Za Opavu, z.s. - Ovocná 43, 746 01 Opava
    č. účtu: 226684142/0300 / IČO: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nás Kontakty Podpořte nás Chcete se stát členem o. s. Za Opavu? E-shop sdružení Sdružení na Facebooku
 Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012-2013

 
o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k - Cena J. M. Olbricha - 24. 03. 2014 - 6191 přečtení  


Za Opavu obdrželo celkem 16 návrhů na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za 
kvalitní architektonickou rekonstrukci, které byly uskutečněny na území Opavska v letech 2012 - 2013. Z těchto došlých návrhů bylo na cenu J. M. Olbricha nominováno celkem 13 realizací.

Odborná porota bude v následujících dnech hodnotit nominované stavby.

Výsledky a hodnocení budou zveřejněny formou tiskové zprávy dne 7. dubna 2014.

V pondělí 7. 4. 2014  v 18 hodin proběhne v Galerii CELLA na Matiční ul. v Opavě slavnostní udělení Ceny a vernisáž výstavy nominovaných a oceněných staveb.
Výstava potrvá do neděle 13. 4. 2014.
Také v letošním roce bude mimo hodnocení odborné poroty udělena Cena hlasující veřejnosti. Hlasovat můžete prostřednictvím ankety na internetových stránkách zaopavu.cz.

Členy odborné poroty Ceny J. M. Olbricha v letošním roce jsou:

Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a garant časopisu o architektuře ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., historik umění a architektury
MgA. Vendula Šafářová, PhD., architektka
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddělení památkové péče MMO

V celém článku představujeme všech 13 nominovaných staveb.

Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012 - 2013
 

 
01 - Knihovna v Holasovicích
Projekt - STUDIO-D Opava s.r.o., 2003-2008, Ing. arch. Lubomír Dehner.
Interiér ve spolupráci s Ing. Josefem Bartákem a FORMDESIGN.
Stavebník - Obec Holasovice.  Realizace - Fichna-Hudeczek, 2010-2012.
Budova se nachází na místě původního rodného domu hudebního skladatele a tvůrce českého sborového zpěvu Pavla Křížkovského. V roce 1935 byla v tomto objektu otevřena pamětní síň.
Před rekonstrukcí byla přední, dříve obytná dvoupodlažní část s půdou využívána jako středisková knihovna. Prostory nevyhovovaly z kapacitního, ani provozně technického hlediska, stodolu využívala obec jako sklad.
První verze projektu rekonstrukce byla vypracována již v roce 2003. Knihovna byla po rekonstrukci slavnostně otevřena 17. 3. 2012.
V přední památkově chráněné části domu vznikl prostor pro střediskovou knihovnu a hygienické vybavení, v patře zasedací místnost spojená s pamětní síní Pavla Křížkovského. V prostoru bývalé stodoly je nově umístěna půjčovna knih.
Při rekonstrukci byl kladen důraz na zachování původního charakteru stavby a genia loci. K nejcennějším zajímavostem patří zrekonstruované fresky Valentina Držkovice v interiéru a na uličním štítu.


 


 
02 - Knihovna Slezského zemského muzea
Projekt - Adam architects - Ing. arch. Jiří Adam, Ing.arch. Pavel Martykán.
Realizace - Beskydská stavební, a.s., 2013.

Cílem rekonstrukce bývalé Janotovy vily, knihovny Slezského zemského muzea, byla úprava prostor pro návštěvníky a vytvoření nové kapacity depozitářů pro většinu z asi 300 000 svazků knih a časopisů, jimiž knihovna v současné době disponuje.
Byla provedena rekonstrukce většiny stavebních konstrukcí, byly restaurovány některé historické prvky, vstupní dveře, vitrážové okno, světlíky. Opravena byla fasáda budovy, vnější vzhled budovy byl rekonstruován v kontextu s historickou podobou vily. Byla provedena vestavba výtahu, čímž byla bezbariérově zpřístupněna badatelna knihovny s unikátním dřevěným stropem objeveným až při stavebních
pracích.

