Kaple v Komárově

Autor: o.s.Za Opavu - Kateřina Skalíková <kontakt(at)zaopavu.cz>, Téma: Ohrožené památky Opavska, Vydáno dne: 09. 08. 2009

Lokalita: před vjezdem do Komárova, z ulice Těšínské směrem na Kylešovice
Objekt: kaple
Autor: neznámý
Datace: 1711
Materiál: zděná stavba
Rejstříkové číslo kulturní památky: 26066/8-1415
Datum vložení: 9.8. 2009Komárov se rozkládá se cca 4 km jihovýchodním směrem od centra Opavy. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350, kdy se v listině Mikuláše II. Opavského hovoří o mlýnu u vsi Komoraw. Do roku 1975 byl Komárov samostatnou obcí, poté byl přičleněn k městu jako jeho městská část.

Na severozápadním okraji obce, u velmi frekventované silnice I/11 spojující Opavu s Ostravou, stojí raně barokní kaple vybudovaná v roce 1711. Jedná se o drobnou památku stojící na obdélném půdoryse s půlkruhovým závěrem. Zaklenutý vstupní otvor je chráněn pouze kovovou mříží. Interiér je prosvětlen pomocí dvou oválných okének umístěných  v bočních stranách kaple. Výplně okenních otvorů chybí, jsou zajištěny jednoduchou tyčovou mříží. Fasáda je členěna korunní římsou a vpadlými obdélnými plochami, na které navazuje v hlavním průčelí dvojice pilastrů situovaných po stranách vstupu. Ve štítu se nachází půlkruhová zaklenutá nika, ve které byl patrně původně umístěn patron stavby. Venkovní omítky jsou vápenné opatřené bílou fasádní barvou. Střešní krytina je z dřevěného šindele. Interiér je zaklenut křížovou klenbou, v závěru doplněnou třemi lunetami. Vnitřní omítky jsou rovněž vápenné, výmalba je pojatá ve dvou odstínech - bílé a modré. Dlažba je vyvedena z šestibokých betonových dlaždic. O zděnou menzu je opřena kamenná pamětní deska s nápisem: Diese kapelle hat der Simon Waller schwarzmuller zur ehre der allerheiligsten dreifaltigkeit  im jahre 1711 erbaut ... Tuto kapli nechal postavit mlynář Simon Waller k poctě Nejsvětější Trojice v roce 1711.             

Při plánování obchvatu města v roce 2005 uvažoval zhotovitel i investor o odstranění kaple, případně o jejím přesunutí. Proti tomuto záměru se však postavili památkáři, a proto bylo nakonec rozhodnuto o jejím zachování na místě původním. V současné době se kaple nachází ve špatném stavebně technickém stavu - omítky silně degradují, zdivo je namáháno zvýšenou vlhkostí, chybí dveře, dožilou krytinou z dřevěného šindele zatéká.  S ohledem na téměř havarijní stav a absenci pravidelné údržby památky jsme se proto obrátili  s dotazy na starostu obce pana Daniela Žídka. Ten nám potvrdil plánovanou obnovu památky, kterou chtěla obec realizovat již v loňském roce. Opravě kaple však dosud stojí v cestě nevyřešené majetkové vztahy, neboť objekt je ve vlastnictví státu. V současné době se řeší převod památky na obec, poté by mělo dojít k její celkové rehabilitaci. Stavba byla rovněž zahrnuta do seznamu ohrožených památek ČR od PhDr. Michala Valenčíka.

Lze konstatovat, že stávající barokní objekt je významným prvkem, již na svém prvopočátku osazeným v krajině na křižovatce cest. Bývalo zvykem drobnější církevní stavby doplňovat vzrostlou zelení, aby byly i z dálky dobře viditelné. U objektu se k dnešnímu dni dochoval pouze jeden vzrostlý strom, byť se předpokládá symetrické osazení z obou stran kaple.  Obnovením kapličky by došlo nejen k jejímu zhodnocení, ale také k povýšení místa, kulturní krajiny, ve které nám ji zanechali naši předkové.