Nezávislý odborný posudek záměru Opava Plaza v rámci řízení EIA

Autor: o.s.Za Opavu - Tomďż˝ Skalďż˝k <skalik(at)zaopavu.cz>, Téma: Plaza Opava, Vydáno dne: 10. 04. 2008

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný úřad ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 31.3.2008 posudek zpracovaný podle přílohy č. 5 zákona k záměru.
Dokumentace je od 9. 4. 2008 veřejnosti přístupná na stránkách Informačního systému EIA.
Zpracovatelem posudku je nezávislý autorizovaný odborník Ing. Pavla Žídková. Celkové znění posudku je možno stáhnout také v sekci Ke stažení.


Závěr zpracovatelky posudku:

Zpracovatelka posudku vyhodnotila dokumentaci jako zpracovanou v souladu s požadavky Přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky uvedenými v písemném závěru zjišťovacího řízení. Na základě vyhodnocení oznámení, dokumentace a doručených vyjádření navrhla zpracovatelka posudku příslušnému úřadu vydat
souhlasné stanovisko se záměrem „Zábavní a obchodní centrum Opava Plaza” a stanovila podmínky pro fázi přípravy, realizace a provozu. (viz str.45 citovaného posudku)
Posudek je zpracován pro záměr „Zábavní a obchodní centrum Opava Plaza“, který má být umístěn na okraji městského centra Opavy, v prostoru původní městské tržnice a sousedních pozemcích směrem k bývalému pivovaru.
Úkolem posudku bylo zhodnotit úplnost a správnost dokumentace a posoudit, zda připomínky a vyjádření k dokumentaci nevyžadují další upřesnění a doplnění, které by bylo nutno do dokumentace v tomto stupni správního řízení zapracovat.
Pro přiblížení postupu při zpracování posudku je třeba uvést, že v posudku je možno se zabývat pouze podklady a informacemi uvedenými ve zveřejněné dokumentaci, přičemž součástí hodnocení vlivů na životní prostředí nejsou majetkoprávní vztahy a obchodní postupy oznamovatele nebo jiných právních subjektů. Hodnocení má sloužit pouze ke zjištění, zda je daný záměr z hlediska vlivů na životní prostředí a obyvatelstvo přípustný či nikoliv a je jen jedním z nutných podkladů pro následná správní řízení, nikoliv povolením výstavby záměru. Dále je třeba říci, že náplní posudku nemohou být ani stížnosti a připomínky vznesené vůči jiným právním subjektům nebo vztahující se k jiným kauzám.

Několik zásadních  závěrů:
(Citujeme závěry posuzovatele uvedené v posudku. Na konci citátu následuje odkaz na stranu, kde je tvrzení uvedeno)

Ad K formální stránce dokumentace:
Celkově konstatuji, že předložená dokumentace je po stránce formální úplná a odpovídápožadavkům zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně požadavkům Přílohy č. 4 k uvedenému zákonu, a závěrům zjišťovacího řízení. (str. 9)

Ad Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, přehled variant:
Výhody umístění a výběru varianty spatřuje zpracovatel dokumentace v jejím umístění na vhodných dopravně dostupných pozemcích, kde je daný záměr v souladu s územním plánem města. V oddílu je komentován výklad nepřípustnosti výstavby obchodních ploch přesahujících 300 m2 s tím, že u daného záměru se bude jednat o jednotlivé různorodé malé pronajímané plochy s různou velikostí výměry, což bude požadavky územního plánu splňovat. Záměr je předkládán invariantně, což je pochopitelné z hlediska vlastnictví vhodných pozemků a dispozičního řešení záměru. V oddílu byla velmi stručně doplněna nulová varianta s komentářem, že další varianty byly zvažovány již při předchozím výběru místa realizace. Potřeba záměru byla odůvodněna účelem zvýšení atraktivity města a podporou cestovního ruchu.
Zdůvodnění potřeby záměru a výběru varianty je pro účely hodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví dostačující. (str. 12)

