Přednáška o archeologii

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Přednášky, Vydáno dne: 14. 11. 2016

V rámci celoročního cyklu přednášek jsme se tentokrát na květnovém setkání v Matičním domě sešli a živě diskutovali o problematice současné archeologie, a to hned se třemi zástupci archeologického pracoviště Národního památkového ústavu v Ostravě Michalem Zezulou, Františkem Kolářem a Jindřichem Hlasem.


V první polovině přednášky jsme se společně zabývali jednotlivými kauzami – konkrétními záchrannými výzkumy prováděnými v posledních letech na území našeho regionu:

·         Archeologický záchranný výzkum prováděný v roce 2012 v Opavě – Kylešovicích v místech, kde byla naplánována výstavba rodinných domů. Bylo zde nalezeno sídliště lengyelské kultury staré až 3700 př. n. l. Nalezeny zde byly např. sídlištní jámy, hlíníky, odpadní a zásobní jámy, keramika – pálené nádoby s plastickou výzdobou, kolekce závaží rybářských sítí a nástroje. Z novověkých nálezů byl pak nalezen příkop oddělující vesnici od lánů.

·         Výzkum prováděný v Opavě – Vávrovicích ve staré sídelní oblasti v terénní vlně nad řekou Opavou. Zde byly nalezeny např. sídlištní objekty kultury nálevkových pohárů (3700 - 3400 př. n. l.), keramické nádoby, hroty šípů, šperky, nástroje, pohřebiště (44 hrobů), hrob kultury se šňůrovou keramikou (2700 - 2300 př. n. l.), dále hrob kultury zvoncovitých pohárů (2500 - 2200 př. n. l.), hroby únětické kultury s vnitřní kamennou konstrukcí (1700 - 1600 př. n. l.). Důležitým nálezem bylo 57 jantarových korálků a slovanský hrob z 9. století, ve kterém ležel muž s výbavou – nástrojem a kovovou šipkou.

·         Výzkum prováděný v roce 2015 v Kravařích odhalil hrob kultury zvoncovitých pohárů (konec pozdní doby kamenné 2500 - 2200 př. n. l.), objekt mohylové kultury (střední doba bronzová 1600 - 1400 př. n. l.) s velkým množstvím keramických střepů a kostěným terčíkem se symbolem slunce.

·         Archeologové ve Stěbořicích, v obci s dlouhou historií (první zmínka o obci z roku 1220), odhalili v lese nad rybníkem mohylník z 9. - 10. století. V obci se nachází jeden z nejstarších kostelů na Opavsku s renesančním portálem z pol. 13. století, fara je zmíněna již v roce 1450. Archeologický výzkum prováděný při rekonstrukci fary v letech 2012-2015 odhalil mimo jiné i hrobové jámy ze 13. století, v jedné z nich se nacházel srp.

·         V loňském roce zkoumali archeologové v Bílovci místní zámecké nádvoří. Tento výzkum se od všech ostatních lišil tím, že odhalené nálezy, jako např. historické valounové dlažby, koruny zdiva nedochovaného západního křídla zámku sneseného po roce 1729 nebo původní hradební brány s městskou hradební zdí, zůstaly zachovány pod povrchem zkoumaného území a neporušeny pro příští generace. Před tím byly samozřejmě podrobně zdokumentovány.

·         Při budování liniové stavby plynovodu na Krnovské ulici v Opavě odhalili v roce 2015 archeologové výrobní a odpadní objekty s dlážděním z 16. - 17. století. Mezi hlavní nálezy patřila keramika, sklo a kostěné výrobky.

·         Při výstavbě domu na Krnovské ulici v Opavě bylo odhaleno pravěké osídlení místa. Nalezeny zde byly suterény dřevohliněných staveb se sloupkovou rámovou konstrukcí, jedinečné doklady kamnářské a hrnčířské produkce, skleněné a keramické výrobky, dělová koule, mince, studna nebo nádrž na vodu.Tato zajímavá přednáška přinesla ve své 2. polovině neméně zajímavou diskusi, kdy se posluchači ptali nejen na praktické záležitosti týkající se prováděných výzkumů, ale také na konkrétní výzkumy realizované v jejich okolí v posledních letech na Opavsku.