 
 

 

 
03 - SC BREDA & WEINSTEIN
Projekt - Šafer Hájek architekti spol. s.r.o. - Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Laco Fecsu,
Ing. arch. Olga Kostřížová, Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. arch. Radek Toman, Ing. arch. Jaroslav Šafer.
Realizace - VCES a.s. Investor - BREDA & WEINSTEIN a.s.

Rekonstrukcí a dostavbou stávajících objektů bývalého pivovaru Zlatovar vzniklo v Opavě nové společenské a komerční centrum. V další etapě bude toto centrum spojeno se stávajícím obchodním domem Breda z 30-tých let minulého století. Komplex budov bývalého měšťanského pivovaru zabírá území velkého nepravidelného pětiúhelníku, definovaného ze západu ulicí Pivovarskou, ze severu Nákladní, z východu přiléhá k dnes již neexistujícím hradbám tj. k dnešní ulici Na Valech.
Po dohodě s orgány památkové péče byly zachovány stávající objekty varny, spilky, staré sladovny a nové sladovny, fasáda ležáckých sklepů v Pivovarské ulici a komínové těleso. Dále interiéry varny a spilky s konstrukcí zaklenutí. Stávající objekty dvou sladoven, varny a spilky jsou logicky umístěny ve vztahu k původním hradbám a poloze historického jádra. Přirozeně se tak staly základem prostorového a funkčního uspořádání komplexu. Podél stávajících objektů byly vloženy dvě hlavní zasklené městské ulice s novou architekturou na druhé straně těchto veřejných prostor. Jedna pasáž je položena kolmo na hradby, druhá je tečnou hradeb a míří k rotundě stávajícího obchodního domu Breda. Stávající objekty se tím stávají součástí prostorového konceptu, jejich fasády se staly součástí nově vytvořených atrií a základními prvky orientace v komplexu.
Objem komplexu je záměrně rozdělen do více menších částí pomocí zasklených atrií a pomocí artikulace stávajících budov, prostor tím získává měřítko, které je více v souladu s měřítkem rostlé okolní zástavby. Většina z velkých střech je navržena jako zelené terasy s výhledy. Hrany venkovních teras jsou lemovány vzrostlou zelení v kontejnerech.
   

 


 
04 - Hozovo nábřeží
Projekt - STUDIO-D Opava s.r.o., 2011, Ing. arch. Lubomír Dehner, Ing. Petr Ondruška.
Ing. Ondřej Kubesa a kol.
Stavebník - Statutární město Opava. Realizace - Berger Bohemia a.s., 2013.

Areál se nachází v severovýchodní části města Opavy, v katastrálním území Kateřinky u Opavy, na okraji katastrálního území Opava-Předměstí. Na jižní straně je území vymezeno řekou Opavou, na severní straně ul. Na Pastvisku, na východní straně lávkou u herny Bludička a na západní straně lávkou na ulici Pekařské.
V minulosti zde byly zahrady přilehlých statků, z ovocných alejí zůstala jen torza. Urbanistická koncepce rekonstrukce vychází ze zpracovaného platného územního plánu města Opavy, z požadavků zadavatele, přírodních a technických podmínek a v neposlední řadě i majetkoprávních vztahů k některým pozemkům. Hozovo nábřeží je území celoměstského významu. Jedná se o ucelený pás kvalitní zeleně vedoucí středem města.
Území protíná hlavní pěší tah ze sídliště Kateřinky do centra města a cyklotrasa č. 55 nadměstského významu.
Zeleň je rozšířena o solitérní výsadbu a hlavně o aleje zdůrazňující promenádu kolem řeky Opavy. Krajinářské úpravy zvýrazňují terénní modelace a funkční využití jednotlivých travnatých ploch.