Ad Ostatní (např. hluk a vibrace, záření, apod.):
Při provozu záměru nedojde k překročení limitních hodnot ve dne ani v noci, naopak, v referenčním bodě 7 dojde dokonce k poklesu hlukové zátěže vlivem odclonění chráněných prostor novou zástavbou. Součástí navrhovaného záměru budou v dalším stupni projektové dokumentace protihluková opatření, jako jsou např. tlumiče hluku na výústích vzduchotechniky. K malému nárůstu hlukové zátěže po realizaci záměru dojde, avšak toto navýšení bude v nejvíce zatíženém referenčním bodě 4 na hranici sluchové rozlišitelnosti (2,1 dB). (str. 20)

Ad Komplexní charakteristika hodnocení vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí
Ad Vlivy na obyvatelstvo:
Autorka dokumentace se s výjimkou okrajové zmínky na str. 64 nezabývá možnými pozitivními dopady záměru, což je jistě škoda. Obdobné záměry obvykle bývají jak zdrojem obtěžování a negativních jevů pro jednu skupinu obyvatelstva – viz dále -, tak podmínkou pro zvýšení zaměstnanosti, snížení negativních jevů u mladších skupin obyvatelstva díky lepšímu využití volného času, zlepšení situace v stacionární dopravě (parkování) v centru města apod. (str.22)

S přihlédnutím k údajům, výpočtům a závěrům jednotlivých doprovodných studií uvedených v přílohách dokumentace a v předchozích oddílech považuji oblast hodnocení vlivů na obyvatelstvo a veřejné zdraví za dostatečně vypovídající. Pro modelové výpočty byly použity adekvátní podklady, dostatečně odborně zpracované, není tedy důvod se domnívat, že by záměr přinášel negativní vlivy na rámec dopadů uvedených v této kapitole. (str.23)

Ad Vlivy na krajinu:
Z hlediska širších krajinných vztahů je možno akceptovat tvrzení, že stavba bude začleněna do okolní zástavby. Z pohledu umístění záměru v městské památkové zóně by si umístění a vzhled stavby zasloužil podrobnější hodnocení. To je zčásti nahrazeno vizualizací stavby. Ze zákresů zařazených v přílohách dokumentace je zřejmé, že zásah do vzhledu území bude značný a je otázkou subjektivního hodnocení, zda toto ovlivnění je negativní či pozitivní ve srovnání se stávajícím stavem lokality.
K obsahu kapitoly nemám další připomínky. Osobně považuji navrhované řešení území ve srovnání se stávajícím stavem za spíše pozitivní. (str.25)

Ad Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky:
Hmotný majetek v prostoru uvažovaného staveniště (soubor staveb bývalé městské tržnice) ve vlastnictví města Opava nemá památkovou hodnotu. V rozhodnutí MK ČR ze dne 19.6.2007 o neprohlášení těchto staveb za kulturní památku se konstatuje, že tyto stavby nejsou mimořádně kvalitní a nejsou architektonicky zajímavou uměleckou prací. Svým umístěním, charakterem a historickou podstatou nesplňují podmínky památkového zákona. Tyto stavby jsou navíc ve značně neuspokojivém technickém stavu.
V těsné návaznosti na posuzovaný záměr se nalézá areál bývalého měšťanského pivovaru Zlatovar. Rovněž tento soubor staveb byl posuzován v řízení o případném prohlášení za kulturní památku. Rozhodnutím MK ČR ze dne 10.9.2007 však ani tento areál nebyl za kulturní památku prohlášen. Ve zdůvodnění je konstatováno, že ani tento areál není mimořádně kvalitní a architektonicky zajímavou uměleckou prací a svým umístěním, charakterem a historickou podstatou nesplňuje podmínky památkového zákona. V souladu s koncepcí záměru není areál pivovaru dotčen posuzovanou stavbou, navržená stavba zachovává od budov pivovaru odstup, předepsaný pracovníky NPÚ v Ostravě. V části mezilehlého prostoru budou provedeny sadové úpravy.
Zpracovatelka záměru se mohla rovněž zabývat koexistencí nového moderního areálu a historických budov v blízkém okolí, bez ohledu na jejich zařazení mezi nemovité kulturní památky. Na druhou stranu je třeba říci, že takové hodnocení je obdobně jako předchozí oddíl do značné míry subjektivní, a proto postrádá potřebnou vyváženost. Jednoduše řečeno, vždy bude existovat část obyvatelstva a zřejmě i odborníků, kteří budou daný záměr považovat za vizuálně bezproblémový, a další část, kteří sloučení nového moderní designu s historickým jádrem nebudou moci akceptovat. (str.25)

