ááá Za Opavu, z.s. - Ovocnß 43, 746 01 Opava
ááá Ŕ. ˙Ŕtu: 226684142/0300 / I╚O: 270 53 644 / tel: 777 187 823 / kontakt@zaopavu.cz

O nßs Kontakty Podpo°te nßs Chcete se stßt Ŕlenem o. s. Za Opavu? E-shop sdru×enÝ Sdru×enÝ na Facebooku
   0 - 15     ZobrazenÚ Ŕlßnky   15 - 30     30 - 39  

S tradicÝ vysazovßnÝ strom¨ pokraŔujeme

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 04. 05. 2011 - 2617 p°eŔtenÝ  

I letos jsme se rozhodli p°ivítat jaro výsadbou nových strom¨. Vybrali jsme další významné místo, tentokrát opuštýný kamenný k°í×ek na k°i×ovatce nýkolika cest a ×elezniŔní trati v Dr×kovicích. 

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 16 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Den Zemý 2011 v Opavý

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 21. 04. 2011 - 2151 p°eŔtenÝ  
I naše mýsto se tuto nedýli p°idalo k celosvýtovým oslavám Dne Zemý. Mezinárodní svátek ×ivotního prost°edí se slaví od roku 1970, a to v×dy 22. dubna. Tradice byla zalo×ena v Americe a v roce 1990 se k oslavám naší planety p°ipojily další státy na všech svýtadílech. 
 
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 28 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Ve VßvrovicÝch sßzelo dubovou alej 50 lidÝ

 
o.s. Za Opavu -Zdenýk FrÚlich - Ekologie - 05. 11. 2010 - 2275 p°eŔtenÝ  
Dohromady 50 lidí p°evá×ný z °ad místních obŔan¨ se býhem státního svátku zapojilo do obnovy dubové aleje v Opavý – Vávrovicích. Výsadbu strom¨ podpo°ila Nadace Partnerství.
 
Podél silnice z Palhance do Vávrovice se v minulosti nacházela švestková alej. Avšak zdravotní stav strom¨ se velmi zhoršil, výtšina z nich uschla a hrozilo, ×e celá alej zanikne. Proto se sdru×ení Za Opavu a vedení mýstské Ŕásti Vávrovice rozhodlo, ×e ji obnoví.


 

 
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 3 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Nadace PartnerstvÝ podpo°Ý vřsadbu dubovÚ aleje ve VßvrovicÝch

 
o.s. Za Opavu -Zdenýk FrÚlich - Ekologie - 01. 10. 2010 - 2161 p°eŔtenÝ  
ObŔanskému sdru×ení Za Opavu se poda°ilo získat finanŔní prost°edky od Nadace Partnerství na realizaci výsadby aleje podél silnice mezi Palhancem a Vávrovicemi. V tomto místý se d°íve nacházela švestková alej. Stromy v ní však postupný odumírají a do dnešních dn¨ p°e×ilo jen nýkolik posledních kus¨, které jsou ve špatném stavu. 

 
 

 
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 5 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Buk pod PtaŔßkem

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 12. 07. 2010 - 2852 p°eŔtenÝ  
Málokterému Opavanovi dokázalo uniknout, ×e jeden z nejkrásnýjších a nejstarších strom¨ v Opavý, Ŕervenolistý buk v Sadech Svobody, byl na ja°e pokácen. Stalo se tak z d¨vodu jeho nebezpeŔnosti pro své okolí, její× p°íŔinou bylo rozsáhlé napadení d°evokaznou houbou v ko°enovém systému stromu. Výjí°ovec obrovský tak vzal ×ivot 120 let starému mohykánovi s mohutným kmenem a nádherný rostlou korunou.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 1 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

╚ervenolistř buk v Sadech Svobody byl pokßcen

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 29. 04. 2010 - 2372 p°eŔtenÝ  
Málokterému Opavanovi dokázala uniknout zvýst týkající se kácení jednoho z nejkrásnýjších a nejstarších strom¨ v Opavý, Ŕervenolistého buku v Sadech Svobody. Buk musel být pokácen z d¨vodu jeho nebezpeŔnosti pro své okolí, její× p°íŔinou bylo rozsáhlé napadení d°evokaznou houbou v ko°enovém systému stromu. 120 let starý strom s mohutným kmenem a nádherný rostlou korunou se nedal snadno - svíral pily a odolával celkem 3 dny.
S ohledem na existenci hmyzích spoleŔenství ×ijících v kmeni, bude tento deponován na bezpeŔném místý do doby, ne× hmyz strom opustí. Do podzimu tohoto roku bude pak rozhodnuto, zda bude na jeho místý vysazen strom stejného druhu nebo bude prostor upraven jiným zp¨sobem. Názory na tento problém se r¨zní, jak se dozvíte z vyjád°ení odborník¨ ní×e.    
     