 


 
05 - Historická výstavní budova Slezského zemského muzea
Projekt – Kubinová + partneři, s.r.o. – Ing. Helena Kubinová, Ing. Zuzana Kočicová,
Ing. Daniel Kočica, Ing. Arch. Květoslava Kruková, Lukáš Miketa, ing. Petr Kudlík.
Realizace – O.K.D.C. mont s.r.o., 2011-2012.

Historická výstavní budova je jedním z šesti expozičních areálů Slezského zemského muzea. Jedná se o volně stojící neorenesanční objekt, vybudovaný pro účely Muzea císaře Františka Josefa pro umění a řemesla, založeného v Opavě v roce 1882 z podnětu Obchodní a živnostenské komory.
V letech 2011 - 2012 prošla stavba generální rekonstrukcí, která se zaměřila na sanaci technických a havarijních problémů i řešení dispozice vnitřního prostoru na míru nevé koncepce expozičního provozu.
Součástí rekonstrukce bylo restaurování fasády, architektonických prvků i sochařské výzdoby – jak sousoší Pegasů, tak plastik alegorií umění a řemesel, které byly již v minulosti z technických důvodů sneseny z budovy. Zrekonstruovaná budova s novou expozicí Slezsko
byla veřejnosti zpřístupněna v květnu 2012.

 


 
06 - Muzeum Slezský venkov Holasovice
Projekt – STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. arch. Lubomír Dehner.
Realizace – Slezský venkov, o. s. - Muzeum Slezský venkov Holasovice.

Muzeum Slezský venkov se nachází v areálu hospodářského dvora v Holasovicích, který vznikl v místech někdejšího hradiště na návrší uprostřed obce již ve středověku. Při dělení Opavska v roce 1377 připadly Holasovice ke Krnovskému knížectví. V roce 1523 koupil panství krnovské komory Jiří z Hohenzollernu, ale roku1623 byl krnovský velkostatek Hohenzollernům konfiskován a udělen Karlovi z Lichtenštejna. Lichtenštejnové drželi panství až do roku 1926. V průběhu 2. pol. 20. stol. se z komplexní výrobní jednotky, jakou každý vesnický statek byl, stal pouze monofunkční vepřín.
První myšlenka na změnu využití areálu a návrat ke kultivovanému prostoru pochází z roku 2001. V roce 2007 vzniklo občanské sdružení Slezský venkov. V roce 2010 získalo sdružení s pomocí MAS Opavsko dotaci na stavební úpravy bývalého ovčína. Následovaly svépomocné dokončovací práce a instalace první části expozice. Další rozvoj muzea umožnily dotace z ROP Moravskoslezsko a SZIF na opravu bývalé stodoly a kůlny. V celkovém rozsahu bylo muzeum Slezský venkov v Holasovicích otevřeno 23. 3. 2013.

 

 
07 - Kaple sv. Floriána v Mikolajicích
Příprava a realizace - Obec Mikolajice, 2013.
Rekonstrukce kaple sv. Floriána v Mikolajicích byla zaměřena na obnovu pláště stavby, oken, dveří a střechy. V budoucnu je v plánu etapa, která by zajistila rekonstrukci věže a návrat ke starší dřevěné podobě, bez oplechování. Při současné rekonstrukci byl obnoven drenážní systém, odstraněn novodobý kabřinec, plechová střecha byla nově řešena tmavou šablonou. Okenní otvory byly vyplněny novými okny s dvojskly, při zachování původního členění a profilace rámů. Barevná skladba prodyšných omítek respektuje původní barevnost, která byla zjištěna při předcházejícím průzkumu.

 

08 - Kaplička u Černého mlýna, Komárov
Projekt - Karel Masek.
Realizace - DUO-STAV spol.s.r.o. Restaurování maleb - Filip Menzel, 2012.

Kaplička v opavské městské části Komárov, stojící na křižovatce ulic Hlavní a Ostravská, byla postavena mlynářem z Černého mlýna v roce 1711. V roce 2012 prošla kompletní citlivou rekonstrukcí.
Rekonstrukce kaple byla zaměřena na obnovu omítek a krytiny. Zároveň byla vyřešena také hydroizolace stavby. V průběhu prací byly objeveny barokní výmalby stropu, které byly následně pečlivě restaurovány.

