Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za novostavbu 2011–2012

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: Cena J. M. Olbricha, Vydáno dne: 04. 04. 2013

Opavská cena J. M. Olbricha je udělována občanským sdružením Za Opavu od roku 2007. Každoročně se střídá udělování ceny za novostavbu s cenou za rekonstrukci, které jsou uskutečněny na území Opavska v příslušném období.
 
    Hlavním smyslem Opavské ceny je akcentovat úlohu architektury v životě jedince a společnosti, rozproudit o ní debatu, kultivovat vkus a přinášet poučné konfrontace. Nominováním konkrétních staveb na Opavskou cenu J. M. Olbricha chceme upozornit na zajímavé příklady a jejím udělením oceňujeme ty nejpovedenější.

    V letošním roce odborná porota rozhodovala o udělení ceny za novostavbu kolaudovanou v letech 2011-2012. Porota hodnotila devět nominovaných staveb. Osm z nich tvoří rodinné domy a jedna je stavba užitková, technická. Oproti minulým ročníkům můžeme konstatovat zvýšený zájem o celkový prostorový kontext, ve kterém se konkrétní stavba odehrává. Zvýšilo se povědomí o bydlení v kvalitní architektuře, zvýšily se nároky investorů. Převládá zájem o jednoduše promyšleně členěný prostor s důrazem na intimní propojení interiéru a exteriéru, který vzhledem k rodinnému bydlení hraje stále významnější roli. Celkově lze konstatovat, že všechny nominované stavby jsou kvalitní a vyznačují se snahou přispět ke kvalitě zdejší architektury a životního prostředí.

Cena Olbricha 2012 Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2011-2012 byla udělena novostavbě rodinného domu ve Slavkově (nominace 4), který zpracovali Ing. arch. Tomáš Bindr a Ing. arch. Jan Zelinka z architektonického ateliéru Atelier 38.
Cena Olbricha 2012 Čestné uznání odborná porota uděluje novostavbě rodinného domu v Opavě (nominace 2), který zpracovali Ing. arch. Martin Materna a Ing. arch. Adam Weczerek z architektonického ateliéru WMA architects.
Cena Olbricha 2012 Čestné uznání odborná porota uděluje novostavbě rodinného domu v Ludgeřovicích (nominace 5), který zpracovali Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, z architektonického ateliéru WMA architects, ve spolupráci s Nowo a Ing. arch. Janem Lefnerem.
Cena Olbricha 2013 Čestné uznání odborná porota uděluje novostavbě zastřešení sypkých hmot v areálu SSMSK v Opavě (nominace 9), kterou zpracoval Ateliér Technico Opava.
Cena Olbricha 2013 Cenu veřejnosti hlasující v on-line anketě získala novostavba rodinného domu v Oticích, který zpracoval Ing. arch. Petr Mlýnek z architektonického ateliéru Zóna.


   

  
V další části článku uvádíme slovní hodnocení jednotlivých staveb...
   

01 - Rodinný dům, Otice / Cena hlasující veřejnosti
Ing. arch. Petr Mlýnek, ateliér Zóna


    Jednopodlažní rodinný dům v Oticích je situován mezi rodinnou zástavbu řadových i samostatně stojících domů. Je srozumitelně členěn do tvaru L a zpestřen pultovou střechou nad částí půdorysu. Méně zřetelná je funkce různě tvarovaných konzol na fasádách.  Dispoziční uspořádání je zdařilé a vhodně reaguje ne možnosti rohového pozemku a orientaci ke světovým stranám. Na severní straně parcely je umístěna garáž, k příjezdní komunikaci je situován vjezd a vstup do domu s příslušenstvím a kuchyní, obytné místnosti jsou orientovány na klidnou a prosluněnou jižní a západní stranu v návaznosti na venkovní terasu. Promyšlené uspořádání domu je předpokladem pro příjemné a kvalitní bydlení.

