Kaple Ostrava, Krásné Pole - Závěrečná zpráva z obnovy památky

Autor: o.s. Za Opavu - Dalibor Halďż˝tek <dalibor.halatek(at)centrum.cz>, Téma: Obnova památek - Kaple Krásné Pole, Vydáno dne: 21. 01. 2010

Lokalita :   Ostrava-Krásné Pole, ulice Družební
Okres / kraj :   Ostrava-město / moravskoslezský
Objekt :   kaple
Lokalizace :   parcela č. 2291/10 v k.ú. Krásné Pole
Rejstříkové číslo kulturní památky :   103010

Úřad městské části Ostrava-Krásné Pole se v roce 2009 rozhodl nechat opravit kapli u hřbitova. Po odmítnutí několika nabídek byla přijata nabídka MgA. Tomáše Skalíka z občanského sdružení Za Opavu na opravu kaple. Úvod:
První písemný doklad o této vsi máme až z roku 1424, kdy Jan z Kravař a z Jičína dal zapsat do zemských desek opavských své druhé manželce Anežce, dceři opavského knížete Přemka, věnem roční důchod také za vsi Krásné Pole (w Krasnem Poly). Ves však byla založena daleko dříve, pravděpodobně již v době rané kolonizace či jejího doznívání ve 13. století. Když se kněžna Anežka po smrti svého manžela, jenž nezanechal žádných potomků, znovu provdala, připadlo Klimensko včetně Krásného Pole jejím bratřím, opavským knížatům Václavovi, Vilémovi a Arnoštovi. V roce 1447 dal kníže Vilém Krásné Pole s příslušenstvím do vlastnictví panoši Janovi Donátorovi z Velké Polomi. Dědicem se stal Petr Donát z Velké Polomi, v roce 1450 přijal svého strýce Petra Donáta a Mikuláše Prase z Polomi do vlastnictví svých vsí Polom a Krásné Pole, včetně poloviny mlýna, který k tomu majetku patřil. Když vyženil Jindřich Donát z Velké Polomi, který byl nevyšším komořím opavského knížectví, panství novocerekvické, prodal v roce 1486 velkopolomské panství (ves a tvrz Velký Polom, Krásné Pole, Vřesinu, Čavisov, Lhotku) bratřím Matějovi a Petrovi Psinským z Žitné. Tito nový majitelé vzali na toto panství ve spolek svého strýce Vavříka Manského a sestru Machnu. Už v roce 1492 prodal Petr Psinský z Žitné a z Velké Polomi panství Janovi z Ochab a z Bukvic, jeho manželce Hedvice z Bitova a jejich synovi Jindřichovi. V roce 1494 vložil tento Jindřich z Ochab a na Velkém Polomi své manželce Anně z Petřvaldu věno 625 zl. uher. na Krásném Poli, Čavisově a Lhotě.
V roce 1500 přešlo toto panství prodejem na Jiříka Šípa z Bránice, ale v roce 1506 se opět vrátilo do majetku předcházejícího rodu Jindřicha Hukovského z Ochab. Po jeho smrti zdědila panství jeho dcera Kateřina, která se provdala za Mikuláše Pražma z Bílkova. Posledním majetkem tohoto panství z rodu Pražmů byl Karel Štěpán Josef hrabě Pražma, který je prodal svému dědovi Jiřímu Štěpánovi hraběti z Vrbna. Jeho syn Ferdinand Oktavián je v roce 1685 prodal velehradskému klášteru. V roce 1702 velkopolanské panství koupil Jindřich svobodný pán Vlček z Dobré Zemice a z Hlučína a spojil je s klimkovským panstvím v jeden svěřenský majetek. V jejich majetku zůstala Velká Polom s ostatními vsemi až do zrušení poddanství v roce 1848.
Zdrojem obživy obyvatelstva Krásného Pole bylo až do 19. století zemědělství. Jméno obce obdrželo Krásné Pole podle krásné polohy s dalekým výhledem na Beskydy. Německý název Schonfeld se používal od roku 1572. K Ostravě byla obec připojena 26. dubna 1976.

