Vyhlášení výsledků Opavské ceny J. M. Olbricha za rekonstrukci 2010 – 2011 – stanovisko poroty

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: Cena J. M. Olbricha, Vydáno dne: 24. 02. 2012

 Tyršův stadion
Polyfunkční dům MG Medical center - bývalá nemocnice U rytířůVošárnaRD Stěbořice

Občanské sdružení Za Opavu obdrželo celkem 21 návrhů na udělení Opavské ceny J. M. Olbricha za kvalitní architektonické rekonstrukce, které byly uskutečněny na území Opavska v letech 2010 - 2011. Z těchto došlých návrhů splnilo formální požadavky a na cenu J. M. Olbricha bylo nominováno celkem 17 realizací.
Sedmičlenná odborná porota ocenila, že v rámci uplynulého období se podařilo realizovat celou řadu rekonstrukcí, které si zaslouží zvláštní pozornost a publicitu a mohou být dány za příklad možného dobrého řešení. Úkol zhodnotit všech sedmnáct nominací nebyl jednoduchý, vzhledem k diametrálně odlišným přístupům i rozsahu jednotlivých rekonstrukcí, kdy na jedné straně stály komplexní rekonstrukce celých areálů, jako např. rekonstrukce polyfunkčního domu na ulici Popské a na straně druhé skromnější realizace rekonstrukcí rodinných domů nebo drobných sakrálních staveb, jako např. kaple v Radkově – Nové Zálužné.
Porota se ve svém hodnocení zabývala pouze 16 ze 17 nominovaných staveb. Poměrně zdařilá rekonstrukce kapličky v Nových Těchanovicích, kterou realizovalo samo sdružení Za Opavu nebyla posuzována.
Porota se shodla v názoru, že vyjma jednoho případu, došlo u všech rekonstrukcí k více či méně výraznému kladnému zhodnocení staveb a rekonstrukce lze považovat za úspěšné. V jednom případě (Dům umění) porota konstatuje, že realizovaná rekonstrukce je příkladem promarněné příležitosti, kdy vynaložené prostředky neodpovídají očekávání a výsledek je plný provozních i architektonických nedostatků.


Cena J. M. Olbricha za rekonstrukci v letech 2010 – 2011 byla udělena rekonstrukci tělocvičny Tyršova stadionu v Opavě (nominace 04), kterou zpracovali Ing. arch. David Wittassek a Jiří Řezák z architektonického ateliéru QARTA architektura.

Čestné uznání odborná porota uděluje rekonstrukci Polyfunkčního domu MG Medical center - bývalá nemocnice U rytířů (nominace 03), kterou zpracoval Ateliér Arches pod vedením Ing. arch. Jiřího Horáka.

Čestné uznání odborná porota uděluje rekonstrukci Vošárny (nominace 13), kterou realizovalo o. s. Vošárna ve spolupráci s o. s. KST Slezan Opava a firmou WINRO s.r.o. Robert Winkler.

Čestné uznání odborná porota uděluje rekonstrukci Rodinného domu ve Stěbořicích (nominace 17), kterou zpracoval Ing. Ondřej Kubesa z architektonického ateliéru STUDIO-D Opava s.r.o.Pro letošní ročník byly členy odborné poroty jmenováni:

Ing. arch. Milena Vitoulová, členka představenstva České komory architektů
Mgr. Martin Strakoš, historik umění a odborný pracovník památkové péče
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, architekt a šéfredaktor časopisu o architektuře ERA 21
prof. akad. soch. Jan Ambrůz, vedoucí ateliéru sochařství FaVU VUT v Brně
Dr. Martin Klimeš, výtvarný kritik, kurátor v Bludném kameni a Domě umění v Opavě
MgA. Tomáš Skalík, sochař a restaurátor
Mgr. Dalibor Halátek, historik umění.

V následující části představujeme slovní hodnocení všech 17-ti nominovaných staveb.
 


