ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 Nominace na udýlenÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014 - 2015

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Cena J. M. Olbricha - 21. 04. 2016 - 3087 p°eŔtenÝ  

Spolek Za Opavu oznamuje, ×e na udýlení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonickou rekonstrukci realizovanou na území Opavska v letech 2014-2015 obdr×el celkem 17 návrh¨. Z týchto došlých návrh¨ splnilo formální po×adavky a bylo nominováno celkem 13 realizací. 

Odborná porota bude v následujících dnech hodnotit nominované stavby.

Výsledky a hodnocení budou zve°ejnýny formou tiskové zprávy dne 2. kvýtna 2016.
Nominované stavby si zájemci mohou prohlédnout od 8. dubna do 3. kvýtna 2016 na výstavý v Galerii CELLA na MatiŔní ul. v Opavý.

Slavnostní p°edání ocenýní probýhne v Galerii CELLA na MatiŔní ul. v Opavý p°i dernié°e výstavy dne 3. dubna 2016 od 18 hodin.

╚leny odborné poroty Ceny J. M. Olbricha v letošním roce jsou:
Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umýní a odborný pracovník památkové péŔe
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt, programový °editel reSITE, pedagog ARCHIP a bývalý šéfredaktor ERA21
prof. akad. soch. Jan Ambr¨z, vedoucí ateliéru socha°ství FaVU VUT v Brný
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddýlení památkové péŔe MMO
Ing. arch. Tomáš Pila°, architekt
Ing. arch. Martin Rosa, architekt
Status opavské ceny J. M. Olbricha
 • Cena je udýlována za kvalitní architektonický poŔin nebo za kvalitní rekonstrukci nebo za kvalitní urbanistické °ešení, které byly uskuteŔnýny na území Opavska v období mezi dvýma rozhodováními o udýlení ceny.
 • Cena za rekonstrukci se st°ídá s cenou za novostavbu v×dy jednou za rok.
 • Cena je udýlována jednou za rok s tím, ×e nemusí být udýlena, nebo m¨×e být udýleno cen více.
 • Cenu udýluje Za Opavu, z. s.
 • O Cený rozhoduje výbor Za Opavu na základý návrhu poroty, která hlasuje o nominacích.
 • Podávat návrhy na nominace na udýlení Ceny m¨×ou Ŕlenové Za Opavu, architekti, investo°i a ve°ejnost.
 • Z návrh¨ jsou nominovány všechny, které spl˛ují formální po×adavky na udýlení Ceny.
 • Odborná porota je jmenována výborem spolku Za Opavu.
 • ╚leny poroty Opavské ceny J. M. Olbricha jsou jmenovanými odborníky z oblasti architektury, ochrany památek a vizuálního umýní.
 • Porota je 7 Ŕlenná, minimálný 2 Ŕlenové poroty jsou svým dlouhodobým p¨sobením mimoopavští.
 • Porota je usnášeníschopná v minimálním poŔtu 4 Ŕlen¨ osobný p°ítomných.
 • Porota je jmenována v×dy na t°i období, tj. porota ve stejném slo×ení bude o Cený rozhodovat t°ikrát.
 • P°i odchodu Ŕlena(¨) poroty v dobý jejího p¨sobení, bude(ou) zvolen(i) náhradní Ŕlen(ové).
 • P°i volbý t°í a více náhradních Ŕlen¨ se bude jednat o porotu nový jmenovanou.
 • Nový jmenovaná porota musí mít minimálný t°i Ŕleny nové oproti slo×ení p°edchozí poroty.
 • Statut Ceny m¨×e být zmýnýn výborem Za Opavu minimálný 75 procenty hlas¨ a maximálný jednou za 5 let.
 • Cena J. M. Olbricha je postavena na etické a morální úrovni.

Také v letošním roce bude mimo hodnocení odborné poroty udýlena Cena hlasující ve°ejnosti.