Drobná kaple v horní části obce při cestě k vodárně, naproti hřbitova. Kaple pochází podle dochované datace ve štítu z roku 1851, je zhruba půlkruhového půdorysu. Na čelní straně je trojúhelný štít a vstup zakončený půlkruhem s osazenými novodobými dveřmi. Trojúhelný štít je vymezený profilovanou římsou. Ve štítu jsou čtyři dekorativní prvky uprostřed je obdélný štítek s vybranými rohy s nápisem IHS s křížkem nad a srdcem pod H. Po stranách jsou dva štítky s datací 18 a 51. Ve vrcholu je v trojúhelném štítku umístěn symbol božího oka. Čelní stěna je opatřena i jednoduchou bosáží, která je vymezena žlábky v omítce. Dveře jsou zakončené půlkruhem, dělené napůl, osazené do mělce zapuštěné niky. Osazené jsou na původní panty, vždy dva u každého křídla. Dveře jsou dřevěné s obdélným vpadlým rámem ve spodní polovině, horní zakulacená část je otevřená s dřevěnou mříží. Vnitřní půlkruhový prostor je sklenut velmi plochou plackou, na podlaze je umístěn zděná menza s jednoduchým ozubem. Po celém obvodu kaple pod střechou obíhá profilovaná římsa jež pokračuje z hlavní čelní římsy. Střecha je z části sedlová závěr je pak komolý. Hrana štítu je opatřena plechovou ozdobnou lištou, ve vrcholu je osazen křížek. Před kaplí je vytvořena oblázková štětová dlažba.

Stručný popis stavu památky před obnovou:
Omítky na obvodové zdi byly na některých místech zvětralé a opadané až na jádrové zdivo. Římsy byly rozbité, nesoudržné do hloubky degradované, v minulosti opravované cementem, popřípadě jen zalíčené vápnem bez doplnění chybějící modelace. V celé ploše vnitřních i vnějších omítek se uvolňovaly povrchové vápenné nátěry. Podlaha uvnitř betonová. Modelace dekorů ve štítu nečitelná z důvodu množství nanášených vrstev nátěrů. Plech střechy povrchově zkorodovaný, ale zatím do ní neteklo. Na vrcholu střechy byl umístěn prázdný podstavec na křížek. Dekorativní lišty na hraně štítu byly zkorodované, pokryté vrstvou zelených a modrých nátěrů. Povrchový lak dveří se začínal loupat, panty rezivěly. Prostor před kaplí byl vydlážděn nevhodnou zámkovou, betonovou dlažbou. Lípy v těsném sousedství byly proschlé, velkou měrou napadené jmelím, padající větve mohly poškodit střechu kaple.

Oprava:
Kolem zdiva byla vykopána drenáž do které byla vložena nopková fólie a nasypán štěrk.
První fáze obnovy spočívala v obnově střechy. Plechová krytina a desky podbití byly odstraněny, neboť plech byl již na hranici své životnosti a podbití bylo na mnoha místech napadeno a celkově zničeno dřevokazným hmyzem. Krovová konstrukce sestávající z jediné vaznice a pěti krokví opřených přímo o zdivo, byla po průzkumu a konzultaci s památkáři snesena. Z klenby byly odstraněny pozůstatky původní šindelové krytiny a nečistot nashromážděných v průběhu času hmyzem ptactvem a drobnými hlodavci. Po zpevnění korunního zdiva vápennou maltou byla část původních desek na obvodu napuštěna sanačním prostředkem. Byla vytvořena nová krovová konstrukce, na níž byly radiálně nabity latě. Celé konstrukce byla natřena sanačním prostředkem proti působení dřevokazného hmyzu. Na zděnou štítovou část byla vrácena část původních desek a chybějící část byla doplněna. Po několikerém natření konstrukce sanačním prostředkem bylo započato s přibíjením smrkového štípaného šindele, předem opakovaně natřeného olejovým napouštědlem. Každý šindel byl přibit vždy minimálně dvěmi nerezovými hřebíky. Po zakončení pokládky byly spáry mezi zadní a štítovou částí vyplněny pazdeřím a následně vyplněny vápennou maltou. Celá střecha byla opět natřena olejovým napouštědlem.
Po dokončení střechy mohly být zahájeny práce na omítkách a štucích. Dutá místa omítek byla injektována, dutiny byly vyplňovány injektážním tmelem, uvolněné části omítek byly obtmeleny a zpevněny. Povrch omítek byl oprášen od nesoudržných vrstev vápenných nátěrů. Ve štítu byly provedeny sondy pro určení původní barevnosti štukových štítků s dekorací. Pod mocným souvrstvím vápenných nátěrů byly nalezeny zlomky zlacení na modrém podkladu. Stejné sondy byly provedeny i v plochách a na římsách pro určení celkové barevnosti všech omítek. Po konzultaci s orgány památkové péče bylo dohodnuto, že budou sejmuty pouze nátěry na čtyřech dekoracích, na římsách a v plochách bude ponecháno maximum nátěrových vrstev. Z dekorů tedy byly sejmuty mladší vrstvy než vrstva se zlacením (cca 37vstev), po očištění byla odkrytá vrstva zpevněna, fixována a následně byla provedena retuš a rekonstrukce chybějících částí modelace, zlacení a polychromie. Na plochách a římsách byly pouze ometeny nesoudržné vrstvy nátěrů, dočištěny místa s kousky držících vrstviček vápna. Defekty v modelaci a chybějící části byly doplněny a zatmeleny vápenným tmelem vhodné struktury a barevnosti. Defekty v omítce byly doplněny vápennou maltou. Po dostatečném vyzrání tmelů i doplněných omítek byly všechny povrchy natřeny řídkou vápennou líčkou. Po uschnutí této vrstvy bylo přistoupeno k barevným a bílým nátěrům. Celkem byly provedeny tři vrstvy.
Dveře byly repasovány, z povrchu dřeva byl odstraněn degradovaný nátěr, kovové části byly očištěny a nově natřeny, byl doplněn štítek zámku, nevhodný cilindrický zámek byl vyměněn za nový dózický. Z otvorů byly vyjmuty plexiskla a nahrazeny jednoduchou dřevěnou mříží. Povrch dřeva byl napuštěn a nalakován.
Ozdobná lišta ze štítu byla sejmuta jedna část byla očištěna a podle ní byly vyrobeny kopie, které byly osazeny zpět na své místo na štítě. Na vrcholu střechy byl umístěn kříž.