Slovní hodnocení staveb
----------------------------------------
01 - Palác Razumovských, Nádražní okruh, Opava
Ing. Helena Kubinová + partneři, s.r.o., Slezské zemské muzeum
Zdařilá nedestruktivní rekonstrukce stavařského charakteru, příkladný a sympatický počin rehabilitace stavby a její navrácení do života. Provozovatel vědomě využívá několik desetiletí starý mobiliář. Interiér tak působí neokázale, ale příjemnou atmosférou danou kvalitou a patinou někdejšího designu.
K běžnému standardu by však měla patřit, zvlášť při takto významné stavbě, spolupráce investora s architektem, aby bylo vynaložené úsilí dotaženo do přesvědčivějšího výsledku.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
02 - Kaple, Radkov - Nové Zálužné
Richard Černín, Stavební firma ing. Vít Lesák
Dobře zvládnutá pietní rekonstrukce drobné architektury bez ambic její aktualizace do současnosti. Příkladná iniciativa komunity a poctivě zvládnuté řemeslo.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
03 - Polyfunkční dům MG Medical center - bývalá nemocnice U rytířů – ČESTNÉ UZNÁNÍ
Ateliér Arches pod vedením Ing. arch. Jiřího Horáka
Výjimečný záměr oživení rozsáhlé stavební památky pomocí nových funkcí městotvorného charakteru (bydlení, služby). Příkladný je také přístup investora a vzájemná spolupráce a respekt mezi ním a architektem, který se promítl v celkovém výsledku.
Exkluzivní řešení střešní nástavby, která je ztvárněna zcela v souladu s novým životem stavby, kontrastuje s všedností řešení veřejných prostor běžných pater.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
04 - Tělocvična, Tyršův stadion  - CENA
Ing. arch. David Wittassek a Jiří Řezák - QARTA architektura
Kvalitní současné architektonické řešení citlivě podtrhuje a posiluje charakter stávající veřejné stavby již s existující výraznou figurou (avšak již za hranicí morální životnosti). Kreativní a inovativní přístup ze strany architekta i investora se promítá jak do řešení provozu, interiérů, tak do detailů. Významné zhodnocení původní stavby za nákladů přiměřených veřejnému rozpočtu.
Rekonstrukce dokázala prosadit jasnou koncepci architektury, která je dotažená jak v celkovém vyznění siluety stavby, tak ve zpracování detailů a konečném provedení realizace. Užití levnějších stavebních materiálů a typizovaných prvků zde není na škodu věci, díky architektově invenci a stavebně čistému provedení působí harmonicky a v souladu se záměrem i funkcí stavby. Logické traktování prostoru je podpořeno proporcemi prostor, okenních i dveřních výplní, což podporuje dobrou orientaci v budově.
Je škoda, že nedošlo k využití ochozů pro provoz tělocvičny. Celkovému vyznění stavby ubírá dosavadní nedotažení terénních úprav - svahu mezi stavbou a hřištěm. Porota se jednoznačně shodla a udělila této stavbě Cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci za období 2010 - 2011.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...

05 - Dům umění, Opava
Akad. arch. Štěpán Hulec, Ing. arch. Daniel Špička, ARCHITEKTI
Dobrý a nadějný záměr, avšak nedotažený do přesvědčivého výsledku. Rekonstrukce Domu umění je příkladem negativního výsledku rekonstrukce, kdy lze konstatovat, že stav před rekonstrukcí vykazoval vyšší kvality a hodnoty, než stav po rekonstrukci, a to včetně technického provedení, které vykazuje řadu defektů vyplývajících ze selhání zúčastněných stran, investora, prováděcí firmy i architektů. Zároveň také promarněná příležitost k osvědčenému, žel u nás stále málo užívanému postupu: architektonická soutěž – výběr kvalitní koncepce – pověření autorů ke zpracování projektové dokumentace a zároveň – právo i povinnost vykonávat autorský dozor na stavbě. Výsledek kvalitativně neodpovídá vynaloženým prostředkům, ani kulturnímu i historickému významu stavby.
Mezi největší prohřešky patří nekoncepčnost v použití soudobých technických prvků a historizujících řemeslně pojednaných elementů. Z hlediska výstavního provozu nedošlo k žádné pozitivní změně, naopak interiér 2. a 3. NP je pro výstavy současného umění málo vhodný. Galerie neodpovídá dnešním nárokům prezentace soudobého vizuálního umění včetně potřebného zázemí.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
06 - Skleník, Radkov – Dubová
Eva Císařová - Investa, Ing. Karel Komárek - projekční kancelář Atria, Opava
Sympatické a nedestruktivní znovuuvedení technické památky do provozu (původně ve zcela havarijním stavu). Stavba je velmi citlivě rekonstruována, nové technologie neodporují vnímání stavby v kontextu historických souvislostí s areálem zámku.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...


07 - Hasičská zbrojnice, Holasovice
Ing. Ondřej Kubesa, Ing. arch. Lubomír Dehner, STUDIO-D Opava s.r.o.
Dobře zvládnutá rekonstrukce technického objektu, zcela v souladu s potřebami malé obce.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...

08 - Házenkářské a dětské hřiště, Antonína Sovy 10, Opava
Ing. Ondřej Kubesa, Ing. Petr Ondruška, Ing. arch. Lubomír Dehner, STUDIO-D Opava s.r.o.
Úprava hřiště ve vnitrobloku vzbuzuje sympatie výrazným vylepšením stávajícího stavu sídlištního vnitrobloku. Odolnost a jednoduchost řešení však trpí jistou schematičností a otázkou zůstává praktické využití hřiště bez účinných zábran zalétávajících míčů nebo formální rozmístění laviček bez možnosti komunikace uživatelů prostoru.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...

