ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
   0 - 15    15 - 30     ZobrazenÚ Ŕlßnky   30 - 39  

OpavskÚ ovzduÜÝ ŔistýjÜÝ...

 
o.s. Za Opavu - Ekologie - 09. 11. 2008 - 2338 p°eŔtenÝ  

Ekologické sdru×ení Arnika zve°ejnila u× poŔtvrté seznam nejvýtších zneŔišŁovatel¨, který vychází z údaj¨ z let 2004-2007 z takzvaného Integrovaného registru zneŔišŁování a který je ve°ejný p°ístupný na internetové adrese www.irz.cz.

 

Tato databáze, kterou provozuje ╚eská informaŔní agentura ×ivotního prost°edí CENIA, umoײuje sestavit tabulky podle r¨zných kritérií – výskytu nadmýrného mno×ství rakovinotvorných látek, skleníkových plyn¨, dioxin¨, látek ohro×ujících plodnost, látek zp¨sobujících kyselé deštý, mutagenních látek a látek nebezpeŔných pro vodní organismy.  

 

 

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 8 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

╚eskß republika pat°Ý mezi 15 stßt¨, kterÚ nejvÝce zatý×ujÝ planetu

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 09. 11. 2008 - 901 p°eŔtenÝ  
Studie, kterou ve st°edu zve°ejnil Svýtový fond na ochranu p°írody (WWF) uvádí, ×e se ╚eská republika °adí mezi prvních patnáct zemí, které nejvíce zatý×ují ×ivotní prost°edí na Zemi. Studie se°adila 150 stát¨ podle míry, jakou Zemi zatý×ují (na základý tzv. ekologické stopy za rok 2005) a ╚eská republika skonŔila na 14. místý (Slovensko na 45. místý). Na ka×dého ╚echa tak údajný p°ipadá asi 5,5 globálního hektaru, co× je hektar s pr¨mýrnou svýtovou schopností produkovat zdroje a absorbovat odpady. Nejvýtší "ekologickou stopu" mají USA a ╚ína. P°i p°epoŔtu na Ŕlovýka ale na prvním místý figurují Spojené arabské emiráty následované USA a Kuvajtem. Na opaŔném pólu figuruje chudé africké Malawi a válkou poniŔený Afghánistán. Bude-li spot°eba pokraŔovat nynýjším tempem, pak bude lidstvo v p¨lce 30. let pot°ebovat na udr×ení ×ivotního stylu ekvivalent dvou zemýkoulí. "Naše globální stopa nyní p°ekraŔuje schopnost planety obnovovat zdroje o asi 30 procent," °ekl šéf WWF James Leape ve studii s názvem Äijící planeta (Living Planet Report 2008).
Komentß°e: 9 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Ekologickß stopa

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 23. 10. 2008 - 2187 p°eŔtenÝ  
Co je to ekologická stopa? Je p°esný tím, co jsme dosud postrádali - mý°ítkem toho, jak udr×itelné jsou naše ×ivotní styly. Kana´an William Rees ekologickou stopu p°ibli×uje takto: "Kolik plochy (zemý a vodních ekosystém¨) je t°eba k souvislému zajišŁování všech zdroj¨, které pot°ebuji ke svému souŔasnému ×ivotnímu stylu a k zneškodnýní všech odpad¨, které p°i tom produkuji?" Ne°íká nám tedy, co máme dýlat, ale "pouze" jakou stopu (vyjád°enou v globálních hektarech na osobu) zanechává náš ×ivotní styl a související spot°eba zdroj¨ v globálním mý°ítku. Nep°ekvapí proto, ×e lidé ×ijící v r¨zných koutech Zemý vytvá°í tak rozdílné ekologické stopy. Pokud by se dala jedním slovem charakterizovat dnešní globální ekonomika a spoleŔnost, je to nerovnováha. Tomu odpovídá i velmi nerovnová×né tempo Ŕerpání p°írodních zdroj¨ v r¨zných zemích svýta. A jak vysokou ekolgickou stopu zanecháváte na naší Zemi právý vy? A co m¨×ete udýlat pro její sní×ení? Zmý°te si svou ekolgickou stopu: www.hraozemi.cz.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 36 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Vřzva na pomoc v boji proti k°Ýdlatce

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 07. 09. 2008 - 1054 p°eŔtenÝ  
K°ídlatka pochází z východní Asie, vyskytuje se také v Evropý, Severní Americe a Austrálii. V ╚eské republice pat°í mezi nejvíce progresivní invazní druhy. Obsazuje p°edevším b°ehy potok¨ a °ek, výjimkou však nejsou ani okraje komunikací, navá×ky a skládky, parky a zahrádky, apod. Ší°í se pomocí oddenk¨ a svým vzr¨stem vytlaŔuje v podstatý veškerou p¨vodní vegetaci.
╚ím m¨×ete pomoci Vy?
V p°ípadý, ×e víte o výskytu k°ídlatky ve Vašem okolí Ŕi se vyskytuje p°ímo na Vašem pozemku, oznamte její výskyt do poloviny zá°í 2008 na Správý CHKO Pood°í prost°ednictvím telefonu 556 455 064 nebo e-mailu poodri@nature.cz.
Další podrobnosti o boji s k°ídlatkou také viz leták ke sta×ení...
Komentß°e: 16 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