Použité materiály:
Tmelení a injektáž – Ledan (Tecno Edile Toscana)
Zpevnění – Funkosil Steinfestiger 500 (Remmers)
Fixáž – Paraloid B72 (20%)
Sanace dřevěných částí – Bochemit plus
Nátěr šindele – Aidol (Remmers)
Vápno uleželé jednoleté (Kotouč Štramberk)
Zlacení – Iriodin-Star Gold (Deffner & Johann)

Průzkumy:
V rámci průzkumů bylo provedeno několik pásových sond odhalujících původní vzhled kaple. U římsy v zadní části bylo nalezeno jen něco kolem 20 vrstev převážně v bílé, světle modré a výjimečně béžové barevnosti, nejstarší vrstvy ale byly hodně poškozené z důvodu častých oprav pod střechou. Na čelní straně ve spodní části došlo k výrazné opravě, odstranění všech nátěrů a vyspravení omítky vápenocementovou maltou (někdy v 50-tých letech ?). Nejvíce vrstev včetně původních vrstev z 19. století dochovaných v celé ploše bylo v trojúhelném štítě, kde bylo při sondáži napočítáno minimálně 47 vrstev nátěrů, z nich 22 bylo dlouhodobě (minimálně 5let) presentováno a až poté přetřeno (nátěry byly povrchově znečištěné prachem a ulpěnými nečistotami). Ve štítu byly v několika vrstvách zachyceny stříkance hlíny, pravděpodobně z provozu na cestě (tedy stejný problém jako dnes).
Barevnost v plochách a na štukových prvcích se až na výjimky nelišily, téměř vždy byly barevně odlišeny římsy. Nátěry jsou všechny vápenné s různými příměsemi pigmentů, natírané štětkou o čemž svědčí tahy štětin na povrchu nátěrů. V hloubkách dekorace byla jen jediná úprava a to na třetí vrstvě, kde bylo provedeno „zlacení“ jež v průběhu času zezelenalo – šlo tedy o nějakou náhražku zlata s obsahem mědi (bronzový prášek ?), v této vrstvě byl také výjimečně pojednána plocha štítků v jiné barvě než zbývající plocha štítu.

Závěr:
Kaple je jedinou nemovitou kulturní památkou na území obce a je i cennou památkou místního významu. Vzhledem k tomu, že stav památky nebyl před opravou poměrně dobrý, podařilo se zachovat maximum původních materiálů (omítek, vápenných nátěrů, štuku atd.), byl obnoven pravděpodobný původní vzhled kaple a i bezprostřední okolí se podařilo rehabilitovat dle požadavků památkové péče. S ohledem na výjimečnou zachovalost všech vrstev nátěrů a původních omítek byly při rekonstrukci užity restaurátorské postupy opravy, které umožnily zachovat maximum materiálů, které lze chápat jako odkaz předků, kteří se o kapli více než 150 let starali a přidávali své vrstvy nátěrů a oprav, jejich odkaz, či práci jsme neměli právo odstranit s vidinou nové omítky s rovnějším povrchem. Právě nerovnosti, původní materiál a drobné defekty tvoří z památky památku.

