Kaple 1 Nové Těchanovice

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Ohrožené památky Opavska, Vydáno dne: 02. 02. 2010

Lokalita: střed obce Nové Těchanovice u Vítkova
Objekt: kaple 1
Autor: neznámý
Datace: 2. pol. 19. stol.
Materiál: zděná stavba
Rejstříkové číslo kulturní památky: nemá
Datum vložení: 2.2. 2010

Stávající objekt kaple č. 1 je bezesporu významnou památkou místního významu dotvářející kolorit obce v blízkosti dalších historických budov statků a areálu kostela sv. Mikuláše. Dokumentace stávajícího stavu kaple bude sloužit k následné obnově, která by měla, vzhledem k havarijnímu stavu objektu, započít v nejbližší možné době. Z důvodu špatného stavebnětechnického stavu není možné kapli využívat. Lze konstatovat, že její degradace postupuje velmi rychle a v současné době ohrožuje svým stavem okolí. S ohledem na tento stav byla památka zahrnuta do seznamu RNDr. Michala Valenčíka ohrožených kostelů a kaplí v České republice. Obnova objektu spojená s rekonstrukcí střechy umožní její využití i důstojné uplatnění v zástavbě i krajině.Obec Nové Těchanovice je situována asi 4 km severozápadně od města Vítkova. Objekt kaple č. 1 se nachází při cestě z Vítkova do obce Zálužné, a to pod domem č.p. 88. Z obou stran je kaple z čelního pohledu klasicky lemována dvěma vzrostlými stromy – lipami. V obci se nacházejí dvě kaple oddělené komunikací a situované téměř naproti sobě. Předpokládá se, že byly postaveny ve stejném období, tedy pravděpodobně ve 2. polovině 19. století. Na indikační skice z roku 1836 nejsou objekty zachyceny, byly tedy vybudovány později.

Z důvodu, že se v současné době obě kaple nacházejí v havarijním stavu, byl zdokumentován jejich stávající stav, a to kresebně i fotograficky. Pracovně byly kaple očíslovány č. 1 a č. 2 – situace viz níže. Žádná z nemovitostí není kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR.

Objekt kaple č. 1 leží na šestibokém půdoryse o rozměrech cca 4.70 x 4.30 m, závěr kaple je v exteriéru trojboký. Hlavní a jediný vstup do objektu je situován ve směru od komunikace na západní straně. Je tvořen dvoukřídlovými dřevěnými plnými segmentovými svlakovými dveřmi, které jsou osazeny do původního kování, nátěr dveří je krycí v odstínu tmavším hnědém, práh je betonový. Interiér objektu zahrnuje jedinou místnost o půdorysných rozměrech cca 3.56 x 3.0m, závěr kaple je klenutý. Prosvětlení interiéru je zajištěno dvěma úzkými okny se segmentovým nadpražím situovanými na západním štítě po obou stranách dveří. Okénka byla dřevěná a jednoduchá, vzhledem k proporcím pravděpodobně bez dělení. V současné době jsou dochovány pouze dřevěné rámy vsazené do okenních otvorů. Křídla oken chybí, krycí nátěr je vyveden v odstínu tmavším hnědém. Štít kaple je vodorovně rozdělen dvakrát odstupňovanou římsou ve výšce římsy korunní. Tato fasáda je ukončena ustupující nadstřešní atikou krytou břidlicovou střešní krytinou. V horní části štítu se nachází půlkruhový záklenek, pod nímž je patrné pozdější zazdění obdélníkového otvoru. Všechny fasády jsou rozděleny nárožními předstouplými pilastry, mezi nimiž se nachází vpadlé plochy. Objekt je vyzděn převážně z cihel a částečně z lomového kamene (spodní část závěru kaple). Celková tloušťka obvodového zdiva je cca 500mm. Stropní konstrukce je plochá tvořená dřevěným podbitím ukotveným ke konstrukci dřevěného krovu. Světlá výška místnosti je 2.50 m. Strop je částečně zřícen, stejně jako část střechy. K postupné degradaci konstrukcí dochází především vlivem dlouhodobého zatékání, tedy neprováděnou údržbou. V roce 2008 byla střecha provizorně zakryta plachtou. Střešní krytinou jsou břidlicové šablony kosodélníkového formátu uložených na dřevěném bednění a kladených na německý způsob.
Interiér kaple je v současné době vymalován bílým hladkým vápenným nátěrem. Pochůzí vrstva podlahy není pod novodobými nánosy nečistot patrná.

Stav památky z roku 2006

Výkres situace

Snímek z roku 1974

Stav z roku 2008

Výkres pohled a půdorys