ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
 20. 4. 2008 - Stu×kovacÝ happening v Mýstskřch sadech

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - MýstskÚ sady - 18. 04. 2008 - 4581 p°eŔtenÝ  
o.s. Za Opavu uspo°ádalo  v nedýli 20. 4. 2008 v odpoledních hodinách  v  Mýstských sadech v Opavý Stu×kovací happening. 

Hlavní bod programu: stu×kování (vytvo°ení landartové instalace za pomocí stu×ek z bílého krepového papíru, kterými budou zúŔastnýní v pr¨býhu dne  oznaŔovat ty ze strom¨ v Mýstských sadech, které jsou v rámci navr×ených obnov urŔené k vykácení)
Jedním ze zámýr¨ akce bylo vizualizovat v daném prostoru rozsah toho, co je dosud pouze na papí°e v rámci p°ipraveného projektu. Akce byla po°ádána v souvislosti s oslavou Mezinárodního dne Zemý 22. dubna.K obnový Mýstských sad¨ v Opavý byla vypracována projektová dokumentace „Rekonstrukce mýstských sad¨ – Opava (I.etapa), SO-07 – Zahradní a krajiná°ské úpravy“, kterou vypracoval Ing. Petr Ondruška a kol. se STUDIEM D - Opava s.r.o. v prosinci 2006. Po d¨kladném prostudování celkového zámýru mýlo o.s. Za Opavu následující p°ipomínky :