Cena hlasující ve°ejnosti - Pravidla hlasování
 • Hlasovat je mo×no do 30. dubna 2016 - hlasování bylo ukonŔeno.
 • Ka×dý m¨×e hlasovat pouze jednou.
 • Ka×dý hlasující m¨×e vybrat pouze jednu nominovanou stavbu.
 • Hlasovat je mo×no pouze prost°ednictvím mailu.
 • Sv¨j hlas zašlete na mailovou adresu kontakt@zaopavu.cz, spoleŔný s povinnými údaji - celé jméno a telefonní Ŕíslo.
 • Býhem následujících 24 hodin po vašem hlasování budete kontaktování pro ový°ení vašeho hlasování.
 • Po ový°ení bude váš hlas zapoŔítán do ankety o Cenu hlasující ve°ejnosti.
V celém Ŕlánku p°edstavujeme všech 13 nominovaných staveb.


Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2014 - 2015
 
Cena Olbricha 201501 - Sídlo firmy AVHB, Opava - Komárov
Projekt - Ing. arch. Petr Mlýnek , 2011.
Realizace 2014.
Investor -  AVHB - Hydraulika s. r. o.

Sídlo spoleŔnosti AVHB - hydraulika s. r. o. prošlo celkovou rekonstrukcí interiéru a exteriéru. Modernizace pláštý budovy probýhla v souladu s grafickým manuálem firmy. Interiéry pak byly °ešeny v kontextu s exteriérem budov. Výrazného Ŕlenýní hmot bylo dosa×eno nejen barevný odlišenými plochami, ale také prací se strukturami povrch¨. Progresivní výraz architektury podtrhují sklenýné a ocelové dopl˛ky.

 

 
Cena Olbricha 201502 - Kostel Narození Panny Marie, Old°išov
Projekt a realizace - Obec Old°išov ve spolupráci s ěímskokatolickou farností Old°išov,
2014 - 2015
.
V Old°išový se nachází farní kostel Narození Panny Marie s farní budovou z roku 1808. V r. 1903 byl kostel významný rozší°en. Od doby postavení prošel kostel r¨znými úpravami a p°ístavbami. Býhem 2. sv. války úplný vyho°el, po válce dostala kostelní vý× prozatímní st°echu a pozdýji byla postavena nová vý×. Rekonstrukce v roce 2015 zahrnovala opravu fasády a vytvo°ení prostoru pro pobyt dýtí v místý bývalého nevyu×ívaného p°ístavku. Okna presbytá°e, zazdýná po 2. sv. válce, byla znovu otev°ena a osazena replikami barevných vitrá×í. Rekonstrukce areálu zahrnovala také opravu nedaleké kapliŔky. Náklady na stavební práce  byly hrazeny ŔásteŔný z dotace, ŔásteŔný z rozpoŔtu obce a ŔásteŔný
 
 Cena Olbricha 201503 - Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Vítkov
Projekt - Ing. Dobroslav Janko, Ing. Lubomír Koraba, David Niklasch, 2011.
Realizace - H & B delta s. r. o., 2014.
Stavebník - ěímskokatolická farnost Vítkov.

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie je dominantou mýsta Vítkova. Novogotický chrám je nejvýtší stavbou ve mýstý a okolí. Jeho vybudování se datuje do let 1910 – 1914. Od roku 1994 je kostel, socha sv. Marka a p°ilehlý mýstský park prohlášen za kulturní památku.
Rekonstrukce, která byla realizována v roce 2014 a ŔásteŔný 2015, zahrnovala kompletní opravy st°ech vŔetný krov¨, výmýny bednýní a nové pokrytí ze šablon imitujících b°idlici v kombinaci s mýdýným oplechováním a okapovým systémem, zast°ešení sanktusníku a vý×e kostela vŔetný repasí poškozených zdobných prvk¨ na st°echách (k°í×e, fiály), dále celé fasády vŔetný restaurování °ady kamenných prvk¨, obnovy omítek, Ŕištýní a spárování v místech poškození, oprav d°evýných ×aluzií, demontá×e sítí z oken, opravy kamenných schodišŁ, d°evýných strop¨ v prostoru vý×e a balkónového zábradlí na vý×i. Zárove˛ byly repasovány ciferníky a ruŔiŔky vý×ních hodin.