22.4. 2008 ľ Den Zemý

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 17. 04. 2008 - 2097 p°eŔtenÝ  
Dne 22.4. 1970 probýhla první kampa˛ v USA pod názvem Den Zemý. Mezi jinými ×ádala také zvýšit energetickou úŔinnost a hledat obnovitelné zdroje energie, recyklovat materiály a odpady, vylouŔit z pou×ívání chemikálie a odpady, které niŔí ozónovou vrstvu Zemý. Kampa˛, která mýla za cíl prosadit otázku ochrany ×ivotního prost°edí do politické diskuse a podpo°it ve°ejný zájem o tuto problematiku, iniocioval americký senátor Gaylord Nelson za podpory ostatních amerických politik¨. Akce se v roce 1970 zúŔastnily milióny obŔan¨ USA, a to zejména student¨ základních, st°edních a vysokých škol. Tato akce mýla nebývalý ohlas a dala vzniknout tradici oslav Dne Zemý - 22. dubna - jako mezinárodního svátku ×ivotního prost°edí.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 22 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

TakÚ trpÝte nadmýrnřm hlukem?

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 10. 03. 2008 - 2757 p°eŔtenÝ  
Äivotní prost°edí obyvatel ka×dého mýsta negativný ovliv˛uje hluk, který je jedním z nejzáva×nýjších faktor¨ p¨sobících na zdravotní stav obyvatel. D¨sledkem hlukové zátý×e na lidský organismus je vznik nadmýrných stres¨, neuróz, poruch spánku, poškozování sluchu, chorobných zmýn krevního tlaku. Hluk je p°íŔinou °ady dalších nespecifických onemocnýní, vede k zvyšování celkové nemocnosti a na neposledním místý ke zkracování výku mýstské populace. P¨sobení hluku je p°esto podce˛ováno, a to proto, ×e se jeho úŔinky projevují výtšinou s urŔitým zpo×dýním a navíc u ka×dého jednotlivce rozdílný podle individuální citlivosti.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 3 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

TÚma: ovzduÜÝ v Opavý

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Ekologie - 07. 01. 2008 - 4096 p°eŔtenÝ  
Jaký je aktuální stav kvality opavského ovzduší?  Jaké jsou tendence vývoje a co m¨×eme oŔekávat v roce 2008? Co m¨×eme pro zkvalitnýní vzduchu, který dýcháme, udýlat sami a v Ŕem bychom mýli v této výci apelovat na vedení mýsta?
Podobných otázek bychom mohli v rámci tématu klást mnoho. Následující Ŕlánek není odpovýdí na tyto otázky. Sna×í se pouze poukázat na nýkteré základní  zdroje informací k této rozsáhlé problematice.Uvedené informace budeme pr¨bý×ný dopl˛ovat a aktualizovat.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 11 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

NßrodnÝ sÝŁ Zdravřch mýst ╚eskÚ republiky

 
o.s.Za Opavu - Tom´┐Ż Skal´┐Żk - Ekologie - 24. 10. 2007 - 2133 p°eŔtenÝ  
Dne 23. 10. 2007 uve°ejnil opavský a hluŔínský deník na svých internetových stránkách zajímavý Ŕlánek Milana Freiberga:(viz: Zdravá mýsta na Opavsku? Pouze Bolatice), který nás informuje o tom, ×e obec Bolatice je jako první a dosud jedinou obcí na opavsku, která se ji× v roce 2006 p°ihlásila do sítý NSZM ╚R. Na webových stránkách obce jsou zájemc¨m z °ad Ŕtená°¨ dostupny podrobné informace o d¨vodech, které vedení obce k zapojení se do zmínýné sítý motivovalo (viz: oficiální stránky obecního ú°adu Bolatice).

Tento p°íkladný poŔin obce je zajímavý také tím, ×e je mimo jiné inspirován heslem, které si bolatiŔtí vzali za své a které je v Opavý dob°e známé.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 1 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Prost°edÝ v jakÚm ×ijeme

 
o.s. Za Opavu - Ekologie - 17. 10. 2007 - 2285 p°eŔtenÝ  
Dosud jsme se  zabývali p°edevším tými otázkami ×ivotního prost°edí, které jsou vidýt. V tématu, které jsme pracovný nazvali "ekologie" bychom se chtýli výnovat problém¨m prost°edí, ve kterém ×ijeme, a které na první pohled vidýt nejsou, tedy  Ŕistotý vody, ovzduší nebo nap°. prašností, hluŔností a podobný.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 12 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
  0 - 15    15 - 30     ZobrazenÚ Ŕlßnky   30 - 39  

Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server