Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012–2013

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: Cena J. M. Olbricha, Vydáno dne: 07. 04. 2014

Opavská cena J. M. Olbricha je udělována spolkem Za Opavu od roku 2007. Každoročně se střídá udělování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci u realizací, uskutečněných na území Opavska v předchozím období. Udělováním Opavské ceny J. M. Olbricha hodláme upozorňovat na zajímavé příklady. Hlavním smyslem ceny J. M. Olbricha je akcentovat úlohu architektury v životě jedince a společnosti, rozproudit o ní debatu, kultivovat vkus a přinášet poučné konfrontace.
 
V letošním roce odborná porota rozhodovala o udělení ceny za rekonstrukci kolaudovanou v letech 2012-2013. Sedmičlenná odborná porota hodnotila celkem 13 nominací, mezi které bylo zařazeno 9 projektů financovaných z veřejných prostředků a 4 privátní investice. Mezi nominacemi se sešly rekonstrukce dvou knihoven, dvou rodinných domů, dvou sakrálních staveb, dvou muzejních výstavních budov, developerské projekty komerčního a společenského komplexu a objektu určeného pro bydlení seniorů s přidruženými službami, rekonstrukce jednoho veřejného parkového prostoru, jedna hasičská zbrojnice a jeden kulturní dům se společenským sálem a dalším zázemím.
 
Pro letošní ročník byli členy odborné poroty jmenováni:
Ing. arch. Milena Vitoulová, architektka
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a garant časopisu o architektuře ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., historik umění a architektury
MgA. Vendula Šafářová, PhD., architektka
Ing. arch. Lucie Langerová, architektka a vedoucí oddělení památkové péče MMO
 
Hodnocení:
 
Odborná porota ocenila celkově stoupající kvalitu a úroveň rekonstrukcí, kterou v průběhu uplynulých let lze na Opavsku sledovat. Zvyšuje se zájem veřejnosti i investorů o to, aby rekonstrukce přinesly nejen pozitivní funkční a provozní změny. Důraz je také kladen na zhodnocení památkových a historických hodnot a tyto snahy jsou integrální součástí plánování přestaveb, dostaveb a obnovy památkově hodnotných objektů a areálů. Zároveň je však nutno konstatovat, že společným jmenovatelem slabin, kterými některé realizace trpí, je absence tvůrčího zapojení architekta či architektonických ateliérů při plánování a realizaci zmíněných zásahů. Aplikace pouze stavebně-projekčního myšlení často vede k podcenění potenciálu památkově a architektonicky hodnotných staveb, což vede jednak ke zbytečnému ochuzení budov o jejich historické hodnoty a současně takový přístup nedokáže využít principy soudobé architektury k vytvoření adekvátního soudobého příspěvku v architektonické struktuře rekonstruovaného objektu či areálu. Rovněž je dosud spíše výjimečné, využije-li investor před zahájením rekonstrukce možnost hledání adekvátního řešení formou architektonické soutěže. Zejména u rekonstrukcí financovaných z veřejných prostředků je tato skutečnost ve srovnání se zeměmi s vyspělou architektonickou kulturou závažným nedostatkem.
 
S ohledem na výše zmíněné celkové zhodnocení nominovaných staveb uděluje spolek Za Opavu na základě doporučení odborné poroty následující ocenění těmto nominovaným stavbám:
 


Cena J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012 – 2013
rekonstrukci knihovny v Holasovicích (nominace 01),
kterou zpracovali: projekt: STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. arch. Lubomír Dehner. Interiér ve spolupráci s Ing. Josefem Bartákem a FORMDESIGN. Stavebník: Obec Holasovice.  Realizace stavby: Fichna-Hudeczek.
 
Cena J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2012 – 2013
rekonstrukci rodinného domu v Mokrých Lazcích (nominace 11),
kterou zpracovali: Projekt - Ing. arch. Jiří Halfar, spoluautoři: Ing. arch Eliška Macková, Ing. arch. Jiří Stejskalík. Stavebník - rodina Halfarova. Realizace – svépomocí. sonna.com.ua
 
Čestné uznání
za vstup nové architektury do historického prostředí, za využití braunfieldu a zachování industriální stopy v obchodním areálu
rekonstrukci SC BREDA & WEINSTEIN (nominace 03),
kterou zpracovali: Projekt - Šafer Hájek architekti spol. s.r.o. - Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Laco Fecsu, Ing. arch. Olga Kostřížová, Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. arch. Radek Toman, Ing. arch. Jaroslav Šafer. Realizace - VCES a.s. Investor - BREDA & WEINSTEIN a.s.
 