 
 
Cena Olbricha 201504 - Mate°ská škola Edvarda Beneše, Opava
Projekt - Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Ing. Zdenýk Heinz a kolektiv projektant¨ specialist¨, 2012.
Realizace - 2015.
Investor - Statutární mýsto Opava.
Školní areál vŔetný mate°ské školy je integrován do sídelního útvaru Opava – Kate°inky – Východ, který byl vybudován v letech 1970 a× 1974. Objekty byly vybudovány v konstrukŔní soustavý MS-OB, která z hlediska úspory tepelné energie dnešním po×adavk¨m ji× nevyhovuje. Revitalizací týchto objekt¨ dojde meziroŔný k úsporám tepelné energie v minimální výši 30%. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudr×nosti a Státním fondem ×ivotního prost°edí ╚R, v rámci OperaŔního programu Äivotní prost°edí. Stavební Ŕinnost byla zahájena 8. 6. 2015 a ukonŔena 31. 10. 2015.

 
 
Cena Olbricha 201505 - Chránýné bydlení, Opava - Kylešovice
Projekt - Ing. Miroslav Geryk & Ing. Ji°í Géryk, 2013.
Realizace - Unicont Opava, s. r. o., 2014 - 2015.
Investor - Moravskoslezský kraj.
Rekonstruovaný objekt sociálního bydlení sestává ze dvou vzájemný propojených objekt¨: objektu jednopodla×ního s bytem pro 6 osob a objektu dvoupodla×ního, kde 1. NP je souŔástí bytu pro 6 ubytovaných a 2. NP je vzhledem k menší výmý°e podla×í z°ízen byt pro 4 ubytované osoby.
D¨m byl upraven pro pot°eby sociálního bydlení osob s mentálním nebo vícenásobným handicapem se zamý°ením na základní bezbariérovost prostoru.
Z architektonického hlediska byl hlavní objekt ve 2.NP doplnýn o francouzská okna a barevný byl odlišen objekt jednopodla×ní od dvoupodla×ního, a to jak v barvý fasády, tak i u barvy výplní otvor¨. Dále nad pultovou st°echu vystupuje Ŕást nástavby pro umístýní sociálních za°ízení a podesty upravovaného schodištý. K umocnýní modernýjšího vzez°ení objektu oproti stávajícímu stavu s b°ízolitovou omítkou bylo pou×ito prosklených zábradlí na fasádý s nerezovými dopl˛ky a p°edokenními výsuvný sklopnými markýzami.

 
 
Cena Olbricha 201506 - Opavská jezírka, Mýstské sady, Opava
Projekt - Ing. arch. Andrea Jašková a Natura Opava, 2014.
Realizace - Natura Opava, 2015.
Investor -  Statutární mýsto Opava.
╚ty°i kruhová jezírka v Mýstských sadech vy×adovala revitalizaci, která spoŔívala v oŔištýní od sedimentu a znovuobnovení jejich funkce osázením zelení a následném obydlení ×ivoŔichy. Cílem bylo také zatraktivnýní jezírek pro návštývníky parku, kdy p°íjemný a funkŔní prostor doplnýný vhodným infosystémem budí zájem o místní faunu a flóru a péŔi o své okolí.
Inspirací pro °ešení opavských jezírek, které se nazývají také „oka“, jsou kruhy, které se p°irozený vytvá°ejí na vodní hladiný. Samotná jezírka jsou racionálního kruhového tvaru. Do jejich prostoru se tak nabízelo umístit „plovoucí ostrovy“ kruhového tvaru, které fungují samostatný, nebo se vzájemný prolínají. Revitalizace jezírek probýhla citlivým p°ístupem, šetrný v¨Ŕi zví°at¨m a rostlinám, a zárove˛ otev°ený v¨Ŕi ve°ejnosti. 
 
 Cena Olbricha 201507 - Rodinný d¨m, Malé Hoštice
Projekt - Ing. arch. Petr Mlýnek, 2013-2014.
Realizace 2014-2015.
Rekonstrukce rodinného domu v Malých Hošticích p°inesla zvýšení obytného komfortu, energetické úspory, rozší°ení obytné plochy a estetické zhodnocení stavby. P°esto×e byla kompletný p°epracována fasáda a okenní výplný, zachovává si stavba p¨vodní proporce i charakter klasického venkovského domu, spl˛ujícího vysoké nároky souŔasného individuálního bydlení.
Nová hranolová p°ístavba se v pat°e zapouští do sedlové st°echy, ale výrazným odlišením pomocí d°evýného obkladu dosahuje odlehŔení a jasného vymezení v¨Ŕi p¨vodní hmotý domu.
 