 

   
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 3 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Vřsadba strom¨ v BrumovicÝch a na Lipiný

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 15. 04. 2010 - 2617 p°eŔtenÝ  
P°íchod jara oslavilo naše sdru×ení výsadbami strom¨, které jsme umístili u kapliŔky v Brumovicích a u k°í×e na Lipiný u Štáblovic.Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 0 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Smog dusÝ Opavsko

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 01. 03. 2010 - 2444 p°eŔtenÝ  

S takovým titulkem jsme se mohli setkat v regionálním tisku v minulém týdnu. Po ným následuje výŔet doporuŔení, kterými je vhodné se °ídit:

- omezit pobyt ve venkovním prost°edí

- vyhýbat se namáhavé práci a sportování venku

- zvýšit p°ísun vitamín¨, zejména vitamínu C (ovoce, zelenina)

- nekou°it, vyhýbat se zakou°eným prostorám

- obytné místnosti výtrat jen nárazový, krátce

- omezit v domácnostech pou×ívání otev°ených plynových spot°ebiŔ¨ a krbových topenišŁ

- dle mo×nosti se zdr×et práce s chemickými látkami nap°.barvy, rozpouštýdla)

- v domácích kotlích nepálit odpady.

Pokyny, vydané Moravskoslezským krajem ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí, jsou prezentovány rovný× na první stránce internetového portálu Statutárního mýsta Opavy.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 14 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Tahovß zkouÜka buku byla provedena

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 23. 02. 2010 - 2558 p°eŔtenÝ  

V pondýlí 22.2. 2010 v dopoledních hodinách byla provedena tahová zkouška Ŕervenolistového buku v Sadech Svobody pod PtaŔím vrchem.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 0 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Den Zemý

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 25. 04. 2009 - 2282 p°eŔtenÝ  
Den Zemý je svátkem naší Zemý, planety, která jediná ze všech planet sluneŔní soustavy umoײuje existenci ×ivota – lidí, ×ivoŔich¨ i rostlin. Dává nám vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, jídlo, bez kterého bychom nemohli být, prostor, ve kterém ×ijeme a mnoho dalšího. A my lidé jsme si dlouhou dobu mysleli, ×e toto bohatství je jenom pro nás a ×e je nevyŔerpatelné.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 3 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Aleje? Aleje!

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 09. 04. 2009 - 3326 p°eŔtenÝ  
U× delší dobu pozoruji rozruch kolem novodobého trendu kácení alejí v celé republice. Strom¨ je takové mno×ství, ×e je mo×né tento zámýr smýle oznaŔit za plošný. P°i cestování v krajiný pozoruji okolí, Ŕtu noviny, odborné Ŕlánky, diskusní fóra týkající problému. P°emýšlím. A napadají mý otázky.
 

Staré Týchanovice-Janské Koupele, fotografie z 1. poloviny 20. století

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 15 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

┌klid lu×nÝho lesa Turkov

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 06. 04. 2009 - 2188 p°eŔtenÝ  
Turkov je situován v pr¨myslový znaŔný namáhané Ŕásti ostravského mýstského obvodu T°ebovice. Najdete jej západný od ×elezniŔní stanice Ostrava-T°ebovice, staŔí jen p°ejít koleje a vydat se západním smýrem od nádra×í do lesního porostu. P°i pohledu od sídlištý vypadá tato p°írodní památka úplný nenápadný.
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 0 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Mo×nosti ˙Ŕasti ve sprßvnÝch °ÝzenÝch

 
o.s. Za Opavu - Ekologie - 26. 02. 2009 - 1685 p°eŔtenÝ  
Naštýstí jsou ji× pryŔ doby, kdy se výtšina ve°ejnosti ze strachu Ŕi opatrnosti nezapojovala do výcí ve°ejných, nezajímala se o ný a snad jen nýkde v skrytu a hodný potichu nadávala na to, jak nýkdo rozhoduje „o nás bez nás“. Generace se pomalu st°ídají a s nimi se mýní i p°ístup k tomu, jak lidé sami chtýjí rozhodovat o svém ×ivotý a výcech kolem sebe. Tomu se p°izp¨sobuje i právní °ád a zákonem dané mo×nosti, jak m¨×e ve°ejnost do °ízení vstupovat, proto×e aŁ u× se nám to líbí, nebo ne, ×ijeme ve státý, kde je témý° všechno upraveno právními normami a chce-li se obŔan, obŔanské sdru×ení Ŕi nevládní organizace podílet na spolurozhodování o výcech ve°ejných, zejména tak chce Ŕinit proto, aby byl její hlas vyslyšen, musí tak Ŕinit v intencích zákon¨ této zemý.


Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 2 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

Alej mezi KyleÜovicemi a RadunÝ

 
o.s.Za Opavu - Kate°ina SkalÝkovß - Ekologie - 11. 02. 2009 - 2336 p°eŔtenÝ  

PoŔátkem ledna jsme vás informovali o plánovaném kácení strom¨ rostoucích okolo silnice mezi Kylešovicemi a Raduní.
Pro tentokrát to vypadá, ×e byl zámýr plošného kácení celé aleje švestek naštýstí za×ehnán.

Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 25 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 

PlßnovanÚ kßcenÝ aleje mezi KyleÜovicemi a RadunÝ

 
o.s. Za Opavu - Dalibor Hal´┐Żtek - Ekologie - 12. 01. 2009 - 2412 p°eŔtenÝ  

Magistrát mýsta Opavy, odbor ×ivotního prost°edí zahájil 15. prosince 2008 správní °ízení ve výci kácení d°evin rostoucích mimo les. P°edmýtem °ízení jsou stromy rostoucí oboustranný kolem silnice II/464 Opava – Bílovec – P°íbor, v úseku od mostu p°es Strouhu v Kylešovicích po hranici katastru Kylešovic ve smýru na obec Radu˛ na pozemku parc. Ŕ. 2763 v k.ú. Kylešovice. Jedná se o 162 ks d°evin (švestky). Zárove˛ bylo zahájeno i °ízení obecním ú°adem v Raduni, toto °ízení se týká zbytku aleje na k.ú. Radu˛, tam se jedná o dalších cca. 70 strom¨.
Äádost o kácení...
Oznámení o zahájení °ízení...

 
Zobrazit celř Ŕlßnek... | Komentß°e: 1 | P°idat komentß°Informa°nř e-mail  Vytisknout Ŕlßnek
 
  0 - 15     ZobrazenÚ Ŕlßnky   15 - 30     30 - 39  

Akce v Mati´┐Żn´┐Żm dom´┐Ż  
Projekty
N´┐Żv´┐Żt´┐Żvnost

Za´┐Żti´┐Żujeme:

Escort Antalya Escort Aksu Escort Alanya Escort Demre Escort D├Â┼čemealt─▒ Escort Elmal─▒ Escort Finike Escort Gazipa┼ča Escort G├╝ndo─čmu┼č Escort ─░brad─▒ Escort Ka┼č Escort Kemer Escort Kepez Escort Konyaalt─▒ Escort Kumluca Escort Manavgat Escort Muratpa┼ča Escort Serik Escort adana escort ├žukurova escort seyhan escort y├╝re─čir escort ad─▒yaman escort besni escort g├Âlba┼č─▒ escort kahta escort afyon escort bolvadin escort dinar escort sand─▒kl─▒ escort aksaray escort eskil escort g├╝la─ča├ž escort ortak├Ây escort amasya escort merz─▒fon escort suluova escort ta┼čova escort Ankara Escort Ankara Escort Ke├ži├Âren Escort Yenimahalle Escort Antalya Escort Alanya Escort Kepez Escort Muratpa┼ča Escort Ardahan Escort ├ç─▒ld─▒r Escort G├Âle Escort Hanak Escort Artvin Escort Arhavi Escort Bor├žka Escort Hopa Escort Ayd─▒n Escort Efeler Escort Nazilli Escort S├Âke Escort Bal─▒kesir Escort Alt─▒eyl├╝l Escort Edremit Escort Karesi Escort Bart─▒n Escort Amasra Escort Kuruca┼čile Escort Ulus Escort Bayburt Escort Ayd─▒ntepe Escort Demir├Âz├╝ Escort Bilecik Escort Boz├╝y├╝k Escort Osmaneli Escort S├Â─č├╝t Escort Bolu Escort Gerede Escort G├Âyn├╝k Escort Mudurnu Escort Bursa Escort Nil├╝fer Escort Osmangazi Escort Y─▒ld─▒r─▒m Escort ├çanakkale Escort Biga Escort ├çan Escort Gelibolu Escort ├çank─▒r─▒ Escort ├çerke┼č Escort Ilgaz Escort ┼×aban├Âz├╝ Escort ├çorum Escort Alaca Escort Osmanc─▒k Escort Sungurlu Escort Diyarbak─▒r Escort Ba─člar Escort Kayap─▒nar Escort Yeni┼čehir Escort D├╝zce Escort Ak├žakoca Escort G├Âlyaka Escort Kayna┼čl─▒ Escort Edirne Escort ─░psala Escort Ke┼čan Escort Uzunk├Âpr├╝ Escort Erzincan Escort Refahiye Escort Tercan Escort ├ťz├╝ml├╝ Escort Erzurum Escort Aziziye Escort Paland├Âken Escort Yakutiye Escort Eski┼čehir Escort Odunpazar─▒ Escort Sivrihisar Escort Tepeba┼č─▒ Escort Gaziantep Escort Nizip Escort Sahinbey Escort ┼×ehitkamil Escort Giresun Escort Bulancak Escort Espiye Escort Tirebolu Escort G├╝m├╝┼čhane Escort Kelkit Escort K├╝rt├╝n Escort ┼×iran Escort Hatay Escort Antakya Escort Defne Escort ─░skenderun Escort Isparta Escort E─čirdir Escort ┼×arkikaraa─ča├ž Escort Yalva├ž Escort ─░stanbul Escort Ba─čc─▒lar Escort Esenyurt Escort K├╝├ž├╝k├žekmece Escort ─░zmir Escort Bornova Escort Buca Escort Kahramanmara┼č Escort Dulkadiro─člu Escort Elbistan Escort Oniki┼čubat Escort Karab├╝k Escort Eskipazar Escort Safranbolu Escort Yenice Escort Karaman Escort Ayranc─▒ Escort Ermenek Escort Sar─▒veliler Escort Kars Escort Ka─č─▒zman Escort Sar─▒kam─▒┼č Escort Selim Escort Kastamonu Escort Cide Escort Ta┼čk├Âpr├╝ Escort Tosya Escort Kayseri Escort Kocasinan Escort Melikgazi Escort Talas Escort Kilis Escort Elbeyli Escort Musabeyli Escort Polateli Escort K─▒r─▒kkale Escort Delice Escort Keskin Escort Yah┼čihan Escort K─▒rklareli Escort Babaeski Escort L├╝leburgaz Escort Vize Escort K─▒r┼čehir Escort ├çi├žekda─č─▒ Escort Kaman Escort Mucur Escort Kocaeli Escort Dar─▒ca Escort Gebze Escort ─░zmit Escort Konya Escort Karatay Escort Meram Escort Sel├žuklu Escort K├╝tahya Escort Gediz Escort Simav Escort Tav┼čanl─▒ Escort Malatya Escort Battalgazi Escort Do─čan┼čehir Escort Ye┼čilyurt Escort Manisa Escort Akhisar Escort Turgutlu Escort Yunusemre Escort Mardin Escort Artuklu Escort K─▒z─▒ltepe Escort Midyat Escort Mersin Escort Tarsus Escort Toroslar Escort Yeni┼čehir Escort Mu─čla Escort Bodrum Escort Fethiye Escort Milas Escort Nev┼čehir Escort Avanos Escort G├╝l┼čehir Escort ├ťrg├╝p Escort Ni─čde Escort Bor Escort ├çiftlik Escort Uluk─▒┼čla Escort Ordu Escort Alt─▒nordu Escort Fatsa Escort ├ťnye Escort Osmaiye Escort Bah├že Escort D├╝zi├ži Escort Kadirli Escort Rize Escort Arde┼čen Escort ├çayeli Escort Pazar Escort Sakarya Escort Adapazar─▒ Escort Akyaz─▒ Escort Serdivan Escort Samsun Escort Atakum Escort Bafra Escort ─░lkad─▒m Escort Sinop Escort Ayanc─▒k Escort Boyabat Escort Gerze Escort Sivas Escort ┼×ark─▒┼čla Escort Su┼čehri Escort Y─▒ld─▒zeli Escort Tekirda─č Escort ├çerkezk├Ây Escort S├╝leymanpa┼ča Escort ├çorlu Escort Tokat Escort Erbaa Escort Niksar Escort Turhal Escort Trabzon Escort Ak├žaabat Escort Arakl─▒ Escort Ortahisar Escort U┼čak Escort Banaz Escort Banaz Escort Sivasl─▒ Escort Van Escort Er├ži┼č Escort ─░pekyolu Escort Tu┼čba Escort Yalova Escort Alt─▒nova Escort ├çiftlikk├Ây Escort ├ç─▒narc─▒k Escort Yozgat Escort Akda─čmadeni Escort Sorgun Escort Yerk├Ây Escort Zonguldak Escort ├çaycuma Escort Devrek Escort Ere─čli Escort Gold Escort Hatun
 

Tento web site byl vytvo°en prost°ednictvÝm phpRS - redakŔnÝho systÚmu.

Web site powered by phpRS PHP Scripting Language MySQL Apache Web Server