Ad Archeologické památky:
Zpracovatelka dokumentace správně věnovala značnou pozornost právě ochraně archeologických památek v lokalitě. Z dostupných materiálů vyplývá, že záměr je přes vysokou archeologickou atraktivitu území akceptovatelný, pokud budou splněny podmínky orgánu památkové péče. Ty jsou zakotveny do podmínek návrhu stanoviska. (str.26)

Ad Porovnání variant řešení:
V rámci vypořádání připomínek ze zjišťovacího řízení mohlo být podrobněji komentována tzv. nulová varianta a zdůvodněno její zamítnutí. V připomínkách je konstatováno, že vliv nulové varianty na lokální životní prostředí je obecně nižší než vliv varianty navrhované výstavby záměru. S tímto tvrzením úplně nesouhlasím, neboť záměr výstavby s sebou přináší i některá pozitiva, která nulová varianta postrádá. Jedná se např. o odstranění nevyhovující staveb na ploše městské tržnice, zvýšení počtu pracovních míst v území, řešení parkovacích ploch v blízkosti městského centra apod. Za zcela správný nepovažuji naopak ani komentář, že nulová varianta představuje výrazný nepříznivý dopad na předmětné území z důvodu nedořešení nevyhovujících dopravních charakteristik. Doprovodný návrh řešení dopravní situace v území je okrajový a je možno předpokládat, že přes jeho relativní přínos v případě realizace úprav přilehlých křižovatek k zásadnímu zlepšení dojde až po zprovoznění obchvatu města. (str. 28)

Ad Pořadí variant z hlediska vlivů na životní prostředí:
V dokumentaci je podrobně hodnocena pouze jedna varianta, což je vzhledem k dispozicím ploch v území pochopitelné. Jak ale již bylo řečeno, vzhledem k připomínkám ze zjišťovacího řízení by si zasloužil výběr této varianty a odmítnutí nulové varianty požadované některými z účastníků zjišťovacího řízení poněkud podrobnější zdůvodnění. Z celého procesu posuzování vlivů záměru na životní prostředí vyplývá, že navrhovaná varianta je z hlediska ekologického i technického vhodná, ekologicky únosná a že je v souladu s principem trvale udržitelného rozvoje. S tímto závěrem zpracovatelky dokumentace souhlasím. (str.29)

Ad Posouzení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí:
Technické řešení záměru odpovídá obdobným běžně používaným stavbám.
Daný záměr dosahuje z hlediska provozního i z hlediska vlivů na životní prostředí běžného potřebného standardu. Na základě pochůzky na místě samém, veřejně dostupných údajů o území a údajů uvedených v dokumentaci konstatuji, že dokumentace uvádí pravdivé údaje a že celý záměr je koncipován s ohledem na požadavky ochrany životního prostředí i s ohledem na požadavky kladené na podmínky podnikání v dané lokalitě.
Umístění záměru považuji přes vznesené výhrady ze strany obyvatelstva za podmíněně vhodné za splnění podmínek návrhu stanoviska a navržený typ stavby za dostatečně provozně ověřený. Oznamovatel v rámci záměru navrhl potřebná opatření pro ochranu vod, ovzduší i dalších složek životního prostředí, které případné negativní vlivy na okolí minimalizují. Následně bude nutno věnovat pozornost zejména otázkám ochrany proti navýšení hluku v území, otázkám dopravního řešení a ochraně archeologických památek.
Z těchto důvodů považuji navrhované řešení za standardní a odpovídající běžné technické úrovni. (str. 29)

Ad Vypořádání všech obdržených vyjádření k dokumentaci:
Na tomto místě posudku jsou vyhodnocena vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených správních úřadů a veřejnosti, pokud byla v průběhu procesu posuzování obdržena. V posudku jsou, pokud je to zapotřebí, uvedeny zkrácené verze připomínek z obdržených vyjádření, jednotlivá vyjádření a stanoviska k dokumentaci jsou zařazena v příloze posudku v kopii.