 
Cena Olbricha 201508 - Podkrovní byt, Opava
Projekt - Ing. arch. Petr Herman, 2013-2014.
Realizace 2015.
Návrh vestavby podkrovního bytu s ateliérem se sna×í vyu×ít specifika a netušený potenciál, který skrývá ulice Krnovská. Pro výtšinu Opavan¨ jde o jednu z hlavních rušných mýstských tepen rámovaných uliŔními frontami bytových dom¨. Za severní uliŔní frontou se však otevírají neŔekané pr¨hledy a× k hranici s Polskem, vnitrobloky poskytují soukromí i hlukový stín.
Bývalá p¨da v °ešeném domý je rozdýlena vestavýným patrem na dva prostory. Spodní je obytný s u×itnou plochou 125m2 a horní je pracovní s plochou 55m2. Otev°ením st°ešního pláštý smýrem na sever se poda°ilo docílit dojmu loftu se severním galerijním osvýtlením vhodným pro práci a s výstupem na terasu, která se nachází nad domovní schodišŁovou vý×í.
Celá p°estavba je chápána jako proces definování, p°emýny a zabydlování prostoru. Byly pou×ívány tradiŔní postupy opravy s doplnýním tesa°ských prvk¨ krovu, materiály šetrné k ×ivotnímu prost°ení a zrealizováno je nízkoenergetické provozní schéma stavby. Odstra˛ované prvky p¨vodního krovu byly v maximální mí°e znovu pou×ity. Z vy°ezaných Ŕástí vazných trám¨ je vytvo°eno schodištý a p¨vodní kleštiny a krokve jsou pou×ity na nových místech nosné konstrukce krovu.
Tento koncept by mýl být citlivý ke stávajícím kvalitám, které stoletý d¨m poskytuje a zárove˛ odrá×et moderní zp¨sob ×ivota s ohledem na mýnící se pot°eby u×ivatel¨.
 
 
Cena Olbricha 201509 - Rodinný d¨m - skanzen, Malé Hoštice
Projekt - Ing. arch. Petr Mlýnek, 2013-2014.
Realizace - WINRO s.r.o., 2014.
Na poŔátku rekonstrukce byla myšlenka na záchranu nevyu×ívané a chátrající usedlosti stojící p°ímo v centru obce. Nemovitost z 2. pol. 19. století byla delší dobu neobydlena, tak×e se na ní neprojevily ×ádné moderní zásahy ani opravy. Jednalo se tak o poslední stavení v Malých Hošticích, které se uchovalo v p¨vodním stavu. Obec se rozhodla objekt odkoupit a zrekonstruovat, Ŕím× došlo také k celkovému zlepšení vzhledu malohoštické návsi.
Chalupa sestává ze dvou obytných místností a kuchyný v p°ední Ŕásti stavení, zatímco zadní Ŕást je vyhrazena pro chlév a hospodá°ské úŔely.
Po provedení stavebních úprav a uvedení budovy do provozu schopného stavu p°istoupili nadšenci v Malých Hošticích k „zabydlení“ skanzenu. ╚ást p¨vodního vybavení mohla být opýt pou×ita, avšak velkou mýrou se na o×ivení interiéru skanzenu podíleli obyvatelé Malých Hoštic, kte°í výnovali ji× nepou×ívané nástroje, nádobí a podobný.
Venkovní prostory u skanzenu jsou vyu×ity jako klasická venkovská zahrada osázená bylinkami, tradiŔními trvalkami a krajovými odr¨dami ovocných strom¨ typickými pro HluŔínsko.
Kromý historické expozice má skanzen také ryze praktické vyu×ití. Vyhrazením Ŕásti budovy pro místní knihovnu se poda°ilo vy°ešit nýkolik desetiletí trvající provizorium v nevyhovujících prostorách základní školy. Vhodným umístýním p°ímo v centru obce nabízí také malohoštický skanzen mnohostranné spoleŔenské vyu×ití, nap°íklad p°i tradiŔním odpustu v zá°í nebo p°i oslavách vánoŔních a velikonoŔních svátk¨. 
 