02 - Rodinný dům, Polní, Opava / Čestné uznání
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects


    Rodinný dům vyplňuje proluku mezi dvoupodlažními domy různorodého charakteru.  Respektuje uliční čáru i výšku atiky a vtipně se vypořádává s orientací ke světovým stranám – uliční fasáda je obrácena na jih, zahradní na sever. V horním patře dům ustupuje, ale je zde doplněn pergolou, aby byla zachována jeho hmota a zároveň vytvořena bariéra pro odstínění obytných místností.  Směrem do zahrady je stejně přesvědčivě řešeno členění domu s cílem zajistit částečné oslunění obývacího pokoje a co nejmenší zastínění zahrady. Dřevěný rastr pergoly a brány pro vjezd a vstup do domu dotváří výtvarné pojetí domu. Okna a prosklené stěny jsou na fasádě domu umístěny citlivě a zároveň logicky. Dům se tak v běžné uliční zástavbě uplatňuje svou silnou koncepcí s nepřehlédnutelnou fasádou a je výborným příkladem bezkontextuální architektury v prostředí městské periferie.

03 - Rodinný dům, Opava – Kylešovice
Ing. arch. Petr Stanjura, Ing. arch. Zuzana Stanjurová Mateiciucová, Studio ROAD 2


    Rodinný dům je na pozemku umístěn tak, aby se osluněnou jihozápadní stranou obracel do rozlehlé zahrady a opačnou severovýchodní stranou přiléhal k okraji parcely. Tento jasně patrný záměr je dotažen kvalitními zahradními úpravami a adekvátním dispozičním uspořádáním dvoupodlažní části domu, v níž obytné místnosti v přízemí navazují na terasu a zahradu, pokoje a ložnice ve 2. podlaží jsou vhodně prosluněny a naopak příslušenství a pracovna jsou orientovány na strany neosluněné. Jednopodlažní část domu s garáží a technickým zázemím navazuje na vstup do domu a zároveň chrání soukromí terasy. V záměrném kontrastu s jednoduchým hmotovým členěním domu je pestrost použitého materiálu – kámen, dřevo, plech. Nad prosklenou stěnou obývacího pokoje je připravena konzola pro uchycení markýzy pro zastínění terasy. Dům je příkladný svým dispozičním uspořádáním a snahou o netradiční aplikaci materiálu na fasádách.

04 - Rodinný dům, Slavkov / Cena J. M. Olbricha
Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Jan Zelinka, Atelier 38


    Přízemní rodinný dům je osazen v nejvyšší a nejzazší části pozemku s mírně zvlněným terénem. Vyniká tak jeho dynamická silueta, citlivě reagující na spád terénu - na nižší úrovni svahu jsou vstupy a vjezd, na vyšší úrovni je terasa přímo navazující na trávník. Vyznačuje se elegantní formou, danou mírnou, ale účinnou asymetrií střešní linie a odlehčením částí hmoty konzolou, reagující na proměnlivost terénu. Významným a zajímavým místem domu je atrium – dvůr – obklopený ze tří stran prosklenými stěnami obytných prostorů. Je komunikační páteří domu a dalším obytným místem – chráněným a zároveň nabízejícím výhled do krajiny. Kombinace terakotové červeně fasády a modřínového obkladu harmonuje s barvou okolních polí a s přírodním prostředím. Porota oceňuje harmonickou a netypickou kompozici, účinné propojení exteriéru a interiéru, uvědomělý postoj investora a jeho příkladnou spolupráci s architektem.

05 - Rodinný dům, Ludgeřovice / Čestné uznání
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects, spolupráce Nowo, Ing. arch. Jan Lefner


    Dům, situovaný na jižním svahu na okraji obce působí ze strany ulice poměrně nenápadně. Úroveň jeho podlahy však od vstupu sleduje spád terénu a tak je hlavní obytný prostor vyšší a působí v kontrastu s uliční fasádou velmi výrazně. Obytný pokoj s velkou prosklenou stěnou lemovanou dynamicky tvarovaným orámováním je opticky propojen s travnatým svahem s výhledem do korun smíšeného lesa. Také křídlo ložnic a dětských pokojů má okna orientovaná k jihu, zatím co vedlejší prostory jsou obráceny na stranu neosluněnou. Efektní propojení velkoryse pojatého obytného prostoru se zahradou, jednoduchost a přitom neotřelost vstupní části jsou výraznými architektonickými i užitkovými hodnotami tohoto domu.