Ad Manželé Vostřikovi, U Fortny 4, Opava - - odsuzují navýšení dopravy v centru města:
Postupný nárůst dopravy v městě Opavě je skutečným problémem, navíc velmi obtížně řešitelným. Na straně jedné je zde snaha zajistit dostupnost různých aktivit ve vlastním městě, aby obyvatelstvo nebylo nuceno zajíždět za nimi na okraj města, na straně druhé existence takových záměrů zvyšuje intenzitu dopravu v blízkosti centra. Faktem zůstává, že nárůst dopravy obecně není v převážné míře způsoben samotnou existencí nákupních a zábavních center, ale zejména nárůstem počtu motorových vozidel ve vlastnictví fyzických osob, které je ve stále větší míře využívají především k cestám do zaměstnání, a to nejen pro přejezdy meziměstské, ale také pro dopravu v rámci města. Z tohoto důvodu je také velký rozdíl mezi denními a nočními intenzitami průjezdů vozidel, často řádový, přestože v pozdních večerních hodinách jsou obdobné aktivity jako navrhovaný záměr v provozu. Opatření navrhovaná v dopravní studii záměru (převedení křižovatek na okružní nebo řízenou SSZ) a zejména dlouhodobě plánovaný obchvat řešení dopravní situace napomohou. (str. 33)

Ad Občanské sdružení o.s. Za Opavu
- Pochybuje o významu záměru a o jeho architektonické návaznosti na okolní zástavbu,
- V dokumentaci není uveden způsob ochrany nalezených archeologických památek:

Co se týká významu záměru a jeho architektonickém začlenění do okolní zástavby, jedná se o věc značně subjektivně hodnotitelnou. Vzhledem k tomu, že útvar hlavního architekta vydal k uvedené akci stanovisko, že záměr je v souladu s územním plánem, lze předpokládat, že zástupci města se záměrem v jeho podobě a umístění souhlasí. Architektonická stránka záměru bude dále posuzována v následných správních řízeních, a to včetně vyjádření orgánu památkové péče. Zde může dále docházet ke korekci vzhledu záměru, pokud to bude uznáno za nutné a žádoucí.
U předkládaných záměrů je třeba vzít v úvahu, že jsou projednávány ve stadiu, kdy některé podrobnosti nejsou ještě přesně známy. Projednává se záměr, nikoliv projektová dokumentace, a to z důvodu, aby do projektové dokumentace pro územní a stavební řízení mohly být zakomponovány všechny požadavky dané stanoviskem o posuzování vlivů na životní  prostředí. Z tohoto důvodu také nebyl v dokumentaci popsán způsob ochrany případných archeologických nálezů, což však neznamená, že tento bod bude odsunut a nebude na něj kladen žádný důraz. Oznamovatel při konzultacích doložil, že je mu stav území z hlediska archeologické ochrany znám a že s orgánem ochrany památkové péče a odbornými archeologickými pracovišti komunikuje a je připraven splnit jejich požadavky. Bez splnění těchto požadavků nebude moci být záměr realizován.
Požadavek na zajištění ochrany nemovitých kulturních památek a archeologických nálezů je zakotven do podmínek návrhu stanoviska, stejně jako požadavek na zajištění odborného posudku staveb určených k demolici a doplnění postupu ochrany archeologických památek. (str.36)