Cena Olbricha 201510 - Týlovýchovné za°ízení, Opava
Projekt - Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Ing. Zdenýk Heinz a kolektiv projektant¨ specialist¨, 2006.Realizace - Ridera stavební a.s., 2014-2015.
Investor - Moravskoslezský kraj.
Stavba týlovýchovného za°ízení sestává ze t°í stavebních objekt¨, a to z novostavby haly týlovýchovného za°ízení, rekonstrukce stávajícího objektu a p°ístavby. Vlastní týlocviŔna je navr×ena jako ocelová hala opláštýná sendviŔovými panely. S ohledem na zalo×ení pod úrovní okolního terénu je spodní stavba  monolitická ×elezobetonová vana. Zemní práce bylo nutno kv¨li hladiný podzemní vody Ŕasový sladit s výškou vody v blízké °ece Opavý, p°i realizaci hlubších Ŕástí jámy bylo nutno vodu Ŕerpat. Nová p°ístavba je °ešena jako zdýná s monolitickými ×elezobetonovými stropy. Pr¨vlaky a p°eklady jsou z ocelových válcovaných nosník¨. SouŔástí dodávky byla kromý vlastních stavebních prací té× realizace technologického za°ízení, vnýjší komunikace, sadové úpravy a realizace sportovního vybavení.
Sportovní plocha je rozdýlena spuštýnou oponou na dvý plnohodnotné týlocviŔny, na kterých m¨×e probíhat výuka týlesné výchovy soubý×ný. Zvednutím opony se získá hrací plocha pro všechny známé míŔové hry. Hledištý pojme 180 divák¨.
Pro cviŔence je zde p°ipraveno celkem 5 šaten s hygienickým zázemím, samostatná místnost posilovny a gymnastický sál.

 
 
Cena Olbricha 201511 - Základní škola Edvarda Beneše, Opava
Projekt - Ing. arch. Jaroslav Chvátal, Ing. Zdenýk Heinz a kolektiv projektant¨ specialist¨, 2012.
Realizace - 2015.
Investor - Statutární mýsto Opava.
Jedná se o stávající objekt obŔanské vybavenosti slou×ící jako základní škola. Škola se skládá z 5 pavilón¨ a spojovacího krŔku. Kompletní rekonstrukce byla zamý°ena p°edevším na zlepšení energetické nároŔnosti provozu stavby a estetického vzhledu. Práce zahrnovaly výmýnu oken a dve°í, °ešení vstupních portál¨, zateplení pláštý budovy a barevnou úpravu fasád.
Projekt byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudr×nosti a Státním fondem ×ivotního prost°edí ╚R, v rámci OperaŔního programu Äivotní prost°edí. Stavební Ŕinnost byla zahájena 8. 6. 2015 a ukonŔena 31. 10. 2015. Školní areál je integrován do sídelního útvaru Opava – Kate°inky – Východ, který byl vybudován v  letech  1970  a×  1974. Objekty byly vybudovány v konstrukŔní soustavý MS-OB,
která z hlediska úspory tepelné energie dnešním po×adavk¨m ji× nevyhovuje. Revitalizací došlo meziroŔný k úsporám tepelné energie v minimální výši 30%.
 
 
Cena Olbricha 201512 - HasiŔská zbrojnice, Slavkov
Projekt - Ing. arch. Antonín ěehulka, 2013.
Realizace - 2013-2014.
Investor - Obec Slavkov.
Ve Slavkový byla v roce 2014 rekonstruována hasiŔská zbrojnice s p°ístavbou klubovny v pat°e. Jedná  se  o  p¨vodní,  jednopodla×ní  stavbu,  která  byla  vybudována  v  centrální  Ŕásti  obce  v  sedmdesátých  letech  v  akci  „Z“.  V  roce  2013  bylo  p°istoupeno  k  její  celkové  rekonstrukci  a  modernizaci,  která  byla  dokonŔena  na  ja°e  2014.  Spojením  Ŕinností  sboru dobrovolných hasiŔ¨ a z°ízením výstavního prostoru  stálé  expozice  obce  Slavkov,  vŔetný  prezentace  díla  významného  rodáka  malí°e  Bohumíra  Bociana,  p°ináší nejen  zlepšení  a  zkvalitnýní  d¨le×itého  prvku  ochrany v obci, ale také nový pohled na historii obce.