  
09 - Hasičská zbrojnice, Melč
Projekt - STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. Jiří Šafránek, Ing. Ondřej Kubesa.
Stavebník - Obec Melč. Realizace - PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERČNÍ, s.r.o., 2012 - 2013.

Předmětem projektu byla celková rekonstrukce stavby, záchrana zchátralé unikátní, pro obec typické dřevěné věže, vybudování zázemí dobrovolných hasičů, přizpůsobení rozměrů garáží současné technice.
Projektant usiloval o obnovu věže v maximální možné míře. Navrhl však "minimální možnou variantu“ pro zachování charakteru stavby. Následnou spoluprací vedení obce s dodavatelem se podařilo docílit výborného výsledku, zachování maximálního množství původních architektonických prvků při zachování domluvené ceny.

 


 
10 - Rodinný dům, Slavkov
Projekt - Ing. Venuše Drochytková, Ing. Jaromír Krejčí.
Stavebník - Ing. Venuše Drochytková, Realizace - Jan Hulva, 2012 - 2013.

Rodinný dům v obci Slavkov byl postaven v roce 1927 v zahradě, ve které již stál starší domek z nepálených cihel. Pozemek údajně v minulosti sloužil k těžbě kamnářského jílu; v době poválečné byl z větší části obehnán opěrnou zdí cesty na Zlatníky. Minulý vlastník zahradu zalesnil jehličnatými stromy a přírodě blízkými keři, takže výsledek dělal dojem útulného dolíku zarostlého džunglí. Právě genius loci byl hlavním argumentem při rozhodování o koupi nemovitosti.
Původním záměrem bylo starší dům částečně zbořit a jeho zbylou část přestavět na garáž a hospodářskou místnost; novější dům měl být po drobných úpravách provozován jako dřevořezbářská dílna a v jižním svahu měl vzniknout nový malý dům.
Zásahem osudu nebyl záměr naplněn - naopak bylo třeba rychle vymyslet a realizovat ekonomicky nenáročné řešení vzniklé situace. Proto bylo přistoupeno k rekonstrukci „mladšího“ domu, jehož největším handicapem je umístění v blízkosti komunikace, která dům obtáčí z jižní a západní strany.
Stavba, očištěná od přístavků verandy a několika kůlen má základní půdorys 5 x 12 m, je nepodsklepená, o jednom nadzemním podlaží a volném půdním prostoru pod sedlovou střechou. V průběhu rekonstrukce se ukázalo, že je zapotřebí vyměnit nejen krov, ale i stropní trámy. Byla provedena izolace proti vodě i tepelná izolace stěn a stropů; původní kastlíková okna byla nahrazena eurookny s trojsklem.
Původní dispozice : vstup + kuchyň + pokoj byla změněna v návaznosti na přístavbu hlavního obytného pokoje (36m2), vysunutého mezi stromy v zahradě a chráněného od provozu na komunikaci hmotou domu.
 

 

 
11 - Rodinný dům, Mokré Lazce
Projekt - Ing. arch. Jiří Halfar, spoluautoři: Ing. arch Eliška Macková, Ing. arch. Jiří Stejskalík.
Stavebník - rodina Halfarova. Realizace - svépomocí, 2010 - 2013.

