Závěrečná zpráva z obnovy památky

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Obnova památek - Kaple Nové Těchanovice, Vydáno dne: 25. 05. 2011

Lokalita:   Nové Těchanovice 

Okres / kraj:   Opava / moravskoslezský
Objekt:   kaple č. 2 
Lokalizace:   parcela č. 38/2 v k.ú. Nové Těchanovice
Rejstříkové číslo kulturní památky:   není evidována
Zpracovalo:   občanské sdružení Za Opavu, Hobzíkova 3, 746 01 Opava
Datum:   15.5. 2011

 
Úvod
Obec Nové Těchanovice je místní částí města Vítkova, které je situováno ve vzdálenosti 4 km severozápadním směrem. Obec je poprvé zmíněna roku 1414. Od roku 1431, kdy Mnišek z Těchanovic prodal Staré i Nové Těchanovice Dětochovi z Šumvaldu, sdílela ves osudy Svatoňovic, resp. vikštejnského panství. Od poloviny 18. století patřily ke statku Melč. Severně od obce protéká řeka Moravice, která zde vytváří malebné údolí. V okolí obce najdeme bývalé štoly a šachty, ve kterých se těžila břidlice. Severovýchodně od osady na levém břehu Moravice se nachází oblast přírodní rezervace Nové Těchanovice, kde jsou zajímavé skalní výchozy a na úpatí stráně se daří růstu vysokohorských druhů rostlin. Kaple č.2 v Nových Těchanovicích se nachází při cestě z Vítkova do obce Zálužné, a to u domu č.p. 60. Z levé strany je kaple lemována vzrostlým stromem – dubem. Původně jsme byli toho názoru, že se v obci nacházejí dvě kaple, situované naproti sobě. Ale postupem času, který jsme v místě strávili, jsme dospěli k tomu, že se zde nacházejí kaple čtyři, původně sloužící k průvodu Božího Těla. Pochází patrně z 2. poloviny 19. století, přičemž kaple č. 2 může být o něco starší (patrně konec 18. a počátek 19. století). Nedaleko se nachází na vyvýšeném místě areál kostela sv. Mikuláše, který je nejvýznamnější dominantou obce. Společně s kaplemi tvoří významný doklad církevní architektury. S

Stručný popis stavu památky před obnovou
Kaple se před zahájením obnovy nacházela v havarijním stavu. Dveře byly vylomené, v interiéru se nacházely hromady suti a odpadků. Fasády byly oprýskané, střecha chyběla, zdivo vlhké a zarostlé v zeleni. Z důvodu špatného stavebnětechnického stavu nebylo možné kapli již dlouho využívat. Destrukce památky rychle postupovaly.

Popis postupu obnovy kaple :

1) Přípravné práce
2) Oprava zdiva
 

3) Krov a střešní krytina
            
4) Omítky
           

5) Okna a dveře


6) Kříž


7) Okapový chodník

8) InteriérZávěr
Realizaci stavební obnovy kaple hodnotíme z našeho pohledu jako velmi zdařilou. Dozvěděli jsme se mnohé o historii objektu i obce, seznámili jsme se s místními občany. Na základě naší aktivity vlastník protější kaple upustil od myšlenky jejího zbourání a hledá dotace na obnovu památky, která by se mohla vydařit již v letošním roce.  
Obnova památky byla celkem dlouhá a složité bylo zajistit všechny práce v rámci volného času tak, aby byly dodrženy původně plánované termíny. Výsledek je však skvělý a můžeme říct, že se z původně zchátralé památky stala opět plnohodnotná součást venkovské krajiny. Podařilo se nám ji zachovat dalším generacím, pro něž zůstane odkazem a výzvou k jejímu dalšímu poznávání.

V současné době se připravuje slavnostní svěcení kaple s možnou účastí německých rodáků. S těmi jsme byli v kontaktu po celou dobu realizace obnovy. Zprávy o naší činnosti vycházely v německém i místním regionálním tisku, ve zpravodaji města Vítkova, v občasníku sdružení i v pořadu televize NOE. Nyní předpokládáme provádění pravidelné údržby kaple samotným vlastníkem, její zabezpečení a větrání. Doporučujeme její využívání – pokud ne tradiční, tak např. formou obecního mikromuzea.

Poděkování  
Realizace obnovy památky trvala celý rok. Za tu dobu nám pomohlo mnoho z těch, kterým nebylo naše snažení lhostejné a nebáli se přijít a pomoc nabídnout. Opravami jsme strávili celkem 42 dní, odpracovali přes 900 hodin a na obnově se podílelo asi 40 lidí. Ať už se jednalo o pomoc finanční, fyzickou, materiální či podporu psychickou, vždy byla pro nás významná. Zvláštní poděkování proto patří:
a všem členům sdružení Za Opavu, že vydrželi a nevzdali to :-)