06 - Rodinný dům, Latarna – Slavkov
Ing. arch. Petr Stanjura, Ing. arch. Zuzana Stanjurová Mateiciucová, Studio ROAD 2


    Rodinný dům s pultovou střechou nad obdélníkovým půdorysem se hlavní fasádou obrací na jihovýchod s výhledem na kopce Nízkého Jeseníku. Je osazen na původně svažitém terénu, který je upraven tak, že dům stojí na okraji výrazného terénního valu. Je otázkou, jestli náročná manipulace s terénem není příliš podřízena tomuto konceptu. Mezi okolní zástavbou upoutává výrazným a netradičním tvarováním fasád a použitými materiály a vymyká se charakteru příměstské zástavby. Oplechování atiky a bočních stěn spolu s dřevěnými pevnými a posuvnými žaluziemi a prosklenými stěnami vzbuzuje pocit stability a solidnosti. Obě pohledově exponovaná nároží domu jsou citlivě tvarována. Jednoduché a úsporné dispoziční uspořádání domu s originálně řešenou koupelnou přispívá k jeho nesporným kvalitám.

07 - Rodinný dům, Štítina
Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Pavlína Harazimová, Atelier 38


    Koncept tohoto domu je zásadně ovlivněn tím, že je určen pro majitele se zdravotním handicapem. Je jednopodlažní, krytý sedlovou střechou a jeho jednoduchá hmota je ozvláštněna atrii s posuvnými dřevěnými stěnami. Dispoziční trojtrakt je uspořádán tak, že podél chodby, probíhající celým půdorysem, jsou po jedné straně umístěny obytné místnosti s atrii a po straně druhé kuchyně, koupelna a technické vybavení domu. Velmi zajímavé a citlivé je řešení v tom, že jednotlivé prostory domu jsou osvětleny přes atria a tak si dům zachovává zvýšenou míru soukromí a zároveň dostatečné oslunění. Interiér a exteriér se přitom prolíná a to do něj vnáší příjemnou atmosféru. Až bude dům podle projektu doplněn o dosud nerealizované části - vstupní zádveří s přístřeškem a markýzy, kryjící atria, bude hodnotný koncept čitelnější.

08 - Rodinný dům, Opava – Kateřinky
PhDr. Ing. Petr Čichoň, Atelier Čichoň


    Na poměrně komplikovaná malé svažité parcele vznikl dům, jehož celkové uspořádání je podřízeno výhledům do otevřené krajiny za městem. Tomuto záměru slouží i velká terasa na střeše, přístupná z pokoje v patře. Je obklopena zděnou atikou, občas odlehčenou kovovým zábradlím. Pojetí stavby, spolu s řešením okenních otvorů, dodává stavbě jakýsi až, s nadsázkou řečeno, pevnostní charakter. Je však zřejmé, že zde autorovi a investorovi šlo o víc, než jen vyřešit problematiku bydlení.

09 - Zastřešení sypkých hmot v areálu SSMSK Opava – Kylešovice / Čestné uznání
Ateliér Technico, Opava


    Stavba slouží výhradně technickému účelu – jako krytý sklad sypkých hmot a jejich následný rozvoz velkotonážními vozidly. Sekce, ve kterých je materiál uskladněn, jsou odděleny železobetonovými stěnami. Tyto stěny jsou tvarovány tak, aby zachytily boční tlaky těžkého sypkého materiálu a zároveň konzolovitým zakončením umožnily zastřešení skladu. Zastřešení je tvořeno lehkou ocelovou konstrukcí a oblouky z profilovaného trapézového plechu nad jednotlivými sekcemi. Citlivost projektanta volit jednoduché prostředky vedoucí ke srozumitelnosti až kráse dobře zvládnuté technologie vedla k výsledku, na který stojí za to minimálně upozornit. Je otázkou, jestli bylo nutné opatřit železobetonové stěny nátěrem.
    Jedná se o utilitární stavbu sloužící výhradně technickému účelu. Není však obvyklé, aby i u takového typu staveb projektant či investor měl na mysli jejich estetický účinek.