09 - Rodinný dům, Děhylov
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects
Rekonstrukce, jaká by měla být běžným minimálním standardem. Ocenění zasluhuje také snaha architekta a majitele vybočit z běžného přístupu k rekonstrukcím rodinných domů v našich obcích. Interiér domu je řešen přesvědčivě, s dotažením technicky, řemeslně i finančně náročných detailů. Také zde důsledná spolupráce architekta a klienta přinesla viditelnou kvalitu.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...


10 - Rodinný dům, Kravaře
Ing. arch. Martin Materna, Ing. arch. Adam Weczerek, WMA architects
Rekonstrukce vlastního RD architekta je ukázkou, jak lze kvalitním a promyšleným návrhem dosáhnout přesvědčivého výsledku. Kontrast původní fasády domu a části fasády rekonstruované je záměrný. Ambiciózní rekonstrukce se soudobým tvůrčím vstupem, vyváženou hrou hmot plných, poloprůhledných a průhledných hmot, přitom stále ve vazbě na stylovou nesourodost původního řešení dvojdomku. I v obývacím prostoru přináší nové kvality (prostor přes dvě patra, propojení se zahradou). Řešení obývacího pokoje s galerií - pracovnou, s promyšleným pronikáním denního světla z různých světových stran i ze stropu, s neokázalým interiérem je velmi invenční a přesvědčivě dokazuje, že dobrý záměr lze realizovat i s omezenými finančními prostředky.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
11 - Altův dům, Opava
BcA. Filip Menzel, stavební firma WINRO s.r.o. Robert Winkler
Nadstandardně pečlivý a důsledný památkářský přístup k renovaci fasády domu si zaslouží pozornost a ocenění jako vzorový příklad památkové obnovy objektu.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
12 - Obecní úřad, Chvalíkovice
Ing. arch. Jiří Horák, Architektonické studio ARCHE’S
Vyvážená rekonstrukce objektu s ohledy na historickou podobu stavby může být pokládána za velmi dobrý standard, hodný následování.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
 
13 - Vošárna, Raduň – ČESTNÉ UZNÁNÍ
Občanské sdružení Vošárna ve spolupráci s o.s. KST Slezan Opava a firmou WINRO s.r.o. Robert Winkler
Dobře zvládnutá pietní rekonstrukce drobné architektury bez ambic její aktualizace do současnosti. Vysoce hodnocena je také příkladná iniciativa a aktivní přístup komunity k záchraně rozpadající se stavby.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
14 - Dům u Mouřenína
Ing. Zdeněk Miketa
Velmi komplexní rehabilitace technicky i provozně složitého objektu, navíc realizovaná s velkým osobním nasazením a nadšením investorů. Pečlivost a promyšlenost jednotlivých kroků ve vztahu k památce a jejímu zhodnocení je možno považovat za příkladnou.
Výsledku je na škodu, že nedošlo ke spolupráci stavebního inženýra a architekta a nepodařilo se doladit drobné rušivé detaily (rozpačitý vstupní prostor, štuky, svítidla, lavice).
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
15 - Rodinný dům, Stratilova ul., Opava
Ing. arch. Ivana Dombková - DESIGN by DONLIĆ, projekční kancelář DK1
Členění fasády a interiéru domu je architektonicky promyšlené, má pevnou logiku a punc soudobého životního stylu. Sympatické terasovité uspořádání a otevření domu směrem do zahrady je ale v kontrastu s nepřístupným až pevnostním výrazem příliš hmotově převýšeného domu směrem do veřejného prostoru ulice.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...
 
16 - Kaple, Nové Těchanovice
o.s. Za Opavu

17 - Rodinný dům, Stěbořice – ČESTNÉ UZNÁNÍ
Ing. Ondřej Kubesa, STUDIO-D Opava s.r.o.
Velice zdařilá soudobá rekonstrukce jednoduchého stavení vyniká svojí skromností ve spojení s uměleckým citem. Působivé spojení rukodělných postupů s oduševnělou atmosférou na hony vzdálenou sterilitě výstupů klasických stavebních firem. Exteriér velmi dobře koresponduje s interiérem a celek působí harmonicky a vyváženě. Příkladná spolupráce investora s architektem. Výsledku částečně ubírá jistá nedotaženost místností v horním podlaží a některých detailů.
Další podrobnosti viz článek: Nominace na cenu J. M. Olbricha za rok 2011...


Fotografie z předávání Ceny JMO: Další odkazy: 
www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/zpravy-z-regionu/obcanske-sdruzeni-za-opavu-vyhlasilo-ceny-j-m-olbricha/711/