Ad Občanské sdružení o.s. Za Opavu  - záměr je v rozporu s platným územním plánem města a jeho závaznými částmi z hlediska umístění daného typu stavby v daném druhu ploch zejména s ohledem na existenci MPZ a jejího ochranného pásma, vzhledu a ploch prodejen, respektování výšky hladiny zástavby a tvaru střech, zachování prostorových a pohledových
vazeb, požadavku na zachování zeleně, požadavků na speciální dokumentaci.
Jak již bylo řečeno předchozím oddílu, bylo pro daný záměr vydáno vyjádření MMO, útvaru hlavního architekta a územního plánu, že záměr je v souladu s územním plánem. Toto vyjádření zpracovatelka dokumentace akceptovala.
Stejně tak bylo řečeno, že vzhled a plocha objektů bude ještě dále projednávána a upřesňována v následných správních řízeních za účasti celé škály odborů MMO, včetně orgánu památkové péče. Podmínky všech odborů bude investor povinen akceptovat, aby dosáhl udělení stavebního povolení. Zde bude další prostor pro uplatňování nároků na vzhled a rozlohu stavby, stejně jako na její fasádu a celkový vnější vzhled. (str. 36-37)

Ad Občanské sdružení o.s. Za Opavu  - chybí srovnání a vyhodnocení záměru se strategickým plánem města Opavy:
Je nedostatkem dokumentace, že uvedený požadavek nebyl zcela vypořádán, resp. byl vypořádán pouze odkazem na kladné vyjádření útvaru hlavního architekta. Současně je třeba říci, že finální verze Strategického plánu byla zveřejněna až v prosinci 2007.
Stručně lze konstatovat, že obecnými výstupy Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007 až 2020 jsou:
1. Prioritní oblast Ekonomika řeší problematiku nedostatku kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce, podporu začínajícím a malým a středním podnikům, rozvoj cestovního ruchu a okrajově i zemědělství. – záměr je s tímto požadavkem v souladu, zejména s ohledem na rozvoj cestovního ruchu.
2. Prioritní oblast Infrastruktura se zaměřuje na řešení vnitřní (pěší a cyklistická doprava, MHD, průjezdnost městem, parkování) i vnější dopravy. Dále je kladen důraz na technickou infrastrukturu (kanalizace ve městě i městských částech, rozvoj ploch pro podnikání a bydlení a protipovodňová opatření). – záměr není s požadavkem v rozporu, navrhuje v dopravním modelu také řešení stávajících problematických míst včetně podmínek k parkování.
3. Prioritní oblast Lidé řeší problematiku vzdělávání a zaměstnanosti, životních podmínek znevýhodněných obyvatel a zvyšování kvality života obyvatel v oblastech sportu, kultury a volnočasových aktivit. – záměr není s požadavkem v rozporu, navrhuje mimo jiné i nové volnočasové aktivity.
4. Prioritní oblast Životní prostředí je zaměřena na oblasti čistoty ovzduší, hluku, odpadů (sběr, zpracování a využití) a zlepšování stavu přírody a krajiny. Velice důležité je i téma environmentálního (ekologického) vzdělávání, výchovy a osvěty.- záměr může být podmíněně s tímto požadavkem v souladu, za splnění některých podmínek a kritérií uvedených jak v dokumentaci, tak přejatých do návrhu stanoviska. V každém případě však přináší nárůst dopravy na okolních komunikacích a s tím související malý nárůst hlukové a imisní zátěže. Tomuto trendu se však u obdobných aktivit nelze nikdy zcela vyhnout, jejich minimalizace je navržena některými protihlukovými opatřeními a návrhem dílčích úprav dopravního systému.
5. Prioritní oblast Správa města a městských částí - na záměr se nevztahuje. (str. 37-38)

Ad Občanské sdružení o.s. Za Opavu  - - další nezapracované připomínky a požadavky: -  posouzení vlivů na trvale udržitelný rozvoj:
Posouzení vlivu na trvale udržitelný rozvoj v rámci města, či dokonce některé jeho části, nepovažuji za objektivní, neboť se jedná o příliš malou územní jednotku na to, aby uvedené vlivy mohly být řádně vyhodnoceny. (str. 38)

