První projektové dny strávené s dětmi

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Edukační činnost, Vydáno dne: 09. 08. 2011

Novou náplní občanského sdružení Za Opavu, jíž věnujeme také množství času, se stává edukativní činnost zaměřená především na žáky základních škol, prozatím 1. stupně.
Výuka se zaměřuje na téma památkové péče a historie a je spojená s procházkami v obcích, kde děti chodí do školy a do historických staveb, kam se běžně nedostanou. Pilotní tématické dny jsme na konci školního roku uskutečnili v základních školách ve Slavkově a v Mladecku. 

Projektový den – „Poznej svou obec“, Slavkov
V měsících dubnu a květnu jsme uskutečnili v Základní škole ve Slavkově den tématicky zaměřený na památkovou péči, na památky, na historii obce. Projektový den jsme prožili s 5. a 4. třídou. V obou případech se jednalo o teoretickou část uskutečněnou ve třídě, na kterou navazovala část praktická spojená s prohlídkou centra obce a kostela sv. Anny.   
 
         
 
Teoretický blok se zabýval obecně tématem památek, dále založením sídla - jejich obce a prací s historickou mapou. V druhé praktické části jsme vyrazili do terénu a v centru obce si ukázali náves, typy venkovských usedlostí, kapli, hřbitov, sochy a kostel. Výuka je koncipována systémem hravých a relaxačních prvků založených na spolupráci ve skupinách, diskusi a především názornosti. V terénu pak děti mohly nově nabité vědomosti prakticky aplikovat. Církevní svatostánek jsme si mohli prohlédnou i v interiéru, kde nás čekal pan farář. Pustil nás i do věže, kde zazvonil na zvon a dokonce zahrál na varhany.
 

Projektový den – „Poznej svou obec“, Mladecko
V měsíci červnu, na sklonku školního roku jsme navštívili Základní školu v Mladecku. Pro 4. a 5. třídu jsme si připravili opět den tématicky zaměřený na ochranu a obnovu památek spojený s historickými stavbami v obci.

   
 
V teoretické části jsme si vysvětlili základní definice z památkové péče a rozdělení památek, upřesnili si jejich význam v krajině. Ve druhé části výuky jsme vyrazili do centra obce, kde jsme si ukázali náves, hasičskou zbrojnici se sochou sv. Floriána, pomník a kapli sv. Josefa, kterou jsme si prohlédli i zevnitř. Zde jsme společně pokračovali v připravených úkolech, na kterých skupiny dětí živě pracovaly.  

Alespoň touto cestou děkujeme ředitelům škol a kantorům, zvláštní poděkování pak patří Mgr. Kierasovi, faráři ze Slavkova.