Stavební úpravy rodinného domu se dotýkaly obvodového pláště a bytu v patře. Druhý byt v přízemí a suterén zůstaly bez úprav.
Dům pochází z roku 1928, kdy byla příměstská vila postavena mimo vesnickou zástavbu, na samotě uprostřed polí. V roce 1980 byla provedena generální oprava, která vilku se secesními štuky zjednodušila a zmodernizovala. Na svou dobu citlivá modernizace by v dnešním pohledu památkové ochrany neobstála. Druhá modernizace se pietně nevracela, ale snažila se bydlení přidat novou
kvalitu.
Dispozice modernizovaného bytu vychází z archetypu jizby, která v sobě sdružuje několik funkcí. Kromě vaření a stolování i poobědový odpočinek na otomanu či večerní poležení na peci. Nechybí teplo rodinného krbu.
Z této místnosti jsou přístupné zbylé dva pokoje, koupelna s WC a po mlynářských schodech půdní pracovna a prostor pro hosty. Byt byl doplněn o chybějící technické zázemí v nové nadstavbě (praní, sušení a skladování).
Současné bydlení lze označit jako komunitní – v ‚jizbě‘ se odehrává většina denního života. Zároveň ale dispozice poskytuje členům rodiny potřebné soukromí (oddělená ložnice, dětský pokoj i pracovna). Fasáda domu reaguje na vnitřní dispozici a v maximální míře respektuje původní okna. Vrací jim otvíravost, západnímu štítu přiměřenou symetrii a okna v celém přízemí zvyšuje.

 
 
12 - Kulturní dům Na Rybníčku, Opava
Projekt - Atelier 90 s.r.o. - Ing. arch. Ladislav Vlachynský, spoluautoři: Ing. arch. Luboš Kaplan,
Ing. arch. Boris Hladký, Ing. arch. Jiří Dřevíkovský.
Realizace - HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby, závod Morava, 2011 - 2012.

Kulturní dům Na Rybníčku - původně novorenesanční stavba z roku 1895 vznikla úsilím Spolku katolických tovaryšů. V roce 1965 byla rekonstruována na Závodní klub Ostroj. Roku 2004 město objekt odkoupilo se záměrem jeho rekonstrukce a přístavby. V roce 2010 byla vyhotovena realizační dokumentace a zahájena stavba. Na jaře roku 2012 byla rekonstrukce a dostavba dokončena.
Budova je objemově členěna na dvě základní hmoty, stávající rekonstruovaný objekt a novou přístavbu. Rekonstrukce zachovává historizující výraz stávající budovy pouze na dvou fasádách a částečně v interiérech původního sálu. Hlavní vstup nebylo možno vrátit do původní polohy z ulice Na Rybníčku. Byl vložen na střed symetricky řešeného novorenesančního průčelí. Do všech prostor bylo přivedeno denní světlo světlíky, podzemními dvorky a skleněnými konstrukcemi.
Nová servisní budova je pojata jako kubická hmota se soudobým tvaroslovím. Do servisní přístavby, která slouží pro umístění vzduchotechniky, skladů, WC a šaten účinkujících, je proražen velký otvor. Tím byla do budoucna zachována možnost postavení koncertní síně. Přístavba by měla fungovat jako ocelová spona dvou sálů.

 

13 - Vila Vančurova, Opava
Projekt - Ing. arch. Jiří Horák.
Realizace - JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o. 2012 - 2013.

Budovu bývalé porodnice nechal podle projektu vídeňského architekta Alfreda Kellera vybudovat jako soukromé sanatorium primář chirurgického oddělení a později i ředitel Slezské nemocnice Fritz Pendl. Porodnice zde pak fungovala od roku 1948. V roce 2003 byla přesunuta opavská porodnice z historické budovy na rohu Vančurovy a Olomoucké ulice do nově zbudovaného pavilonu v rámci Slezské nemocnice. Od této doby až do roku 2011 byl původní objekt nevyužíván, částečně chátral a částečně podléhal vandalským zásahům.
Budovu se následně od města podařilo zakoupit Miroslavu Glosovi. Byla založena společnost Vila Vančurova o.p.s. a stavba byla velkoryse rekonstruována pro účely senior centra.
Budova má pět podlaží, včetně sníženého přízemí se zázemím, kam jsou situovány rehabilitace, masáže a aktivizační místnost. Ty budou k využití i pro veřejnost. Všechny bytové jednotky objektu jsou bezbariérové s vlastní koupelnou, kuchyňskou linkou a z větší části s balkony.