- Mýstské sady jsou místem, ke kterému má °ada obyvatel mýsta Opavy silný vztah. Plánované zásahy budou mít významný vliv na podobu tohoto místa, proto si myslíme, ×e p°ed zahájením prací by bylo vhodné (kv¨li p°edejití mo×ných negativních ohlas¨) obyvatele mýsta vhodným zp¨sobem informovat (nap°. prost°ednictvím Ŕasopisu Hláska, ve spolupráci s místními periodiky Ŕi formou ve°ejné prezentace) a s celou situací je p°edem seznámit.
- p°edlo×ený návrh p°edpokládá kácení strom¨ (482 kus¨) a následnou výsadbu strom¨ (447 kus¨) a ke°¨ (2500m3), celkem 7 kus¨ strom¨ má být p°esazeno. Jedná se tedy o výrazný zásah do stávajících porost¨ zelený. V projektové dokumentaci však nejsou dostateŔný zd¨vodnýna tak rozsáhlá kácení, ošet°ení stávajících d°evin nejsou navrhována témý° v¨bec. Apelujeme proto na to, aby byla kácení realizována pouze v p°ípadý havarijního stavu strom¨ a následný v momentu, kdy bude zajištýno finanŔní krytí p°edpokládaného zásahu. Fatálním dopadem pro místo i na ×ivotní prost°edí by byla realizace pouze poloviny zámýru, bez provedených výsadeb. DoporuŔujeme zvá×it mo×nost ošet°ení stávající zelený bez její likvidace a souŔasnou realizaci nových výsadeb tam, kde je to mo×né. Výsadba by tak byla provádýna postupný ještý za ×ivota stávajících d°evin. V místech, kde to nejde zajistit, by celková rehabilitace mýla být °ešena sice po etapách, ale v ucelených Ŕástech (kácení a výsadby najednou).
- zásadní se jeví skuteŔnost, ×e nové rozvody elektro nerespektují novou výsadbu, ale naopak vedou p°ímo v trasách alejí
- z p°edlo×eného zámýru je patrné, ×e nebyly d¨kladný °ešeny pr¨hledové linie v parku – závadné se jeví situování laviŔek, stejný jako ukonŔení komunikace u amfiteátru dvýma sloupy ve°ejného osvýtlení místo toho, aby tak pohledový exponované místo bylo zvýraznýno jiným vhodným zp¨sobem, nap°. solitérními stromy.
- v Mýstských sadech se nachází velké mno×ství starých strom¨ (dle projektové dokumentace a× 160 let). Takovéto lokality Ŕasto slou×í jako biotopy vhodné pro ×ivot mnoha druh¨ hmyzu, z nich× nýkteré mohou být chránýné. M¨×e se jednat nap°. o páchníka hnýdého (osmoderma eremita), který je chránýn jako prioritní druh v rámci soustavy Natura 2000. Tento vyu×ívá ke svému ×ivotu kromý listnatých les¨ právý starých park¨. Z tohoto d¨vodu vám chceme navrhnout, aby byl p°ed samotným zahájením prací dodán ještý odborný entomologický posudek Ŕi vyjád°ení, které by potvrzovalo, ×e nedojde k ohro×ení chránýných druh¨ hmyzu, které by se zde mohly vyskytovat (kontaktovat je mo×no nap°. Agenturu ochrany p°írody a krajiny v Ostravý, která má ochranu evropsky významných druh¨ ve své odborné p¨sobnosti nebo nap°. P°írodovýdnou fakultu Ostravské univerzity).
- v p°edlo×ené dokumentaci není detailný °ešen typ mobiliá°e (laviŔky, odpadkové koše, stojany na kola, ve°ejné osvýtlení apod.). P°ímo v trávníku jsou navíc navrhovány klasické laviŔky místo toho, aby bylo v p°írodný krajiná°ském prost°edí vyu×ito klasických p°írodních materiál¨, volný lo×eného d°eva a kamene.
- park je samoz°ejmý hojný navštývován dýtmi. Zpracovatel projektu však zcela opominul °ešení dýtského h°ištý (p°itom by mohlo vytý×ené d°evo poslou×it jako materiál na konstrukce prolézaŔek).
- v p°edlo×eném návrhu se nepoŔítá se zachováním stávajícího amfiteátru.
- komunikace jsou vedeny ponýkud chaoticky, nerespektují podstatu mýstských sad¨ – jejich stá°í – nevychází z p¨vodních tras chodníŔk¨, jejich× systém byl ve své dobý obdivován v širokém okolí a jeho× zbytky (p°edevším osy tvo°ené alejemi) jsou stále patrné. P°i tvorbý nových komunikací by mýla být zohlednýna znalost historických situací a ne vytvá°et nevhodné novotvary.
- sochy v parku – v minulosti pat°il areál Mýstských sad¨ k park¨m s bohatou socha°skou výzdobou. V souŔasnosti se zde nacházejí pouze dvý socha°ská díla. jejich stav je v jednom p°ípadý havarijní, v druhém je socha poškozena vandaly. Socha Jitro, zapsaná kulturní památka, je v havarijním stavu. Plastika Pomník k výroŔí zalo×ení mýsta od Sylvy Lacinové, je poškozena vandaly a její vnit°ní konstrukce koroduje. V budoucnu hrozí její z°ícení a nebezpeŔí úrazu. Do projektu by mýl být zapracován plán na opravy týchto soch. Mýstské sady jsou areálem vybízejícím k tomu, aby byl znovu vhodný dopl˛ován také novými sochami. V p°ipravovaném projektu by se s tímto mohlo poŔítat a vhodná místa p°ípadný vytipovat.
- v návaznosti na p°edchozí bod doporuŔujeme uvá×it, jak bude nalo×eno s vytý×eným d°evem. Zvá×it mo×nost vyu×ití pro vytvo°ení mobiliárních Ŕástí parku. Nap°. socha°ským symposiem, vytvo°ením posezení nebo dýtského h°ištý z pokácených kmen¨. ╚ást pokácených strom¨ by tak nadále z¨stala souŔástí parku.
- Mýstské sady jsou d¨le×itou souŔástí mýsta Opavy a jako velká plocha zelený mají °adu pozitivních dopad¨ na ×ivot ve mýstý (zachytávání prachu, sni×ování teploty vzduchu v letních mýsících, prostor pro aktivní odpoŔinek, ×ivotní prostor pro ×ivoŔichy – zejména ptactvo apod.). Je to plocha vytvo°ená lidmi, a proto pro plnýní svých funkcí vy×aduje lidské zásahy a údr×bu. Z týchto d¨vod¨ zásahy, které by mýly napomoci obnový týchto sad¨, podporujeme a souhlasíme s nimi.
Související Ŕlánky jinde:
Obnova Mýstských sad¨ nedostala zelenou (8. 9. 2008 - opavsky.denik.cz)
Happening v sadech: bílé pásky na stromech (22. 4. 2008 - opavsky.denik.cz)
Opava: Sdru×ení po°ádá happening v Mýstských sadech (20. 4. 2008 - opavsky.denik.cz)
V Opavý chtýjí pokácet pýt stovek strom¨ z mýstských sad¨ (6. 3. 2008 - www.rozhlas.cz)
[Akt. znßmka: 1,00 / PoŔet hlas¨: 1] 1 2 3 4 5

Zpýt ... | Komentß°e: 29 | P°idat komentß° |  Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server