Čestné uznání
za řemeslně kvalitně dotaženou rekonstrukci a skloubení moderní expozice s historickou dispozicí památky
rekonstrukci Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea (nominace 05),
kterou zpracovali: Projekt – Kubinová + partneři, s.r.o. – Ing. Helena Kubinová, Ing. Zuzana Kočicová, Ing. Daniel Kočica, Ing. arch. Květoslava Kruková, Lukáš Miketa, ing. Petr Kudlík. Realizace – O.K.D.C. mont s.r.o.
 
Čestné uznání
za příkladný přístup a citlivou rekonstrukci a restaurování
rekonstrukci Kapličky u Černého mlýna v Opavě – Komárov (nominace 08),
kterou zpracovali: Projekt - Karel Masek. Realizace - DUO-STAV spol.s.r.o. Restaurování maleb - Filip Menzel.
 
Čestné uznání
za příjemný soulad nové a původní části a skromné ale čisté a logické řešení detailů i celku rekonstrukci rodinného domu ve Slavkově (nominace 10),
kterou zpracovali: Projekt - Ing. Venuše Drochytková, Ing. Jaromír Krejčí. Stavebník - Ing. Venuše Drochytková, Realizace - Jan Hulva.
 
Cenu hlasující veřejnosti v on-line anketě získala
Hasičská zbrojnice v Melči (nominace 9),
kterou zpracovali:Projekt - STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. Jiří Šafránek, Ing. Ondřej Kubesa. Stavebník - Obec Melč. Realizace - PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERČNÍ, s.r.o.,Slovní hodnocení staveb
 
01 - Knihovna, Holasovice – CENA
projekt: STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. arch. Lubomír Dehner. Interiér ve spolupráci s Ing. Josefem Bartákem a FORMDESIGN. Stavebník: Obec Holasovice.  Realizace stavby: Fichna-Hudeczek.
Porota oceňuje příkladný přístup investora – obce Holasovice. Ačkoli obec opakovaně neuspěla s žádostmi o dotaci, nerezignovala na kvalitu. Z výsledku lze vysledovat citlivý přístup architekta k památce i k souladu nových částí s historickým kontextem místa. Řemeslně dobře provedená jednoduchá a účelná stavba zejména v nové části knihovny. Oceňujeme také restaurování nástěnných maleb, výrazně určujících výslednou podobu knihovny. Další podrobnosti nominace...
 
02 - Knihovna Slezského zemského muzea, Opava
Projekt - Adam architects - Ing. arch. Jiří Adam, Ing. arch. Pavel Martykán. Realizace - Beskydská stavební, a.s.
Porota kvituje posun k lepšímu stavu, rekonstrukce je funkční, účelná a lze ji hodnotit jako standard, zejména v interiéru stavby. Řemeslné detaily stavbě ubírají, je bohužel znatelná absence architektonického přístupu k řešené budově. Řemeslně dobře provedené ojedinělé úseky rekonstrukce, fládrovaný strop, skleněná vitráž, ozdobné kování na dveřích, jsou v nepříjemném kontrastu vůči většině dalších prací, které se v detailech zejména v exteriéru projevují až nezručně (detaily štukové výzdoby, oplechování, nátěry, způsob odvedení dešťových svodů). Další podrobnosti nominace...
 
03 - SC BREDA & WEINSTEIN, Opava – ČESTNÉ UZNÁNÍ
Projekt - Šafer Hájek architekti spol. s.r.o. - Ing. arch. Oldřich Hájek, Ing. arch. Laco Fecsu, Ing. arch. Olga Kostřížová, Ing. arch. Jakub Koníř, Ing. arch. Radek Toman, Ing. arch. Jaroslav Šafer. Realizace - VCES a.s. Investor - BREDA & WEINSTEIN a.s.
Z architektonického pohledu se jedná o propracované dílo, převyšující v konceptu a provedení ostatní nominované stavby. Na rozdíl od staveb obdobného charakteru zde architekti nezůstávají v anonymitě, ale ke svému dílu se hlásí. Neoddiskutovatelné zároveň je, že v principu vybudování nákupního centra vede k destabilizaci a redukci starší obchodní sítě v centru města, takže dopad této realizace je dvojznačný.
Původní industriální architektura ozvláštňuje celek, nové materiály a detaily jsou se starými v důstojném kontrastu. Z urbanistického hlediska bude velkým úkolem začlenit k tomuto objektu zástavbu v sousedství. Původní napojení na starý obchodní dům – bude nebo nebude? Nepřiměřenost obchodních ploch v centru a v nákupním areálu vytváří napětí, které bude nutné v následujících letech řešit. Vytváří to tenze, jejichž odrazem bude proměna centra města. Existují dostatečné průzkumy kupní síly a schopnosti regenerace centrálních prostor města? Pokud ne, porota nedoporučuje pokračovat v tomto trendu budování velkých nákupních center. Mohl by vést ke značně nevyváženému vývoji v rámci městské struktury. Další podrobnosti nominace...
 