   
[Akt. známka: 1,22 / Počet hlasů: 9] 1 2 3 4 5

Zpět ... | Komentáře: 0 | Přidat komentář |  Informařný e-mail  Vytisknout článek
Související články Za Opavu:
Vernisáž výstavy a předání Opavské ceny J. M. Olbricha (12.07.2016)
Pozvánka k předání Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2014-2015 - výsledky a hodnocení (02.05.2016)
Nominace na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2014 - 2015 (21.04.2016)
Vernisáž a vyhlášení výsledků Ceny J. M. Olbricha (09.08.2015)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2013–2014 (25.04.2015)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2013-2014 (08.04.2015)
Pozvánka na vernisáž výstavy Opavské ceny J. M. Olbricha - Retrospektiva 2007-2014 (05.02.2015)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012–2013 (07.04.2014)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za novostavbu 2011–2012 (04.04.2013)
Pozvánka na zahájení výstavy opavské Ceny J. M. Olbricha (01.04.2013)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za novostavbu 2011-2012 (21.03.2013)
Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010 – 2011 – stanovisko poroty (24.02.2012)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010-2011 (27.01.2012)
Opavská cena J.M. Olbricha za rekonstrukci - 2011 - změna termínu (22.12.2011)
Opavská cena J.M. Olbricha za novostavbu - 2010 (22.12.2010)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2010 (10.12.2010)
Fotoreportáž - předání čestného uznání opavské ceny J. M. Olbricha 2009 (30.12.2009)
Opavská cena J. M. Olbricha 2009 - stanovisko poroty (21.12.2009)
Nominace na cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci 2008-2009 (11.12.2009)
Fotoreportáž z vernisáže (22.02.2009)
Pozvánka na výstavu Opavská cena J. M. Olbricha za architekturu 2007, 2008 (19.02.2009)
Opavská cena J. M. Olbricha za novostavbu pro rok 2008 (10.01.2009)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2008 (17.12.2008)
Opavská cena J.M. Olbricha za rok 2008 (19.11.2008)
Předání Opavské ceny J.M. Olbricha 2007 (30.12.2007)
Udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za rok 2007 (16.12.2007)
Nominace na cenu J.M.Olbricha za rok 2007 (10.12.2007)
Status opavské ceny J.M. Olbricha (06.12.2007)
Vyhlášení ceny J. M. Olbricha (16.11.2007)

Anketní otázka:

Opavská cena J. M. Olbricha za rekonstrukci 2012 - 2013 - Anketa hlasující veřejnosti - kterou z nominovaných rekonstrukcí staveb na udělení letošní Ceny J. M. Olbricha hodnotíte jako nejpovedenější?

Nominace č. 01 - Knihovna v Holasovicích (Počet hlasů: 126)
(26.47 %)

Nominace č. 02 - Knihovna Slezského zemského muzea (Počet hlasů: 43)
(9.03 %)

Nominace č. 03 - SC BREDA & WEINSTEIN (Počet hlasů: 2)
(0.42 %)

Nominace č. 04 - Hozovo nábřeží (Počet hlasů: 17)
(3.57 %)

Nominace č. 05 - Historická výstavní budova Slezského zemského muzea (Počet hlasů: 2)
(0.42 %)

Nominace č. 06 - Muzeum Slezský venkov Holasovice (Počet hlasů: 26)
(5.46 %)

Nominace č. 07 - Kaple sv. Floriána v Mikolajicích (Počet hlasů: 21)
(4.41 %)

Nominace č. 08 - Kaplička u Černého mlýna, Komárov (Počet hlasů: 2)
(0.42 %)

Nominace č. 09 - Hasičská zbrojnice, Melč (Počet hlasů: 143)
(30.04 %)

Nominace č. 10 - Rodinný dům, Slavkov (Počet hlasů: 12)
(2.52 %)

Nominace č. 11 - Rodinný dům, Mokré Lazce (Počet hlasů: 76)
(15.97 %)

Nominace č. 12 - Kulturní dům Na Rybníčku, Opava (Počet hlasů: 0)
(0.00 %)