Ad Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě + dopis zaslaný Magistrátu města Opavy:
vyjadřuje nesouhlasné stanovisko vzhledem k předpokládanému negativnímu ovlivnění MPZ Opava, neakceptování dříve vznesených připomínek týkajících se mohutnosti záměru potlačujícího charakter lokality, požaduje výrazně snížit siluety kinosálů a technologických nadstaveb a přeřešit architekturu vstupu do areálu. Realizace ovlivní objekty MPZ a nemovité kulturní památky – městského domu U Fortny 1. Toto stanovisko bylo zasláno také MMO, odboru hlavního architekta a ÚP.
V připomínkách je vyjádřeno negativní stanovisko bez požadavků na doplnění dokumentace. Zpracovatelka posudku bere toto nesouhlasné stanovisko na vědomí, avšak nepřiklání se k němu. Některé požadavky uvedené ve stanovisku jsou přejaty do podmínek návrhu stanoviska. (str. 39)

Ad CELKOVÉ POSOUZENÍ AKCEPTOVATELNOSTI ZÁMĚRU Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:
Na základě předloženého oznámení a dokumentace, na základě doručených vyjádření dotčených územně samosprávných celků a dotčených správních úřadů a organizací, na základě pochůzky v zájmovém území a srovnání s obdobnými záměry konstatuji, že posuzovaný záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí přijatelný a že nepřináší takový zásadní negativní vliv na některou ze složek životního prostředí, který by nebylo možno akceptovat. Dílčí negativní vlivy týkající se zejména vlivu na nemovité kulturní památky a archeologické hodnoty území budou předmětem dalších jednání investora a státních úřadů, kdy investor bude povinen akceptovat oprávněné požadavky orgánu památkové péče. (str. 39)

Negativní vlivy záměru ve fázi výstavby
Ve fázi výstavby bude negativním vlivem zejména hluk z provozu stavebních mechanismů a vozidel používaných pro přemístění zemin a odpadů z demolice. Tento vliv se bude projevovat po dobu několika týdnů až měsíců, poté budou prováděny montážní práce, které nebudou tak významným zdrojem hluku.
Zásadním sporným bodem projektu je posouzení jeho vlivu na archeologické a kulturní památky. Vizuální vliv na tyto hodnoty je nesporný, je však do jisté míry subjektivně vnímáno, zda bude negativní, neutrální nebo pozitivní. S tímto vlivem souvisí i posouzení záměru z hlediska souladu s územním plánem, který vyslovuje některé závazné požadavky týkající se výstavby v MPZ. Tato otázka je v dokumentaci řešena kladným vyjádřením odboru hlavního architekta MMO.

Negativní vlivy záměru ve fázi provozu
K nejvýznamnějším negativním vlivům provozu záměru na složky životního prostředí a obyvatelstvo se řadí hlukové a imisní vlivy z liniového zdroje – dopravy spojené s provozem záměru. Záměr vyvolá nárůst dopravy zejména na komunikaci Nákladní vlivem převedení této dopravy z jiných částí centra města za novými parkovacími místy. Tento vliv je vratný, stálý, co do velikosti relativně významný s ohledem na negativní vnímání záměru částí obyvatelstva, ve skutečnosti jsou hodnoty nárůstu imisních koncentrací i hlukové zátěže velmi nízké.

Záměr přináší kromě některých negativních vlivů také vlivy pozitivní, které rovněž nejsou zanedbatelné. Jedná se zejména o posílení turistického ruchu, vznik nových pracovních míst a realizaci nových volnočasových aktivit.

Záměr vykazuje minimální nebo žádné vlivy na klima, faunu, ekosystémy a horninové prostředí. Malý negativní vliv vykazuje vzhledem k potřebě kácení zelení, přičemž tento vliv je kompenzován náhradní výsadbou v lokalitě. Záměr nevykazuje žádné významné vlivy na zvýšení rizik v území. (str. 39-40)

Za předpokladu dodržení podmínek uvedených v návrhu stanoviska Krajského úřadu Moravskoslezského kraje doporučuji předmětný záměr k realizaci. (str. 40)