 
 
Cena Olbricha 201513 - Komunitní centrum, Opava - Kylešovice
Projekt - Ing. arch. Petr Mlýnek, 2013 - 2014.
Realizace - Grigar s. r. o., 2014 - 2015.
Investor - Statutární mýsto Opava, podpo°eno dotací EU.
Dvoupodla×ní zastaralý objekt prošel kompletní rekonstrukcí. Jejím cílem bylo vybudovat vhodný bezbariérový prostor pro poskytování sociálních slu×eb pro osoby se zdravotním posti×ením ze spádové oblasti Opavy.
V rámci stavebních a dispoziŔních úprav se budova doŔkala nové fasády vŔetný zateplení, výmýny oken, rekonstrukce st°echy, nové elektroinstalace, zdravotechniky, vytápýní i vzduchotechniky. Nový byly vybaveny i interiéry jednotlivých místností, kuchyný a tréninkové kavárny. Ta vznikla v p°ízemí objektu a provozuje ji nezisková organizace ANIMA VIVA z. s. v rámci poskytování sociálních a souvisejících slu×eb. Úpravami, vŔ. sadové výsadby a osazením herními prvky, prošla také p°ilehlá zahrada. Kavárna se zahradou jsou otev°eny široké ve°ejnosti k aktivnímu trávení volného Ŕasu a slou×í jako ve°ejný prostor pro konání akcí po°ádaných obecný prospýšnými komunitami, Ŕi k spolkové Ŕinnosti.

 
 [Akt. znßmka: 3,09 / PoŔet hlas¨: 11] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 4 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
SouvisejÝcÝ Ŕlßnky Za Opavu:
Vernisß× vřstavy a p°edßnÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha (12.07.2016)
Pozvßnka k p°edßnÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2014-2015 - vřsledky a hodnocenÝ (02.05.2016)
Vernisß× a vyhlßÜenÝ vřsledk¨ Ceny J. M. Olbricha (09.08.2015)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013ľ2014 (25.04.2015)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2013-2014 (08.04.2015)
Pozvßnka na vernisß× vřstavy OpavskÚ ceny J. M. Olbricha - Retrospektiva 2007-2014 (05.02.2015)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012ľ2013 (07.04.2014)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012-2013 (24.03.2014)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za novostavbu 2011ľ2012 (04.04.2013)
Pozvßnka na zahßjenÝ vřstavy opavskÚ Ceny J. M. Olbricha (01.04.2013)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2011-2012 (21.03.2013)
VyhlßÜenÝ vřsledk¨ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010 ľ 2011 ľ stanovisko poroty (24.02.2012)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010-2011 (27.01.2012)
Opavskß cena J.M. Olbricha za rekonstrukci - 2011 - zmýna termÝnu (22.12.2011)
Opavskß cena J.M. Olbricha za novostavbu - 2010 (22.12.2010)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010 (10.12.2010)
Fotoreportß× - p°edßnÝ ŔestnÚho uznßnÝ opavskÚ ceny J. M. Olbricha 2009 (30.12.2009)
Opavskß cena J. M. Olbricha 2009 - stanovisko poroty (21.12.2009)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2008-2009 (11.12.2009)
Fotoreportß× z vernisß×e (22.02.2009)
Pozvßnka na vřstavu Opavskß cena J. M. Olbricha za architekturu 2007, 2008 (19.02.2009)
Opavskß cena J. M. Olbricha za novostavbu pro rok 2008 (10.01.2009)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2008 (17.12.2008)
Opavskß cena J.M. Olbricha za rok 2008 (19.11.2008)
P°edßnÝ OpavskÚ ceny J.M. Olbricha 2007 (30.12.2007)
UdýlenÝ OpavskÚ ceny J. M. Olbricha za rok 2007 (16.12.2007)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2007 (10.12.2007)
Status opavskÚ ceny J.M. Olbricha (06.12.2007)
VyhlßÜenÝ ceny J. M. Olbricha (16.11.2007)
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server