Nominace č. 13 - Vila Vančurova, Opava (Počet hlasů: 6)
(1.26 %)

Celkem hlasovalo: 476
 
Akce v Matiďż˝nďż˝m domďż˝  
Projekty
N�v�t�vnost

Za�ti�ujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort Döşemealtı Escort Elmalı Escort Finike Escort Gazipaşa Escort Gündoğmuş Escort İbradı Escort Kaş Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaaltı Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpaşa Escort Serik Escort adana escort çukurova escort seyhan escort yüreğir escort adıyaman escort besni escort gölbaşı escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sandıklı escort aksaray escort eskil escort gülağaç escort ortaköy escort amasya escort merzıfon escort suluova escort taşova escort Ankara Escort Ankara Escort Keçiören Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpaşa Escort Ardahan Escort Çıldır Escort Göle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Borçka Escort Hopa Escort Aydın Escort Efeler Escort Nazilli Escort Söke Escort Balıkesir Escort Altıeylül Escort Edremit Escort Karesi Escort Bartın Escort Amasra Escort Kurucaşile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Aydıntepe Escort Demirözü Escort Bilecik Escort Bozüyük Escort Osmaneli Escort Söğüt Escort Bolu Escort Gerede Escort Göynük Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nilüfer Escort Osmangazi Escort Yıldırım Escort Çanakkale Escort Biga Escort Çan Escort Gelibolu Escort Çankırı Escort Çerkeş Escort Ilgaz Escort Şabanözü Escort Çorum Escort Alaca Escort Osmancık Escort Sungurlu Escort Diyarbakır Escort Bağlar Escort Kayapınar Escort Yenişehir Escort Düzce Escort Akçakoca Escort Gölyaka Escort Kaynaşlı Escort Edirne Escort İpsala Escort Keşan Escort Uzunköprü Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort Üzümlü Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Palandöken Escort Yakutiye Escort Eskişehir Escort Odunpazarı Escort Sivrihisar Escort Tepebaşı Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort Şehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort Gümüşhane Escort Kelkit Escort Kürtün Escort Şiran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort İskenderun Escort Isparta Escort Eğirdir Escort Şarkikaraağaç Escort Yalvaç Escort İstanbul Escort Bağcılar Escort Esenyurt Escort Küçükçekmece Escort İzmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmaraş Escort Dulkadiroğlu Escort Elbistan Escort Onikişubat Escort Karabük Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayrancı Escort Ermenek Escort Sarıveliler Escort Kars Escort Kağızman Escort Sarıkamış Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Taşköprü Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort Kırıkkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yahşihan Escort Kırklareli Escort Babaeski Escort Lüleburgaz Escort Vize Escort Kırşehir Escort Çiçekdağı Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Darıca Escort Gebze Escort İzmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Selçuklu Escort Kütahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tavşanlı Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Doğanşehir Escort Yeşilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort Kızıltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yenişehir Escort Muğla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nevşehir Escort Avanos Escort Gülşehir Escort Ürgüp Escort Niğde Escort Bor Escort Çiftlik Escort Ulukışla Escort Ordu Escort Altınordu Escort Fatsa Escort Ünye Escort Osmaiye Escort Bahçe Escort Düziçi Escort Kadirli Escort Rize Escort Ardeşen Escort Çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazarı Escort Akyazı Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort İlkadım Escort Sinop Escort Ayancık Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort Şarkışla Escort Suşehri Escort Yıldızeli Escort Tekirdağ Escort Çerkezköy Escort Süleymanpaşa Escort Çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Akçaabat Escort Araklı Escort Ortahisar Escort Uşak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivaslı Escort Van Escort Erçiş Escort İpekyolu Escort Tuşba Escort Yalova Escort Altınova Escort Çiftlikköy Escort Çınarcık Escort Yozgat Escort Akdağmadeni Escort Sorgun Escort Yerköy Escort Zonguldak Escort Çaycuma Escort Devrek Escort Ereğli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server