Realizaci hodnotíme z našeho pohledu jako velmi zdařilou. Konzervace a injektáž omítek byla zvládnuta, stejně tak jako nová šindelová střecha a štětová dekorativní dlažba před kaplí.
Také touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se účastnili při záchraně této drobné památky.

Zvláštní poděkování patří:
1.    městskému obvodu Krásné pole – za důvěru v nás vloženou
2.    Jiřímu Hurníkovi – za všechny práce spojené s dřevem
3.    Adamovi a Lubomíru Halátkům – za pomoc se střechou, nátěry a především dlažbou
4.    Janu Světlíkovi – za kovářské práce

... a všem ostatním, kteří při stavbě pomáhali pomocí v rámci svých možností, ať už fyzickou či psychickou.
 

 

 001 – stav kapel v zimě roku 2008  002 – plechová střecha a chybějící křížek
kaple kaple
 003 – betonová zámková dlažba před kaplí  004 – kaple na jaře 2009
kaple kaple
 005 – kaple jižní strana  006 – kaple severní strana po provedení drenáže (září 2009)
kaple kaple
 007 – poškození – pravá strana štítu  008 – poškození – levá strana štítu
kaple kaple
 009 – bednění střechy po odstranění plechové krytiny  010 – krokve napadené dřevokazným hmyzem
kaple kaple
 011 – krokev zničená působením dřevokazného hmyzu  012 – o několika opravách svědčí několik druhů použitých hřebíků
kaple kaple
 013 – po odstranění bednění byla na klenbě vrstva zlomků dřevěných šindelů a dalšího materiálu z předchozích oprav  014 – pohled na vyčištěný krov
kaple kaple
 015 – pohled na vyčištěný krov  016 – zdivo je celé vystavěno z kamene loženého na hlínu s plevami, koruna zdiva je tímto materiálem celý omazaný
kaple  
 017 – zajištění kaple před srážkovou vlhkostí  
kaple kaple
 019 – krov byl radiálně pobit jednoduchými latěmi  020 – šindel byl dvakrát důkladně natřen
kaple kaple
 021 – začátek kladení šindele  022 – základ střechy pokrytý šindelem
kaple kaple
 023 – průzkum barevnosti nátěrů na severní římse  024 – při průzkumu štítu bylo napočítáno 47 vrstev jednotlivých nátěrů
kaple kaple
 025 – při průzkumu štítu bylo napočítáno 47 vrstev jednotlivých nátěrů  026 – při průzkumu štítu bylo napočítáno 47 vrstev jednotlivých nátěrů
kaple kaple
 027 – dveře byly odvezeny do dílny k repasi  028 – největší defekty v omítce způsobuje vlhkost a zasolení z blízké cesty
kaple kaple
 029 – štít před zahájením snímání nátěrů  030 – postupné snímání vrstev nátěrů z dekorativních štítků
kaple kaple
 031 – postupné snímání vrstev nátěrů z dekorativních štítků  032 – postupné snímání vrstev nátěrů z dekorativních štítků
kaple kaple
 033 – postupné snímání vrstev nátěrů z dekorativních štítků  034 – postupné snímání vrstev nátěrů z dekorativních štítků
kaple kaple
 035 – postupné snímání vrstev nátěrů z dekorativních štítků  036 – postupné snímání vrstev nátěrů z dekorativních štítků
kaple kaple
 037 – postupné snímání vrstev nátěrů z dekorativních štítků  038 – štítky po očištění před zpevňováním, doplňováním a fixací
kaple kaple
 039 – štítky po očištění před zpevňováním, doplňováním a fixací  040 – doplňování plastických defektů říms
kaple kaple
 041 – první nátěr řídkým vápnem  042 – kaple po vyschnutí dvou základních nátěrů
kaple kaple
 043 – první vrstva závěrečného barevného nátěru  044 – první vrstva závěrečného barevného nátěru
kaple kaple
 045 – dláždění prostoru před kaplí  046 – vrácení vybavení do kaple a osazení repasovaných dveří (konec října 2009)
kaple kaple
 047 – nová štětová dlažba před kaplí  048 – kaple po dokončení