×ádný zvláštní význam. Kopec má dva vrcholy. Velký Nickelsberg je vrchol le×ící nad Janskými Koupelemi, smýrem k Mok°inkám a od Malého Nickelsbergu jej oddýluje suché koryto potoka, ústícího do Moravice u tzv. „Kamenné vilky“, naproti bývalému MelŔskému mlýnu – elektrárný (nyní objekt, nále×ející p. Urbanskému). Hrana kopce, prudce spadající k °ece Moravici, pokraŔuje od Velkého Nickelsbergu ji×ním smýrem k druhému vrcholu – Malému Nickelsbergu, le×ícímu p°ibli×ný nad dnešním rekreaŔním st°ediskem zvaným „Elektrárny“.

[2]╚trnáct pomocník¨ v nouzi je název r¨znorodé skupiny svýtc¨. P°edpokládá se, ×e jejich kult vznikl v Nýmecku. Úcta ke 14-ti pomocník¨m v nouzi se objevuje ji× od 9. století, její rozší°ení v 13. a 14. století souvisí s tehdejší dobou rozvratu, válek a epidemií. Ve XIV. století ji× byli uctíváni v ěezný. Podle Anselma Grüna má úcta ke Ŕtrnácti sv. pomocník¨m sv¨j p¨vod v dobách velkého sou×ení, hladu, válek a morových epidemií. K legendám o týchto svýtcích bylo dodáváno, ×e si p°ed svou muŔednickou smrtí vyprošovali, aby smýli pomoci ka×dému, kdo se na ný obrátí. Víra v p°ímluvnou moc týchto 14-ti svýtc¨, z nich× pouze sv. Jiljí nepat°í mezi muŔedníky, pomáhala lidem, zkroušeným v mnohých rozliŔných pozemských tý×kostech, nacházet nadýji v d¨vý°e ve všemohoucího Boha, p°ekonávat obtí×e a nalézat východiska z lidsky Ŕasto u× bezvýchodných situací.

Ve Vídni, na p°edmýstí zvaném „Altlerchenfeld“ byl v roce 1862 zasvýcen kostel 14-ti svatým pomocník¨m, kte°í byli oslavováni i spoleŔným svátkem 24. b°ezna. Nahlédnutím do nového martyrologia však zjistíme, ×e tam není uveden ani jejich spoleŔný svátek a nejsou ani uvádýni s tímto spoleŔným oznaŔením. Do této skupiny svýtc¨ pat°í: sv. Achác, sv. Barbora, sv. Bla×ej, sv. Cyriak, sv. Dionýsius, sv. Erasmus, sv. Eustach, sv. Jiljí, sv. Ji°í, sv. Kate°ina Alexandrijská, sv. Kryštof, sv. Markéta, sv. Pantaleon z Nikomed a sv. Vít.    

[3]   1:180000, respektive 1: 200 000

[4] Nap°íklad Poutní hora u Mýsta Albrechtic

[5] Podobný prosebný den s procesím se od té doby konal v×dy 11. Ŕervna, den po zniŔující povodni, také v Lichnový u Horního Benešova.

[6] Ji× z°ícený altánek na skále naproti Moravickému mlýnu, byl péŔí Les¨ ╚R v poloviný 90. let 20. století od základu rekonstruován. 

[Akt. znßmka: 1,80 / PoŔet hlas¨: 5] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 7 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server