17.7. 2007 Ing.arch.Naďa Goryczková - Odpověď na výzvu

Autor: o.s. Za Opavu <administrator(at)zaopavu.cz>, Téma: Výzva, Vydáno dne: 17. 07. 2007

Vážení členové Občanského sdružení Za Opavu,
zasílám stručnou reakci na Vaši výzvu ...Ad. Náměstí Osvoboditelů.
Realizaci zdi vymezující prostor náměstí od ulice Praskovy a Nákladní rozhodně nepatří ke zdařilým akcím v území MPZ Opava. Jedná se o zásah, který nejenže postrádá historický kontext, ale současně svým utilitárním pojetím vytváří nevhodnou pohledovou barieru velmi tvrdě oddělující centrální historickou část města a současně zamezuje vžitým průhledům do památkového území s kvalitní historickou zástavbou. Ani vlastní parková úprava náměstí s kopií Olbrichovy fontány navržené původně pro zcela jiný prostor - poměrně rozlehlé dlážděné náměstí v Darmstadtu - není nejvhodnější. Přemístění pomníků osvoboditelů, jeho reinstalace v novém místě nerespektující měřítko vlastního díla a zásady prostorové kompozice, je zcela nevydařené. Celkový dojem z úpravy je tristní.

Ad. Rekonstrukce a přístavba klubu Ostroj Na Rybníčku.
V tomto případě se domnívám, že z hlediska prostorových vazeb, výškového uspořádání a architektonické kvality návrhu se jedná o poměrně zdařilý projekt respektující měřítko okolní zástavby i architekturu stávajícího objektu. Uplatnění principu kontrastu v architektonickém pojetí přístavby ponechává vyznít hmotě a formě původního domu Spolku katolických tovaryšů v intencích historizující architektury. Toto mé přesvědčení však nic nemění na skutečnosti, že v tak citlivém a exponovaném prostoru měla být nejvhodnější podoba přístavby prověřena regulérní architektonickou soutěží. Ne zcela zvládnuté je přímé napojení novostavby na stávající objekt v úrovni uliční čáry, kde by věci prospělo výraznější uskočení (upozadění) proskleného vstupního kubusu. Nejsem však schopna posoudit, zda město Opava potřebuje velkokapacitní universální sál tohoto typu.

Ad. Areál městské tržnice v Opavě (mezi ul. Nákladní a Pekařská) a zástavba vnitrobloku za Slezankou (mezi Horním náměstím a ulicí Popskou)
Jsem přesvědčena, že prostor bývalé městské tržnice vyžaduje kvalitní urbanizaci, stávající objekty jsou až na výjimky (torzo průmyslové haly se schedovými střechami) utilitárními stavbami nevalné kvality - jejich demolice je na místě. Nová zástavba by však měla strukturováním a objemem respektovat historický kontext a neomezovat se pouze na velkoprostorovou obchodní galerii v podobě bezduchého monobloku vymezeného ulicí Pekařskou na jedné straně a historickým pivovarem na straně druhé. Investorem doposud předkládané architektonické návrhy svědčí o nepochopení místa a ignorovaní jakýchkoliv historických vazeb. Výstavba objektu je, bohužel, motivována především komerčními zájmy, nikoliv snahou vytvořit kvalitní nadčasovou architekturu, která by vhodně doplnila narušenou urbanistickou strukturu. Utilitární monobloky mají své místo v obchodních zónách na předměstích, nikoliv v centru města formovaném složitým historickým vývojem. Pokud se investor rozhodne vstoupit do tohoto prostoru, naráží na řadu limitujících faktorů, které musí respektovat a se kterými se jen stěží může vyrovnat bez ztrát na autenticitě prostředí. S ohledem na situování staveniště v území s plošnou ochranou (MPZ Opava) v přímé vazbě na historickou zástavbu a objekty evidované jako kulturní památky mělo být i v tomto případě hmotové uspořádání včetně architektonické formy novostavby prověřeno veřejnou architektonickou soutěží. To platí i o níže uvedené plánované výstavbě obchodní galerie společnosti Crestyl v samém centru města.

Z Ostravy zdraví a mnoho zdaru přeje
ing.arch. Naďa Goryczková