ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 DoŔkß se Opava demolice dalÜÝ pamßtky?

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Chovnß stanice ryb - 20. 02. 2014 - 2940 p°eŔtenÝ  

V souŔasné dobý rozhoduje vlastník se správními orgány o demolici další významné opavské památky. Jedná se o nenápadný, ale unikátní pavilon Prvního slezského spolku pro chov ryb v Opavý.

Tato stoletá stavba pamatuje dobu, kdy vznikala obŔanská spoleŔnost, je× se zaŔala anga×ovat v r¨znorodých spolcích zabývajících se kulturní a osvýtovou Ŕinností. Bohatý spolkový ×ivot se nevyhnul ani Opavý. Tyto aktivity byly p°itom v poŔátcích pova×ovány p°edevším za presti×ní zále×itost, o Ŕem× svýdŔí skladba Ŕlenstva, kde m¨×eme najít ú°edníky, léka°e, pedagogy a další významné osobnosti tehdejší spoleŔnosti.
NejtradiŔnýjším opavským spolkem poloviny 19. století byla stará mýšŁanská st°elecká spoleŔnost. Mezi další významné profesní, hospodá°ské, dobroŔinné, sportovní, nábo×enské Ŕi umýlecké spolky nále×el nap°. Hudební spolek, Spolek katolických tovaryš¨, Izraelitská nábo×enská obec, Rakousko-slezský hedvábnický spolek, Slezská zemýdýlská a lesnická spoleŔnost, Opavský týlocviŔný spolek nebo Druhý Ŕtená°ský spolek. Na p°elomu 19. a 20. století ji× v Opavý existovalo témý° 200 spolk¨.

První slezský spolek pro chov ryb v Opavý byl zalo×en v roce 1879. Pro výstavbu chovné stanice v Opavý získala spoleŔnost parcelu na ulici Hauerova a Na RybníŔku. PoŔátkem 20. století pak byla vystavýna budova, která se, v témý° nezmýnýné podobý, zachovala dodnes. Jedná se tak o poslední stavební poz¨statek nýkdejšího bohatého spolkového ×ivota na území Opavy.
 
S dalšími historickými souvislostmi se m¨×ete seznámit také zde:
 
S ohledem na míru autenticity zachování p¨vodního stavu této stavby a její nesporný historický význam podalo obŔanské sdru×ení Za Opavu v °íjnu roku 2011 podnýt k prohlášení za nemovitou kulturní památku na Ministerstvo kultury ╚R. Bohu×el, podnýt se setkal s nepochopením a budova prohlášena nebyla. Z¨stává jí však statut objektu, který se nachází v Ochranném pásmu Mýstské památkové zóny v Opavý a po×ívá tak zvýšené památkové ochrany.
 
S ohledem na skuteŔnost, ×e existuje zámýr vlastníka objektu, Slezské univerzity v Opavý, provést stavební úpravy vnitrobloku, kde se pavilon nachází, obrátilo se sdru×ení Za Opavu v lednu tohoto roku na Národní památkový ústav v Ostravý se svými dotazy:
 
  1. Podal vlastník objektu, Slezská univerzita v Opavý, ×ádost o provedení stavebních úprav ve vnitrobloku ulice Hauerovy a Mírové?
  1. Podal vlastník objektu, Slezská univerzita v Opavý, ×ádost o provedení stavebních úprav, rekonstrukce Ŕi dokonce demolici stavby, bývalé chovné stanice ryb?
  1. Pakli×e ano, bylo by mo×né zaslat na naši adresu odborná vyjád°ení NPÚ v Ostravý?
 
 
V týchto dnech jsme obdr×eli vyjád°ení odborné organizace státní památkové péŔe, kde je uvedeno:
 
 
Ad 1. Vlastník objektu, Slezská univerzita v Opavý, podal v minulém roce 2013 celkem t°ikrát ×ádost o vydání odborného vyjád°ení ve výci stavebních úprav v daném vnitrobloku:
 
-          Dne 4. 6. 2013 jsme obdr×eli ×ádost o odborné vyjád°ení dle § 14, odst. 6 zákona Ŕ. 20/1987 Sb. v jeho platném znýní, pod Ŕ.j. NPÚ – 381/41091/2013 ve výci „Stavební úpravy a p°ístavba objektu na ulici Hauerova Ŕ.p. 728/4 v Opavý“. P°edmýtem ×ádosti byla demolice d°evýného p°ístavku se sedlovou st°echou, demolice zdýného oplocení vymezující prostor dvora od ulice Mírová, demolice ŔásteŔný zdýného a ŔásteŔný d°evýného oplocení uvnit° vnitrobloku vymezující prostor zahrady domu Ŕ. 4 na Hauerový ulici od zbývajících parcel dvora a v poslední °adý demolice zdýného oplocení mezi parc. Ŕ. 405 a 403/1 (zdýné oplocení tvo°ilo pevnou stýnu d°evýného p°ístavku urŔeného k demolici, viz výše).
 