04 - Hozovo nábřeží, Opava
Projekt - STUDIO-D Opava s.r.o., 2011, Ing. arch. Lubomír Dehner, Ing. Petr Ondruška. Ing. Ondřej Kubesa a kol. Stavebník - Statutární město Opava. Realizace - Berger Bohemia a.s.
Parková úprava má ambice stát se rekreační zónou podél řeky. Celek postrádá jasnou koncepci, členění náplavky a svahů protipovodňového valu je rozpačité. Ukazuje na dnešní možnosti, ale také na limity řešení veřejných prostor a na absenci alternativ například v podobě návrhů z architektonické soutěže. Další podrobnosti nominace...
 
05 - Historická výstavní budova Slezského zemského muzea, Opava – ČESTNÉ UZNÁNÍ
Projekt – Kubinová + partneři, s.r.o. – Ing. Helena Kubinová, Ing. Zuzana Kočicová, Ing. Daniel Kočica, Ing. Arch. Květoslava Kruková, Lukáš Miketa, ing. Petr Kudlík. Realizace – O.K.D.C. mont s.r.o.
Kvalitně provedená rekonstrukce, nejvíce zaujala mimořádně zvládnutým řešení výstavních prostor v suterénu a dobře vyřešenou pokladnou a turnikety v přízemí. Pozitivní je také skutečnost, že se podařil realizovat návrat restaurované a rekonstruované plastické a sochařské výzdoby v exteriéru budovy, ačkoli se nepodařilo doplnit více chybějících prvků, které původně tvořili součást stavby. Celek je poznamenán tím, že zde schází celostní architektonický přístup, v němž by hrála důležitou roli rovnováha mezi požadavky investora a důraz na kvalitu celku, jednotlivých prvků a detailů (zábradlí uvnitř i u venkovní rampy, nedotažené provedení galerie a schodišť v 1. patře výstavní expozice). Další podrobnosti nominace...
 
06 - Muzeum Slezský venkov, Holasovice
Projekt – STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. arch. Lubomír Dehner. Realizace – Slezský venkov, o. s. - Muzeum Slezský venkov Holasovice.
Hodnotíme dobrý začátek a dosavadní úsilí při budování muzea a současně nového centra Holasovic. To může vést v blízké budoucnosti k dobrému celkovému výsledku. Oceňujeme dosavadní úpravy pokorné k historickému kontextu a vítáme vypsanou architektonickou soutěž. Další podrobnosti nominace...
 
07 - Kaple sv. Floriána, Mikolajice
Příprava a realizace - Obec Mikolajice
Oceňujeme komunitní řešení a kvalitní provedení rekonstrukce. Akce může být dobrým příkladem i pro mnohá jiná místa a obce. Památka důstojně plní svou funkci, i když některé drobné detaily jsou ve svém soudobém technicistním provedení v kontrastu s ostatními prvky stavby (přesné keramické tvarovky). Jisté změkčení přesných linií by výsledné podobě kaple prospělo. Další podrobnosti nominace...
 
08 - Kaplička u Černého mlýna, Opava – Komárov – ČESTNÉ UZNÁNÍ
Projekt - Karel Masek. Realizace - DUO-STAV spol.s.r.o. Restaurování maleb - Filip Menzel
Kaple malého měřítka a prostého řešení v nedávné minulosti ztratila své důstojné umístění vybudováním silničního průtahu a je tudíž „utopená“ a nelogicky orientovaná. Přesto se ji podařilo příkladně památkově obnovit včetně restaurování nástěnných maleb v interiéru. Oceňujeme obnovu šindelové krytiny a precizní restaurování vnitřních fresek. Problematické je umístění pamětní desky na podlaze v interiéru kaple. Další podrobnosti nominace...
 
