Nabídka edukativních programů pro 1. stupeň základních škol

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Edukační činnost, Vydáno dne: 11. 08. 2011

Na základě pozitivních zkušeností s edukativní činností sdružení jsme se rozhodli vytvořit několik placených programů pro školy.

Protože si myslíme, že je důležitá spolupráce a aktivita dětí, schopnost  vyhledávat informace a dopracovávat se nového poznání vlastním postupem, zkoušením, pokusem a omylem, řešením problémů, hledáním souvislostí, tvoření si vlastních názorů, a to vše na základě nejen teoretických, ale především prakticých zkušeností, vychází naše činnost právě z tématických či projektových dnů se zaměřením na tu část životního prostředí, která je stále opomíjena - na péči a ochranu památek, na poznání historie svého domova, na uvědomování si vlastních kořenů a sounáležitosti s místem, na pochopení souvislostí sídla a krajiny a hledání jeho specifik. 

V případě zájmu nás, prosím, kontaktujte.    

Nabídka výukových programů
zaměřených na kulturní dědictví
- o.s. Za Opavu -
 
O programech
Jedná se o vícehodinový blok aktivit zaměřených na kulturní dědictví pro žáky I. stupně základních škol. Důležitými prvky programu jsou názornost, tvořivost, aktivní řešení témat, aplikace teoretických znalostí v praxi, exkurze, prohlídky a procházky v terénu. Žáci pracují s pomůckami, lektoři využívají diskusí a her pro povzbuzení spolupráce.
 
Cíle programů
Výuka má dětem přiblížit místo a prostředí, ve kterém žijí, seznámit je se základními pojmy a principy památkové péče, existencí a ochranou památek.
 
Význam programů
Programy zaměřené na životní prostředí, jehož zásadní přirozenou součástí jsou i kulturní památky a historické dědictví předků, jsou pomocníkem pro koordinátora EVVO školy a učitele nejrůznějších předmětů. Jejich realizací přispíváte k naplňování ŠVP, Metodického pokynu MŠMT o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve školách, Státního programu EVVO a Koncepce v Moravskoslezském kraji.
 
Jak programy objednat
Programy, prosím, objednávejte písemně (poštou či e-mailem) na adresu občanského sdružení Za Opavu. Vždy uveďte typ programu a kontakt, na koho se ve věci obracet. Konkrétní termín pro daný program vám nabídneme nejdříve 1 měsíc před konáním programu. 
 
Kolik programy stojí
Cena programů se odvíjí od jejich časové i materiální náročnosti. Snažíme se pokrýt část nákladů z dotací či grantů, které jsou však omezené a nepravidelné.
 
Kontakt
Občanské sdružení Za Opavu, Hobzíkova 3, 746 01 Opava.
Tel. 737 40 28 44, e-mail: skalikova@zaopavu.cz.
 
Nabídka výukových programů pro I. stupeň základní školy:
 
Název programu
Využití ve výuce
Trvá
(vyuč. hodin)
Cena za žáka
- celkem (Kč,-)
Popis programu
Co ve škole zůstane
„Poznej svou obec“
Prvouka, dějepis
4
(třída, terén)
80,-
Projektový den, ve kterém děti poznají blíže místo, kde žijí. Seznámí se s obecným rozdělením památek a historickými stavbami, které se v místě nacházejí.
Práce s historickými fotografiemi.   
Záložky do knížek
 
„Jak vzniká sídlo“
Prvouka, dějepis
4
(třída, terén)
80,-
Projektový den zaměřený na založení sídla. Práce s historickou mapou.
Samolepka,
mapa
„Památkovaná“
Prvouka, dějepis
5
(terén)
100,-
Projektový den, hra v přírodě zaměřená na kulturní a přírodní dědictví.
Poklad
s překvapením