-          Dne 28. 8. 2013 jsme obdr×eli ×ádost o odborné vyjád°ení dle § 14, odst. 6 zákona Ŕ. 20/1987 Sb. v jeho platném znýní, pod Ŕ.j. NPÚ – 381/64259/2013 ve výci „Rekonstrukce objektu Ŕ.p. 728 parc.Ŕ. 404 a p°ístavba nového objektu na parc.Ŕ. 405 Hauerova Ŕ.p. 728/4, Opava – p°edmýstí“. P°edmýtem ×ádosti bylo provedení kompletní rekonstrukce samotného objektu bývalé týlocviŔny Ŕ.4 na Hauerový ulici a jednak výstavba dvou objekt¨ – k°ídel – bezprost°edný navázaných na stávající Ŕ.p. 4, umístýných do dvora a podél ulice Mírové.
 
-          Dne 9. 12. 2013 jsme obdr×eli ×ádost o odborné vyjád°ení dle § 14, odst. 6 zákona Ŕ. 20/1987 Sb. v jeho platném znýní, pod Ŕ.j. NPÚ – 381/92464/2013 ve výci „Odstranýní objektu bez Ŕ.p. na parc. Ŕ. 415/2 k.ú. Opava – p°edmýstí“. P°edmýtem ×ádosti bylo odstranýní a demolice bývalého pavilonu pro chov ryb v Opvý, a to bez náhrady.
 
Ad 2. Ano, vlastník podal ×ádost o vydání stanoviska k demolici bývalého pavilonu pro chov ryb, viz výše.
 
Ad 3. Výše uvedená odborná vyjád°ení Vám zasíláme jako p°ílohu tohoto dopisu.       
 
 

 Jak je z odborných vyjád°ení patrné, Národní památkový ústav souhlasil s demolicí d°evýného p°ístavku, avšak nesouhlasil s demolicí stávajícího zdýného oplocení podél ulice Mírová, dále souhlasil s rekonstrukcí a p°ístavbou stávajícího objektu Hauerova 4, avšak vydal zamítavé stanovisko k demolici pavilonu Prvního slezského spolku pro chov ryb v Opavý.
 
V roce 2012 byla vypracována architektonická studie obnovy a rekonstrukce pavilonu. Zpracovatelem byl Ing. Petr Pfleger, zadavatelem Statutární mýsto Opava. Vznikl tak kvalitní návrh, který p°epokládal zachování památky a její celkovou rehabilitaci. V závýru technické zprávy projektu je uvedeno: „Základním principem navr×ené obnovy stávajícího objektu je v maximální mo×né mí°e zachovat p¨vodní ráz a podobu objektu jako doklad bohatého spolkového ×ivota té doby a jako vzácný dochovaný technickohospodá°ský objekt na území mýsta, navr×ený a realizovaný opavským stavitelem Ferdinandem Zdralkou. Z tohoto d¨vodu budou veškeré práce provádýny s maximální šetrností ke stávajícím konstrukcím tak, aby bylo mo×no tyto konstrukce v co nejvýtší mí°e zachovat stávající, nebo jednotlivé prvky znovu pou×ít. Z pr¨zkumu stávajícího stavu objektu vyplývá, ×e celou °adu stávajících prvk¨ a konstrukcí bude nutné vymýnit. Veškeré nové viditelné prvky vnýjšího d°evýného obkladu, krokví, zdobení fasády atp. budou provedeny jako repliky stávajících, vŔetný zdobení a profilace. U nový vytvá°ených konstrukcí, p°edevším na zdobení portálu nového vstupu a nové výplný okenních a dve°ních otvor¨, budou p°esné profilace p°edem odsouhlaseny zástupcem investora. Vlastní vyu×ití objektu po provedení obnovy a rekonstrukce bude urŔeno majitelem a provozovatelem areálu, Slezskou univerzitou v Opavý. P°edpokladem je vyu×ití jako zázemí divadelního souboru p°i Slezské univerzitý v Opavý, p°edevším pro uskladnýní kulis, kostým¨ a inventá°e. P°ilehlá navr×ená zpevnýná plocha pak spoleŔný s mobilním podiem mohou slou×it ke zkouškám divadelního souboru p°ípadný i uvádýní komornýjších p°edstavení.“
 
   
 
 
 
Jak je patrné, návrh obnovy vychází z platných zásad památkové péŔe. A co víc, vcelku jednoduše pracuje s jasným konceptem vyu×ití budovy pro pot°eby a provoz vysokoškolského za°ízení.

Vlastník však p°esto usiluje o demolici stavby. M¨×e snad existovat jakákoliv adekvátní náhrada? Jak se k problému staví mýsto a jak odbory magistrátu? To se snad brzy dozvíme. Další významná památka z¨stává ohro×ena ...    

[Akt. znßmka: 1,00 / PoŔet hlas¨: 5] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 2 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server