09 - Hasičská zbrojnice, Melč – CENA HLASUJÍCÍ VEŘEJNOSTI
Projekt - STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. Jiří Šafránek, Ing. Ondřej Kubesa. Stavebník - Obec Melč. Realizace - PROSPERITA STAVEBNÍ A KOMERČNÍ, s.r.o.
Mimořádná snaha o zachování věžové sušárny hadic a jejího výtvarně pojatého členění. Hmoty stavby i charakter zůstaly dobře patrné, hasičská zbrojnice je po rekonstrukci platnou součástí historického stavebního fondu obce. Další podrobnosti nominace...
 
10 - Rodinný dům, Slavkov – ČESTNÉ UZNÁNÍ
Projekt - Ing. Venuše Drochytková, Ing. Jaromír Krejčí. Stavebník - Ing. Venuše Drochytková, Realizace - Jan Hulva
Invenční a odvážně řešená rekonstrukce „šitá na míru“ vlastníka, který dobře využil potenciál stavby a především přilehlé zahrady a orientace světových stran. Příjemný soulad nové a původní části, skromné ale čisté a logické řešení detailů i celku. Velmi sympatický přístup stavebníka ke zjištění, že k životu stačí daleko méně. Další podrobnosti nominace...
 
11 - Rodinný dům, Mokré Lazce – CENA
Projekt - Ing. arch. Jiří Halfar, spoluautoři: Ing. arch Eliška Macková, Ing. arch. Jiří Stejskalík. Stavebník - rodina Halfarova. Realizace – svépomocí.
Ukázka architektonického promýšlení stavby do posledních detailů. Maximální využití prostorových dispozic interiérů, pečlivá a citem vedená volba materiálů i řemeslného provedení. Nesoulad jednotlivých částí interiérů domu i mezi interiéry a exteriérem. Poněkud problematicky vnímáme řešení mlynářských schodů a trvalou přítomnost nebezpečí pro pohyb děti v prostoru levitujícího obývacího posezení. Další podrobnosti nominace...
 
12 - Kulturní dům Na Rybníčku, Opava
Projekt - Atelier 90 s.r.o. - Ing. arch. Ladislav Vlachynský, spoluautoři: Ing. arch. Luboš Kaplan, Ing. arch. Boris Hladký, Ing. arch. Jiří Dřevíkovský. Realizace - HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby, závod Morava
Ambiciózní realizace rekonstrukce a dostavby společenského domu vedla na jedné straně k obnově sálu včetně štukem zdobeného stropu, na druhé straně k nové vestavbě, přístavbě a rekonstrukci prostor a k akustickým úpravám zmíněného sálového prostoru. Přítomnost architekta v tomto případě dopadla nepřesvědčivě. Úpravy jsou komplikované a někdy nedotažené, což se týká například disharmonického rozdílu mezi přízemím sálu a částí nad galerií (minimalismus parteru versus obnova historizujícího vzhledu stropu). Zároveň přístup k některým úpravám dispozic se jeví porotě příliš komplikovaný – např. toalety přístupné po skleněné lávce, oddělené od vstupu jedním schodišťovým stupněm, balkony přístupné z toalet ad.). Výrazná architektonická gesta jsou v nepoměru k jejich uplatnění. Znatelná je nákladnost rekonstrukce, která ale není vyvážena smysluplností. Další podrobnosti nominace...
 
13 - Vila Vančurova, Opava
Projekt - Ing. arch. Jiří Horák. Realizace - JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o.
Úsporná a účelně řešená rekonstrukce velkého objektu soukromou investicí, spojenou s nalezením nového využití. Pozitivní hodnocení zaslouží snaha o architektonické pojetí přestavby. Proměna však byla provedena v některých věcech zbytečně na úkor původního řešení budovy. Důraz byl kladen na užitkovost. Ne vždy architektonicky vyvážená změna kompozice průčelí uplatněním průběžných balkonů a francouzských oken na úkor původní kompozice (např. zbytečný průběžný balkon v podkrovní nástavbě hlavního průčelí). Negativní je především ztráta členění hmoty budovy odstraněním rozdílu mezi hladkou a strukturovanou omítkou fasád a likvidací některých plastických prvků. Další podrobnosti nominace...
 
http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/olbrichova-cena10042014.html

http://www.ceskatelevize.cz:8008/ct24/kultura/269198-opavska-olbrichova-cena-prostor-do-strechy-a-knihovna-ve-stodole/

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10320835092-udalosti-v-regionech-plus-ostrava